%1
Hukukun Temelleri İlhami Söyler

Hukukun Temelleri


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
269
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256533301
Boyut
16x24
Baskı
2265,00 TL 262,35 TL
(Bu ürünü aldığınızda 262 puan kazanacaksınız)
   262

Prof. Dr. İlhami SÖYLER

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER.7

BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK

TOPLUMSAL DÜZEN VE TOPLUMSAL DÜZEN

KURALLARI 33

TOPLUMSAL DÜZEN33

TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI33

Din Kuralları.34

Ahlak Kuralları.34

Görgü Kuralları 35

Örf ve Adet Kuralları36

Hukuk Kuralları37

Hukuk Kavramı ve Hukuk Kuralları .37

Hukuk Kurallarının Özellikleri37

Normatif Olması .37

Değer Yargısına Dayanması .38

Bireyin Dış Dünyasına Yönelik Olması .38

Muhatabının Kişiler Olması38

Emir, Yasak ve Yetki İçermesi .38

Nesnel (Objektif) Olması38

Evrensel Olmaması .39

Yazılı Olması 39

Yaptırımının Olması .39

HUKUKTA YAPTIRIM 39

Yaptırım ve Unsurları.39

İçindekiler

8

Yaptırımın Özellikleri 40

Yaptırımın Tarihsel Gelişimi .40

Kişisel Öç Aşaması40

Kısas Aşaması .40

Hakem - Uzlaşma Aşaması .41

Modern Yargılama Aşaması41

Yaptırım Türleri .41

Kamu Hukuku Yaptırımları.42

Anayasa Hukuku Yaptırımları42

İdare Hukuku Yaptırımları .42

Ceza Hukuku Yaptırımları43

Mali Hukuk Yaptırımları 44

Sosyal Güvenlik Hukuku Yaptırımları .45

Devletler Genel Hukuku Yaptırımları 45

Özel Hukuk Yaptırımları.45

Hükümsüzlük (Geçersizlik)46

Cebri İcra (Zorla Yaptırma)47

Tazminat .47

HUKUKUN AMAÇ VE İŞLEVLERİ .48

İnsan Onurunu Koruması .48

Güvenlik Sağlaması48

Toplumsal Gereksinimleri Karşılaması48

Özgürlük Sağlaması .48

Adalet Sağlaması49

Denkleştirici (Eşitlikçi) Adalet49

Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet.50

Hakkaniyet (Nesafet).50

İçindekiler

9

HUKUK SİSTEMLERİ50

Kıta Avrupası Hukuk Sistemi.51

Anglo-Sakson Hukuk Sistemi 51

İslam Hukuku Sistemi 51

Sosyalist Hukuk Sistemi.52

HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI 53

Pozitif – Normatif Hukuk.53

Şekli - Maddi Hukuk 53

Kamu - Özel Hukuk54

Ulusal – Uluslararası Hukuk 54

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI.55

Asli (Birincil) Kaynaklar55

Anayasa55

Kanunlar 56

Uluslararası Antlaşmalar (Sözleşmeler) 57

Temel Haklarla İlgili Uluslararası Antlaşmalar58

Diğer Uluslararası Antlaşmalar.58

TBMM İçtüzüğü 58

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri59

Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri.59

Olağan Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri59

eba. Münhasır Yetki Alanları.60

ebb. Ortak Yetki Alanları.60

ebc. Yasak Alanlar.60

Cumhurbaşkanlığı Kararları 61

Yönetmelikler 62

Adsız Düzenleyici İşlemler62

İçindekiler

10

Yardımcı (İkincil Kaynaklar).63

Yargı Kararları.63

Herkesi Bağlayan Yargı Kararları 63

aaa. Anayasa Mahkemesi Kararları.63

aab. İçtihadı Birleştirme Kararları.64

Diğer Yargı Kararları64

Örf ve Adet Hukuku 65

Örf ve Adet Hukukunun Unsurları .65

Örf ve Adet Hukukunun İşlevleri .65

Öğreti (Doktrin).66

Hukukun Genel İlkeleri .66

HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI.67

NİTELİK BAKIMINDAN UYGULANMASI 67

Emredici Hukuk Kuralları67

Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları .68

Tanımlayıcı Hukuk Kuralları .68

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 68

Yetkilendirici Hukuk Kuralları 69

İlga Edici Hukuk Kuralları.69

YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 69

Yersellik (Mülkilik) İlkesi69

Şahsilik (Uyrukluk) İlkesi70

Karma İlke70

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI70

Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi .70

Hukuk Kurallarının Yürütülmesi .71

Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması .73

İçindekiler

11

Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma 73

İlga Yoluyla Yürürlükten Kalkma .73

Açık İlga73

Örtülü İlga.73

İptal Yoluyla Yürürlükten Kalkma74

KİŞİLER BAKIMINDAN UYGULANMASI.74

Cumhurbaşkanı.74

Milletvekilleri.75

Yasama Sorumsuzluğu 75

Yasama Dokunulmazlığı .75

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar.76

Diplomatlar.76

Askeri Personel.76

Kamu Personeli 76

ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI

(YORUM), HAKİMİN BOŞLUK DOLDURMASI VE

TAKDİR YETKİSİ.77

Yorum Türleri.77

Yasama Yorumu 77

İdari Yorum .77

Yargı Yorumu78

Bilimsel Yorum (Doktrin) .78

Yorum Yöntemleri78

Sözel (Lafzi) Yorum78

Amaca Yönelik (Gai) Yorum 79

Tarihsel Yorum79

Sistematik Yorum79

Karma Yorum79

İçindekiler

12

Yorumda Kullanılan Araçlar80

Kıyas (Örnekseme)80

Evleviyet (Haydi, Haydi).80

Kavramın Zıddı (Mefhum-u Muhalifi)80

Hakimin Boşluk Doldurması ve Takdir Yetkisi.81

Hakimin Boşluk Doldurması.81

Hakimin Takdir Yetkisi.81

İKİNCİ BÖLÜM

HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

HAK KAVRAMI, HAK TEORİLERİ VE HAKKIN

UNSURLARI.83

HAK KAVRAMI VE UNSURLARI .83

Hak Kavramı 83

Unsurları.83

HAK TEORİLERI84

İrade Teorisi .84

Menfaat Teorisi 84

Karma Teori .85

Hukuki İlişki Teorisi 85

HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 85

KAMU HAKLARI.85

Kamu Haklarının Özellikleri86

Kamu Haklarının Türleri87

Kişi Hakları .87

Sosyal ve Ekonomik Haklar87

Siyasi Haklar .87

Kamu Haklarının Sınırlandırılması 87

İçindekiler

13

Olağan Hallerde Sınırlandırma 88

Olağanüstü Hallerde Sınırlandırma (Durdurma) .89

ÖZEL HAKLAR.89

Özel Hakların Özellikleri .90

Özel Hakların Türleri .90

Konusuna Göre Özel Haklar90

Şahıs Varlığı Hakları.90

Malvarlığı Hakları.91

Niteliğine Göre Özel Haklar91

Mutlak Haklar .92

Nispi Haklar93

Dayanağına Göre Özel Haklar.93

Bağımsız Haklar93

Bağımlı Haklar94

Etki ve Sonuçlarına Göre Özel Haklar 94

Yenilik Doğuran Haklar94

daa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar95

dab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar.95

dac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar95

Yenilik Doğurmayan Haklar.95

Devir Kabiliyetine Göre Özel Haklar95

Devredilebilen Haklar.96

Devredilemeyen Haklar 96

III. HAKLARIN KAZANILMASI, KORUNMASI VE

KAYBEDİLMESİ.96

HUKUKİ FİİL (EYLEM).97

Hukuka Uygun Fiil.97

İçindekiler

14

Bilgi Açıklaması97

Duygu Açıklaması.98

İrade Açıklaması98

Hukuki İşlem 98

Hukuki İşlem Benzeri Fiil 98

Maddi Fiil .98

Hukuka Aykırı Fiil .99

HUKUKİ İŞLEM .99

Hukuki İşlemin Türleri.99

Tarafları Bakımından Hukuki İşlemler .99

Tek Taraflı İşlemler 99

Sözleşmeler.99

Kararlar.100

Malvarlığı Bakımından Hukuki İşlemler.100

Kazandırıcı İşlemler100

Borçlandırıcı İşlemler .100

Tasarruf İşlemleri100

İrade Beyanı Açısından Hukuki İşlemler 100

İrade Beyanı Yöneltilmesi Gerekli İşlemler.101

İrade Beyanı Yöneltilmesi Gerekmeyen İşlemler.101

Zaman Bakımından Hukuki İşlemler 101

Sağlararası İşlemler 101

Ölüme Bağlı İşlemler101

Sebebe Bağlılık Bakımından Hukuki İşlemler101

Sebebe Bağlı İşlemler.102

Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler .102

Hukuki İşlemin Geçersizliği (Hükümsüzlüğü) 102

İçindekiler

15

Yokluk .102

Butlan.102

Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük).103

Nispi Butlan (İrade Sakatlıkları).103

bba. Bilinçli Sakatlıklar103

bbb. Bilinçli Olmayan Sakatlıklar104

bbc. Diğer İrade Sakatlıkları 105

Kamu Hukuku İşlemleri .105

Yasama İşlemleri .106

Yürütme İşlemleri106

Cumhurbaşkanı İşlemleri 106

baa. Genel Düzenleyici İşlemler106

bab. Bireysel İşlemler 107

İdari Teşkilat İşlemleri107

bba. İdari İşlemler 107

bbc. İdari Eylemler.107

bbd. İdari Sözleşmeler107

Yargı İşlemleri.108

HAKLARIN KAZANILMASI.108

Hakların Kazanılması Yolları.108

Aslen Kazanma108

Devren Kazanma .109

Tesisen Kazanma .109

Zamanaşımıyla Kazanma.109

Gayrimenkullerde Kazanma .110

Menkullerde Kazanma 110

HAKLARIN KORUNMASI 110

İçindekiler

16

Talep Yoluyla Korunması 110

Dava Yoluyla Korunması.111

Dava Hakkı111

Dava Türleri.111

Eda Davası 111

Tespit Davası 111

İnşai Dava .111

Belirsiz Alacak ve Tespit Davası112

Terditli Dava.112

Topluluk Davası112

Sahibi Eliyle Korunması 112

Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) .112

Zorda Kalma (Iztırar Hali).113

Kuvvet Kullanma (İhkak-ı Hak)113

Yetki Kullanımı.113

Zarar Görenin Rızası .113

Üstün Nitelikli Özel Yarar.114

Kamu Yararı 114

HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 114

Hakkın Kaybı ve Türleri 114

Nispi Kayıp114

Mutlak Kayıp.115

Hakların Kaybında Süre .115

Zamanaşımı Süresi 115

Hak Düşürücü Süre115

Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürenin Farkları.116

DÜRÜSTLÜK ve İYİNİYET KURALLARI.117

İçindekiler

17

Dürüstlük Kuralı (Objektif İyi Niyet).117

Hakkın Kötüye Kullanımı ve Koşulları.117

Hakkın Kötüye Kullanım Biçimleri.118

Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları 118

İyi Niyet Kuralı (Sübjektif İyi Niyet).119

İyi niyet Kuralının Koşulları119

İyi Niyetin Aranacağı Kişiler.120

İyi Niyetin Korunduğu Alanlar120

Aile Hukukunda İyi Niyet.120

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında İyi Niyet .120

cba. Rızaen Çıkan Mallarda İyi Niyet .121

cbb. Rıza Dışında Çıkan Mallarda İyi Niyet121

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasında İyi Niyet .121

SORUMLULUK VE HUKUK DALLARINDA

SORUMLUK ÖRNEKLERİ122

SORUMLULUK KAVRAMI.122

HUKUK DALLARINDA SORUMLULUK

ÖRNEKLERİ122

Özel Hukukta Sorumluluk122

Medeni Hukukta Sorumluluk 123

Hukuki İşlemlerden Doğan Sorumluluk .123

Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk 123

aba. Kusurlu Sorumluluk .123

abb. Kusursuz Sorumluluk.124

Borçlar Hukukunda Sorumluluk125

Kusurlu Sorumluluk125

Kusursuz Sorumluluk125

Ticaret Hukukunda Sorumluluk 126

İçindekiler

18

Ticari İşletme Hukukunda Sorumluluk 126

Şirketler Hukukunda Sorumluluk .126

Kıymetli Evrak Hukukunda Sorumluluk 127

Taşıma Hukukunda Sorumluluk .127

Deniz Ticaret Hukukunda Sorumluluk.128

Sigorta Hukukunda Sorumluluk .128

İş Hukukunda Sorumluluk.128

İşverenlerin Sorumluluğu .128

İşçilerin Sorumluluğu .129

Çevre Hukukunda Sorumluluk129

Kamu Hukukunda Sorumluluk.129

Anayasa Hukukunda Sorumluluk130

İdare Hukukunda Sorumluluk .130

Kusurlu Sorumluluk131

Kusursuz Sorumluluk .131

Ceza Hukukunda Sorumluluk132

Mali Hukukta Sorumluluk.133

Vergi Hukukunda Sorumluluk133

Bütçe (Harcama) Hukukunda Sorumluluk .134

Mal Yönetimi Hukukunda Sorumluluk 134

Borç Yönetimi Hukukunda Sorumluluk.135

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorumluluk.135

SORUMLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN

HALLER 136

YARGILAMANIN TEMEL İLKELERİ, YARGI

ÖRGÜTÜ VE SÜRECİ 136

YARGILAMANIN TEMEL İLKELERİ .137

YARGI ÖRGÜTÜ VE SÜRECİ 138

İçindekiler

19

Genel Yargı Yerleri 138

Adli Yargı 138

Hukuk Mahkemeleri .138

aaa. İlk Derece Hukuk Mahkemeleri.138

aab. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) 140

aac. Yargıtay (Temyiz)141

Ceza Mahkemeleri 142

aba. İlk Derece Ceza Mahkemeleri143

abb. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) 144

abc. Yargıtay (Temiz)145

İdari Yargı147

İlk Derece Mahkemeleri147

baa. İdare Mahkemeleri .147

bab. Vergi Mahkemeleri 148

Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)148

Danıştay (Temyiz) 149

Özel Yargı Yerleri 150

Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi150

Uyuşmazlık Yargısı ve Uyuşmazlık Mahkemesi 151

Hesap Yargısı ve Sayıştay .152

Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)153

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

POZİTİF HUKUK DALLARI

ÖZEL HUKUK DALLARI155

MEDENİ HUKUK .155

Kişiler Hukuku .156

Gerçek Kişiler156

İçindekiler

20

Ölüm Karinesi.156

Gaiplik Karinesi156

Hısımlık 157

aca. Kan Hısımlığı.157

acb. Sözleşme Hısımlığı 157

Yerleşim Yeri (İkametgah).158

Kişinin Ehliyetleri.158

aea. Hak Ehliyeti .158

aeb. Fiil Ehliyeti 158

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler159

afa. Tam Ehliyetliler .159

afb. Sınırlı Ehliyetliler.160

afc. Tam Ehliyetsizler.160

afd. Sınırlı Ehliyetsizler 160

Tüzel Kişiler161

Kamu Tüzel Kişileri .161

Özel Hukuk Tüzel Kişileri161

Aile Hukuku .162

Nişanlanma-Evlenme 162

Mal Rejimi.162

Soy Bağı 163

Velayet-Vesayet 163

Miras Hukuku.163

Eşya Hukuku 164

Mülkiyet Hakkı164

Mülkiyet Hakkının İçeriği 165

Mülkiyetin Türleri 165

İçindekiler

21

aba. Paylı Mülkiyet165

abb. Elbirliği Mülkiyeti165

Sınırlı Ayni Haklar 166

Zilyetlik ve Tapu Sicili 166

Zilyetlik.166

Tapu Sicili.167

BORÇLAR HUKUKU .167

Borcun Kaynakları168

Sözleşme 168

Haksız Fiil (Eylem)169

Sebepsiz Zenginleşme (Haksız İktisap).169

Borcu Sona Erdiren Haller .169

Borçluyu İfaya Zorlayan Önlemler 170

Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları .170

Zararın Tazmin Edilmesi .170

İfa (Eda) Davası Açılması .170

Gecikme Tazminatı Ödenmesi 170

Temerrüt Faizi Ödenmesi 170

Aşkın Zararın Giderilmesi .171

Seçimlik Hakların Yerine Getirilmesi .171

Sözleşmenin Feshedilmesi.171

TİCARET HUKUKU .171

Ticari İşletme Hukuku172

Şirketler Hukuku 173

Şahıs Şirketleri.174

Kollektif Şirket174

Adi Komandit Şirket.174

İçindekiler

22

Sermaye Şirketleri .174

Anonim Şirket.174

Limited Şirket .174

Hisseli Komandit Şirket174

Kooperatif Şirketler.175

Kıymetli Evrak Hukuku .175

Taşıma Hukuku 176

Deniz Ticareti Hukuku.176

Sigorta Hukuku 176

İŞ HUKUKU 177

Bireysel İş Hukuku.177

İş Sözleşmesi ve Unsurları 177

Sözleşme Türleri178

İş Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları .179

Olumlu Koşullar .179

Olumsuz Koşullar.179

İşçi ve İşverenin Borçları.179

İşçinin Borçları .179

İşverenin Borçları .180

Çalışma Süreleri 180

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.180

Kendiliğinden Sona Ermesi 180

Fesihle Sona Ermesi .180

fba. Bildirimli Fesih 180

fbb. Bildirimsiz Fesih181

Toplu İş Hukuku.182

Sendika Üyeliğinin Koşulları 182

İçindekiler

23

Toplu İş Sözleşmesi.182

Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili.183

İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Türleri .183

İş Uyuşmazlıklarının Çözümü .184

Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü 184

Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü184

Grev .184

Tanımı ve Unsurları 184

Grev Yasakları 185

Grev Engelleri.185

Lokavt185

Tanımı ve Unsurları 185

Lokavt Yasakları ve Engelleri.186

İCRA VE İFLAS HUKUKU 186

İcra ve İflas Yolları.186

Cüz’i İcra (Haciz Yolu) .186

İlamsız İcra187

İlamlı İcra187

Külli İcra (İflas Yolu)187

Haczedilemeyen veya Kısmen Haczedilen Mal ve

Alacaklar.188

Haczedilemeyen Mal ve Alacaklar188

Kısmen Haczedilebilen Mal ve Alacaklar.189

Konkordato.189

İflas Dışı Konkordato 190

İflas İçi Konkordato.190

İçindekiler

24

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU190

Vatandaşlık Hukuku.190

Vatandaşlığın Kazanılması191

Kanun Yoluyla Kazanma191

Yetkili Makam Kararıyla Kazanma191

Seçme Hakkı İle Kazanma191

Vatandaşlığın İspatı.192

Vatandaşlığın Kaybedilmesi192

Yetkili Makamın Kararıyla Kaybedilmesi192

Seçme Hakkıyla Kaybedilmesi.192

Yabancılar Hukuku 192

Kanunlar İhtilafı .193

KAMU HUKUKU DALLARI .193

ANAYASA HUKUKU 194

TC Anayasasının Özellikleri 194

Devletin Temel Nitelikleri .195

Devletin Temel Organları.195

Yasama Organı 196

Yasama Yetkisinin Niteliği.196

TBMM Üyeliği ve Süresi .196

Yürütme Organı.197

Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları ve Görev Süresi198

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri.198

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı199

Yargı Organı201

İDARE HUKUKU202

İdare Genel Hukuku .202

İçindekiler

25

Kamu Hizmeti Kavramı ve Türleri202

İdare Teşkilatı 203

Merkezi Yönetim 203

Yerinden Yönetim.204

bba. Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler) 204

bbb. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları205

İdare Personeli .205

Devlet Memurları Kanunu Kapsamındakiler206

Diğer Kamu Görevlileri 206

İdare Malları 207

İdarenin Kamusal Malları .207

İdarenin Özel Malları208

İdari Yaptırımlar (Kabahatler) Hukuku209

Kabahatin Tanımı ve Unsurları .209

Başlıca Kabahat Türleri .210

Kabahatlere Uygulanan Yaptırımlar211

Disiplin Hukuku .211

Disiplin Hukukunun Tanımı ve Unsurları .211

Disiplin Suçlarının Yaptırımı (Disiplin Cezaları)212

CEZA HUKUKU213

Suçun Tanımı ve Unsurları.213

Suçun Tanımı.213

Suçun Unsurları .213

Maddi Unsur .213

Manevi Unsur213

Hukuka Aykırılık 214

Kanuni Unsur214

İçindekiler

26

Ceza Hukuku Yaptırımları .214

Cezalar.214

Hapis Cezaları.214

Adli Para Cezası .215

Güvenlik Tedbirleri .216

Cezayı Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Sebepler.216

MALİ HUKUK.217

Vergi Hukuku.218

Şekli Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku)218

Vergilendirme Hukuku .218

Vergi Ceza Hukuku 218

Vergi İcra Hukuku 219

Vergi Yargı Hukuku .219

Uluslararası Vergi Hukuku .219

Maddi Vergi Hukuku (Vergi Sistemi).220

Gelir Vergileri.220

Servet Vergileri.220

Harcama Vergileri 221

İşlem Vergileri 221

Bütçe Hukuku.222

Mal Yönetimi Hukuku .224

Devletin Kamu Malları225

Devletin Özel Malları225

Borç Yönetimi Hukuku 225

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU.226

Sosyal Güvenliğin İşlevleri 226

Sosyal Hizmet226

İçindekiler

27

Sosyal Yardım .227

Sosyal Sigorta 227

Sosyal Sigortanın Kapsamı.227

İş Sözleşmesine Tabi Olanlar (4/a Kapsamındakiler) .227

Bağımsız Çalışanlar (4/b Kapsamındakiler)228

Kamu Personeli (4/c Kapsamındakiler).229

Emeklilikte Hizmet Süresi ve Yaş229

DEVLETLER GENEL HUKUKU.229

İNSAN HAKLARI HUKUKU.230

Başlıca İnsan Hakları Belgeleri230

Kiros Silindiri 230

Hılf’ul Fudul 231

Kuran-ı Kerim232

Medine Vesikası 232

Veda Hutbesi .233

Magna Charta Libertatum233

Virginia Haklar Bildirgesi .233

Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Beyannamesi.234

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi234

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi234

BM. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

Sözleşmesi .234

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü.235

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) İç Tüzüğü 235

GENEL KAMU HUKUKU235

III. KARMA HUKUK DALLARI236

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU 236

İçindekiler

28

Tanımı ve Amaçları236

İlkeleri 237

Devletin Yükümlülükleri237

İşverenin Yükümlülükleri 237

Çalışanların Yükümlülükleri238

Yükümlülüklere Aykırılığın Yaptırımları 238

İşverene Yönelik Yaptırımlar239

Hukukî Yaptırımlar.239

İdarî Yaptırımlar .239

Cezaî Yaptırımlar239

Çalışana Yönelik Yaptırımlar239

Hukukî Yaptırımlar.240

Cezaî Yaptırımlar240

ÇEVRE HUKUKU.240

Çevre Hakkı240

Çevre Hukukuna Özgü Yaptırımlar .241

Çevre Kanunundaki Yaptırımlar .241

İmar Kanunundaki Yaptırımlar .242

Türk Ceza Kanunundaki Yaptırımlar242

Diğer Kanunlardaki Yaptırımlar243

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU243

Fikrî Mülkiyet Hukuku.243

Sınaî Mülkiyet Hukuku 244

Sınaî Mülkiyet Hakkının İçeriği244

Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması 244

TÜKETİCİ HUKUKU 245

Yasal Dayanakları 245

İçindekiler

29

Kapsamı245

Tüketicinin Seçimlik Hakları .246

Çözüm Yolları ve Yaptırımları.246

İdarî Çözüm Yolları.246

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru.246

Arabulucuya Başvuru247

Yargısal Çözüm Yolu 247

BANKACILIK HUKUKU.248

Banka Türleri248

Bankaların Faaliyet Konuları .249

Bankacılık Kurumları ve Mevduat Güvencesi .250

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(BDDK) .250

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)250

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 250

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB).250

SERMAYE PİYASASI HUKUKU251

Sermaye Piyasası Araçları251

Sermaye Piyasası Birimleri 252

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)252

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği .252

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği.252

Diğer Birimler253

ENERJİ HUKUKU.253

Başlıca Enerji Kaynakları.253

Konvansiyonel Enerji Kaynakları253

Elektrik Enerjisi 253

İçindekiler

30

Doğalgaz Enerjisi254

Petrol ve LPG Enerjisi254

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 255

Enerji Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi 255

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)255

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) 256

MUHASEBE VE DENETİM HUKUKU.256

Muhasebenin Mahiyeti.256

Muhasebe Meslek Mensupları.256

TÜRMOB ve Meslek Odaları .257

Denetimin Tanımı ve Türleri257

Tanımı257

Türleri258

Geçmişe Yönelik-Cari Denetim .258

Tam-Sınırlı Denetim.258

Uygunluk-Yerindelik Denetimi258

İdari-Mali-Finansal Denetim 258

Bağımlı (İç)-Bağımsız (Dış) Denetim 259

Bağımsız Denetimin Tanımı, İlke ve Standartları 259

Bağımsız Denetimin Tanımı259

Bağımsız Denetim (Muhasebe Denetimi) İlkeleri.259

Bağımsız Denetimin Standartları 260

Bağımsız Denetime Tabi Olanlar.260

Bağımsız (Muhasebe) Denetim Elemanları .260

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu (KGK) 261

İ. EĞİTİM HUKUKU261

İçindekiler

31

Eğitimin Yasal Dayanakları .262

Eğitimle İlgili Birimler.262

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB).262

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)262

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

(TÜBİTAK).263

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) .263

Türkiye Maarif Vakfı.263

DİĞER KARMA HUKUK DALLARI 263

Bilişim Hukuku 263

Hava Hukuku264

Kitle İletişim Hukuku.264

Rekabet Hukuku .265

Sağlık Hukuku265

Turizm Hukuku 266

KAYNAKÇA 267

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
262,35   
262,35   
2
131,18   
262,35   
3
87,45   
262,35   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
262,35   
262,35   
2
131,18   
262,35   
3
87,45   
262,35   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
262,35   
262,35   
2
131,18   
262,35   
3
87,45   
262,35   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
262,35   
262,35   
2
131,18   
262,35   
3
87,45   
262,35   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
262,35   
262,35   
2
131,18   
262,35   
3
87,45   
262,35   
Kapat