Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları Erhan Günay

Yargıtay Kararları IşığındaCeza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254703
Boyut
16x24
Baskı
384,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 84 puan kazanacaksınız)
   84

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
- Kanun Yararına Bozma
- Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Hukuk Muhakemesinde; Yargılamanın İadesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 5
2. Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
CEZA USUL HUKUKUNDA
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
(Ceza Usul)
I. GİRİŞ 19
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI 25
1. Yasa Yolu 25
2. Temyiz 26
3. Kanun Yararına Bozma 27
a. Benzerlikleri 27
b. Farklılıkları 28
Yargıtay Kararları 29
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER 30
1. Anlatım 32
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa 33
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa 35
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması 37
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise 38
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması 39
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması 44
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama 48
Yargıtay Kararları 87
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI 120
1. Anlatım 120
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER 122
1. Anlatım 123
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması 123
b. Hükümlünün Ölmesi Hali 124
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi 126
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ 126
1. Anlatım 127
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği 127
b. Hakimin Kusuru 127
c. Sanık İkrarı 127
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 129
1. Anlatım 129
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR 131
1. Anlatım 132
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması 132
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı 133
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 133
1. Anlatım 133
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ 134
1. Anlatım 135
a. Başvuru Gerekliliği 135
b. Başvurulacak Merci 135
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi 136
Yargıtay Kararları 137
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 149
1. Anlatım 149
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri 149
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi 150
c. İtiraz 150
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI 150
1. Anlatım 151
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme 151
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması 151
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi 152
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ 152
1. Anlatım 153
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi 153
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi 153
Yargıtay Kararları 154
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ 154
1. Anlatım 155
a. Duruşmasız Yargılama 155
b. Hükümlünün Ölümü 156
c. Yeterli Kanıtın Varlığı 156
d. Duruşmasız Karar Verilmesi 156
e. Kararın İlanı 156
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM 157
1. Anlatım 158
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama) 158
b. Yeniden Hüküm Kurulması 158
c. Zamanaşımı 159
d. Tazminat 159
Yargıtay Kararları 160
İkinci Bölüm
KANUN YARARINA BOZMA
(Ceza Usul)
I. KANUN YARARINA BOZMA 163
1. Anlatım 167
a. Amaç ve Koşulları 167
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü 168
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi 168
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi 170
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi 171
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi 171
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem 172
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a) 172
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b) 176
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c) 179
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d) 180
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar 184
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar 187
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar 195
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi 201
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi 202
h) Yasa Değişikliği Nedeniyle KYB Mı Yoksa Uyarlama Başvurusunda Bulunulmalıdır? 202
Yargıtay Kararları 204
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI 265
1. Anlatım 266
Yargıtay Kararları 267
Üçüncü Bölüm
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
1. Anlatım 272
a. İtiraza Konu Kararlar 273
b. İtiraza Yetkili Merci 274
c. Süre 276
d. Başvuru Mercii 278
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar 281
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi 285
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu? 286
Yargıtay Kararları 286
Dördüncü Bölüm
YARGILAMANIN İADESİ
(Hukuk Usul)
I. GİRİŞ 313
II. KONU 313
1. Anlatım 314
Yargıtay Kararları 315
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ 319
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 319
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 319
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması 319
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması 320
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması 321
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması 322
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 322
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması 323
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 324
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 324
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması 325
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması 325
Yargıtay Kararları 327
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ 340
1. Anlatım 340
V. SÜRE 341
1. Anlatım 342
Yargıtay Kararları 343
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT 345
1. Anlatım 345
Yargıtay Kararları 346
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ 346
1. Anlatım 347
VIII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ 347
1. Anlatım 348
Yargıtay Kararları 349
IX. İCRANIN DURDURULMASI 350
1. Anlatım 350
Kaynakça 351
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 353
Kavramlar Dizini 359

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
42,25   
84,50   
3
28,17   
84,50   
4
21,13   
84,50   
5
17,75   
88,73   
6
14,93   
89,57   
7
12,92   
90,42   
8
11,41   
91,26   
9
10,23   
92,11   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,50   
84,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat