Uygulamada İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamada İcra Takibi


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
567
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750246432
Boyut
16x24
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR

 

Konu Başlıkları
- Usül ve Yargılama Esasları
- Örnek Dilekçeler
- Örnek Bilirkişi Raporları
Yüksek Mahkeme Kararları

 

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  15

İcra Takibi – Genel Bilgiler  17

Birinci Bölüm:

Dilekçe Ve Talep Örnekleri

  1. İcra Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri 31

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte, İcra Emrinin İptali  34

İmzaya, Borca, Taraf Sıfatlarına İtirazlar – Takibin İptali.  36

Şikayet – Tahliye Emrinin İptali  38

İhalenin Feshi  40

İcra Emrine Kısmi İtirazlarımızın Kabulü İle İcra Emrinin Kısmi İptali  42

İcra Takibinin İptali Talebi  44

İmzaya İtraz – Takibin Durdurulması Talebi  46

Kıymet Takdirine İtiraz  48

Tahliye – Kira Borcu  50

Taahhüdü İhlal  51

Karşılıksız Çek Keşide Etmek  53

Şüphelinin Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Cezalandırılması Talebi  55

Nafaka Borcunu Ödememe I  56

Nafaka Borcunu Ödememe Iı  57

Taahhüdü İhlal –Takibin Kesinleşmesi  58

İstinaf Dilekçesi  59

İstinaf – Karşılıksız Çek  61

İstinaf – Yeniden Yargılama Talebi  63

Iı. İcra Müdürlüğüne Sunulan Talep – Örnek Dilekçeler  66

Haczedilmezlik İtirazı  67

Bakiye Borcun Hesaplanması Talebi  68

Haciz Ve Tahliye Talebi  69

Borçlunun Maaaş Ve Ücretlerinden Kesinti Yapılarak Dosyaya Ödenmesi İçin Çalışmakta Olduğu İşyerine Müzekkere Yazılması Talebi  70

Haczin Kısmen Kaldırılması Talebi  71

Kıymet Takdiri Yapılması, Taşınmazın Çap Ve Krokisinin Celbi Talebi  72

Borçlunun Almakta Olduğu Maaş Ve Ücretlerinin 1/4'ü Üzerine Haciz Konulması İçin Çalışmakta Olduğu İşyerine Haciz Müzekkeresi Yazılması Talebi  73

Borçlunun Babası …. Vefat Etmiş Olup, Borçlunun Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Tablosunun Dosyaya Alınması, Borçlunun Babasından Kalan Miras Payına Haciz Konulması Talebi.  74

Nezdindeki Hesabında Bulunan Nakit Paralara Fiili Haciz Konulması Talebi  75

Alacağı Haricen Tahsil Etmiş Olmamız Nedeniyle, İcra Dosyasının Kapatılması Ve Dosyada Hacizli Bulunan Araçlar Ve Gayrımenkuller Üzerindeki Haczlerin Kaldırılması Talebi  76

Takas–Mahsup Talebimizin Sunulması, Alacaklı Vekilince Müvekkilemin Maaşına Haciz Konulması Talebinin Reddi Talebi  77

Dosya İnfaz Edilmiş Olmakla, Müvekkilem …. Adına Kayıtlı …. Plaka Sayılı Vasıta Üzerindeki Haczin Kaldırılması  79

Teminat Mektubunun İadesi Talebi  80

Borçlu Tarafça Verilen Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi İçin Bankaya Müzekkere Yazılması Talebi  81

İcra Emrindeki Borca, Faize Ve Her Türlü Fer’ilerine Karşı İtirazları İçeren Dilekçe  82

Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazlar  83

Talimat – Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazlar I  84

Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazlar Iı  85

Hacizlerin Kaldırılması Talebi  86

Haciz Konulması Talebinin Reddi Talebi  87

Tashih – Hacizlerin Kaldırılması  88

Bozma – Hacizlerin Düşmesi Talebi  89

İkinci Haciz İhbarnamesine İtirazlar  90

Kıymet Takdiri Raporuna İtiraz  91

Borca İtirazların Sunulması  92

Birinci Haciz İhbarnamesine Süresinde İtiraz – Mal Beyanında Bulunulması Talebine Ve Tüm Borca İtiraz  93

Ödeme – Haciz Ve Şerhlerin Kaldırılması  94

İknci Haciz İhbarnamesine – Alacaklı Olma Sıfatına İtiraz  95

Yetkiye, Alacaklı Sıfatına, Zamanaşımına, Borca Ve Ferilerine İtirazlarımızın Sunulması  97

Borca, Kira Sözleşmesindeki İmzaya, Kira Sözleşmesine, Kiranın Miktarına, Kiracılık İlişkisine, Kiraya Ve Ferilerine İtiraz  98

Takipten Vazgeçme  100

Hacizlerin Kaldırılması Talebi  101

Kayıtlı Araç Ve Taşınmaz Varsa Bunlarında Haczedilmesi İçin İlgili Yerlere Müzekkere Yazılması Ve Borçluların Haciz Konulması  102

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemi  103

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli I  104

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli Iı  105

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli Iıı  106

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli Iv  107

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli V  108

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli Vı  109

Takibe İtirazlarımızın Sunulması Ve Takibin Durdurulması İstemli Vıı  110

İkinci Bölüm:

İcra Hukukunda Örnek Bilirkişi Raporları

Şikayet – İcra Emrinin İptali  111

Faiz Oranları – Banka Faizi – Ek Rapor  113

5941 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Gereği Karşılıksız Çıkan Çekin Ticari Temerrüt Faizi, Takip Ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması  124

Re’sen Bilirkişi – Hesaplama  127

Satış Dosyasından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz  131

Hesap Özeti İncelemesi  140

“Taahhüt Sözleşmesinin Yapıldığı Tarih İtibarı İle (Sözleşmedeki Vade Tarihlerine Kadar İşleyecek Faiz Miktarları Da Dikkate Alınarak) Dosya Borç Hesabının Yapılması” I  142

“Taahhüt Sözleşmesinin Yapıldığı Tarih İtibarı İle (Sözleşmedeki Vade Tarihlerine Kadar İşleyecek Faiz Miktarları Da Dikkate Alınarak) Dosya Borç Hesabının Yapılması” Iı  145

Davacı Borçluların Borç Miktarlarının Hesaplanması – İpoteğin Paraya Çevrilmesi  148

İlamlı Takip – Talep Tarihi İtibarı İle Alacak Miktarının Hesaplaması İle İlgili Rapor  153

Bakiye Borç Muhtırasının İptali – Hesaplama Raporu  156

Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı İle İlgili Rapor  158

Borçluya Çıkarılan 11.04.2016 Tarihli Bakiye Borç Muhtırası İle İlgili Rapor – Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)  160

İlamlı İcra Takibi – Örnek 4–5 İcra Emri  164

İcra Müdürlüğü – Faiz Hesaplaması İle İlgili Rapor  169

Sözleşmedeki Vade Tarihlerine Kadar İşleyecek Faiz Miktarları Da Dikkate Alınarak Dosya Borç Hesabının Yapılması  171

Şikayet – Hesaplama – Tebligat Eksiği  174

Takıp Talebındekı Ve Ödeme Emrındekı Faızlerın Yasal Faız Oranından Hesaplanıp Hesaplanmadığı Hakkında İnceleme  178

İik Md 153 Hükümlerı Gereğınce, Taşınmazdakı Ipoteğın Kaldırılması  180

Şıkayet Konusu Sıra Cetvelıne Itıraz – Ek Bilirkişi Raporu  183

Sıra Cetvelının Kaldırılarak 6183 Sayılı Yasa Gereğınce Amme Alacaklıların Ön – Ilk Sırada Yer Alması – Yenıden Sıra Cetvelının Düzenlenmesı  185

Şikayet – Dosya Borcunun Fer’ileriyle Birlikte Ödenmesi – Bakiye Alcak Hesabı  190

İpoteğin Paraya Çerilmesi İcra Emri – Ödeme Emri  192

Lehıne % 20 Icra Inkar Tazmınat Talebı – Ücreti Vekalet  193

Cüzı Satış Avansı Yatırdığını, Icra Müdürünün Eksık Mıktarı Alacaklıdan Muhtıra Ile Istemedığını, Satış Istemının Geçerlı Olabılmesı Içın Satış Gıderının De Peşın Olarak Yatırılması  197

Temlik Sözleşmesi – Hesaplama – İik Md 106 Ve 110 Hükümlerı Gereğınce Ikı Yıl Içerısınde Satış Istenme  200

Ek Bilirkişi Raporu – Davalının İtirazları – Fazla Ve Tekerrür Hesaplama  205

Prim Ve Vergi Borcu – Sıra Cetveli  207

Faiz Hesabı – Borçlunun Hisse Hesabı  212

Borç Muhtırasının İptali  213

Dosyada Hesap Hatası İnceleme Raporu  218

Faiz Hesaplanması – (Maddi Ve Manevi Tazminat)  222

İstihkak  227

Kıymet Taktirine İtiraz  229

Kıymet Takdirine İtiraz – Araç Değer Tesbiti  232

Şikayet – Maden Yasası Haczedilememezlik  233

Şikayet ("Haczedilen Makinenin Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Ki Makine Olup Olmadığı Ve Değerinin Tespiti”)  235

Şikayet (Satılamamazlık) – Hurda  237

Şikayet – M.K.’Nın 684 Ve 686 Maddelerı Mucıbınde Teferruat Ve Mütemmım Cüz  239

Şikayet (Kdv Oranı)  241

İhalenin Feshi  243

Takipte İki Ayrı Alacak İçin İşlemiş Faiz Hesaplaması  248

Takip – Taşınmaz Haczi – Satış  250

Üçüncü Bölüm:

Yargıtay İçtihatları

(Konulara Göre Tasniflenmiş – Görev –

Yetki – Zamanaşımı)

  1. İlamlı İcra Takibi İle İlgili İçtihatlar 253

Iı. İlamsız İcra Takibi İle İlgili İçtihatlar  276

Iı. Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi İle İlgili İçtihatlar  303

Iıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi İle İlgili İçtihatlar  380

Iv. Menkul Ve Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  413

  1. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 413
  2. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 422
  3. Tahliye İle İlgili İçtihatlar 432
  4. Çocuk Teslimi İle İlgili İçtihatlar 458

Vı. Meskeniyetle İlgili İçtihatlar  462

Vıı. İstihkakla İlgili İçtihatlar  492

Vııı. Mal Beyanında Bulunmamakla İlgili İçtihatlar  516

Ix. Taahüdü İhlal İle İlgili İçtihatlar  522

  1. Hapis Hakkı İle İlgili İçtihatlar 528
  2. İhalenin Feshi İle İlgili İçtihatlar 533

Kaynakça  563

Kavram Dizin  565

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
22,00   
110,00   
6
18,33   
110,00   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
22,00   
110,00   
6
18,33   
110,00   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Kapat