Uygulamada İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamada İcra Takibi


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
710
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259029
Boyut
16x24
Baskı
3145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler – Usul ve Yargılama Esasları
- Yüksek Yargı Kararları
Örnek Dilekçeler – Bilirkişi Raporları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
UYGULAMADA İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER – TANIM VE KAVRAMLAR 19
A. Usül ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler 19
1. Görevli ve Yetkili İcra Mahkemesi 19
a. İcra Mahkemesi İİK’nin 4. Maddesinde Düzenlenmiştir 19
b. Davanın Yargılamayı Gerektirir Nitelikte Olması – Dar Yetkili Yetkili İcra Mahkemesi 20
c. Dava Şartlarından Olan Husumet (Sıfat) Ehliyeti 21
d. İhalenin Feshi – Husumet 21
2. Haricen Tahsilat ve İcra Tahsil Harcı 22
a. Genel Bilgiler 22
b. 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 23, “İcra Takibinden Vazgeçme” 22
B. Tanım ve Kavramlar 23
1. Borçlunun İtirazı 23
a. Kısmi İtiraz 24
b. Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İnfazı İçin Kesinleşmesi Şarttır 24
c. Kambiyo Senetleri – İtirazlar 24
d. Çekin Yasal Süresinde Ödenmek Üzere Muhataba İbraz Edilmesi Zorunludur 26
e. İmzaya İtirazın Ayrıca ve Açıkça Yapılması Gerekmektedir 27
f. İlama Dayalı Takipte Borcun Ödendiği İddiası 27
g. Kiralananın Tahliyesi Talep Etme 27
h. İİK’nin 150/ı Maddesi 28
ı. Senetteki Düzeltmeler – İmzaya İtiraz 30
aa. Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası 31
bb. Kesin Hacze Dönüşme 31
cc. Rehinle Temin Edilmiş Alacak 31
2. Genel Bilgiler 34
a. “İlama Müstenit Takip – İlamsız takip 34
aa. İlamlı İcra Takibi – İtiraz 34
bb. İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali 36
cc. Menfi Tespit Davası 38
dd. Şikayet 39
3. Mal Beyanında Bulunmamak 40
4. Yediemin – Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar 48
5. Tasarrufun İptali Davası 62
6. Borçlunun "Haline Münasip Evi" 64
a. Aile Konutu 64
b. İpotek – Diğer Eşin “Açık Rızası” 65
7. İstihkak Davalarında Harç 65
8. “Talep İçin Müddetler” 65
9. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması” 66
10. İhtiyati Haciz 68
11. Tebligat 69
a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. Fıkrası 69
b. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesi Gereğince; Tebligatın Usulsüz Olması 70
c. Hükmi Şahıslara Ne Şekilde Tebligat 70
d. “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” 71
12. Vekile Tebligat 72
a. Hapis Hakkı 73
b. Belediye'ye Ait Bir Malın Haczedilmezliği 74
c. Kesin Aciz Vesikası 74
d. İpotek 75
e. Yasayolu İncelemesi 76
aa. Genel Bilgiler 76
bb. İstinaf incelemesi 81
cc. Kesinlik Sınırı 81
II. UYGULAMADA EN ÇOK RASTLANAN İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ 83
A. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip 83
1. Örnek No: 13 83
2. Örnekle 13’le ilgili Açıklamalar 84
B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip 85
1. Örnek No: 9 85
2. Örnek 9 "la ilgili Açıklamalar 86
C. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip 88
1. Örnek No: 10* 88
2. Örnek 10"la ilgili Açıklamalar 89
D. İlâmsız Takipte Ödeme Emri 91
1. Örnek No: 7* 91
2. Örnek 7 "ile ilgili Açıklamalar 92
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 93
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 117
III. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 134
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 177
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 200
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 200
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 209
VI. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 219
VII. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 237
VIII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 241
IX. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 270
X. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 296
XI. TAAHHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 303
XII. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 309
XIII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 314
XIV. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 342
XV. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 369
XVI. ‘ÖRNEK’LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 383
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi 383
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi 385
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi 386
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi 388
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi 390
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi 394
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi 396
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi 399
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi 402
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi 404
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi 408
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi 411
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi 414
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 419
 İSTİHKAK 419
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ 422
 İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ. 424
 SATIŞ TALEBİMİZİN REDDİNE DAİR KARARININ İPTALİ/KALDIRILMASI 426
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIN SUNULMASI 429
 ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ 430
 İHALENİN FESHİ I 432
 İHALENİN FESHİ II 434
 İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ 444
 İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ 446
 İMZAYA İTİRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 448
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 450
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ 452
 MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 454
 TAHLİYE – KİRA BORCU 455
 TAAHHÜDÜ İHLAL 456
 KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 458
 ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 460
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I 461
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II 462
 TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 463
 SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – HUSUMET 464
 MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 465
 TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİ– 466
 SÜRESİNDE BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ TALEBİ 469
 İSTİNAF DİLEKÇESİ 470
 İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK 472
 İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 474
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER 477
 HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI 478
 BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ 479
 HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ 480
 BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 480
 HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ 481
 KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ 482
 BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ 482
 BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ. 482
 TAŞINMAZIN SATIŞINI TALEP EDİLMESİ 483
 NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ 483
 ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 484
 TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 485
 DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 486
 TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ 487
 TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 487
 İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE 488
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 489
 TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I 490
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II 491
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 492
 HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 493
 TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI 494
 BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ 495
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 496
 KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ 497
 BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI 498
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ 499
 ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI 500
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 501
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI 503
 BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ 504
 TAKİPTEN VAZGEÇME 505
 İLGİLİ YERLERE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI 505
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 506
 KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI 507
 TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ 508
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ 509
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II 510
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III 511
Dördüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 513
 ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ 513
 FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR 515
 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 525
 RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA 528
 SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ 532
 HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ 541
 “TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” 543
 DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 546
 İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 551
 BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU 554
 KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR 556
 BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 558
 İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ 562
 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 565
 ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ 567
 TAKİP TALEBİNDEKİ VE ÖDEME EMRİNDEKİ FAİZLERİN YASAL FAİZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME 572
 İİK MD 153 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI 574
 ŞİKAYET KONUSU SIRA CETVELİNE İTİRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU 577
 SIRA CETVELİNİN KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – İLK SIRADA YER ALMASI – YENİDEN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 579
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ 584
 LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET 585
 CÜZİ SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, İCRA MÜDÜRÜNÜN EKSİK MİKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA İLE İSTEMEDİĞİNİ, SATIŞ İSTEMİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SATIŞ GİDERİNİN DE PEŞİN OLARAK YATIRILMASI 590
 TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İKİ YIL İÇERİSİNDE SATIŞ İSTENMESİ 593
 EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA 598
 PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ 600
 FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI 605
 BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ 606
 DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU 611
 FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) 615
 KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ 619
 NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI 621
 İSTİHKAK 624
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ 626
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ 629
 ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK 630
 ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”) 632
 ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA 634
 ŞİKAYET – M.K.’NİN 684 VE 686 MADDELERİ MUCİBİNDE TEFERRUAT VE MÜTEMMİM CÜZ 636
 ŞİKAYET (KDV ORANI) 638
 İHALENİN FESHİ 640
 TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI 645
 TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ 647
II. UYGULAMADA İCRA ‘ ÖRNEKLERİ ‘. 650
Kaynakça 711
Kavram Dizin 712

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
   
   
Kapat