İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Erhan Günay

Usul Hukukundaİhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253607
Boyut
16x24
Baskı
176,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 76 puan kazanacaksınız)
   76

Av. Erhan GÜNAY

 

Konu Başlıkları
- İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
&1) İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI 15
Madde HMK 389 15
Gerekçe 15
HMK Kapsamında İhtiyati Tedbir Yönüyle Diğer Hangi Maddelerde Düzenleme Vardır? 18
İhtiyati Tedbirin Genel Yasal Şartları Nedir? Talep Dilekçesinde Ne Belirtilmeli Ne İspatlanmalıdır? 20
Özel Yasalardaki Geçici Önlemler HMK Kabul Ettiği Genel Şartlara Göre mi Değerlendirilecektir? 21
İhtiyati Tedbir Kararının Taşınmaz Üzerindeki Şerhe Etkisi Var mıdır? 22
İhtiyati Tedbir, İhtiyati Hacizden Farklı mıdır? 23
Para Alacağına İlişkin Davada Özel ve İstisnai Durumlar Dışında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 26
İhtiyati Tedbir Hangi Eşya Hakkında Verilebilir? 27
İhtiyati Tedbire Karar Verirken Hakim Neleri Göz Önünde Bulundurmalıdır? 27
İhtiyati Tedbir Talebi Hangi Hallerde Reddedilmelidir? 29
Hangi Halde Davanın Her Aşamasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir? 29
Yargıtay ve BAM Kararları 29
&2) İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 93
Madde HMK 390 93
Gerekçe 94
İhtiyati Tedbir Genel veya Özel Yetkili Mahkemeden mi Talep Edilir? 96
İhtiyati Tedbir Talebi Olmadan Re’sen İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 96
İhtiyati Tedbir Talebinin İçeriği Uyuşmazlığı Esastan Çözer Şekilde Olabilir mi? 97
İhtiyati Tedbir Talep Etme İçin Herhangi Bir Süre Var mıdır? 98
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunanın Kendi Haklılığını Yaklaşık Olarak İspat Etmesinden Amaç Nedir? 98
İhtiyati Tedbir Taleplerinin Mahkemece Değerlendirilmesi Hangi Yargılama Şekline Tabidir? 99
Yargıtay ve BAM Kararları 99
&3) İHTİYATİ TEDBİR KARARI 104
Madde HMK 391 104
Gerekçe 105
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabilir İbaresinin Anlamı Nedir? 106
Gerekçesiz (Ara Kararı) İhtiyati Tedbir Kararının Reddine Karşı İstinaf Başvurusu Üzerine İstinaf Mahkemesince Ne Gibi Karar Verilebilir? 107
Yargıtay ve BAM Kararları 108
&4) İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 114
Madde HMK 392 114
Gerekçe 115
İhtiyati Tedbir Kararında Gösterilmesi İstenen “Banka Teminat Mektubundan” Amaç Nedir? 116
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunan Niçin Teminat Göstermek Zorundadır? 116
Yargıtay ve BAM Kararları 117
&5) İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI 125
Madde HMK 393 125
Gerekçe 126
İhtiyati Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Süresinin Usul Hukuku Yönüyle Niteliği Nedir? 127
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Talep Edilmeden Süresinde Dava Açılması Tedbir Kararını Etkiler mi? 128
İhtiyati Tedbir Kararını Uygulayan İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikayette Mahkeme mi Görevlidir? 129
Yargıtay ve BAM Kararları 129
&6) İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ 133
Madde HMK 394 133
Gerekçe 133
İstinaf (BAM) Mahkemelerinin Görevi Hangi Tarihte Başlatılmıştır? 135
İhtiyati Tedbire Konu Hangi Karara Kim İtiraz Edebilir ve İstinafa Başvurabilir? 135
İhtiyati Tedbirler Yönüyle HMK Kapsamında İstinafa Tabi Olduğu Belirtilen Hükümler Hangileridir? 136
Davada Feri Müdahil Olan 3. Kişinin İhtiyati Tedbir Kararına Yapılan İtirazın Reddine Karşı İstinafa Başvuru Hakkı Hangi Halde Vardır? 137
İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Satışına Engelleyebileceği Gerekçesiyle İstinafa Başvurmakta İsabet Var mıdır? 138
İhtiyati Tedbire Yönelik Verilen İstinaf Dilekçesi Hangi Durumda İtiraz Dilekçesi Olarak Kabul Edilip İlk Derece Mahkemesine Geri Çevrilebilir? 139
İstinaf Dilekçesi Hangi Mahkemeye Verilebilir? 140
İstinaf Yoluna Başvuranın Dilekçesinde Gerekçelerini Göstermek Zorunda mıdır? 140
İlk Dereceli Mahkeme Kararı Gerekçesiz İse İstinaf Mahkemesince Ne Yönde Karar Verilir? 143
İstinafta Başvurusu Süresi Nedir? Süre Geçirilse Katılma Yoluyla İstinafa Başvurulabilir mi? 144
İstinaf Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Karşı Tarafın Buna Yanıt Verme Zorunluluğu Var mıdır? 145
İstinaf Başvurusu Herhangi Bir Harca Tabi midir? 146
İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde İstinaf Kararıyla Ayrıca Harç Hükmedilir mi? 148
Hangi İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolu Açık ya da Kapalıdır? 149
Hukukta “Kanun Yolu Kavramı”nın Anlamı ve Özelliği Nedir ve İhtiyati Tedbirde Yasal Kanun Yolu Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 150
İhtiyati Tedbir İsteminin Kabulü Halinde Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 151
İhtiyati Tedbir Kararına Hangi Sürede Ne Sebeple İtiraz Edilebilir? 152
İstinaf Başvurusundan Feragat Hangi Durumda Mümkündür? 153
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolunun Anlamı Nedir? 154
İstinaf Mahkemesinin Geçici Hukuki Tedbirler Yönüyle Verdiği Kararlara Karşı “Temyiz” Kanun Yoluna Başvurulabilir mi? 155
İstinaf Yolu Tüm Geçici Hukuki Korumalara Karşıda Açık mıdır? 155
İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 156
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 157
İhtiyati Tedbir Kararının Uzatılmasına İlişkin Karara Karşı Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 158
Taşınmaz Devrinin Önlenmesi Şeklindeki İhtiyati Tedbir Kararının Takibe Konu Bu Taşınmazın Haczine ve Satışını Engeller mi? 159
Davalının Huzurunda Yapılmayan Tedbir Kararının Uygulanmasında İtiraz İçin Öğrenme Yeterli midir? 160
Genel Olarak İstinaf Yargılamasının Kapsamı ve Amacı Nedir? 160
Kesinlik Sınırı İçinde Kalan İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf Başvurusu Yapıldığında Yerel Mahkeme veya İstinaf Mahkemesi Dilekçeyi Reddeder mi? 161
İstinaf İlk Derece Mahkemesi Kararının Bozulması ya da Onanması Şeklinde Karar Verir mi? 162
Yargıtay ve BAM Kararları 163
&7) TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 190
Madde HMK 395 190
Gerekçe 190
İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması İçin Hangi Yollar Vardır? 190
Yargıtay ve BAM Kararları 191
&8) DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 192
Madde HMK 396 192
Gerekçe 192
Koşulların Değişmesi Talebi Üzerine Mahkeme İhtiyati Tedbir ya da İhtiyati Haczin Değiştirilmesine veya Kaldırılmasına Karar Verebilir mi? 193
Yargıtay ve BAM Kararları 194
&9) İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 195
Madde HMK 397 195
Gerekçe 196
İhtiyati Tedbirin Etki Süresi Yönünde Özel Hüküm Varsa HMK Hükümleri Uygulanır mı? 197
Yargıtay ve BAM Kararları 198
&10) TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 201
Madde HMK 398 201
Gerekçe 201
Yargıtay ve BAM Kararları 201
&11) TAZMİNAT 205
Madde HMK 399 205
Gerekçe 205
Yargıtay Kararları 206
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
&1) İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI 221
Madde İİK 257 221
İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartları Öğretide ve Uygulamada Nasıl İfade Edilmiştir? 221
Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacakları Yönüyle İhtiyati Haciz Talep Edilebilir mi? 222
İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Hükümlerin Genel Olarak Açıklanması 223
1. Amaç 223
2. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı 224
3. Yetki 225
4. İtiraz 225
5. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması 228
6. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 228
7. Kambiyo Senetlerine Dayalı İhtiyati Haciz Taleplerinde Değerlendirme 231
8. Soru ve Yanıtlı Kambiyo Senetlerinden Çek ve İhtiyati Haciz Uygulaması 232
İhtiyati Haciz Kararı, Çekin Zamanaşımına Uğradığı Nedeniyle Kaldırılır mı? 232
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Aranır mı? 232
Çekin Ödemesinin Men Edilmesi Alacaklının İhtiyati Haciz İsteminin Reddini Sağlar mı? 233
İbrazında Ödeme Yasağı Nedeniyle Ödenmeyen Çek, Takibe Konu Edilebilir mi? 235
İbrazdan Sonra Çeki Edinen Lehtar Hamil, Keşideci Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz İsteminde Bulunabilir mi? 235
İhtiyati Haciz Talebi, Çekte Hangi Yerde Kimler Hakkında Bulunulabilir? 236
Tedbir Kararında Taraf Olmayan Ciranta Hamil, Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi? 237
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Halde İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 237
Süresinde İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? 238
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Muaccel Hale Gelir? 238
9. İhtiyati Haczin Vadesi Gelmemiş Kambiyo Senedini Borçlu Yönüyle Muaccel Kılması 238
10. İhtiyati Haciz Talebinin İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilmesi 238
11. Borçlunun Malı Bulunmadığı Yazılı İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılma Koşulu 239
12. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Tedbir, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınmaz 240
13. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haciz İle İİK 257’ye Göre Verilen İhtiyati Haciz Farklıdır 241
14. Kimler, Hangi Alacaklar İçin Kimlere Karşı İhtiyati Haciz İsteyebileceği Konusunda Uygulamada Yerleşmiş Yargıtay Kararlarından Özet Örnekler 242
Yargıtay ve BAM Kararları 247
&2) İHTİYATİ HACİZ KARARI 263
Madde İİK 258 263
Yargıtay ve BAM Kararları 263
&3) İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT 268
Madde İİK 259 268
Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir? 269
Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz? 269
Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi 270
1. Koşulları 270
2. Tarafları 271
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 272
4. Zararın Teminattan Karşılanması 272
5. Dava Zamanaşımı 272
6. Devlet Aleyhine Tazminat Davası 272
7. Sorumluluk Türü 273
Yargıtay ve BAM Kararları 273
&4) İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI 277
Madde İİK 260 277
Yargıtay ve BAM Kararları 278
&5) İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 279
Madde İİK 261 279
İcra Takibinin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 279
Yargıtay ve BAM Kararları 280
&6) ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ 285
Madde İİK 262 285
&7) BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT 285
Madde İİK 263 285
&8) İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 285
Madde İİK 264 285
Yargıtay ve BAM Kararları 286
&9) İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ 288
Madde İİK 265 288
Temyiz Özel Dairesince Verilen Bozma Kararı Hangi Durumda Kesindir? 289
Yargıtay ve BAM Kararları 289
&10) İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 295
Madde İİK 266 295
Yargıtay ve BAM Kararları 295
&11) İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP 300
Madde İİK 267 300
&12) İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 300
Madde İİK 268 300
Kaynakça 301
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 303
Kavramlar Dizini 311

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
38,45   
76,90   
3
25,63   
76,90   
4
19,23   
76,90   
5
16,15   
80,75   
6
13,59   
81,51   
7
11,75   
82,28   
8
10,38   
83,05   
9
9,31   
83,82   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
38,45   
76,90   
3
25,63   
76,90   
4
19,23   
76,90   
5
16,15   
80,75   
6
13,59   
81,51   
7
11,75   
82,28   
8
10,38   
83,05   
9
9,31   
83,82   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
38,45   
76,90   
3
25,63   
76,90   
4
19,23   
76,90   
5
16,15   
80,75   
6
13,59   
81,51   
7
11,75   
82,28   
8
10,38   
83,05   
9
9,31   
83,82   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
38,45   
76,90   
3
25,63   
76,90   
4
19,23   
76,90   
5
16,15   
80,75   
6
13,59   
81,51   
7
11,75   
82,28   
8
10,38   
83,05   
9
9,31   
83,82   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
38,45   
76,90   
3
25,63   
76,90   
4
19,23   
76,90   
5
16,15   
80,75   
6
13,59   
81,51   
7
11,75   
82,28   
8
10,38   
83,05   
9
9,31   
83,82   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,90   
76,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat