Tasarrufun İptali Davası Erhan Günay

Tasarrufun İptali DavasıBorçlu Muvazaası


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254888
Boyut
16x24
Baskı
584,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 84 puan kazanacaksınız)
   84

Konu Başlıkları


- İptal Davasının Amacı

- İptal Davasında Taraflar, Görev ve Yetki

- İptal Davasının Koşulları

- İptal Davasında Yargılama Usulü

- İptale Konu Tasarruflar

- İptal Kararının Niteliği İadenin Kapsamı

- Hak Düşürücü Müddet

- Diğer Davalarla Benzerliği–Farklılığı

- Dava Dilekçesi Örneği

- Uygulamalı: Olay–Sorun–Çözüm

- Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz 5
4. Baskıya Önsöz 7
3. Baskıya Önsöz 9
2. Baskıya Önsöz 11
Önsöz 13
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı 21
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı 22
– Alacaklı 23
– Borçlu 23
– Üçüncü Kişi 23
– Dördüncü Kişi 23
– Dava Arkadaşlığı 24
– Fahiş Fiyat Farkı 24
– Tasarruf 26
– İvazsız Tasarrufların İptali 26
– Butlan 26
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali 26
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü 26
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum 27
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması 27
– Harç, Vekalet Ücreti 28
* Yargıtay Kararları 29
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR 32
1. Davacılar 32
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı 33
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı 34
c. İflas İdaresi 38
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar 38
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar 38
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım 40
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi 40
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi 40
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi 41
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı 42
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar 44
2. Davalılar 45
* Yargıtay Kararları 48
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 60
1. Görevli Mahkeme 60
* Yargıtay Kararları 61
2. Yetkili Mahkeme 72
* Yargıtay Kararları 73
IV. DAVA KOŞULLARI 76
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı 76
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi 77
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 78
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı 79
5. Dava Koşullarının İncelenmesi 82
* Yargıtay Kararları 83
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR 124
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı 124
a. İlgili Madde: İİK 278 124
b. Açıklama 125
* Yargıtay Kararları 132
2. Acizden Dolayı Butlan 153
a. İlgili Madde: İİK 279 153
b. Açıklama 153
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak 156
* Yargıtay Kararları 156
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal 160
a. İlgili Madde: İKK 280 160
b. Açıklama 160
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu 166
* Yargıtay Kararları 170
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ 190
1. İlgili Madde: İİK. 281 190
2. Açıklama 192
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 198
–Dilekçelerin Verilmesi 199
–Cevap Süresi 199
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı 199
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 200
–Ön İnceleme ve Tahkikat 200
–Davanın Takipsiz Bırakılması 201
* Yargıtay Kararları 201
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ 210
1. Açıklama 210
2. Temyiz Mercii 213
* Yargıtay Kararları 214
VIII. İADENİN KAPSAMI 217
1. İlgili Madde: İİK. 283 217
2. Açıklama 217
* Yargıtay Kararları 220
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET 240
1. İlgili Madde: İİK. 284 240
2. Açıklama 240
* Yargıtay Kararları 241
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI” 244
1. İptal Davası Açılması m. 24 244
a. Açıklama 244
* Yargıtay Kararları 245
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25 246
a. Açıklama 246
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26 246
a. Açıklama 246
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27 247
a. Açıklama 247
* Yargıtay Kararları 249
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29 251
a. Açıklama 251
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30 252
a. Açıklama 252
* Yargıtay Kararları 255
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31 257
a. Açıklama 257
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI 259
1. Muris Muvazaası Davası 259
2. Genel Muvazaa Davası 263
3. İstihkak Davası 266
* Yargıtay Kararları 269
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 280
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM) 282
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu? 282
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir
Tasarruf mudur? 283
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir? 284
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır? 285
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 286
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır? 287
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz? 288
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır? 288
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir? 289
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece
Araştırılmalı mıdır? 290
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir? 291
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi? 292
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi? 293
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir? 294
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir? 295
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı? 296
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi
Yasal mıdır? 296
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği
Kalkar mı? 297
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi? 297
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır? 299
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 300
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz? 301
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür? 302
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir? 304
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi? 306
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi? 307
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 309
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 309
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir? 311
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini İsteyebilir mi? 313
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi? 315
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi? 316
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi? 317
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır? 318
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır? 320
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi? 321
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi? 323
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır? 324
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir? 326
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur? 327
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır? 328
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır? 330
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir? 331
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası
Reddedilir mi? 333
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar Verilmeli midir? 334
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi? 335
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır? 337
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı? 339
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir? 341
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer? 342
51. Tasarrufun İptali Davası Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi? 344
52. İstemin Bedele Dönüştürülmesi Halinde Ayrıca Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilir mi? 346
53. İleri Sürülen Tasarrufun İptali Sebepleriyle Mahkemenin Bağlı Olup Olmadığı 348
54. Muvazaa (TBK 19) ile Tasarrufun İptali (İİK 277 vd.) Davası Arasındaki Farklar Nedir? 348
Kaynakça 353
Kavramlar Dizini 359

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat