Tapu İptali ve Tescil Davaları Süleyman Sapanoğlu

Tapu İptali ve Tescil Davaları


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
1215
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007098
Boyut
16x25
Baskı
4245,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 245 puan kazanacaksınız)
   245
KARGO BEDAVA

Süleyman SAPANOĞLU ( Yargıtay 8. H. D. Onursal Başkanı )
 
 
Konu Başlıkları
- Olağan Zamanaşımı
- Olağanüstü Zamanaşımına Dayalı İptal ve Tescil Davaları
- Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yolu İle Kazanılması
- Harici Satışlara Dayanılarak Açılan İptal ve Tescil Davaları
- Kat Mülkiyetine Tabi Olarak Yapılmakta Olan Bir Bağımsız Bölümün Tapu Dışı Yoldan Kazanılması
- Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı İptal ve Tescil Davaları
- Tapu Tahsis Belgesine Dayalı İptal ve Tescil Davaları
- Önalım Hakkına İlişkin İptal ve Tescil Davaları
- Arazideki Yapılara İlişkin Davalar
- Ehliyetsizlikten Kaynaklanan İptal ve Tescil Davalar
- Muvazaa – Danışıklık
- İnançlı İşleme Dayalı İptal ve Tescil Davaları
- Vekalet İlişkisinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları
- Yolsuz Tescile İyiniyetle Dayanarak Üçüncü Kişinin Ayni Hak Kazanması
- Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler İddiası İle Açılan İptal ve Tazminat Davaları
- Dava Açma Süresi
- Taraf ve Dava Ehliyeti
Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖz 5
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 6
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 21
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Genel Bilgi 23
a- Yolsuz Bir Tapu Sicili İşlemi 28
b- Ayni Hakkın Zedelenmiş Olması. 28
BİRİNCİ BÖLÜM OLAĞAN ZAMANAŞIMI
1- Giriş 31
2- Olağan Zamanaşımı ile Kazanma Koşulları 31
a- Taşınmaza İlişkin Koşul 32
b- Zilyede İlişkin Koşul 34
aa- Yolsuz Tescilli Zilyed 34
bb- Zilyedin İyiniyetli Olması 40
c- Zilyetliğe İlişkin Koşul 42
aa- Davasız / Çekişmesiz Zilyedlik 42
bb- Aralıksız Zilyedlik 45
cc- Zilyedliğin On Yıl Devam Etmesi 48
3- Zamanaşımının Hesabı 49
4- Olağan Zamanaşımının Hükmü 49
a- Mülkiyetin Kazanıldığı An 49
b- Zamanaşımı Süresi İçinde Zilyedin Hukuki Durumu 50
5- Kanıtlama Yükü 50
İKİNCİ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMINA DAYALI
İPTAL VE TESCİL DAVALARI
GİRİŞ 51
A- TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR 59
1- Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmaması 59

2- Tapu Kaydı Kavramı 65
a- Eski Döneme Ait Kayıtlar 66
b- Yeni Döneme Ait Kayıtlar 67
3- Tapu Kaydı Sayılan Belgeler 67
a- Onanmış Yoklama Kayıtları 67
b- Süresinde Tapu Dairelerine Devredilmiş Vakıf Defterlerinde Yazılı
Kayıtlar 69
c- Mütevellileri Tarafından Tapu Dairelerine Devredilmiş Temessük
Kayıtları 69
d- Tapu Dairelerine Devredilmiş Hazine-i Hassa Defterleri 69
4- Tapu Kaydı Sayılmayan Belgeler 70
a- Tasdiksiz Yoklama Kayıtları 70
b- Tapu İdaresine Devredilmemiş Muteber Mütevelli, Sipahi, Temessük, Hazine-i Hassa Senetleri, Vakıf İdarelerinden Devredilmemiş Tasarruf
Kayıtları 72
c- Müdevvere Kayıtları 72
d- İskan Kayıtları 72
e- Tapu Tahsis Belgeleri 73
f- Ebniye Kanununa Göre Düzenlenen Belgeler 75
5- İşleme Tabi Kayıtlar 75
Taşınmazın Kazanılmaya Elverişli Olması 78
1- Genel Olarak 78
Tarıma Elverişli Olmayan Taşınmazlar 85
1- Genel Olarak 85
a- Ekilemez Arazi 87
b- Boz ve Hali Yerler 88
c- Taşlık ve Kayalıklar. 89
d- Çalılık ve Fundalıklar 91
e- Köy Boşlukları 96
İmar - İhya 98
1- Genel Olarak 98
2- 3402 sayılı KK. nuna Göre İmar–İhya 104
3- İhyanın Koşulları 106
a- Taşınmaza İlişkin Koşullar 106
b- Zilyetliğe İlişkin Koşullar 115
c- İhya Olgusu İçin Para ve Emek Harcanmalıdır 116
d- İmar Planına İlişkin Koşul 125
e- İhya Olgusunun Kanıtlanması 131
Yabani Zeytinliklerin İmar-İhyası 140
1- Genel Olarak 140
2- 3402 Sayılı KK. una Göre Yabani Zeytinliklerin Islahı 146
3- 3573 Sayılı Kanun Uyarınca Yabani Zeytinliklerin İmar–Islahı 147

Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazların İmar-Islahı 151
1- Giriş 151
Kamu Hizmet Malları 167
1- Genel Olarak 167
2- Mezarlıklar 168
3- Pazar Yerleri 173
4- Mesire Yerleri 173
5- Cami ve Namazgahlar 173
6- Hizmet Malı Boşluklar 175
Orta mallar 176
1- Yasal Düzenleme 176
2- Orta Malların Türleri 179
a- Mera, Yaylak ve Kışlaklar 179
b- Genel Harman Yerleri 191
c- Panayır Yerleri 195
d- Sıvat ve Eyrek Yerleri 195
e- Yollar, Meydanlar ve Köprüler 197
3- Orta Malı Niteliğinin Kazandırılması 199
4- Orta Mal Niteliğinin Kaybettirilmesi 204
Yararlanması Kamuya Ait Sular 208
1- Genel Olarak 208
2- Yer Altı Suları 212
3- Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Sular 215
4- Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti 226
5- Kumluk Yerler 236
Doldurma ve Kurutma Yolu ile Arazi Kazanılması 236
1- Genel Olarak 236
Ormanlar 242
1- Genel Olarak 242
2- 6831 Sayılı Orman Kanunu 247
3- Orman İçi Boşluklar / Açıklıklar 250
4- Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi 255
a- Orman Kadastrosu Yapılan Bölgelerde 255
b- Orman Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde 257
5- Orman Niteliği ile Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar 259
6- Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler 265
7- Makiye Ayrılan Taşınmazlar 265
8- Milli Parklar 268
Kanuni Kısıtlamalar Nedeniyle Kazanılmayan Taşınmazlar 271
1- Vakıf Taşınmazları 271
2- Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları 276

3- Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri 280
4- Kömür Havzasında Kalan Taşınmazlar 285
Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar 291
1- Giriş 291
Kaçak ve Yitik Kişiler 296
1- Kaçak ve Yitik Kişi Kavramı 296
2- Kaçak ve Yitik Kişilere Ait Taşınmazların Devlete İntikali 298
Mübadil Rumlar 315
1- Giriş 315
2- Mübadil Rumlar 317
Osmanlı Hanedanına Ait Taşınmazlar 329
1- Giriş 329
Batıya Nakledilen Kişilere Ait Taşınmazlar. 338
1- Giriş 338
2- Batıya Nakledilen Kişilere Ait Taşınmazlar Zilyetlikle Kazanılamazlar 341
Miras sebebi ile Devlete İntikal Eden Taşınmazlar 342
1- Devletin Mirasçılığı 342
2- Mirasın Devlete İntikali / Kazanılması 344
Suriyeli Uyruklular 346
1- Giriş 346
B- ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR 352
1- Malik Sıfatıyla Zilyetlik 352
2- Çekişmesiz Zilyetlik 369
3- Aralıksız Zilyetlik 373
4- Zilyetliğin Geçici Olarak Kullanılmaması 374
5- Zilyetliğin Zorlayıcı Sebepler Altında Geçici Olarak Terk Edilmesi 375
6- Zilyetliğin Kaybı 376
7- Yirmi Yıllık Zilyetlik 381
8- Eklemeli Zilyetlik 384
9- Kömür Havzasındaki Taşınmazlar 389
10- Mülkiyet Hakkının Doğduğu An 391
11- Zamanaşımı Yolu ile Kazanılacak Taşınmaz Miktarı 392
12- Taşınmazın Sulu - Kuru Ayırımı 396
13- Zilyetliğin Kanıtlanması 409
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAPULU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLU İLE KAZANILMASI
1- Genel Olarak 423
2- Kazanma Koşulları 424
a- Taşınmaza İlişkin Koşullar 424

aa- Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan Taşınmazlar 426
bb- Yirmi Yıl Önce Gaipliğine Karar Verilmiş Kişiye Ait Taşınmazlar 435
3- Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmüş Olması 440
a- Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmüş Olmasına İlişkin Uygulama 451
b- Zilyetliğe İlişkin Koşullar 455
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARİCİ SATIŞLARA DAYANILARAK AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Genel Olarak 457
2- Yasal Düzenlemeler 458
a- 810 Sayılı Kanun 458
b- 501 sayılı TBMM Kararı 459
c- 1515 Sayılı Kanun 461
d- 766 Sayılı Tapulama Kanunu 463
e- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 464
f- 30.09.1988 T ve 2/2 Sayılı YİBK. 464
3- Tapu Dışı Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları 465
a- Tapu Dışı Sözleşme Kavramı 465
b- 3402 Sayılı KK. Göre Kazanma Koşulları 468
aa- Tapu Dışı Sözleşmeye İlişkin Koşul 468
bb- Taşınmazın Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından Tapu Dışı Yoldan
Edinilmesi Koşulu 484
cc- Zilyetliğe İlişkin Koşul 487
4- Kazanma Koşullarının Oluşmasının Hukuki Sonucu 494
5- Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Davanın Kabulü 497
6- Tapu Dışı Sözleşmenin Kanıtlanması 504
7- Satış Parasının İadesi 506
8- Hak Düşürücü Süre 508
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLARAK YAPILMAKTA OLAN BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPU DIŞI YOLDAN KAZANILMASI
1- Genel Olarak 509
2- 30.09.1988 Tarih ve 2/2 Sayılı YİBK. ına Göre Kazanma Koşulları 521
a- Taşınmaza İlişkin Koşul 521
b- Harici Satış 523
c- Tarafların Borçlarını Yerine Getirmiş Olmaları 525
d- İfadan Kaçınmanın Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açması. 529
e- Davalı ve Göreve İlişkin Ayrıntı 538

ALTINCI BÖLÜM
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Satış Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 545
2- Satış Vaadi Sözleşmesinin Konusu 550
3- Tapusuz Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesi 555
4- Devir ve Temlik Yasağını İçeren Kanunları 556
5- Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli 564
6- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi 569
7- Miras Payına İlişkin Satışı Vaadi Sözleşmesi 574
a- Mirasın Açılmasından Sonra Bir Mirasçının Payını Diğer Bir Mirasçıya Veya Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi 579
b- Mirasın Açılmasından Önce, Bir Mirasçının Miras Payının Diğer Mirasçıya
Veya Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi 580
8- Devredilen Miras Payının Tapu Kütüğüne Tescili 581
YEDİNCİ BÖLÜM
TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Genel Olarak 587
2- Koşulları 588
a- Tahsise İlişkin Koşul 588
b- Taşınmaza ilişkin koşul: 589
c- İmar Planına Uygun Koşul 591
d- Tahsis Bedelin Ödenmiş Olması 591
e- Tahsise İlişkin Hakkın Devri 593
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Önalım Hakkı 601
2- Yasal Önalım Hakkı 601
3- Yasal Önalım Hakkının Niteliği 605
4- Yasal Önalım Hakkının Kullanılması ve Önalım Davası 607
5- Önalım Davasının Tarafları 608
a- Davacı 609
b- Davalı 609
6- Önalım Davasının Tabi Olduğu Süreler 610
a- Üç Aylık Süre 610
b- İki Yıllık Süre 612
7- Önalım Bedeli 614
a- Önalım Hakkının Kullanılmasından Sonra Payın Başka Kişiye Satılması 617
aa- Yeni Malik / Alıcının İyiniyetli Olması 618

bb- Yeni Malik Alıcının Kötüniyetli Olması 618
b- Satım Vaadi Sözleşmesi ile Edinilen Pay Kazanımlarında Önalım Bedeli 619
c- İpotekle Yükümlü Taşınmazlarda Önalım Bedeli 619
8- Önalım Davasında Muvazaa 620
a- Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa 620
b- Bedelde Muvazaa 621
9- Önalım Kararının Hüküm ve Sonuçları 624
10- Önalım Hakkının Sona Ermesi 624
11- Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller ve Temlikler 625
12- Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 625
DOKUZUNCU BÖLÜM ARAZİDEKİ YAPILARA İLİŞKİN DAVALAR
1- Genel Bilgi 639
2- Arazideki Yapılarla İlgili Kavramlar 641
a- Yapı Kavramı 641
b- Haksız Yapılar 643
3- Başkasının Malzemesiyle Kendi Arazisi Üzerinde Bina Yapmak 644
a- Malzeme Sahibinin Hakları 644
aa- Malzemenin Sökülerek Verilmesi İstemi 646
bb- Arazinin Mülkiyetinin Kendisine Devrini İstemek 647
cc- Kullanılan Malzemeye Karşılık Tazminat İstemek 648
4- Kendi Malzemesiyle Başkasının Arazisi Üzerine İnşaat Yapmak 649
a- Arazi Malikinin Hakları 649
aa- Malzemenin Sahibi Tarafından Sökülmesini İsteme 649
bb- Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesini İsteme Hakkı 650
cc- Tazminat İsteği 655
b- Malzeme Sahibinin Hakları 655
aa- Malzemenin Sökülerek Geri Verilmesi Talebi 655
bb- Arazinin Mülkiyetinin Kendisine Verilmesi 656
cc- Tazminat İsteği 656
5- Başkasının Malzemesiyle, Başkasının Arsası Üzerinde Yapı Yapmak 664
a- Arazi Malikinin Hakları 665
b- Malzeme Malikinin Hakları 665
c- Yapı Yapanın Hakları 665
ONUNCU BÖLÜM
EHLİYETSİZLİKTEN KAYNAKLANAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Genel Olarak 667
2- Tam Ehliyetliler 671
3- Sınırlı / Mahdut Ehliyetliler 672
4- Mahdut Ehliyetsizler 679

ONBİRİNCİ BÖLÜM MUVAZAA / DANIŞIKLIK
1- Hukuki Niteliği ve Tanımı. 691
2- Muvazaanın Unsurları 694
a- Görünürdeki Sözleşme 699
b- Muvazaa Sözleşmesi. 702
c- Gizli İşlem 704
d- Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı 706
3- Muvazaanın Türleri 707
a- Mutlak / Yalın / Adi Muvazaa 707
b- Nispi / Mevsuf / Vasıflı Muvazaa 708
c- Nispi Muvazaanın Çeşitleri 710
aa- Sözleşmede Muvazaa 710
bb- Sözleşmenin Konusu ve Koşullarında Yapılan Muvazaa 711
cc- Tarafların Kimliğinde / Şahsında Yapılan Muvazaa 711
4- Muvazaanın Taraflarına Göre Türleri 712
a- Taraf Muvazaası 712
aa- Taraf Muvazaasına İlişkin Örnekler 715
b- Muris Muvazaası 720
aa- Genel Olarak 720
bb- Muris Muvazaasının Uygulamada Görülen Şekilleri 729
cc- Sınırlı Ayni Haklar Üzerinde Yapılan Muvazaalı İşlemler 730
Muris Muvazaasına İlişkin Yargıtay Kararları 734
5- Muvazaalı Sayılmayan Temlikler 738
a- Gerçek Bedeli Alınmak Suretiyle Yapılan Satışlar 738
b- Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı 745
c- Tapusuz Taşınmazların Devri 746
d- Kadastro Tespit Sırasındaki Muvafakat 748
e- Bağış Yolu ile Yapılan Temlikler 749
f- Gizli Bağış 754
g- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Yapılan Devir ve Temlikler 759
h- Mirasbırakanın Sağlığında Yaptığı Paylaştırmalar. 764
i- Taşınır Malların Devri 778
6- Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları 782
a- Görünürdeki Muvazaalı İşlemin Geçersizliği 783
b- Gizli İşlemin Hüküm Ve Sonuçları 785
aa- Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması 786
bb- Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması 786
c- Muvazaalı İşlemin Geçersizliğinin İstisnaları 788
aa- Alacak Hakkını İyiniyetle Kazanan Kişi Korunur 788

bb- Tapu Sicilindeki Kayda İyiniyetle Güvenerek Ayni Hak Kazanan Kimse Korunur 789
aaa- Genel olarak 789
bbb- İyiniyetle Ayni Hak Kazanma Koşulları 797
cc- Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 820
dd - Dürüstlük Kuralı 820
7- Muvazaanın İleri Sürülmesi 821
a- Genel Olarak 821
b- Muris Muvazaasında 823
aa- Tespitten Önceki Sebebe Dayanılması 824
8- Muvazaanın İspatı 826
a- Genel Olarak 826
b- Deliller 828
c- İkrar 833
d- Yemin 833
e- Kesin Hüküm 834
f- Taraf muvazaasında Deliller 838
g- Muris muvazaasında Deliller 840
9- Muris Muvazaasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar 842
10- Muvazaanın Başka Hukuksal Sebeplerle Birlikte İleri Sürülmesi 849
ONİKİNCİ BÖLÜM
İNANÇLI İŞLEME DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVALARI
1- Genel Olarak İnaçlı İşlem: 851
2- Tanımı 858
3- İnançlı İşlemin Tarafları 859
4- İnançlı İşlemin Unsurları 860
5- Hukuki Niteliği 869
6- İnançlı İşlemin Konusu Mal ve Haklar 881
a- İnançlı İşlemle Devredilen Haklar 881
b- İnançlı İşlemle Devredilmeyen Haklar 884
7- İnançlı İşlemin Şekli 885
a- Taşınırlar 886
b- Taşınmazlar 887
8- İnançlı İşlemin Türleri 890
9- İnançlı İşlemin Yapılış Nedenleri 892
a- Teminat İçin Temlik 893
b- Tahsil İçin Temlik veya Alacağın İnançlı Temliki İçin 895
10- İnançlı İşlemin Kanıtlanması 904
11- İnançlı İşleme Dayalı İsteklerde Dava Süresi. 914
a- Kadastrosu Yapılmamış Taşınmazlar 916

b- Kadastrosu Yapılmış Taşınmazlar 919
12- İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları 922
a- İç Münasebetler 923
aa- İnanılanın Hak ve Borçları 923
bb- İnananın Hakları ve Borçları 927
b- İnançlı İşlemlerde Dış Münasebet 937
13- İnançlı İşlemşin Sona Ermesi 946
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VEKALET İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
1- Genel Bilgi 947
2- Vekalet Sözleşmesinin Unsurları 949
3- Vekalet Sözleşmesinin Şekli 951
4- Vekilin Borçları 952
a- Talimata Uygun Hareket Etme 952
5- Vekalet Sözleşmesinin Kötüye Kullanılması 958
6- Vekalet Sözleşmesinin Kötüye Kullanılmasın Hükmü 959
7- Dava Açma Süresi 972
8- Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasının İspatı 974
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YOLSUZ TESCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AYNİ HAK KAZANMASI
1- Genel Olarak 977
2- Maddi Tapu Sicili Hukukuna Egemen Olan İlkeler 978
a- Tescil İlkesi 978
b- Sebebe Bağlılık İlkesi 983
c- Güven İlkesi 986
3- Kavramlar 987
a- Üçüncü Kişinin Yolsuz Tescile İyiniyetle Dayanması 988
b- Üçüncü Kişi 993
4- İyiniyetle Ayni Hak Kazanma Koşulları 999
a- Üçüncü Kişinin Yolsuz Tescile Dayanması 999
b- Ayni Hakkın İyiniyetle Kazanılması 1000
5- İyiniyetle Ayni Hak Kazanmaya İlişkin Yargıtay Kararları 1003
6- İyiniyetin Korunmadığı Haller 1012
a- Kamu Mallarında 1012
b- Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Mallar 1015
c- Kişisel Haklar 1016
d- Çifte Tapu Halinde 1016

e- Kanunen Takyidli Taşınmazlarda 1019
f- Ayni hakkın Kazanılmasına Yol Açan Hukuki Sebepteki Sakatlıklar 1019
g- Ayni hakkı Devir Eden Kişinin Kimlik veya Hukuki Ehliyetindeki
Sakatlıklarda 1020
h- Temsil Yetkisindeki Eksiklik ve Sakatlıklarda 1020
ı- Kanun Gereği Yapılan İşlemlerde 1021
7- TMK. nun 1023. Maddesinin Uygulama Alanı 1022
a- Maddenin Kapsadığı Siciller 1022
b- Maddenin Uygulandığı İşlemler 1022
aa- Tesciller 1022
bb- Şerhler 1023
cc- Beyanlar. 1024
8- İyiniyetin Kanıtlanması 1025
9- İyiniyetle Kazanmanın Sonuçları 1027
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER İDDİASI İLE AÇILAN İPTAL VE TAZMİNAT DAVALARI
1- Genel Olarak 1029
2- Tazminat İsteği 1055
ONALTINCI BÖLÜM DAVA AÇMA SÜRESİ
1- Genel Olarak 1095
2- Dava Açma Sürelerinin Türleri 1097
3- Süreler Arasındaki Farklar 1097
4- Hak Düşürücü Süre 1099
a- Genel Olarak 1099
aa- 3402 sayılı KK. nun 12/3. Maddesindeki Süre 1100
bb- 3402 Sayılı KK. nun 46/son Fıkrasında Öngörülen Süre 1112
cc- 3402 Sayılı KK. nun Geçici 4/3. Maddesinde Öngörülen Süre 1114
dd- Orman Kanununda Öngörülen Süreler 1117
ee- TBK. nun 39. Maddesindeki Süre 1119
5- Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar 1120
a- Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar 1120
aa- Davanın Görevsiz Mahkemede Açılması Halinde 1122
bb- Davanın Açılmamış Sayılması Halinde 1123
cc- Davanın Islahı Halinde 1125
dd- Davaya Katılma Halinde Hak Düşürücü Süre 1127
ee- Genel Mahkeme Hükmüyle Sicilin Değiştirilmesi Halinde 1127
6- Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar 1135

a- Kamu Malları 1135
b- Tespitten Sonraki Sebepler 1136
c- İkinci Kadastro 1137
d- İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Kayıtları 1140
e- 7269 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro 1141
f- Genel Mahkemece Oluşturulan Kayıtlar 1142
g- Çifte Tapu Durumunda 1143
h- Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar 1144
ı- Kömür Havzasındaki Taşınmazlar 1145
i- Teknik Hataların Düzeltilmesi 1145
ONYEDİNCİ BÖLÜM TARAF VE DAVA EHLİYETİ
1- Genel Olarak 1147
2- Davacı 1148
3- Dava Hakkının Devri 1168
a- Genel Olarak 1168
4- Davalı 1175
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
1- Görev 1181
2- Yetki 1197
3- Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler 1202
KAYNAKÇA 1207
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ 1211

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
3
81,67   
245,00   
4
61,25   
245,00   
5
51,45   
257,25   
6
43,28   
259,70   
7
37,45   
262,15   
8
33,08   
264,60   
9
29,67   
267,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
3
81,67   
245,00   
4
61,25   
245,00   
5
51,45   
257,25   
6
43,28   
259,70   
7
37,45   
262,15   
8
33,08   
264,60   
9
29,67   
267,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
3
81,67   
245,00   
4
61,25   
245,00   
5
51,45   
257,25   
6
43,28   
259,70   
7
37,45   
262,15   
8
33,08   
264,60   
9
29,67   
267,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
3
81,67   
245,00   
4
61,25   
245,00   
5
51,45   
257,25   
6
43,28   
259,70   
7
37,45   
262,15   
8
33,08   
264,60   
9
29,67   
267,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
3
81,67   
245,00   
4
61,25   
245,00   
5
51,45   
257,25   
6
43,28   
259,70   
7
37,45   
262,15   
8
33,08   
264,60   
9
29,67   
267,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat