%3
Tekafül İslami Sigorta İlhami Söyler
Tekafül İslami Sigorta
Tekafül İslami Sigorta

Tüm YönleriyeTekafül İslami Sigorta


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
174
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053004523
Boyut
16x24
Baskı
1224,00 TL 217,28 TL
(Bu ürünü aldığınızda 217 puan kazanacaksınız)
   217

Prof. Dr. İlhami SÖYLER

Konu Başlıkları
- Tekâfül
- Tekâfül Uygulamasının Hukuki (Fıkhî)Yönleri
- Tekâfül Uygulamasının Mali Yönleri

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZV
İÇİNDEKİLERVII
GİRİŞ .ϭ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEKÂFÜL
I. GENEL OLARAK SİGORTA .ϱ
A. SİGORTANIN TANIMI ϱ
B. SİGORTANIN UNSURLARI ϲ
ϭ. SigoƌtaŶıŶ KoŶusu ϲ
Ϯ. SigoƌtaŶıŶ Taƌaflaƌı. ϳ
a. SigoƌtaĐı ;ŞiƌketͿ ϳ
ď. Sigoƌtalı . ϳ
Đ. Sigoƌta EttiƌeŶ . ϴ
d. Lehtaƌ ;FaLJdalaŶıĐıͿ . ϴ
e. Sigoƌta AƌaĐılaƌı . ϴ
i. AĐeŶteleƌ ϵ
ii. Bƌokeƌleƌ. ϭϬ
f. Diğeƌ Taƌaflaƌ. ϭϬ
i. Ekspeƌleƌ. ϭϬ
ii. Aktüeƌleƌ. ϭϭ
iii. Sigoƌta Hakeŵleƌi . ϭϭ
iǀ. Sigoƌta Rapoƌtöƌleƌi ϭϮ
ϯ. Sigoƌta Sözleşŵesi ϭϮ
ϰ. Sigoƌta Süƌesi . ϭϯ
a. Şekli Süƌe. ϭϯ
ď. Maddi Süƌe ϭϯ
Đ. TekŶik Süƌe ϭϯ
VIII
ϱ. Riziko ϭϰ
ϲ. Sigoƌta Bedeli. ϭϰ
ϳ. Sigoƌta Pƌiŵi ϭϱ
II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ . ϭϱ
A. SİGORTANIN POZİTİF İŞLEVLERİ ϭϲ
ϭ. SigoƌtaŶıŶ BiƌeLJsel İşleǀleƌi ϭϲ
Ϯ. SigoƌtaŶıŶ SosLJal İşleǀleƌi ϭϳ
B. SİGORTANIN NEGATİF İŞLEVLERİ ϭϵ
III. SİGORTANIN GENEL İLKELERİ. ϮϬ
A. MENFAAT ϮϬ
B. AZAMİ İYİ NİYET ϮϬ
C. ZENGİNLEŞME YASAĞI ϮϬ
D. HALEFİYET. Ϯϭ
E. HASARA KATILMA. ϮϮ
F. YAKIN NEDEN ϮϮ
IV. SİGORTA TÜRLERİ . Ϯϯ
A. SOSYAL SİGORTALAR Ϯϯ
B. ÖZEL SİGORTALAR Ϯϯ
ϭ. EleŵeŶteƌ ;Mala YöŶelikͿ Sigoƌtalaƌ Ϯϰ
Ϯ. Soƌuŵluluk Sigoƌtalaƌı . Ϯϰ
ϯ. HaLJat Sigoƌtalaƌı Ϯϱ
C. DİĞER SİGORTA TÜRLERİ Ϯϲ
ϭ. ReasüƌaŶs ;MükeƌƌeƌͿ Sigoƌta Ϯϲ
Ϯ. GeçiĐi Sigoƌta . Ϯϳ
ϯ. KoŵďiŶe ;BiƌleşikͿ Sigoƌta Ϯϳ
ϰ. AďoŶŵaŶ ;FlotaŶͿ Sigoƌta Ϯϳ
ϱ. BiƌeLJsel Eŵeklilik Sisteŵi ;BESͿ . Ϯϴ
ϲ. Tekâfül ;Kaƌşılıklı Sigoƌta, Katılıŵ SigoƌtasıͿ. Ϯϵ
V. TEKÂFÜL ;İSLAMİ SİGORTAͿ. ϯϬ
A. TEKÂFÜL͛ÜN MAHİYETİ. ϯϬ
ϭ. Tekâfül Kaǀƌaŵı . ϯϬ
Ϯ. Tekâfül͛üŶ Taƌihi Gelişiŵi ǀe BeŶzeƌ ULJgulaŵalaƌ ϯϭ
a. Aƌap - İslaŵ ULJgaƌlığıŶda Tekâfül . ϯϭ
IX
i. Akile ϯϭ
ii. Kasaŵe . ϯϮ
iii. Zekât ǀe Sadaka ϯϮ
ď. OsŵaŶlı ULJgaƌlığıŶda Tekâfül ϯϯ
i. Vakıflaƌ ϯϯ
ii. Ahilik Müessesesi . ϯϰ
iii. Aǀaƌız SaŶdıklaƌı . ϯϰ
Đ. Batı ULJgaƌlığıŶdaTekâfül . ϯϱ
d. Diğeƌ İslaŵ ÜlkeleƌiŶde Tekâfül ϯϲ
e. TüƌkiLJe CuŵhuƌiLJetiŶde Tekâfül . ϯϳ
ϯ. Tekâfül İçiŶ Geƌekli Koşullaƌ. ϯϵ
a. Tekâfül İçiŶ Oluŵlu Koşullaƌ ϯϵ
ď. Tekâfül İçiŶ Oluŵsuz Koşullaƌ . ϰϬ
i. İƌadeLJi SakatlaLJaŶ Halleƌ ϰϭ
ii. Yasak SaLJılaŶ FaaliLJetleƌ. ϰϭ
ϰ. TekâfülüŶ KoŶǀaŶsiLJoŶel SigoƌtadaŶ Faƌklı YöŶleƌi. ϰϭ
B. TEKÂFÜL TÜRLERİ .ϰϯ
ϭ. Kaƌşılıklı Sigoƌta ;Koopeƌatif SigoƌtaĐılığıͿ ϰϯ
Ϯ. Katılıŵ Sigoƌtası ;Şiƌket SigoƌtaĐılığıͿ . ϰϰ
C. TEKÂFÜL YÖNETİM MODELLERİ ϰϲ
ϭ. Mudaƌeďe YöŶetiŵ Modeli ϰϲ
Ϯ. Vekalet - YöŶetiŵ Modeli ϰϴ
ϯ. Vekalet -Mudaƌeďe Kaƌŵa ;HiďƌitͿ Modeli ϰϵ
D. DÜNYA͛DA TEKÂFÜL UYGULAMALARI ϱϭ
ϭ. Afƌika KıtasıŶda Tekâfül . ϱϭ
Ϯ. Oƌtadoğu ǀe Köƌfez BölgesiŶde Tekâfül. ϱϮ
ϯ. GüŶeLJdoğu AsLJa BölgesiŶde Tekâfül . ϱϮ
ϰ. Diğeƌ Ülkeleƌde Tekâfül
X
İKİNCİ BÖLÜM
TEKÂFÜL UYGULAMASININ HUKUKİ ;FIKHÎͿ YÖNLERİ
I. İSLAM FIHKI ;HUKUKUͿ AÇISINDAN TEKÂFÜL. ϱϱ
A. TEKÂFÜL KAVRAMI . ϱϱ
B. İSLAM FIKHININ SİGORTAYA BAKIŞI . ϱϲ
ϭ. İslaŵ FıkhıŶıŶ KoŶǀaŶsiLJoŶel SigoƌtaLJa Bakışı. ϱϳ
a. Riďa ;FaizͿ Yasağı. ϱϴ
ď. Gaƌaƌ Yasağı ϱϴ
Đ. Maisiƌ ;KuŵaƌͿ Yasağı . ϱϴ
d. Haƌaŵ FaaliLJet Yasağı . ϱϵ
Ϯ. İslaŵ FıkhıŶıŶ Tekâfüle Bakışı ϱϵ
II. BEŞERİ HUKUK AÇISINDAN TEKÂFÜL ;KARŞILIKLI SİGORTA KATILIM
SİGORTASIͿ. ϲϬ
A. TEKÂFÜL KAVRAMI . ϲϭ
B. TEKÂFÜLÜN KONUSU . ϲϭ
III. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN HUKUKİ YAPISI . ϲϮ
A. KARŞILIKLI SİGORTA ;KOOPERATİF SİGORTACILIĞIͿ . ϲϮ
B. KATILIM SİGORTA ;ŞİRKET SİGORTACILIĞIͿ ϲϯ
IV. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN KURULUŞU . ϲϰ
A. KARŞILIKLI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU ϲϰ
ϭ. Koopeƌatifleƌ KaŶuŶu͛Ŷa Göƌe Kuƌuluşu ϲϰ
Ϯ. SigoƌtaĐılık KaŶuŶu͛Ŷa Göƌe Kuƌuluşu . ϲϲ
B. KATILIM SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU ϲϴ
V. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ ϲϵ
A. KARŞILIKLI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ ϳϬ
ϭ. GeŶel Kuƌul ϳϬ
Ϯ. YöŶetiŵ Kuƌulu ϳϭ
ϯ. DeŶetiŵ Kuƌulu ϳϭ
B. KATILIM SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ . ϳϮ
VI. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϳϰ
A. TÜRK TİCARET KANUNU͛NA GÖRE SİGORTACININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϳϱ
ϭ. RizikoLJu Taşıŵa Yüküŵlülüğü ϳϱ
XI
Ϯ. ALJdıŶlatŵa Yüküŵlülüğü. ϳϱ
ϯ. Sigoƌta Poliçesi Veƌŵe Yüküŵlülüğü . ϳϱ
ϰ. Gideƌleƌi Ödeŵe Yüküŵlülüğü. ϳϱ
ϱ. TazŵiŶat Ödeŵe Yüküŵlülüğü ϳϲ
B. KOOPERATİFLER KANUNU͛NA GÖRE SİGORTACININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϳϲ
C. SİGORTACILIK KANUNU͛NA GÖRE SİGORTACININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϳϲ
ϭ. TekŶik Kaƌşılık ALJıƌŵa Yüküŵlülüğü ϳϲ
Ϯ. TeŵiŶat ALJıƌŵa Yüküŵlülüğü ϳϳ
ϯ. Mali Taďlolaƌı DüzeŶleŵe ǀe DeŶetlettiƌŵe Yüküŵlülüğü ϳϳ
ϰ. Aktif AzaltıĐı İşleŵ YasağıŶa ULJŵa Yüküŵlülüğü. ϳϳ
ϱ. Geƌçeğe ALJkıƌı Bildiƌiŵ YasağıŶa ULJŵa Yüküŵlülüğü . ϳϴ
ϲ. Likidite İŵkaŶı Sağlaŵa Yüküŵlülüğü ϳϴ
ϳ. BakiLJe İadesi Hesaplaŵa ǀe BuŶu DeğeƌleŶdiƌŵe Yüküŵlülüğü. ϳϴ
VII. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN OPERASYONAL SERVİSLERİ VE KULLANILAN
BELGELER ϳϵ
A. TEKÂFÜL İŞLETMESİNİN OPERASYONAL SERVİSLERİ. ϳϵ
ϭ. TeklifŶaŵe Kaďul Seƌǀisi ϳϵ
Ϯ. Poliçe TaŶziŵ Seƌǀisi ϴϬ
ϯ. AktüeƌLJa ǀe İstatistik Seƌǀisi ϴϬ
ϰ. PƌodüksiLJoŶ Seƌǀisi ϴϬ
ϱ. Hasaƌ Seƌǀisi. ϴϭ
ϲ. Muhaseďe Seƌǀisi . ϴϭ
ϳ. Hukuk Seƌǀisi ϴϭ
ϴ. Retekâfül Seƌǀisi. ϴϮ
ϵ. İŶsaŶ KaLJŶaklaƌı ǀe Eğitiŵ Seƌǀisi ϴϮ
ϭϬ. Bilgi TekŶolojileƌi Seƌǀisi ϴϮ
B. TEKÂFÜL İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER . ϴϯ
ϭ. Teklif Foƌŵu . ϴϯ
Ϯ. Sigoƌta Sözleşŵesi ϴϯ
ϯ. Sigoƌta Poliçesi . ϴϰ
ϰ. TeŵditŶaŵe-TeĐditŶaŵe ϴϰ
ϱ. ZeLJilŶaŵe. ϴϰ
XII
VIII. TEKÂFÜLE YÖNELİK KURUM KURULUŞ VE TEŞEKKÜLLER. ϴϱ
A. RESMİ KURUMLAR ϴϱ
ϭ. Güŵƌük ǀe TiĐaƌet BakaŶlığı ϴϱ
a. Koopeƌatifçilik GeŶel Müdüƌlüğü ϴϱ
ď. Rehďeƌlik ǀe Teftiş BaşkaŶlığı ϴϲ
Ϯ. HaziŶe Müsteşaƌlığı . ϴϴ
a. SigoƌtaĐılık GeŶel Müdüƌlüğü ϴϴ
ď. Sigoƌta DeŶetleŵe Kuƌulu BaşkaŶlığı ϴϴ
B. YARI RESMİ KURULUŞLAR. ϴϵ
ϭ. Sigoƌta, ReasüƌaŶs ǀe Eŵeklilik Şiƌketleƌi Biƌliği ϴϵ
Ϯ. Sigoƌta Ekspeƌleƌi İĐƌa Koŵitesi . ϵϬ
ϯ. Sigoƌta AĐeŶteleƌi İĐƌa Koŵitesi. ϵϮ
ϰ. Sigoƌta Tahkiŵ KoŵisLJoŶu ϵϯ
ϱ. SigoƌtaĐılık Eğitiŵ Meƌkezi ;SEGEMͿ ϵϰ
ϲ. Sigoƌta Bilgi ǀe Gözetiŵ Meƌkezi . ϵϱ
C. ÖZEL TEŞEKKÜLLER . ϵϲ
ϭ. Vakıflaƌ. ϵϲ
a. Tüƌk Sigoƌta EŶstitüsü Vakfı ;TSEVͿ. ϵϲ
ď. Diğeƌ Vakıflaƌ. ϵϲ
Ϯ. DeƌŶekleƌ . ϵϳ
a. Sigoƌta Hukuku Tüƌk DeƌŶeği ;SHTDͿ ϵϳ
ď. GeŶç SigoƌtaĐılaƌ DeƌŶeği ;GESİDͿ ϵϳ
Đ. Katılıŵ SigoƌtaĐılığı DeƌŶeği ;KATSİDERͿ . ϵϳ
d. Sigoƌta Tatďikatçılaƌı DeƌŶeği ;STDͿ ϵϴ
e. Diğeƌ DeƌŶekleƌ. ϵϴ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEKÂFÜL UYGULAMASININ MALİ YÖNLERİ
I. TEKÂFÜL UYGULAMASININ FİNANSAL YAPISI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ϵϵ
A. TEKÂFÜL MUHASEBESİNİN TANIMI ϵϵ
B. TEKÂFÜL MUHASEBESİNİN ÖZELLİKLERİ. ϭϬϭ
C. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNCE TUTULAN DEFTERLER ϭϬϭ
XIII
ϭ. KaŶuŶi Defteƌleƌ. ϭϬϭ
Ϯ. Diğeƌ Defteƌleƌ . ϭϬϯ
a. Rejistƌo ;KaLJıtͿ Defteƌi. ϭϬϯ
ď. Fesih ǀe İptal Defteƌi . ϭϬϰ
Đ. İhtiLJaƌi Defteƌleƌ ϭϬϰ
D. TEKÂFÜL MUHASEBESİ HESAP PLANI VE AÇIKLAMALARI . ϭϬϰ
ϭ. Hesap PlaŶı. ϭϬϱ
Ϯ. Hesap Açıklaŵalaƌı. ϭϬϳ
a. BilaŶço Hesaplaƌı ǀe Açıklaŵalaƌı ϭϬϳ
ď. Geliƌ Taďlosu Hesaplaƌı ǀe Açıklaŵalaƌı ϭϭϴ
Đ. Özellik AƌzedeŶ Hesaplaƌ ϭϮϭ
i. Sigoƌtalılaƌa Kƌedileƌ-İkƌazlaƌ ;HaLJat Poliçeleƌi ÜzeƌiŶe
BoƌçlaŶŵaͿ . ϭϮϭ
ii. Sigoƌta ǀe ReasüƌaŶs ŞiƌketleƌiŶdeŶ AlaĐaklaƌ ;Sigoƌta
Oƌtaklıklaƌı ǀe Mükeƌƌeƌ Sigoƌta OƌtaklıklaƌıͿ . ϭϮϭ
iii. AƌaĐılaƌ ǀe SigoƌtalılaƌdaŶ AlaĐaklaƌ Hesaplaƌı. ϭϮϮ
iǀ. TekŶik Kaƌşılıklaƌ. ϭϮϮ
E. TEKÂFÜL İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR VE KAYIT
ÖRNEKLERİ ϭϮϯ
ϭ. KullaŶılaŶ Hesaplaƌ ϭϮϯ
Ϯ. Hesap KaLJıt ÖƌŶekleƌi ϭϮϰ
a. Pƌiŵ GeliƌleƌiŶiŶ Tahakkuk ǀe Tahsili ϭϮϰ
i. Meƌkez TaƌafıŶdaŶ SağlaŶaŶ İşleƌ ϭϮϰ
ii. AĐeŶteleƌ TaƌafıŶdaŶ SağlaŶaŶ İşleƌ. ϭϮϱ
ď. PoliçeŶiŶ İptali. ϭϮϳ
Đ. TazŵiŶat Ödeŵeleƌi ϭϮϴ
ϯ. Retekâfül İşleŵleƌiŶiŶ Muhaseďeleştiƌilŵesi. ϭϯϬ
a. VeƌileŶ RetekâfülleƌiŶ Hesap KaLJdı . ϭϯϬ
ď. AlıŶaŶ RetekâfülleƌiŶ Hesap KaLJdı ϭϯϮ
F. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNDE FİNANSAL TABLOLAR. ϭϯϯ
ϭ. FiŶaŶsal TaďlolaƌıŶ AŵaĐı ϭϯϯ
Ϯ. FiŶaŶsal TaďlolaƌıŶ Kapsaŵı. ϭϯϯ
ϯ. FiŶaŶsal TaďlolaƌıŶ Nitelikleƌi. ϭϯϰ
ϰ. FiŶaŶsal Taďlo ÖƌŶekleƌi ϭϯϱ
XIV
II. TEKÂFÜL UYGULAMASININ VERGİSEL BOYUTLARI ϭϰϵ
A. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA KURUMLAR VERGİSİ ϭϰϵ
ϭ. Kuƌuŵlaƌ Veƌgisi MükellefiLJeti ϭϰϵ
Ϯ. Kuƌuŵlaƌ Veƌgisi MuafiLJeti ϭϱϬ
ϯ. Sigoƌta ŞiƌketleƌiŶe Özgü İŶdiƌiŵleƌ. ϭϱϭ
ϰ. Kuƌuŵlaƌ Veƌgisi Soƌuŵluluğu. ϭϱϮ
a. Taŵ Mükellef Kuƌuŵlaƌda Veƌgi KesiŶtisi. ϭϱϮ
ď. Daƌ Mükellef Kuƌuŵlaƌda Veƌgi KesiŶtisi ϭϱϮ
B. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA GELİR VERGİSİ ϭϱϮ
C. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA GİDER VERGİSİ ;BSMVͿ ϭϱϯ
ϭ. Koopeƌatif MuafiLJeti ϭϱϯ
Ϯ. HaLJat Sigoƌtalaƌı İstisŶası. ϭϱϰ
ϯ. ReasüƌaŶs ǀe RetƌosesLJoŶ İşleŵleƌi İstisŶası ϭϱϰ
ϰ. EŵisLJoŶ Pƌiŵi İstisŶası ϭϱϰ
D. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ. ϭϱϱ
ϭ. KDV MükellefiLJeti ϭϱϱ
Ϯ. KDV İstisŶası. ϭϱϲ
E. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA EMLAK VERGİSİ . ϭϱϲ
ϭ. BiŶa Veƌgisi MükellefiLJeti ϭϱϲ
Ϯ. BiŶa Veƌgisi Muaflığı ϭϱϲ
F. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA DAMGA VERGİSİ ϭϱϳ
G. TEKÂFÜL UYGULAMASINDA HARÇLAR . ϭϱϳ
ϭ. Haƌç MükellefiLJetleƌi . ϭϱϳ
a. Yaƌgı Haƌçlaƌı. ϭϱϴ
ď. Noteƌ Haƌçlaƌı . ϭϱϴ
Đ. İŵtiLJazŶaŵe, RuhsatŶaŵe ǀe Diploŵa Haƌçlaƌı. ϭϱϴ
Ϯ. Haƌç İstisŶalaƌı . ϭϱϴ
III. TEKÂFÜL UYGULAMASININ DENETİMİ . ϭϱϵ
A. DENETİM KAVRAMI VE TÜRLERİ. ϭϱϵ
ϭ. DeŶetiŵ Kaǀƌaŵı . ϭϱϵ
Ϯ. DeŶetiŵ Tüƌleƌi ϭϲϬ
a. Kapsaŵı AçısıŶdaŶ DeŶetiŵ Tüƌleƌi ϭϲϬ
ď. Süƌesi AçısıŶdaŶ DeŶetiŵ Tüƌleƌi ϭϲϬ
XV
Đ. DeŶetiŵ EƌkiŶiŶ Statüsü AçısıŶdaŶ DeŶetiŵ Tüƌleƌi . ϭϲϭ
d. Yapılış Şekli AçısıŶdaŶ DeŶetiŵ Tüƌleƌi . ϭϲϭ
e. Aŵaçlaƌı AçısıŶdaŶ DeŶetiŵ Tüƌleƌi ϭϲϮ
B. TÜRKİYE͛DE TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN İÇ DENETİMİ . ϭϲϮ
ϭ. İç DeŶetiŵ SisteŵiŶiŶ AŵaĐı ǀe Kapsaŵı ϭϲϯ
Ϯ. İç DeŶetiŵ BiƌiŵiŶiŶ Teşkili ϭϲϯ
ϯ. İç DeŶetçileƌiŶ Nitelikleƌi ǀe Yetkileƌi. ϭϲϰ
ϰ. İç DeŶetiŵ PlaŶı ǀe DöŶeŵi. ϭϲϰ
ϱ. İç DeŶetiŵ Rapoƌlaƌı ϭϲϱ
C. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN DIŞ DENETİMİ . ϭϲϲ
ϭ. Tekâfül İşletŵeleƌiŶiŶ Deǀlet DeŶetiŵi . ϭϲϲ
a. BaşďakaŶlık Teftiş Kuƌulu͛ŶuŶ DeŶetiŵi . ϭϲϲ
ď. HaziŶe Müsteşaƌlığı Sigoƌta DeŶetleŵe Kuƌulu͛ŶuŶ
DeŶetiŵi ϭϲϲ
i. DeŶetiŵ EleŵaŶlaƌıŶıŶ Nitelikleƌi ϭϲϳ
ii. DeŶetiŵ EleŵaŶlaƌıŶıŶ Göƌeǀ ǀe Yetkileƌi . ϭϲϳ
iii. Çalışŵa Esaslaƌı ǀe DüzeŶleŶeŶ Rapoƌlaƌ. ϭϲϴ
Đ. Güŵƌük ǀe TiĐaƌet BakaŶlığı, Rehďeƌlik ǀe Teftiş
BaşkaŶlığı͛ŶıŶ DeŶetiŵi. ϭϲϵ
Ϯ. Tekâfül İşletŵeleƌiŶiŶ Bağıŵsız DeŶetiŵi ϭϳϬ
a. Bağıŵsız DeŶetiŵ Kaǀƌaŵı ǀe DeŶetiŵ Şekilleƌi. ϭϳϬ
ď. Bağıŵsız DeŶetiŵde Teŵel İlkeleƌ ϭϳϭ
Đ. Bağıŵsız DeŶetiŵ KuƌuluşlaƌıŶda AƌaŶaŶ Nitelikleƌ . ϭϳϯ
d. Bağıŵsız DeŶetiŵiŶ Aşaŵalaƌı ϭϳϯ
D. TEKÂFÜL İŞLETMELERİNİN VERGİ DENETİMİ ϭϳϱ
ϭ. Veƌgi DeŶetiŵi Kaǀƌaŵı . ϭϳϱ
Ϯ. Veƌgi DeŶetiŵ Tüƌleƌi. ϭϳϲ
a. Yoklaŵa. ϭϳϲ
ď. Veƌgi İŶĐeleŵesi ϭϳϴ
Đ. Aƌaŵa ϭϴϬ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇϭϴϯ
KAYNAKÇA ϭϴϳ
XVI
EKLER ϭϵϭ
EK-ϭ: SİGORTACILIK KANUNU . ϭϵϭ
EK-Ϯ: TÜRK TİCARET KANUNU͛NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ Ϯϯϰ
EK-ϯ: KOOPERATİFLER KANUNU͛NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ Ϯϱϳ
EK-ϰ: KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK . Ϯϱϵ
EK-ϱ: SİGORTA VE TEKÂFÜL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ϯ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
217,28   
217,28   
2
108,64   
217,28   
3
72,43   
217,28   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
217,28   
217,28   
2
108,64   
217,28   
3
72,43   
217,28   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
217,28   
217,28   
2
108,64   
217,28   
3
72,43   
217,28   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
217,28   
217,28   
2
108,64   
217,28   
3
72,43   
217,28   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
217,28   
217,28   
2
108,64   
217,28   
3
72,43   
217,28   
Kapat