%1
Hukukun Temelleri İlhami Söyler

Hukukun Temelleri


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
267
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128475
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. İlhami SÖYLER

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER.7

BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK

TOPLUMSAL DÜZEN VE TOPLUMSAL DÜZEN

KURALLARI 31

TOPLUMSAL DÜZEN.31

TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI.31

Din Kuralları .32

Ahlak Kuralları .32

Görgü Kuralları.33

Örf ve Adet Kuralları34

Hukuk Kuralları 35

Hukuk Kavramı ve Hukuk Kuralları .35

Hukuk Kurallarının Özellikleri .35

Normatif Olması 35

Değer Yargısına Dayanması36

Bireyin Dış Dünyasına Yönelik Olması 36

Muhatabının Kişiler Olması 36

Emir, Yasak ve Yetki İçermesi36

Nesnel (Objektif) Olması .36

Evrensel Olmaması37

Yazılı Olması.37

Yaptırımının Olması.37

HUKUKTA YAPTIRIM .37

Yaptırım ve Unsurları .37

Yaptırımın Özellikleri.38

İçindekiler

8

Yaptırımın Tarihsel Gelişimi38

Kişisel Öç Aşaması .38

Kısas Aşaması.38

Hakem - Uzlaşma Aşaması .39

Modern Yargılama Aşaması .39

Yaptırım Türleri39

Kamu Hukuku Yaptırımları 40

Anayasa Hukuku Yaptırımları.40

İdare Hukuku Yaptırımları 40

Ceza Hukuku Yaptırımları.41

Mali Hukuk Yaptırımları.42

Sosyal Güvenlik Hukuku Yaptırımları 43

Devletler Genel Hukuku Yaptırımları43

Özel Hukuk Yaptırımları 43

Hükümsüzlük (Geçersizlik).44

Cebri İcra (Zorla Yaptırma) 45

Tazminat 45

HUKUKUN AMAÇ VE İŞLEVLERİ 46

Güvenlik Sağlaması46

Toplumsal Gereksinimleri Karşılaması46

Özgürlük Sağlaması46

Adalet Sağlaması 47

Denkleştirici (Eşitlikçi) Adalet47

Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet 47

Hakkaniyet (Nesafet).48

HUKUK SİSTEMLERİ.48

Kıta Avrupası Hukuk Sistemi.48

Anglo-Sakson Hukuk Sistemi 49

İçindekiler

9

İslam Hukuku Sistemi.49

Sosyalist Hukuk Sistemi .50

HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI50

Pozitif – Normatif Hukuk .51

Şekli - Maddi Hukuk.51

Kamu - Özel Hukuk51

Ulusal – Uluslararası Hukuk.52

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI53

Asli (Birincil) Kaynaklar 53

Anayasa .53

Kanunlar54

Uluslararası Antlaşmalar (Sözleşmeler)55

Temel Haklarla İlgili Uluslararası Antlaşmalar.56

Diğer Uluslararası Antlaşmalar .56

TBMM İçtüzüğü56

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri .57

Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri57

Olağan Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 57

eba. Münhasır Yetki Alanları.58

ebb. Ortak Yetki Alanları.58

ebc. Yasak Alanlar.58

Cumhurbaşkanlığı Kararları.59

Yönetmelikler60

Adsız Düzenleyici İşlemler.60

Yardımcı (İkincil Kaynaklar)61

Yargı Kararları.61

Herkesi Bağlayan Yargı Kararları61

aaa. Anayasa Mahkemesi Kararları .61

İçindekiler

10

aab. İçtihadı Birleştirme Kararları.62

Diğer Yargı Kararları.62

Örf ve Adet Hukuku63

Örf ve Adet Hukukunun Unsurları63

Örf ve Adet Hukukunun İşlevleri63

Öğreti (Doktrin).64

Hukukun Genel İlkeleri.64

HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI.65

NİTELİK BAKIMINDAN UYGULANMASI .65

Emredici Hukuk Kuralları 65

Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları66

Tanımlayıcı Hukuk Kuralları66

4.Yorumlayıcı Hukuk Kuralları66

Yetkilendirici Hukuk Kuralları.67

İlga Edici Hukuk Kuralları .67

YER BAKIMINDAN UYGULANMASI .67

Yersellik (Mülkilik) İlkesi67

Şahsilik (Uyrukluk) İlkesi.68

Karma İlke 68

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI.68

Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi68

Hukuk Kurallarının Yürütülmesi69

Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması71

Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma71

İlga Yoluyla Yürürlükten Kalkma 71

Açık İlga 71

Örtülü İlga .71

İptal Yoluyla Yürürlükten Kalkma .72

İçindekiler

11

KİŞİLER BAKIMINDAN UYGULANMASI72

Cumhurbaşkanı .73

Milletvekilleri .73

Yasama Sorumsuzluğu 73

Yasama Dokunulmazlığı.73

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar74

Diplomatlar .74

Askeri Personel .74

Kamu Personeli.75

ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI

(YORUM), HAKİMİN BOŞLUK DOLDURMASI VE

TAKDİR YETKİSİ 75

Yorum Türleri .75

Yasama Yorumu75

İdari Yorum.76

Yargı Yorumu76

Bilimsel Yorum (Doktrin).76

Yorum Yöntemleri77

Sözel (Lafzi) Yorum77

Amaca Yönelik (Gai) Yorum77

Tarihsel Yorum77

Sistematik Yorum77

Karma Yorum78

Yorumda Kullanılan Araçlar.78

Kıyas (Örnekseme)78

Evleviyet (Haydi, Haydi) 78

Kavramın Zıddı (Mefhum-u Muhalifi)79

Hakimin Boşluk Doldurması ve Takdir Yetkisi .79

İçindekiler

12

Hakimin Boşluk Doldurması.79

Hakimin Takdir Yetkisi 80

İKİNCİ BÖLÜM

HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

HAK KAVRAMI, HAK TEORİLERİ VE HAKKIN

UNSURLARI.83

HAK KAVRAMI VE UNSURLARI83

Hak Kavramı.83

Unsurları .83

HAK TEORİLERI.84

İrade Teorisi84

Menfaat Teorisi.84

Karma Teori85

Hukuki İlişki Teorisi.85

HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 85

KAMU HAKLARI85

Kamu Haklarının Özellikleri 86

Kamu Haklarının Türleri 87

Kişi Hakları .87

Sosyal ve Ekonomik Haklar87

Siyasi Haklar.87

Kamu Haklarının Sınırlandırılması.87

Olağan Hallerde Sınırlandırma88

Olağanüstü Hallerde Sınırlandırma (Durdurma).89

ÖZEL HAKLAR .89

Özel Hakların Özellikleri90

Özel Hakların Türleri90

Konusuna Göre Özel Haklar .90

İçindekiler

13

Şahıs Varlığı Hakları90

Malvarlığı Hakları91

Niteliğine Göre Özel Haklar .91

Mutlak Haklar92

Nispi Haklar.93

Dayanağına Göre Özel Haklar.93

Bağımsız Haklar.93

Bağımlı Haklar.94

Etki ve Sonuçlarına Göre Nispi Haklar.94

Yenilik Doğuran Haklar.94

daa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar95

dab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar.95

dac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar95

Yenilik Doğurmayan Haklar .95

Devir Kabiliyetine Göre Özel Haklar95

Devredilebilen Haklar96

Devredilemeyen Haklar.96

III. HAKLARIN KAZANILMASI, KORUNMASI VE

KAYBEDİLMESİ.96

HUKUKİ FİİL (EYLEM)97

Hukuka Uygun Fiil .97

Bilgi Açıklaması97

Duygu Açıklaması.98

İrade Açıklaması98

Hukuki İşlem98

Hukuki İşlem Benzeri Fiil98

Maddi Fiil.98

Hukuka Aykırı Fiil99

İçindekiler

14

HUKUKİ İŞLEM.99

Hukuki İşlemin Türleri .99

Tarafları Bakımından Hukuki İşlemler .99

Tek Taraflı İşlemler .99

Sözleşmeler99

Kararlar100

Malvarlığı Bakımından Hukuki İşlemler100

Kazandırıcı İşlemler 100

Borçlandırıcı İşlemler100

Tasarruf İşlemleri 100

İrade Beyanı Açısından Hukuki İşlemler100

İrade Beyanı Yöneltilmesi Gerekli İşlemler101

İrade Beyanı Yöneltilmesi Gerekmeyen İşlemler .101

Zaman Bakımından Hukuki İşlemler101

Sağlararası İşlemler .101

Ölüme Bağlı İşlemler 101

Sebebe Bağlılık Bakımından Hukuki İşlemler101

Sebebe Bağlı İşlemler102

Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler 102

Hukuki İşlemin Geçersizliği (Hükümsüzlüğü).102

Yokluk.102

Butlan102

Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük)103

Nispi Butlan (İrade Sakatlıkları) .103

bba. Bilinçli Sakatlıklar.103

bbb. Bilinçli Olmayan Sakatlıklar .104

bbc. Diğer İrade Sakatlıkları105

Kamu Hukuku İşlemleri .105

İçindekiler

15

Yasama İşlemleri.106

Yürütme İşlemleri .106

Cumhurbaşkanı İşlemleri.106

baa. Genel Düzenleyici İşlemler106

bab. Bireysel İşlemler 107

İdari Teşkilat İşlemleri.107

bba. İdari İşlemler107

bbc. İdari Eylemler.107

bbd. İdari Sözleşmeler .107

Yargı İşlemleri.108

HAKLARIN KAZANILMASI108

Hakların Kazanılması Yolları .108

Aslen Kazanma108

Devren Kazanma .109

Tesisen Kazanma.109

Zamanaşımıyla Kazanma 109

Gayrimenkullerde Kazanma 110

Menkullerde Kazanma.110

HAKLARIN KORUNMASI .110

Talep Yoluyla Koruması.110

Dava Yoluyla Korunması .111

Dava Hakkı111

Dava Türleri 111

Eda Davası .111

Tespit Davası .111

İnşai Dava 111

Belirsiz Alacak ve Tespit Davası.112

Terditli Dava 112

İçindekiler

16

Topluluk Davası.112

Sahibi Eliyle Korunması.112

Haklı Savunma (Meşru Müdafaa).112

Zorda Kalma (Iztırar Hali)113

Kuvvet Kullanma (İhkak-ı Hak) .113

Yetki Kullanımı.113

Zarar Görenin Rızası.113

Üstün Nitelikli Özel Yarar.114

Kamu Yararı114

HAKLARIN KAYBEDİLMESİ114

Hakkın Kaybı ve Türleri.114

Nispi Kayıp .114

Mutlak Kayıp 115

Hakların Kaybında Süre .115

Zamanaşımı Süresi115

Hak Düşürücü Süre .115

Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürenin Farkları.116

DÜRÜSTLÜK ve İYİNİYET KURALLARI117

Dürüstlük Kuralı (Objektif İyi Niyet).117

Hakkın Kötüye Kullanımı ve Koşulları 117

Hakkın Kötüye Kullanım Biçimleri118

Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları118

İyi Niyet Kuralı (Sübjektif İyi Niyet).119

İyi niyet Kuralının Koşulları .119

İyi Niyetin Aranacağı Kişiler120

İyi Niyetin Korunduğu Alanlar.120

Aile Hukukunda İyi Niyet120

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında İyi Niyet120

İçindekiler

17

cba. Rızaen Çıkan Mallarda İyi Niyet121

cbb. Rıza Dışında Çıkan Mallarda İyi Niyet121

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasında İyi Niyet 121

SORUMLULUK VE HUKUK DALLARINDA

SORUMLUK ÖRNEKLERİ122

SORUMLULUK KAVRAMI.122

HUKUK DALLARINDA SORUMLULUK

ÖRNEKLERİ122

Özel Hukukta Sorumluluk 122

Medeni Hukukta Sorumluluk 123

Hukuki İşlemlerden Doğan Sorumluluk 123

Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk .123

aba. Kusurlu Sorumluluk .123

abb. Kusursuz Sorumluluk.124

Borçlar Hukukunda Sorumluluk .125

Kusurlu Sorumluluk.125

Kusursuz Sorumluluk 125

Ticaret Hukukunda Sorumluluk 126

Ticari İşletme Hukukunda Sorumluluk126

Şirketler Hukukunda Sorumluluk 126

Kıymetli Evrak Hukukunda Sorumluluk .127

Taşıma Hukukunda Sorumluluk 127

Deniz Ticaret Hukukunda Sorumluluk 128

Sigorta Hukukunda Sorumluluk.128

İş Hukukunda Sorumluluk 128

İşverenlerin Sorumluluğu 128

İşçilerin Sorumluluğu 129

Çevre Hukukunda Sorumluluk129

İçindekiler

18

Kamu Hukukunda Sorumluluk.129

Anayasa Hukukunda Sorumluluk130

İdare Hukukunda Sorumluluk.130

Kusurlu Sorumluluk 131

Kusursuz Sorumluluk131

Ceza Hukukunda Sorumluluk .132

Mali Hukukta Sorumluluk 133

Vergi Hukukunda Sorumluluk.133

Bütçe (Harcama) Hukukunda Sorumluluk134

Mal Yönetimi Hukukunda Sorumluluk .134

Borç Yönetimi Hukukunda Sorumluluk135

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorumluluk.135

SORUMLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN

HALLER 136

YARGILAMANIN TEMEL İLKELERİ, YARGI

ÖRGÜTÜ VE SÜRECİ136

YARGILAMANIN TEMEL İLKELERİ .137

YARGI ÖRGÜTÜ VE SÜRECİ 138

Genel Yargı Yerleri 138

Adli Yargı138

Hukuk Mahkemeleri 138

aaa. İlk Derece Hukuk Mahkemeleri.138

aab. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf)140

aac. Yargıtay (Temyiz)141

Ceza Mahkemeleri.142

aba. İlk Derece Ceza Mahkemeleri143

abb. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf)144

abc. Yargıtay (Temiz)145

İçindekiler

19

İdari Yargı .147

İlk Derece Mahkemeleri 147

baa. İdare Mahkemeleri .147

bab. Vergi Mahkemeleri 148

Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf) 148

Danıştay (Temyiz) .149

Özel Yargı Yerleri.150

Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi .150

Uyuşmazlık Yargısı ve Uyuşmazlık Mahkemesi151

Hesap Yargısı ve Sayıştay.151

Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK).153

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

POZİTİF HUKUK DALLARI

ÖZEL HUKUK DALLARI155

MEDENİ HUKUK .155

Kişiler Hukuku156

Gerçek Kişiler156

Ölüm Karinesi156

Gaiplik Karinesi.156

Hısımlık157

aca. Kan Hısımlığı .157

acb. Sözleşme Hısımlığı.157

Yerleşim Yeri (İkametgah)158

Kişinin Ehliyetleri158

aea. Hak Ehliyeti158

aeb. Fiil Ehliyeti.158

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler159

afa. Tam Ehliyetliler 159

İçindekiler

20

afb. Sınırlı Ehliyetliler.160

afc. Tam Ehliyetsizler160

afd. Sınırlı Ehliyetsizler.160

Tüzel Kişiler161

Kamu Tüzel Kişileri 161

Özel Hukuk Tüzel Kişileri 161

Aile Hukuku .162

Nişanlanma-Evlenme 162

Mal Rejimi 162

Soy Bağı163

Velayet-Vesayet163

Miras Hukuku .163

Eşya Hukuku.164

Mülkiyet Hakkı .164

aa Mülkiyet Hakkının İçeriği 165

Mülkiyetin Türleri .165

aba. Paylı Mülkiyet165

abb. Elbirliği Mülkiyeti .165

Sınırlı Ayni Haklar166

Zilyetlik ve Tapu Sicili166

Zilyetlik166

Tapu Sicili167

BORÇLAR HUKUKU.167

Borcun Kaynakları168

Sözleşme168

Haksız Fiil (Eylem).169

Sebepsiz Zenginleşme (Haksız İktisap) 169

Borcu Sona Erdiren Haller169

İçindekiler

21

Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları170

Zararın Tazmin Edilmesi.170

İfa (Eda) Davası Açılması.170

Gecikme Tazminatı Ödenmesi 170

Temerrüt Faizi Ödenmesi170

Aşkın Zararın Giderilmesi.170

Seçimlik Hakların Yerine Getirilmesi .171

Sözleşmenin Feshedilmesi 171

TİCARET HUKUKU 171

Ticari İşletme Hukuku 171

Şirketler Hukuku.173

Şahıs Şirketleri.173

Kollektif Şirket.173

Adi Komandit Şirket174

Sermaye Şirketleri.174

Anonim Şirket174

Limited Şirket174

Hisseli Komandit Şirket.174

Kooperatif Şirket .174

Kıymetli Evrak Hukuku175

Taşıma Hukuku.175

Deniz Ticareti Hukuku176

Sigorta Hukuku .176

İŞ HUKUKU .177

Bireysel İş Hukuku .177

İş Sözleşmesi ve Unsurları 177

Sözleşme Türleri .178

İş Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları .178

İçindekiler

22

Olumlu Koşullar 178

Olumsuz Koşullar179

İşçi ve İşverenin Borçları179

İşçinin Borçları 179

İşverenin Borçları179

Çalışma Süreçleri 179

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.180

Kendiliğinden Sona Ermesi180

Fesihle Sona Ermesi.180

fba. Bildirimli Fesih.180

fbb. Bildirimsiz Fesih 181

Toplu İş Hukuku.181

Sendika Üyeliğinin Koşulları182

Toplu İş Sözleşmesi 182

Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili182

İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Türleri 183

İş Uyuşmazlıklarının Çözümü.183

Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü.183

Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü 184

Grev .184

Tanımı ve Unsurları .184

Grev Yasakları .184

Grev Engelleri 185

Lokavt .185

Tanımı ve Unsurları.185

Lokavt Yasakları ve Engelleri.185

İCRA VE İFLAS HUKUKU .186

İcra ve İflas Yolları.186

İçindekiler

23

İcra Yolları.186

Cüz’i İcra (Haciz Yolu)186

aaa. İlamsız İcra .186

aab. İlamlı İcra .187

Külli İcra (İflas Yolu) 187

Haczedilemeyen veya Kısmen Haczedilen Mal ve

Alacaklar.188

Haczedilemeyen Mal ve Alacaklar188

Kısmen Haczedilebilen Mal ve Alacaklar.189

Konkordato .189

İflas Dışı Konkordato 189

İflas İçi Konkordato 189

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU .190

Vatandaşlık Hukuku190

Vatandaşlığın Kazanılması190

Kanun Yoluyla Kazanma .190

Yetkili Makam Kararıyla Kazanma.191

Seçme Hakkı İle Kazanma.191

Vatandaşlığın İspatı.191

Vatandaşlığın Kaybedilmesi192

Yetkili Makamın Kararıyla Kaybedilmesi.192

Seçme Hakkıyla Kaybedilmesi192

Yabancılar Hukuku .192

Kanunlar İhtilafı192

KAMU HUKUKU DALLARI193

ANAYASA HUKUKU .194

TC Anayasasının Özellikleri.194

Devletin Temel Nitelikleri 195

İçindekiler

24

Devletin Temel Organları.195

Yasama Organı195

Yasama Yetkisinin Niteliği195

TBMM Üyeliği ve Süresi 196

Yürütme Organı 197

Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları ve Görev Süresi 198

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri198

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı.199

Yargı Organı200

İDARE HUKUKU.201

İdare Genel Hukuku201

Kamu Hizmeti Kavramı ve Türleri .201

İdare Teşkilatı .202

Merkezi Yönetim.202

Yerinden Yönetim.203

bba. Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler)204

bbb. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları .204

İdare Personeli.205

Devlet Memurları Kanunu Kapsamındakiler.205

Diğer Kamu Görevlileri.206

İdare Malları206

İdarenin Kamusal Malları207

İdarenin Özel Malları 208

İdari Yaptırımlar (Kabahatler) Hukuku208

Kabahatin Tanımı ve Unsurları.208

Başlıca Kabahat Türleri 209

Disiplin Hukuku210

Disiplin Hukukunun Tanımı ve Unsurları.210

İçindekiler

25

Disiplin Suçlarının Yaptırımı (Disiplin Cezaları).211

CEZA HUKUKU.212

Suçun Tanımı ve Unsurları .212

Suçun Tanımı.212

Suçun Unsurları.212

Maddi Unsur 212

Manevi Unsur 212

Hukuka Aykırılık .213

Kanuni Unsur.213

Ceza Hukuku Yaptırımları213

Cezalar.213

Hapis Cezaları213

Adli Para Cezası.214

Güvenlik Tedbirleri.215

Cezayı Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Sebepler215

MALİ HUKUK216

Vergi Hukuku217

Şekli Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku)217

Vergilendirme Hukuku 217

Vergi Ceza Hukuku .218

Vergi İcra Hukuku .218

Vergi Yargı Hukuku 218

Uluslararası Vergi Hukuku 218

Maddi Vergi Hukuku (Vergi Sistemi).219

Gelir Vergileri219

Servet Vergileri219

Harcama Vergileri220

İşlem Vergileri.220

İçindekiler

26

Bütçe Hukuku .221

Mal Yönetimi Hukuku223

Devletin Kamu Malları224

Devletin Özel Malları224

Borç Yönetimi Hukuku.224

Kısa Vadeli Borçlar.224

Uzun Vadeli Borçlar .225

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU225

Sosyal Güvenliğin İşlevleri.225

Sosyal Hizmet .225

Sosyal Yardım.226

Sosyal Güvenlik 226

Sosyal Güvenliğin Kapsamı .226

İş Sözleşmesine Tabi Olanlar (4/a Kapsamındakiler).226

Bağımsız Çalışanlar (4/b Kapsamındakiler) .227

Kamu Personeli (4/c Kapsamındakiler) 228

Emeklilikte Hizmet Süresi ve Yaş228

DEVLETLER GENEL HUKUKU 228

İNSAN HAKLARI HUKUKU .229

Başlıca İnsan Hakları Belgeleri 229

Kuran-ı Kerim .229

Medine Vesikası230

Veda Hutbesi.231

Magna Charta Libertatum.231

Virginia Haklar Bildirgesi.231

Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Beyannamesi.231

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi .232

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi.232

İçindekiler

27

BM. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

Sözleşmesi232

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü.232

İnsan Hakları Mahkemesi .233

GENEL KAMU HUKUKU.233

III. KARMA HUKUK DALLARI234

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU .234

Tanımı ve Amaçları 234

İlkeleri.235

Devletin Yükümlülükleri 235

İşverenin Yükümlülükleri .235

Çalışanların Yükümlülükleri.236

Yükümlülüklere Aykırılığın Yaptırımları.236

İşverene Yönelik Yaptırımlar237

Hukukî Yaptırımlar237

İdarî Yaptırımlar 237

Cezaî Yaptırımlar.237

Çalışana Yönelik Yaptırımlar237

Hukukî Yaptırımlar238

Cezaî Yaptırımlar 238

ÇEVRE HUKUKU 238

Çevre Hakkı 238

Çevre Hukukuna Özgü Yaptırımlar239

Çevre Kanunundaki Yaptırımlar .239

İmar Kanunundaki Yaptırımlar.240

Türk Ceza Kanunundaki Yaptırımlar240

Diğer Kanunlardaki Yaptırımlar .241

İçindekiler

28

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU.241

Fikrî Mülkiyet Hukuku.241

Sınaî Mülkiyet Hukuku.242

Sınaî Mülkiyet Hakkının İçeriği242

Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması242

TÜKETİCİ HUKUKU 243

Yasal Dayanakları.243

Kapsamı243

Tüketicinin Seçimlik Hakları244

Çözüm Yolları ve Yaptırımları.244

İdarî Çözüm Yolları 244

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru244

Arabulucuya Başvuru 245

Yargısal Çözüm Yolu .245

BANKACILIK HUKUKU 246

Banka Türleri246

Bankaların Faaliyet Konuları247

Bankacılık Kurumları ve Mevduat Güvencesi .248

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)248

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 248

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

(BDDK) .248

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF).248

SERMAYE PİYASASI HUKUKU .249

Sermaye Piyasası Araçları249

Sermaye Piyasası Birimleri 250

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği.250

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 250

İçindekiler

29

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)250

Diğer Birimler .251

ENERJİ HUKUKU251

Başlıca Enerji Kaynakları .251

Konvansiyonel Enerji Kaynakları .251

Elektrik Enerjisi .252

Doğalgaz Enerjisi.252

Petrol ve LPG Enerjisi .252

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 253

Enerji Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi.253

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)254

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)254

MUHASEBE VE DENETİM HUKUKU254

Muhasebenin Mahiyeti254

Muhasebe Meslek Mensupları.255

TÜRMOB ve Meslek Odaları .255

Denetimin Tanımı ve Türleri 256

Tanımı256

Türleri256

Geçmişe Yönelik-Cari Denetim.256

Tam-Sınırlı Denetim256

Uygunluk-Yerindelik Denetimi .256

İdari-Mali Denetim257

Bağımlı (İç)-Bağımsız (Dış) Denetim .257

Bağımsız Denetimin Tanımı, İlke ve Standartları 257

Bağımsız Denetimin Tanımı257

Bağımsız Denetim (Muhasebe Denetimi) İlkeleri 257

Bağımsız Denetimin Standartları 258

İçindekiler

30

Bağımsız Denetime Tabi Olanlar .258

Bağımsız (Muhasebe) Denetim Elemanları259

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu (KGK)259

İ. EĞİTİM HUKUKU 259

Eğitimin Yasal Dayanakları260

Eğitimle İlgili Birimler .260

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)260

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) .261

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

(TÜBİTAK) .261

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA).261

Türkiye Maarif Vakfı 261

DİĞER KARMA HUKUK DALLARI 261

Bilişim Hukuku.262

Hava Hukuku262

Kitle İletişim Hukuku .262

Rekabet Hukuku .263

Sağlık Hukuku 263

Turizm Hukuku.264

KAYNAKÇA265

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat