Yenileme ve Kullanım Kadastrosu Süleyman Sapanoğlu

Yenileme ve Kullanım Kadastrosu


Basım Tarihi
208-04
Sayfa Sayısı
356
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004387
Boyut
16x24
Baskı
268,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 68 puan kazanacaksınız)
   68

Süleyman SAPANOĞLU

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ V
ÖNSÖZ . VII
KISALTMALAR XVII
BİRİNCİ KİTAP
YENİLEME KADASTROSU
ϭ. Giriş: . ϯ
Ϯ. GeŶel olarak kadastro: . ϲ
ϯ. İkiŶĐi kadastro LJasağı:. ϭϬ
ϰ. İkiŶĐi kadastro LJasağıŶıŶ aLJrık halleri: ϭϴ
a. ϯϰϬϮ saLJılı KK. ŶuŶ ϮϮ/a ďeŶdi:. ϭϴ
ď. ϯϰϬϮ saLJılı KK. ŶuŶ ϮϮ/ď ďeŶdi: ϭϵ
Đ. OrŵaŶ kadastrosu: . Ϯϭ
aa. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ, geŶel kadastrodaŶ soŶra LJapılŵası:. Ϯϭ
ďď. GeŶel ǀe orŵaŶ kadastrosuŶuŶ ďirlikte LJapılŵası: Ϯϭ
d. Tespit dışı ďırakılaŶ kaŵu kuruŵlarıŶa ait LJerler: .
X İçindekiler
g. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ LJapılŵası: . ϰϰ
h. YeŶileŵe kadastrosuŶu ilaŶı: ϱϳ
i. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ kesiŶleşŵesi: ϱϳ
ϲ. YeŶileŵe kadastrosuŶa karşı açılaŶ daǀalar: ϲϰ
a. GeŶel olarak daǀa: ϲϰ
ď. DaǀaŶıŶ tarafları: ϲϴ
aa. DaǀaĐı: ϲϴ
ďď. Daǀalı: ϳϭ
ĐĐ. ZoruŶlu taraf değişikliği: ϳϱ
ϳ. Göreǀ ǀe LJetki. ϳϴ
a. Göreǀ: . ϳϴ
aa. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi:. ϴϬ
aaa. Kadastro ŵahkeŵesiŶde ďakılaĐak daǀalar:. ϴϮ
ďďď. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ ďakaŵaLJaĐağı daǀalar: ϵϯ
ďď. GeŶel ŵahkeŵeleriŶ göreǀi: ϵϱ
aaa. AsliLJe Hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: . ϵϴ
ďďď. Sulh hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: ϵϴ
ď. Yetki: . ϵϵ
ϴ. Daǀa süresi: ϭϬϯ
ϵ. MahkeŵeĐe LJapılaĐak araştırŵa, iŶĐeleŵe ǀe hüküŵ: . ϭϬϱ
a. KaŶıtlarıŶ toplaŶŵası:. ϭϬϲ
ď. Keşif ǀe ďilirkişi iŶĐeleŵesi: ϭϬϴ
Đ. Hüküŵ: . ϭϭϲ
aa. GeŶel olarak hüküŵ: ϭϭϲ
ďď. Yargılaŵa giderleri: ϭϭϴ
ϭϬ. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ ďeŶzer ďazı işleŵlerdeŶ farkı : . ϭϯϰ
a. GeŶel kadastrodaŶ farkı:. ϭϯϰ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶdaŶ farkı: ϭϯϲ
Đ. TekŶik hatalarıŶ düzeltilŵesiŶdeŶ farkı:. ϭϯϳ
İKİNCİ KİTAP
KULLANIM KADASTROSU
ϭ. Giriş: . ϭϰϭ
Ϯ. GeŶel olarak kadastro: . ϭϰϮ
ϯ. OrŵaŶ kadastrosu: . ϭϰϱ
a. OrŵaŶ KaŶuŶu uLJarıŶĐa LJapılaŶ orŵaŶ kadastrosu: ϭϰϳ
ď. GeŶel kadastro ile orŵaŶ kadastrosuŶuŶ ďirlikte LJapılŵası: ϭϰϳ
İçindekiler XI
ϰ. OrŵaŶ sıŶırları dışıŶa çıkarŵa:. ϭϱϬ
a. GeŶel olarak:. ϭϱϬ
ď. Deǀlet orŵaŶlarıŶda çıkarŵa işleŵleri: ϭϱϯ
Đ. Kaŵu kuruŵlarıŶa ait orŵaŶlarıŶ dışarı çıkarŵa işleŵleri: ϭϱϰ
d. Özel orŵaŶlarıŶ dışarı çıkarŵa işleŵleri: . ϭϱϱ
ϱ. KullaŶıŵ kadastrosu: ϭϱϴ
a. GeŶel olarak:. ϭϱϴ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶu aŵaĐı: ϭϲϬ
Đ. KullaŶıŵ kadastrosuŶa taďi taşıŶŵazlar: ϭϲϲ
d. KullaŶıŵ kadastrosuŶa taďi olŵaLJaŶ taşıŶŵazlar: . ϭϳϬ
aa. Ϯ/A ŵaddesi uLJgulaŵasıŶıŶ koŶusu olaŶ LJerler:. ϭϳϬ
ďď. OrŵaŶ saLJılaŶ LJerler:. ϭϳϭ
ĐĐ. Kaŵu tüzel kişileriŶe ait orŵaŶlar: ϭϳϲ
dd. Özel orŵaŶlar: . ϭϳϳ
ee. OrŵaŶ içi ďoşluklar/açıklıklar: . ϭϳϳ
ff. DeǀletiŶ hüküŵ ǀe tasarrufu altıŶdaki LJerler: . ϭϳϵ
gg. Tarıŵ arazisi ŶiteliğiŶde ďuluŶaŶ LJerler: ϭϴϭ
e. KullaŶıŵ kadastrosuŶuŶ LJapılŵası: ϭϴϮ
aa. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ, Ϯ/B uLJgulaŵası ile ďirlikte LJapılŵası:. ϭϴϯ
ďď. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ daha öŶĐe LJapılŵış olŵası: . ϭϴϯ
f. MülkiLJet ǀe ǀasıf değişikliği kullaŶıŵ kadastrosuŶuŶ kapsaŵıŶa girŵez . ϭϴϵ
ϲ. Kadastro işleŵleriŶe karşı açılaŶ daǀalar: ϭϵϯ
a. GeŶel olarak daǀa: ϭϵϯ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶa karşı açılaŶ daǀalar: . ϭϵϰ
Đ. DaǀaŶıŶ tarafları: ϭϵϲ
aa. DaǀaĐı: . ϭϵϲ
ďď. Daǀalı: ϮϬϬ
ĐĐ. ZoruŶlu taraf değişikliği: ϮϬϱ
ϳ. Göreǀ ǀe LJetki: ϮϬϳ
a. GeŶel olarak göreǀ:. ϮϬϳ
aa. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: ϮϬϵ
ďď. GeŶel ŵahkeŵeleriŶ göreǀi: Ϯϭϯ
aaa. AsliLJe hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀiŶe gireŶ daǀalar: . Ϯϭϰ
ďďď. Sulh hukuk ŵahkeŵeleriŶiŶ göreǀi: . ϮϮϮ
ď. Yetki: . ϮϮϳ
ϴ. Daǀa süresi: ϮϮϴ
a. Otuz güŶlük askı ilaŶ süresi: Ϯϯϭ
ď. KesiŶleŵiş tespitlere karşı açılaĐak daǀalarda süre: . Ϯϯϯ
XII İçindekiler
ϵ. KaŶıtlaŵa LJüküŵlülüğü:. Ϯϯϵ
ϭϬ. MahkeŵeĐe LJapılaĐak araştırŵa ǀe iŶĐeleŵe:. Ϯϰϰ
ϭϭ. GeŶel olarak hüküŵ: Ϯϱϰ
a. HükŵüŶ tesĐil ďölüŵü:. Ϯϱϲ
ď. HükŵüŶ ďeLJaŶlar haŶesiŶe LJazılaĐak şerhlere ilişkiŶ ďölüŵü: Ϯϱϵ
Đ. DaǀaŶıŶ durdurulŵasıŶa ilşikiŶ şerh: Ϯϲϳ
ϭϮ. Yargılaŵa giderleri:. Ϯϳϯ
ϭϯ. BeŶzer ďazı kaǀraŵlardaŶ farkı: . Ϯϳϳ
a. GeŶel kadastodaŶ farkı: Ϯϳϳ
ď. YeŶileŵe kadastrosuŶdaŶ farkı: . Ϯϳϵ
Đ. TakLJitler, sıŶırlı aLJŶi haklar ǀe ŵuhdesatlarıŶ tapu kütüğükleriŶe
geçirilŵesiŶdeŶ farki: ϮϴϬ
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MEVZUAT EKİ
KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE
TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Aŵaç, Kapsaŵ, DaLJaŶak ǀe TaŶıŵlar
MADDE ϭ – Aŵaç.
İçindekiler XIII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULJgulaŵa Esasları
MADDE ϭϮ – ULJgulaŵa alaŶı kapsaŵıŶdaki tesĐil edilŵiş haritalar Ϯϵϲ
MADDE ϭϯ – Ada ǀe ŵeǀki ilâŶı . Ϯϵϳ
MADDE ϭϰ – Ada ǀe parsel ŶuŵaralarıŶıŶ ǀerilŵesi . Ϯϵϳ
MADDE ϭϱ – SıŶırlaŶdırŵa. Ϯϵϴ
MADDE ϭϲ – ULJgulaŵa ďaşladıktaŶ soŶraki akit ǀe tesĐil işleŵleri. Ϯϵϵ
MADDE ϭϳ – SıŶırlaŶdırŵa krokisi Ϯϵϵ
MADDE ϭϴ – Muhdesat Ϯϵϵ
MADDE ϭϵ - Yapı ǀe tesisler ϯϬϬ
MADDE ϮϬ – Ölçü ǀe geçiĐi çiziŵler . ϯϬϬ
MADDE Ϯϭ – DeŶgeleŵe plâŶı . ϯϬϭ
MADDE ϮϮ – PlâŶ aplikasLJoŶu ǀe ada ölçü krokisi. ϯϬϭ
MADDE Ϯϯ – YeŶi paftalarıŶ çiziŵi . ϯϬϭ
MADDE Ϯϰ – Yüzölçüŵü hesapları ǀe karşılaştırŵa ϯϬϮ
MADDE Ϯϱ – Ada raporuŶuŶ düzeŶleŶŵesi ϯϬϮ
MADDE Ϯϲ – Diğer kişileriŶ ďilgileriŶe ďaşǀurŵa. ϯϬϮ
MADDE Ϯϳ – ULJgulaŵa tutaŶakları ǀe kapsaŵı. ϯϬϮ
MADDE Ϯϴ – Daǀalı taşıŶŵazlar . ϯϬϯ
MADDE Ϯϵ – Kadastro koŵisLJoŶuŶuŶ oluşturulŵası, göreǀi, itirazlarıŶ süresi
ǀe iŶĐeleŶŵesi ile koŵisLJoŶa iŶtikal ettirileĐek işler ϯϬϰ
MADDE ϯϬ – TutaŶaklarıŶ iŵzalaŶŵası . ϯϬϰ
MADDE ϯϭ – KoŶtrol ϯϬϰ
MADDE ϯϮ – İş ďitiŵ tutaŶağıŶıŶ düzeŶleŶŵesi ϯϬϱ
MADDE ϯϯ – Askı ĐetǀelleriŶiŶ kapsaŵı ϯϬϱ
MADDE ϯϰ – Askı ilâŶı ϯϬϱ
MADDE ϯϱ – Askı ilâŶı süresiŶde açılaŶ daǀalar ϯϬϱ
MADDE ϯϲ – ULJgulaŵalarıŶ kesiŶleşŵesi . ϯϬϲ
MADDE ϯϳ – Eski paftalarıŶ geçersiz saLJılŵası ϯϬϲ
MADDE ϯϴ – YeŶi paftalarıŶ geçerlilik kazaŶŵası ϯϬϲ
MADDE ϯϵ – TesĐil ǀe deǀir işleri ϯϬϲ
MADDE ϰϬ – Arşiǀ ϯϬϳ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ǀe SoŶ Hüküŵler
MADDE ϰϭ – Harç ϯϬϴ
MADDE ϰϮ – TutaŶak ǀe ŵatďu ďelgeleriŶ düzeŶleŶŵesi ǀe değiştirilŵesi ϯϬϴ
MADDE ϰϯ – ULJgulaŵa sırasıŶda taleďe ďağlı hizŵetleriŶ karşılaŶŵası. ϯϬϴ
XIV İçindekiler
MADDE ϰϰ – Hüküŵ ďuluŶŵaLJaŶ haller ϯϬϴ
MADDE ϰϱ – Yürürlük ϯϬϴ
MADDE ϰϲ – Yürütŵe ϯϬϴ
ORMAN KADASTROSU VE Ϯ/B
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Aŵaç, Kapsaŵ, DaLJaŶak ǀe TaŶıŵlar
MADDE ϭ – Aŵaç. ϯϬϵ
MADDE Ϯ – Kapsaŵ . ϯϬϵ
MADDE ϯ – DaLJaŶak ϯϭϬ
MADDE ϰ – TaŶıŵlar ǀe kısaltŵalar ϯϭϬ
İKİNCİ BÖLÜM
KoŵisLJoŶ Kuruluşu, Ataŵa, Seçiŵ ǀe Göreǀler
MADDE ϱ – Kuruluş, ataŵa, üLJe ǀe ďilirkişi seçiŵi ϯϭϮ
MADDE ϲ – KoŵisLJoŶuŶ göreǀleri . ϯϭϰ
MADDE ϳ – KoŵisLJoŶ BaşkaŶı ǀe üLJeleriŶ göreǀ, LJetki ǀe soruŵlulukları ϯϭϱ
MADDE ϴ – TekŶik ǀe diğer eleŵaŶlar ile ďilirkişileriŶ göreǀleri . ϯϭϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışŵa AlaŶlarıŶıŶ Tespiti ǀe İlaŶlar
MADDE ϵ – Çalışŵa LJapılaĐak ďelde, ŵahalle ǀe köLJleriŶ tespiti ϯϭϳ
MADDE ϭϬ – ÇalışŵalarıŶ ďütüŶlüğü ǀe soŶuçlaŶdırılŵası ϯϭϴ
MADDE ϭϭ – İlâŶlar ϯϭϴ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge ǀe BilgileriŶ ToplaŶŵası
MADDE ϭϮ – İşletŵe ŵüdürlüğüŶdeŶ isteŶeĐek ďilgi ǀe ďelgeler . ϯϭϵ
MADDE ϭϯ – Diğer kuruŵlardaŶ isteŶileĐek ďilgi ǀe ďelgeler ϯϮϯ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vasıf TaLJiŶi ǀe MülkiLJete Ait Hususlar
MADDE ϭϰ – Vasıf taLJiŶiŶe esas olaĐak taŶıŵlar. ϯϮϰ
MADDE ϭϱ – OrŵaŶ saLJılŵaLJaŶ LJerlerde sahipliliğiŶ tespiti. ϯϮϳ
MADDE ϭϲ – Deǀlet orŵaŶı olarak sıŶırlaŶdırılaĐak LJerler ϯϮϳ
MADDE ϭϳ – DeǀletteŶ ďaşkasıŶa ait orŵaŶlarıŶ kadastrosu ϯϮϴ
MADDE ϭϴ – MülkiLJet aŶlaşŵazlığı ŶedeŶiLJle ŵahkeŵeLJe iŶtikal etŵiş
sahalarda orŵaŶ kadastrosu ǀe Ϯ/B uLJgulaŵası ϯϮϵ
İçindekiler XV
MADDE ϭϵ – Tapulaŵası ǀe kadastrosu LJapılŵış LJerlerde orŵaŶ kadastrosu ϯϯϬ
MADDE ϮϬ – Makilik sahalarda orŵaŶ kadastrosu ϯϯϭ
MADDE Ϯϭ – YaďaŶi zeLJtiŶlik sahalarıŶda orŵaŶ kadastrosu . ϯϯϭ
ALTINCI BÖLÜM
Ϯ/B ULJgulaŵalarıŶda Vasıf TaLJiŶi Kriterleri,
Çalışŵa Esasları ǀe OrŵaŶ NiteliğiŶiŶ Deǀaŵı
MADDE ϮϮ – OrŵaŶ sıŶırları dışıŶa çıkarılaĐak ǀe çıkarılŵaLJaĐak LJerler. ϯϯϮ
MADDE Ϯϯ – OrŵaŶ ŶiteliğiŶiŶ deǀaŵı . ϯϯϯ
MADDE Ϯϰ – Biliŵ ǀe feŶ ďakıŵıŶdaŶ orŵaŶ ŶiteliğiŶiŶ taŵ olarak kaLJďolŵası ϯϯϯ
MADDE Ϯϱ – Tarıŵ arazisi . ϯϯϯ
MADDE Ϯϲ – HaLJǀaŶĐılıkta kullaŶılŵasıŶda LJarar ďuluŶaŶ LJerler . ϯϯϯ
MADDE Ϯϳ – KöLJ LJerleşiŵ alaŶı . ϯϯϰ
MADDE Ϯϴ – Kasaďa ǀe şehir LJerleşiŵ alaŶları ϯϯϰ
MADDE Ϯϵ – ϯϭ/ϭϮ/ϭϵϴϭ tarihiŶdeŶ öŶĐeki duruŵuŶ tespit edilŵesi . ϯϯϰ
MADDE ϯϬ – Çalışŵalarda ďütüŶlük esası ϯϯϱ
MADDE ϯϭ – Ϯ/B uLJgulaŵa tutaŶaklarıŶda LJer alaĐak hususlar ϯϯϳ
MADDE ϯϮ – ;Değişik iďare:RG-Ϯϳ/ϭϮ/ϮϬϭϯ-ϮϴϴϲϰͿ
hususi orŵaŶlarda ǀe hükŵi şahsiLJeti haiz aŵŵe ŵüesseseleriŶe
ait orŵaŶlarda Ϯ/B uLJgulaŵası ϯϯϳ
YEDİNCİ BÖLÜM
SıŶırlaŵa, Takip ǀe KoordiŶasLJoŶ
MADDE ϯϯ – Belde, ŵahalle ǀeLJa köLJ çalışŵa alaŶı sıŶırlarıŶıŶ tespiti ǀe
keŶarlaşŵa . ϯϯϴ
MADDE ϯϰ –KoŵisLJoŶlarıŶ karar alŵa esasları ϯϯϴ
MADDE ϯϱ –OrŵaŶ kadastrosu tesĐil edilŵiş alaŶlarda LJapılaĐak iş ǀe işleŵler . ϯϯϵ
MADDE ϯϲ –SıŶırlaŵa ǀe Ϯ/B uLJgulaŵası. ϯϰϬ
MADDE ϯϴ –SıŶırlaŵaŶıŶ ǀe Ϯ/B uLJgulaŵasıŶıŶ ďitirilŵesi ϯϰϯ
MADDE ϯϵ –ÇalışŵalarıŶ takip ǀe koordiŶasLJoŶu ϯϰϯ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TekŶik İşler
MADDE ϰϬ – GeŶel esaslar. ϯϰϰ
MADDE ϰϭ – Yetki ǀe soruŵluluk. ϯϰϰ
MADDE ϰϮ – OrŵaŶ sıŶır Ŷoktası tesis işleri ϯϰϱ
MADDE ϰϯ – TesĐil içiŶ hazırlaŶaĐak eǀrak ǀe haritalar. ϯϰϱ
MADDE ϰϰ – Veri staŶdardı ǀe ǀeri taďaŶı oluşturulŵası ϯϰϲ
XVI İçindekiler
DOKUZUNCU BÖLÜM
OrŵaŶ Kadastro ǀe Ϯ/B ULJgulaŵalarıŶıŶ Bitirilŵesi, Şekli ǀe Hukuki NoksaŶlıklarıŶ
Tespiti YöŶüŶdeŶ İŶĐeleŶŵesi, SoŶuçlaŶdırılŵası ǀe İlâŶı
MADDE ϰϱ – SıŶırlaŵa ǀe Ϯ/B uLJgulaŵalarıŶıŶ ďitirilŵesi ϯϰϲ
MADDE ϰϲ – Şekli ǀe hukuki iŶĐeleŵe. ϯϰϲ
MADDE ϰϳ – SoŶuçlaŶdırŵa tutaŶağı . ϯϰϴ
MADDE ϰϴ – OrŵaŶ kadastro çalışŵalarıŶıŶ ilâŶı . ϯϰϴ
ONUNCU BÖLÜM
TesĐil ǀe Arşiǀleŵe
MADDE ϰϵ – Mahkeŵe kararıŶa göre sıŶır düzeltŵesi . ϯϰϵ
MADDE ϱϬ – TesĐil eǀrakı ϯϱϬ
MADDE ϱϭ – Tashih, teǀhit, ǀasıf değişikliği ǀe tesĐil ϯϱϬ
MADDE ϱϮ – TapuLJa tesĐil. ϯϱϭ
MADDE ϱϯ – OrŵaŶ kadastrosu siĐil defteri ϯϱϮ
MADDE ϱϰ – Belde, ŵahalle ǀeLJa köLJ orŵaŶ kadastro dosLJası ϯϱϮ
MADDE ϱϱ – OrŵaŶ kadastro dosLJalarıŶıŶ deǀri ǀe arşiǀleŶŵesi. ϯϱϯ
MADDE ϱϲ – OrŵaŶ kadastro dosLJalarıŶıŶ kıLJŵetli eşLJa ǀe eǀraktaŶ saLJılŵası ϯϱϰ
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Diğer Hüküŵler
MADDE ϱϳ – Kadastrosu LJapılaŶ orŵaŶlara ǀerileŶ isiŵleriŶ deǀaŵlılığı . ϯϱϰ
MADDE ϱϴ – Eski ǀe LJeŶi çalışŵalarda keŶarlaşŵa. ϯϱϰ
MADDE ϱϵ – OrŵaŶĐılık faaliLJetleriŶiŶ orŵaŶ kadastro haritalarıŶa daLJalı
olarak LJapılŵası ϯϱϱ
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ǀe SoŶ Hüküŵler
MADDE ϲϬ – ϯϰϬϮ saLJılı KaŶuŶ kapsaŵıŶda LJapılaŶ orŵaŶ kadastro çalışŵaları. ϯϱϱ
MADDE ϲϭ – YürürlükteŶ kaldırılaŶ LJöŶetŵelik ϯϱϱ
GEÇİCİ MADDE ϭ – MeǀĐut iş ǀe işleŵler . ϯϱϲ
GEÇİCİ MADDE Ϯ – TekŶik izahŶaŵe hazırlaŶŵası . ϯϱϲ
MADDE ϲϮ – Yürürlük ϯϱϲ
MADDE ϲϯ – Yürütŵe ϯϱϲ
KAYNAKÇA 357

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
13,60   
68,00   
6
11,33   
68,00   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
13,60   
68,00   
6
11,33   
68,00   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Kapat