Kadastro Kanunu Süleyman Sapanoğlu
Kadastro Kanunu
Kadastro Kanunu

3402 SayılıKadastro Kanunu


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
976
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006473
Boyut
16x24
Baskı
7198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 198 puan kazanacaksınız)
   198
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER
YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 5
ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ 7
BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 9
DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ. 11
ÖNSÖZ 13
SUNUŞ 15
İÇİNDEKİLER 17
KISALTMALAR 31
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel İlke
Madde 1 - Amaç 33
Gerekçe. 33
Açıklamalar- 33
Tapulama ve Kadastro Sözcüklerinin Anlamı: 33
KK. nun Amacı: 34
KK. nun Uygulama Alanı: 36
Yenileme Kadastrosu: 38
Kullanım Kadastrosu: 39
Kadastro Hukukunun Tarihi Gelişimi: 40
İKİNCİ BÖLÜM
Kadastro Çalışmaları
Madde 2 - Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 41
Gerekçe: 41
Açıklamalar: 41
Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi: 42
Kadastro Bölgelerinin İlanı: 42
Madde 3 - Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 45
Gerekçe: 46
Açıklamalar: 46
Kadastro Ekibi: 46
Kadastro Komisyonu: 50
Madde 4 - Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz 51
Gerekçe: 52
Açıklamalar: 52

Çalışma Alanı ve İlanı: 52
Çalışma Alanında Ormanın Bulunması: 53
Genel ve Orman Kadastrosunun Birlikte Yapılması: 54
Çalışma Alanının Sınırlarını Belirleme: 57
Madde 5 - Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 59
Gerekçe: 59
Açıklamalar: 59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlandırma ve Tespit İşleri
Madde 6 - Mevki veya Ada İlanı 69
Gerekçe: 69
Açıklamalar: 69
Madde 7 - Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 70
Gerekçe: 70
Açıklamalar: 71
Tespit Dışı Bırakılan Yerler: 72
Madde 8 - Kontrol 76
Gerekçe: 76
Açıklamalar: 76
Madde 9 - Kadastro Tespitine İtiraz 77
Gerekçe: 77
Açıklamalar: 77
Madde 10 - Komisyon İncelemesi 80
Gerekçe: 80
Açıklamalar: 81
Madde 11 - Kadastro Sonuçlarının İlanı 88
Gerekçe: 88
Açıklamalar: 88
Madde 12- Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre 95
Gerekçe: 95
Açıklamalar: 96
Genel Olarak KK.nun 12. Maddesi: 96
KK.md.12/1. ve 2. fıkrasına İlişkin Açıklamalar: 97
Tutanakların Kesinleşmesi: 97
Kesinleşme Şerhi: 99
3402 Sayılı KK. nun 12/3. Maddesi: 103
Hak Düşürücü Süre: 103

Dava Açma Sürelerinin Türleri: 107
Süreler Arasındaki Fark: 107
Sürenin Başlaması: 108
Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar: 117
Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar: 128
Kamu Malları 128
Tespitten Sonraki Sebepler: 135
Vakıf Şerhinin Silinmesi İstekleri: 136
İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Kayıtları: 137
7269 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro: 138
Genel Mahkemelerce Verilen Hükme Dayanılarak Oluşturulan Tapu Kayıtları: 139
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Hükümleri Uyarınca Tesis Edilen Kayıtlar 139
Çifte Tapu Halinde: 140
İkinci Kadastro: 141
Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar: 143
Kömür Havzasındaki Taşınmazlar: 145
Teknik Hataların Düzeltilmesi: 146
KK. nun md.12/4. İlişkin Açıklamalar: 147
KK. nun 12. md. Son Fıkrası: 148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar
Madde 13 - Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti 155
Gerekçe: 156
Açıklamalar: 156
KK. nun 13/A fıkrasıyla İlgili Açıklamalar: 156
KK. nun 13/B fıkrasıyla İlgili Açıklamalar: 157
KK. nun 13/B-a Bendi: 157
KK.13/B-b Bendi: 158
Tapu Dışı Sözleşme Kavramı: 159
Tapu Dışı Sözleşmeye İlişkin Koşullar: 161
Tapu Dışı Sözleşmenin Kanıtlanması: 176
KK. nun13/B-c Bendine İlişkin Açıklamalar: 180
Tapu Kütüğünde Yazılı Malikin Bilinmemesi: 181
Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmüş Olması: 191
Kayıt Malikinin Gaip Olması: 202
Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirmesi: 208
KK. 13/son Fıkrasına İlişkin Açıklamalar: 208

Madde 14 - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 210
Gerekçe: 211
Açıklamalar: 211
KK. nun 14. Maddesinin Genel Hüküm Niteliği: 211
Kazanma Koşulları: 212
Taşınmaza İlişkin Koşul: 212
Taşınmazın Kazanılmaya Elverişli Olması: 212
Zilyetliğe İlişkin Koşullar: 217
Çekişmesiz Zilyetlik: 217
Aralıksız Zilyetlik: 220
Malik Sıfatıyla Zilyetlik: 226
Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresi: 235
Kömür Havzasındaki Taşınmazlar: 243
Taşınmazın Sulu-Kuru Ayırımı: 250
Zilyedin Seçimlik Hakkı: 261
Zilyetliğin Kanıtlanması: 262
KK.nun 14. Maddesinde Yazılı Belgeler: 265
Madde 15 - Taksim ve Kısmi İktisap Hali 272
Gerekçe: 272
Açıklamalar: 272
KK. nun 15. Maddesinin Genel Hüküm Niteliği: 273
KK. nun15.1. fıkrası: 273
KK. nun 15/2. fıkrası: 277
KK. nun 15/3. fıkrası: 278
KK. nun 15\son fıkrası: 280
Madde 16 - Kamu Malları 281
Gerekçe: 281
Açıklamalar: 282
KK. unu 16/A fıkrası: 282
Hizmet Malları: 282
Mezarlıklar: 283
KK. nun 16/b Fıkrasına İlişkin Açıklamalar: 293
Orta Mallar: 293
Mera, Yaylak ve Kışlaklar: 294
Orta Mallar Özel Mülkiyet Şeklinde Tescil Edilemezler. 296
Orta Mallarının Niteliğinin Belirlenmesi: 300
Harman Yerleri: 303
Sıvat ve Eyrek Yerleri: 304
Orta Mallara İlşkin Kayıtlar: 306
Yollar, Meydanlar ve Köprüler: 314

KK. nun 16/C Fıkrası: 324
Tarıma Elverişli Olmayan Taşınmazlar 324
Ekilemez Arazi: 325
Köy Boşlukları: 326
Boz ve Hali Yerler: 329
Taşlık ve Kayalıklar: 329
Çalılık ve Fundalıklar: 331
Yararlanması Kamuya Ait Sular 333
Yer Altı Suları 335
Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Sular: 337
Sazlık ve Bataklıklar: 342
Akarsuların Eski Yatakları 344
Kumluk Yerler: 346
Su Altında Kalan Taşınmazlar: 347
KK. nun 16/D Fıkrası: 347
Genel Olarak Ormanlar: 347
Orman İçi Boşluklar/Açıklıklar 350
Ormanların Kadatrosu/Sınırlaması: 354
Orman Kanunu Uyarınca Yapılan Orman Kadastrosu: 356
Kadastro Kanunu Uyarınca Yapılan Orman Kadastrosu: 357
Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi: 361
Orman Kadastrosu Yapılan Bölgelerde: 361
Orman Kadastrosu Yapılmamış Bölgeler 364
Orman Niteliği ile Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar: 365
Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman sınırları Dışına Çıkarılan Yerler: 368
Makiler: 375
Milli Parklar: 380
Madde 17 - İhya Edilen Taşınmaz Mallar 381
Gerekçe: 381
Açıklamalar: 381
Genel Olarak İhya: 381
3402 sayılı Kadastro Kanununa Göre İmar–İhya: 388
KK. nun 17. Maddesinin Genel Hüküm Niteliği: 388
İhyanın Koşulları: 392
Taşınmaza İlişkin Koşul: 393
Zilyetliğe İlişkin Koşullar: 401
İmar Planına İlişkin Koşul: 412
İhya Olgusunun Kanıtlanması: 419

Madde 18 - Hazine Adına Tespit 433
Gerekçe: 433
Açıklamalar: 433
KK.nun 18. Maddesinin Genel Hüküm Niteliği: 433
KK. nun 18/1 fıkrasına İlişkin Açıklamalar: 434
KK. nun 18/2. fıkrasına İlişkin Açıklamalar: 434
Hizmet Malları: 435
Orta Mallar: 437
Yollar ve Meydanlar: 439
Ormanlar ve Orman Dışına Çıkarılan Yerler: 440
Makiye Ayrılan Yerler: 442
Milli Parklar: 442
Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Mallar: 443
Kaçak ve Yitik Kişilere Ait Taşınmazlar 444
Mübadil Rumlardan Devlete Kalan Taşınmazlar 452
Batıya Yerleştirilen Kişilere Ait Taşınmazlar: 464
Hanedan Malları: 466
Miras Sebebiyle Devlete Kalan Taşınmazlar: 467
Suriye Uyruklu Kişilere Ait Taşınmazlar 473
Kanuni Sınırlamalar Nedeniyle Kazanılamayan Taşınmazlar: 473
Vakıf Taşınmazlar: 473
Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları: 475
Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri: 477
Özel Kanunlarda Yeralan Düzenlemeler: 479
Kömür Havzasında Kalan Taşınmazlar 480
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler 481
Tarıma Elverişli Olmayan Taşınmazlar 481
Yararlanması Kamuya Ait Sular 483
Denizler: 483
Göller-Akarsular: 484
Madde 19 - Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat 487
Gerekçe: 487
Açıklamalar: 488
KK.19/1 fıkrası: 488
KK. 19/2 fıkrası ile İlgili Açıklamalar: 489
KK.nun19/3 Fıkrası: 497
Madde 20 - Kayıt ve Belgelerin Kapsamının Tayin 499
Gerekçe: 499
Açıklamalar: 500
KK.nun 20/A fıkrası: 500

KK.nun 20/B Fıkrası: 509
KK.nun 20/C Fıkrası: 510
KK.nun 20/D Fıkrası: 525
KK.nun20/son Fıkrası: 529
Madde 21 - Miktar Fazlasının İfrazı 532
Gerekçe: 532
Açıklamalar: 532
KK.nun 21. Maddesinin Genel Hüküm Niteliği: 532
KK.nun 21/1 fıkrası: 532
KK.nun 21/2 fıkrası: 536
KK.nun 21/3 fıkrası: 537
Zilyede İfrazda Seçim Hakkının Kullandırılması: 537
KK.nun 21/3 fıkrası: 538
Madde 22 - Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 539
Gerekçe: 540
Açıklamalar: 540
İkinci Kadastro Yasağı: 540
İkinci Kadastro Yasağının Ayrık Halleri: 546
3402 sayılı KK. nun 22/a Bendi 546
3402 sayılı KK. nun 22/b Bendi 547
Orman kadastrosu: 548
Tespit dışı bırakılan kamu kurumlarına ait yerler: 551
3402 sayılı KK. nun 44/2 Bendi 553
Yenileme Kadatrosu: 553
Yenileme kadastrosunun amacı: 555
Yenileme Kadastrosuna Tabi Tutulan Taşınmazlar: 561
Yenileme Kadastrosuna Tabi Olmayan Taşınmazlar: 562
Yenileme Kadastrosu Yoluyla Yapılan Düzeltmeler: 564
Mülkiyete İlişkin Uyuşmazlıklar 565
Yenileme Kadastrosunun Yapılması: 568
Yenileme Kadastrosunu İlanı: 578
Yenileme Kadastrosunun Kesinleşmesi: 579
Yenileme Kadastrosuna Karşı Açılan Davalar 584
Davanın Tarafları: 587
Davacı: 587
Davalı: 589
Görev ve Yetki 595
Görev: 595

Kadastro Mahkemesinin Görevi: 596
Genel Mahkemelerin Görevi: 598
Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi: 600
Sulh hukuk Mahkemesinin Görevi: 600
Yetki: 600
Dava süresi: 601
Mahkemece Yapılacak Araştırma ve İnceleme: 602
Kanıtların Toplanması: 603
Keşif ve Bilirkişi İncelemesi: 604
Madde 23 - Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 611
Gerekçe: 611
Açıklamalar: 611
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi
Madde 24 - Adli Kuruluş 613
Açıklamalar: 613
Madde 25 - Genel Olarak Görev 615
Gerekçe: 615
Açıklamalar: 616
Kadastro Mahkemesinin Görevine Giren Davalar: 617
Kadastro Mahkemesinin Bakamayacağı Davalar: Tutanağı düzenlenmeyen
taşınmazlar: 630
Madde 26 - Zaman Bakımından Görev ve Yetki 640
Gerekçe: 640
Açıklamalar: 641
Kadastro Mahkemesinin Zaman İtibari ile Görevi: 641
Genel Mahkemelerden Devredilen Davalar 645
Kadastro Davaları Hakemde Görülmez: 647
Kadastro Mahkemesinin Yetkisi 648
Madde 27 - Mahalli Mahkemelerde Görülmekte Olan Davaların Devri ve Eksik
İdari İşler Hakkında Yapılacak İşlem 652
Gerekçe: 652
Açıklamalar: 653
Tutanaklardaki Usul ve Şekil Eksiklikleri 656
Madde 28 - Kadastro Davalarında Usul 667
Gerekçe: 667
Açıklamalar: 667

Kadastro Davaları: 667
Tarafları: 668
Madde 29 - Yargılama Usulü 676
Gerekçe: 676
Açıklamalar: 676
KK. nun 29/1. fıkrası. 677
KK. nun 29/2 fıkras 681
KK. nun 29/3 fıkrası. 686
KK. nun md. 29 son fıkrası 687
Madde 30 - Deliller ve Hakimin Takdiri 688
Gerekçe: 688
Açıklamalar: 689
KK. nun 30/1 fıkrası: 689
KK. nun 30/2 fıkrası: 691
KK. nun 30/3 fıkrası: 696
Madde 31 - Vekalet 698
Gerekçe: 698
Açıklamalar: 699
Madde 32 - Kararların Tebliği, Kanun Yollarına Başvurma ve İlamların İnfazı 704
Gerekçe: 704
Açıklamalar: 704
Hükümlerin/Kararların Tebliği: 707
Kanun Yollarına Başvurma: 707
Yargılamanın Yenilenmesi: 709
Hükümlerin Açıklanması / Tavzihi: 710
Kesinleşen Hükümlerin İnfazı: 710
Madde 33 - Bu Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 715
Gerekçe: 715
Açıklamalar: 715
Bölgede Kadastro İşlerinin Tamamlanması Halinde Yapılacak İşlemler: 715
KK. nun Genel Hüküm Niteliği: 716
Madde 33/A - Kadastro Mahkemesinin Yargı Çevresinin Değiştirilmesi 719
Madde 34 - Kesin hüküm 719
Gerekçe: 719
Açıklamalar: 719
Kesin Hüküm 719

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 35 - Veraset ve İntikal Vergisi 729
Gerekçe: 729
Açıklamalar: 729
Madde 36 - Yargılama Giderleri, Kadastro Harcı ve Tahakkuku 730
Gerekçe: 730
Açıklamalar: 731
Madde 36/A - Yargılama Giderleri 745
Madde 37 - Döner Sermaye Teşkili 746
Madde 38 - Döner Sermaye İşletmelerinin Yetkileri 746
Madde 39 - Öncelikli Kadastro ve İhale 746
Gerekçe 746
Açıklamalar: 746
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 - Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 749
Gerekçe 749
Açıklamalar: 749
Madde 41 - Hataların Düzeltilmesi 753
Gerekçe 753
Açıklamalar: 753
3402 sayılı KK. nun 41. Maddesi Uyarınca Düzeltilecek Hatalar: 756
Kadastro Müdürünün Düzeltemeyeceği Hatalar: 757
Kadastro Yolu İle Oluşturulmayan Kayıtlar: 757
Kesinleşmemiş Kayıtlardaki Hatalar: 758
Mülkiyet ve Vasıf Değişikliği: 759
Bir Çok Adayı Veya Parseli Etkileyen Hatalar: 761
Değişmeye ve Genişletmeye Elverişli Sınırları İçeren Kayıtlar: 762
Hükmen Kesinleşen Kayıtlar: 762
Hataların Düzeltilmesi Yolları 762
Hataların Düzeltilmesinde İzlenecek Yol: 764
Düzeltme İşleminin Kayıt Maliki ve İlgililere Tebliği: 766
Düzeltme İşleminin Yapılması: 768
Hataların Düzeltilmesine Karşı Dava Açılması: 768
Davanın Tarafları: 771
Davacı: 771
Davalı: 771

Görev: 772
Sulh Hukuk Mahkemesine açılan davalar 773
Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan Davalar: 774
Yetki 777
Dava Açma Süresi: 779
On Yıllık Hak Süre: 781
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 42 - Ceza 785
Gerekçe: 785
Madde 43 - Yalan Beyan, Hile ve Desise 786
Gerekçe: 786
DOKUZUNCU BÖLÜM
İntikal ve Son Hükümler
Madde 44 - Toplu yapıların kadastrosu 787
Gerekçe: 787
Açıklamalar: 788
Madde 45 - Orman İçinde ve Dışındaki Taşınmaz Mallarda İktisap 789
Madde 46 - Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap 789
Gerekçe. 789
Açıklamalar: 789
KK. nun 46/1 fıkrası: 790
KK. nun 46/2. fıkrası: 793
KK. nun 46/3. Fıkrası: 798
KK. nun 46/son fıkrası: 800
Madde 47 - Yönetmelikler 809
Gerekçe. 810
Açıklamalar: 810
Madde 48 - Kaldırılan kanun ve hükümler 810
Gerekçe: 810
Ek Madde 1 - Sayısallaştırma 810
Ek Madde 2 - Harcırah 811
Ek Madde 3 - Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 811
Ek Madde 4 - Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu
ve Tescili 811
Açıklamalar: 812
Kullanım Kadastrosu: 813

Kullanım Kadastrosunu Amacı: 815
Kullanım Kadastrosuna Tabi Taşınmazlar: 820
Kullanım Kadastrosuna Tabi Olmayan Taşınmazlar: 821
2/A Maddesi Uygulamasının Konusu Olan Yerler: 821
Orman Sayılan Yerler: 822
Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanlar: 826
Özel Ormanlar 826
Orman İçi Boşluklar/açıklıklar: 826
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler 828
Tarım Arazisi Niteliğinde Bulunan Yerler: 829
Kullanım Kadastrosunun Yapılması: 830
Orman Kadastrosunun 2/B Uygulaması ile Birlikte Yapılması: 833
Orman kadastrosunun daha önce yapılmış olması: 833
Mülkiyet ve Vasıf Değişikliği Kullanım Kadastrosunun Kapsamına Girmez 838
Kadastro İşlemlerine Karşı Açılan Davalar: 841
Genel Olarak Dava: 841
Davanın Tarafları: 843
Davacı: 844
Hazinenin Mülkiyetinden Çıkan Taşınmazlar 848
Davalı: 849
Zorunlu Taraf Değişikliği: 853
Görev: 855
Kadastro Mahkemesinin Görevi: 856
Orman Kadastrosuna Ait Davalar: 858
Genel Mahkemelerin Görevi: 859
Yetki: 868
Otuz Günlük Askı İlan Süresi: 869
Kesinlemiş Tespitlere Karşı Açılacak Davalarda Süre: 869
Kanıtlama Yükümlülüğü 874
Mahkemece Yapılacak Araştırma ve İnceleme: 878
Fiili Kullanım ve Muhdesatların Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinede
Gösterilmesi: 879
Ek Madde 5 880
ONUNCU BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 881
Gerekçe: 881
Açıklamalar: 881

Geçici Madde 2 883
Gerekçe. 883
Geçici Madde 3 883
Gerekçe. 883
Geçici Madde 4 884
Gerekçe. 884
Açıklamalar: 885
KK. nun Geçici 4/1’e İlişkin Açıklamalar: 885
KK. nun Geçici 4/2’e İlişkin Açıklamalar: 885
KK. nun Geçici 4/3’e İlişkin Açıklamalar: 885
2613 sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro: 886
KK. nun Geçici 4/4’e İlişkin Açıklamalar: 887
Geçici Madde 5 896
Gerekçe. 896
Açıklamalar: 896
Geçici Madde 6 897
Geçici Madde 7 897
Geçici Madde 8 898
Geçici Madde 9 898
Geçici Madde 10 898
Geçici Madde 11 898
Madde 49 - Yürürlük 898
Gerekçe. 898
C-Açıklamalar: 898
Madde 50 - Yürütme 899
Gerekçe. 899
KADASTRO KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
 KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 901
 KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 903
 DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK 905
 KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 908
 TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 911
 İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE
GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 924

 KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 928
 KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPUSİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİK 930
 KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ,
SINIRLANDIRMA, TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK 941
 ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 945
KAYNAKÇA 975

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat