%3
İdari Yargılama Usulü Kanunu Zehreddin Aslan

İdari Yargılama Usulü KanunuVergi Yargılaması Dahil


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
552
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281211
Boyut
16x24
Baskı
3Prof. Dr. Zehreddin ASLAN

 

İÇİNDEKİLER
 
TAKDİM 
 
9
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
11
Önsöz 
 
13
Kısaltmalar 
 
25
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 
 
Madde 1 – Kapsam ve Nitelik 
 
27
AÇIKLAMALAR 
 
27
I. İdari Yargının Anayasal Dayanağı 
 
28
II. İdari Yargı Teşkilatı 
 
29
A. Danıştay 
 
29
B. Bölge İdare Mahkemeleri 
 
41
C. İdare ve Vergi Mahkemeleri 
 
42
III. İdari Yargının Görev Alanı 
 
45
A. Genel Olarak 
 
45
B. Adli ve İdari Yargı Yerleri Arasındaki Görev ve Hüküm Uyuşmazlığı 
 
51
IV. Yargılama Usulü 
 
53
Madde 2 – İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı 
 
55
AÇIKLAMALAR 
 
55
I. İdari Dava Türleri 
 
55
A. Genel Olarak 
 
55
B. İptal Davası 
 
57
1. İptal Davasının Özellikleri 
 
57
2. İptal Davasının Konusu 
 
59
3. İptal Davasının Açılma Koşulu Olarak Menfaat İhlali 
 
70
a. Genel Olarak Ehliyet Kavramı 
 
70
b. Taraf Ehliyeti 
 
70
c. Dava Ehliyeti 
 
72
d. Menfaat (Subjektif Ehliyet) 
 
73
i. Menfaatin Meşru Olması 
 
75
ii. Menfaatin Kişisel Olması 
 
75
iii. Menfaatin Güncel Olması 
 
96
4. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar 
 
100
a. İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olması Açısından 
 
100
b. Menfaat Açısından 
 
103
C. Tam Yargı Davası 
 
107
1. Tam Yargı Davasının Özellikleri 
 
107
2. Tam Yargı Davasının Konusu 
 
108
a. İdari İşlemler 
 
108
b. İdari Eylemler 
 
109
c. İdari Sözleşmeler 
 
110
3. Tam Yargı Davasının Koşulu Olarak Hak İhlali 
 
111
a. Kişisel Hakkın İhlal Edilmiş Olması 
 
112
i. Maddi Zararlar Bakımından Değerlendirme 
 
112
ii. Manevi Zararlar Bakımından Değerlendirme 
 
115
iii. Zarar Miktarının Belirlenmesi 
 
117
b. Hakkın Doğrudan İhlal Edilmiş Olması 
 
120
c. Güncel Hak İhlali Olması 
 
122
D. İptal ve Tam Yargı Davalarının Farkları 
 
124
E. Tahkim Yolu 
 
125
II. İdari Yargı Yetkisinin Sınırı 
 
127
A. Hukuka Uygunluk Denetimi 
 
127
B. Yerindelik Denetimi Yasağı 
 
128
C. Yürütme Görevinin Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak ve İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Karar Verme Yasağı 
 
129
D. Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verme Yasağı 
 
133
E. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar 
 
140
Madde 3 – İdari Davaların Açılması 
 
142
AÇIKLAMALAR 
 
142
Madde 4 – Dilekçelerin Verileceği Yerler 
 
155
AÇIKLAMALAR 
 
155
Madde 5 – Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
 
157
AÇIKLAMALAR 
 
157
I. Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılması 
 
157
II. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe ile Dava Açması 
 
162
III. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar 
 
163
Madde 6 – Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem 
 
165
AÇIKLAMALAR 
 
165
Madde 7 – Dava Açma Süresi 
 
168
AÇIKLAMALAR 
 
168
I. Genel Olarak 
 
168
II. Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği 
 
169
III. Dava Açma Süresinin Başlaması 
 
170
A. Birel İşlemler Bakımından 
 
171
B. Düzenleyici İşlemler Bakımından 
 
175
C. Birel İşlemler ve Düzenleyici İşlemler Bakımından Öğrenme ile Dava Açma Süresinin Başlaması 
 
177
D. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar 
 
178
Madde 8 – Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
 
184
AÇIKLAMALAR 
 
184
Madde 9 – Görevli Olmayan Yerlere Başvurma 
 
191
AÇIKLAMALAR 
 
191
Madde 10 – İdari Makamların Sükutu 
 
195
AÇIKLAMALAR 
 
195
Madde 11 – Üst Makamlara Başvurma 
 
201
AÇIKLAMALAR 
 
201
Madde 12 – İptal ve Tam Yargı Davaları 
 
215
AÇIKLAMALAR 
 
215
I. İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davası 
 
215
II. İdari İşlemin İcra Edilmesi Nedeniyle Tam Yargı Davası 
 
218
Madde 13 – Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 
 
220
AÇIKLAMALAR 
 
220
Madde 14 – Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
 
223
Madde 15 – İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 
 
224
AÇIKLAMALAR 
 
224
I. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
 
224
A. Genel Olarak 
 
224
B. İlk İnceleme Konuları 
 
225
C. İlk İnceleme Usulü 
 
226
II. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar 
 
227
A. Görev ve Yetki 
 
227
B. İdari Merci Tecavüzü 
 
228
C. Ehliyet 
 
230
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem 
 
231
E. Süre Aşımı 
 
231
F. Husumet 
 
231
G. Dilekçelerin 3 ve 5. Maddelere Uygun Olup Olmadıkları 
 
236
Madde 16 – Tebligat ve Cevap Verme 
 
238
AÇIKLAMALAR 
 
238
Madde 17 – Duruşma 
 
251
AÇIKLAMALAR 
 
251
Madde 18 – Duruşmalara İlişkin Esaslar 
 
258
AÇIKLAMALAR 
 
258
Madde 19 – Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi 
 
261
AÇIKLAMALAR 
 
261
Madde 20 – Dosyaların İncelenmesi 
 
262
AÇIKLAMALAR 
 
262
Madde 20/A – İvedi Yargılama Usulü 
 
274
AÇIKLAMALAR 
 
275
Madde 20/B – Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü 
 
279
AÇIKLAMALAR 
 
279
Madde 20/C – Askerî Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Hükümler 
 
282
AÇIKLAMALAR 
 
282
Madde 21 – Sonradan İbraz Olunan Belgeler 
 
284
AÇIKLAMALAR 
 
284
Madde 22 – Davaların Karara Bağlanması 
 
286
AÇIKLAMALAR 
 
286
Madde 23 – Tutanaklar 
 
287
AÇIKLAMALAR 
 
287
Madde 24 – Kararlarda Bulunacak Hususlar 
 
288
AÇIKLAMALAR 
 
288
Madde 25 – Kararların Saklanması ve Tebliği 
 
289
Madde 26 – Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik 
 
289
AÇIKLAMALAR 
 
289
I. Genel Olarak 
 
289
II. Gerçek Kişinin Ölümü ile Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar 
 
291
A. Davanın Tarafının Ölümü 
 
291
1. İptal Davalarında 
 
291
2. Tam Yargı Davalarında: 
 
293
B. Davanın Tarafının Kişiliğinde Değişiklik 
 
295
C. Davanın Tarafının Niteliğinde Değişiklik 
 
295
III. Tüzel Kişinin Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar 
 
296
A. Özel Hukuk Tüzel Kişileri Açısından 
 
296
B. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri Açısından 
 
299
IV. Usule İlişkin Açıklamalar 
 
300
V. Adrese Tebligat Yapılamaması Halinde Verilecek Karar 
 
302
Madde 27 – Yürütmenin Durdurulması 
 
306
AÇIKLAMALAR 
 
307
I. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği 
 
307
II. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar 
 
307
A. Genel Olarak 
 
307
B. Esasa İlişkin Şartlar 
 
308
1. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı 
 
308
2. Telafisi Güç veya İmkânsız Zararların Doğması Şartı 
 
309
3. Usule İlişkin Şartlar ile Karar Vermede Uygulanacak Usul 
 
309
II. Yürütmenin Durdurulması Talebi Üzerine Verilebilecek Kararlar 
 
311
A. Ret Kararı 
 
311
B. Savunma Alınıncaya Kadar Kabul Kararı 
 
311
C. Kabul Kararı 
 
312
III. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması 
 
314
IV. Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması 
 
315
V. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz 
 
317
Madde 28 – Kararların Sonuçları 
 
323
AÇIKLAMALAR 
 
323
I. Kararların Sonuçları 
 
323
A. İptal Davası Açısından 
 
323
1. Kendiliğinden Hukuksal Sonuç Doğuran İptal Kararları 
 
325
2. İdarenin İşlem Yapma Zorunda Kaldığı İptal Kararları 
 
327
3. Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumlarında Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları 
 
327
4. İptal Kararı Üzerine Aynı Yönde Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları 
 
328
5. Hukuken veya Fiilen Yerine Getirilmesi İmkânı Bulunmayan İptal Kararları 
 
328
B. Tam Yargı Davası Açısından 
 
329
C. İhalenin İptali Kararları Açısından 
 
329
II. Kararın Yerine Getirilme Zorunluluğu ve Süresi 
 
330
III. Kararın Yerine Getirilmemesinin Doğuracağı Hukuksal Sonuçlar 
 
331
A. İdare Açısından 
 
331
B. Kamu Görevlileri Açısından 
 
334
IV. Dava Açma Süresi 
 
335
V. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar 
 
338
Madde 29 – Açıklama 
 
340
AÇIKLAMALAR 
 
340
Madde 30 – Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
 
342
AÇIKLAMALAR 
 
342
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı … 
 
343
AÇIKLAMALAR 
 
343
I. Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 
 
343
A. Genel Olarak 
 
343
B. Hakimin Yasaklılık Halleri 
 
345
C. Hakimin Reddi Sebepleri 
 
347
D. Yasaklılık Halinde Takip Edilecek Usul 
 
348
E. Ret veya Çekilme Halinde Takip Edilecek Usul 
 
349
II. Ehliyet 
 
351
III. Davaya Katılma 
 
351
A. Asli Müdahale 
 
351
B. Fer’i Müdahale 
 
352
IV. Davanın İhbarı 
 
358
V. Taraf Vekilleri 
 
359
VI. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
 
362
A. Feragat 
 
362
B. Kabul 
 
367
VII. Teminat 
 
369
VIII. Karşı Dava 
 
371
IX. Bilirkişi 
 
372
A. Bilirkişilik Kavramı ve Bilirkişiye Başvurulması Gereken Haller 
 
372
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi 
 
373
C. Bilirkişinin Görevi, Yetkileri ve Yükümlülükleri 
 
378
D. Bilirkişi Raporu ve Rapora İtiraz 
 
380
E. Bilirkişinin Sorumluluğu 
 
382
X. Keşif 
 
384
XI. Delillerin Tespiti 
 
386
XII. Yargılama Giderleri 
 
389
A. Yargılama Giderlerinin Kapsamı 
 
389
B. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
392
XIII. Adli Yardım 
 
394
A. Adli Yardımdan Yararlanma Şartları 
 
395
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler 
 
396
C. Adli Yardımın Kapsamı 
 
397
D. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 
 
398
E. Adli Yardım Kapsamında Ertelenen Yargılama Giderlerinin Yargılama Sonunda Tahsili 
 
400
XIV. Duruşmanın Düzeni ile Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası 
 
401
XV. Elektronik İşlemler 
 
402
Madde 32 – İdari Davalarda Genel Yetki 
 
404
AÇIKLAMALAR 
 
404
Madde 33 – Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki 
 
406
AÇIKLAMALAR 
 
406
Madde 34 – Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
 
411
AÇIKLAMALAR 
 
411
I. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalar 
 
411
II. Mahalli İdarelere İlişkin Davalar 
 
412
Madde 35 – Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
 
413
AÇIKLAMALAR 
 
413
Madde 36 – Tam Yargı Davalarında Yetki 
 
414
AÇIKLAMALAR 
 
414
Madde 37 – Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
 
417
AÇIKLAMALAR 
 
417
Madde 38 – Bağlantılı Davalar 
 
418
AÇIKLAMALAR 
 
418
I. Bağlantılı Dava Kavramı 
 
418
II. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilen Koşullar 
 
420
III. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilmeyen Koşullar 
 
422
IV. Bağlantı Kararının Alınması Usulü 
 
423
Madde 39 – Bağlantının Danıştayca İncelenmesi 
 
425
AÇIKLAMALAR 
 
425
Madde 40 – Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi 
 
426
AÇIKLAMALAR 
 
426
Madde 41 – Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi 
 
427
AÇIKLAMALAR 
 
427
Madde 42 – Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar 
 
428
AÇIKLAMALAR 
 
428
Madde 43 – Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem 
 
430
AÇIKLAMALAR 
 
430
Madde 44 – Merci Tayini 
 
433
AÇIKLAMALAR 
 
433
Madde 45 – İstinaf 
 
434
AÇIKLAMALAR 
 
434
Madde 46 – Temyiz 
 
448
AÇIKLAMALAR 
 
449
Madde 47 – Temyiz Edilemeyecek Kararlar 
 
453
Madde 48 – Temyiz Dilekçesi 
 
453
AÇIKLAMALAR 
 
454
Madde 49 – Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar 
 
456
AÇIKLAMALAR 
 
456
Madde 50 – Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem 
 
462
AÇIKLAMALAR 
 
462
Madde 51 – Kanun Yararına Temyiz 
 
467
AÇIKLAMALAR 
 
467
Madde 52 – Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması 
 
469
AÇIKLAMALAR 
 
469
Madde 53 – Yargılamanın Yenilenmesi 
 
472
AÇIKLAMALAR 
 
472
Madde 54 – Kararın Düzeltilmesi 
 
478
AÇIKLAMALAR 
 
478
Madde 55 – Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 
 
479
AÇIKLAMALAR 
 
479
Madde 56 – Danıştayda Çekinme ve Ret 
 
480
AÇIKLAMALAR 
 
480
Madde 57 – Mahkemelerde Çekinme ve Ret 
 
481
AÇIKLAMALAR 
 
481
Madde 58 – İdari Davalarda Delillerin Tespiti 
 
482
AÇIKLAMALAR 
 
482
Madde 59 – Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler 
 
483
Madde 60 – Tebliğ İşleri ve Ücretler 
 
483
Madde 61 – Çalışmaya Ara Verme 
 
483
Madde 62 – Nöbetçi Mahkemenin Görevleri 
 
483
Madde 63 – Kaldırılan Hükümler 
 
484
Ek Madde 2 – 
 
484
Ek Madde 3 – 
 
484
Geçici Madde 1 – 
 
484
Geçici Madde 2 – 
 
484
Geçici Madde 3 – 
 
484
Geçici Madde 4 – 
 
484
Geçici Madde 5 – 
 
484
Geçici Madde 6 – 
 
485
Geçici Madde 7 – 
 
485
Geçici Madde 8 – 
 
485
Geçici Madde 9 – 
 
485
Madde 64 – Yürürlük 
 
486
Madde 65 – Yürütme 
 
486
DANIŞTAY KANUNU, 
 
487
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
 
525
Kaynakça 
 
541
Kavram Dizini 
 
551
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat