Yenileme ve Kullanım Kadastrosu Süleyman Sapanoğlu

Yenileme ve Kullanım Kadastrosu


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
356
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004387
Boyut
16x24
Baskı
273,44 TL
(Bu ürünü aldığınızda 73 puan kazanacaksınız)
   73

Süleyman SAPANOĞLU ( Yargıtay 8. H. D. Onursal Başkanı )

 

Konu Başlıkları
- Yenileme Kadastrosu
- Kullanım Kadastrosu
- Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Orman Kadastrosu ve 2–B Uygulama Yönetmeliği

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ V
ÖNSÖZ . VII
KISALTMALAR XVII
BİRİNCİ KİTAP
YENİLEME KADASTROSU
ϭ. Giriş: . ϯ
Ϯ. GeŶel olarak kadastro: . ϲ
ϯ. İkiŶĐi kadastro LJasağı:. ϭϬ
ϰ. İkiŶĐi kadastro LJasağıŶıŶ aLJrık halleri: ϭϴ
a. ϯϰϬϮ saLJılı KK. ŶuŶ ϮϮ/a ďeŶdi:. ϭϴ
ď. ϯϰϬϮ saLJılı KK. ŶuŶ ϮϮ/ď ďeŶdi: ϭϵ
Đ. OrŵaŶ kadastrosu: . Ϯϭ
aa. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ, geŶel kadastrodaŶ soŶra LJapılŵası:. Ϯϭ
ďď. GeŶel ǀe orŵaŶ kadastrosuŶuŶ ďirlikte LJapılŵası: Ϯϭ
d. Tespit dışı ďırakılaŶ kaŵu kuruŵlarıŶa ait LJerler: .
X İçindekiler
g. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ LJapılŵası: . ϰϰ
h. YeŶileŵe kadastrosuŶu ilaŶı: ϱϳ
i. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ kesiŶleşŵesi: ϱϳ
ϲ. YeŶileŵe kadastrosuŶa karşı açılaŶ daǀalar: ϲϰ
a. GeŶel olarak daǀa: ϲϰ
ď. DaǀaŶıŶ tarafları: ϲϴ
aa. DaǀaĐı: ϲϴ
ďď. Daǀalı: ϳϭ
ĐĐ. ZoruŶlu taraf değişikliği: ϳϱ
ϳ. Göreǀ ǀe LJetki. ϳϴ
a. Göreǀ: . ϳϴ
aa. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi:. ϴϬ
aaa. Kadastro ŵahkeŵesiŶde ďakılaĐak daǀalar:. ϴϮ
ďďď. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ ďakaŵaLJaĐağı daǀalar: ϵϯ
ďď. GeŶel ŵahkeŵeleriŶ göreǀi: ϵϱ
aaa. AsliLJe Hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: . ϵϴ
ďďď. Sulh hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: ϵϴ
ď. Yetki: . ϵϵ
ϴ. Daǀa süresi: ϭϬϯ
ϵ. MahkeŵeĐe LJapılaĐak araştırŵa, iŶĐeleŵe ǀe hüküŵ: . ϭϬϱ
a. KaŶıtlarıŶ toplaŶŵası:. ϭϬϲ
ď. Keşif ǀe ďilirkişi iŶĐeleŵesi: ϭϬϴ
Đ. Hüküŵ: . ϭϭϲ
aa. GeŶel olarak hüküŵ: ϭϭϲ
ďď. Yargılaŵa giderleri: ϭϭϴ
ϭϬ. YeŶileŵe kadastrosuŶuŶ ďeŶzer ďazı işleŵlerdeŶ farkı : . ϭϯϰ
a. GeŶel kadastrodaŶ farkı:. ϭϯϰ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶdaŶ farkı: ϭϯϲ
Đ. TekŶik hatalarıŶ düzeltilŵesiŶdeŶ farkı:. ϭϯϳ
İKİNCİ KİTAP
KULLANIM KADASTROSU
ϭ. Giriş: . ϭϰϭ
Ϯ. GeŶel olarak kadastro: . ϭϰϮ
ϯ. OrŵaŶ kadastrosu: . ϭϰϱ
a. OrŵaŶ KaŶuŶu uLJarıŶĐa LJapılaŶ orŵaŶ kadastrosu: ϭϰϳ
ď. GeŶel kadastro ile orŵaŶ kadastrosuŶuŶ ďirlikte LJapılŵası: ϭϰϳ
İçindekiler XI
ϰ. OrŵaŶ sıŶırları dışıŶa çıkarŵa:. ϭϱϬ
a. GeŶel olarak:. ϭϱϬ
ď. Deǀlet orŵaŶlarıŶda çıkarŵa işleŵleri: ϭϱϯ
Đ. Kaŵu kuruŵlarıŶa ait orŵaŶlarıŶ dışarı çıkarŵa işleŵleri: ϭϱϰ
d. Özel orŵaŶlarıŶ dışarı çıkarŵa işleŵleri: . ϭϱϱ
ϱ. KullaŶıŵ kadastrosu: ϭϱϴ
a. GeŶel olarak:. ϭϱϴ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶu aŵaĐı: ϭϲϬ
Đ. KullaŶıŵ kadastrosuŶa taďi taşıŶŵazlar: ϭϲϲ
d. KullaŶıŵ kadastrosuŶa taďi olŵaLJaŶ taşıŶŵazlar: . ϭϳϬ
aa. Ϯ/A ŵaddesi uLJgulaŵasıŶıŶ koŶusu olaŶ LJerler:. ϭϳϬ
ďď. OrŵaŶ saLJılaŶ LJerler:. ϭϳϭ
ĐĐ. Kaŵu tüzel kişileriŶe ait orŵaŶlar: ϭϳϲ
dd. Özel orŵaŶlar: . ϭϳϳ
ee. OrŵaŶ içi ďoşluklar/açıklıklar: . ϭϳϳ
ff. DeǀletiŶ hüküŵ ǀe tasarrufu altıŶdaki LJerler: . ϭϳϵ
gg. Tarıŵ arazisi ŶiteliğiŶde ďuluŶaŶ LJerler: ϭϴϭ
e. KullaŶıŵ kadastrosuŶuŶ LJapılŵası: ϭϴϮ
aa. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ, Ϯ/B uLJgulaŵası ile ďirlikte LJapılŵası:. ϭϴϯ
ďď. OrŵaŶ kadastrosuŶuŶ daha öŶĐe LJapılŵış olŵası: . ϭϴϯ
f. MülkiLJet ǀe ǀasıf değişikliği kullaŶıŵ kadastrosuŶuŶ kapsaŵıŶa girŵez . ϭϴϵ
ϲ. Kadastro işleŵleriŶe karşı açılaŶ daǀalar: ϭϵϯ
a. GeŶel olarak daǀa: ϭϵϯ
ď. KullaŶıŵ kadastrosuŶa karşı açılaŶ daǀalar: . ϭϵϰ
Đ. DaǀaŶıŶ tarafları: ϭϵϲ
aa. DaǀaĐı: . ϭϵϲ
ďď. Daǀalı: ϮϬϬ
ĐĐ. ZoruŶlu taraf değişikliği: ϮϬϱ
ϳ. Göreǀ ǀe LJetki: ϮϬϳ
a. GeŶel olarak göreǀ:. ϮϬϳ
aa. Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀi: ϮϬϵ
ďď. GeŶel ŵahkeŵeleriŶ göreǀi: Ϯϭϯ
aaa. AsliLJe hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀiŶe gireŶ daǀalar: . Ϯϭϰ
ďďď. Sulh hukuk ŵahkeŵeleriŶiŶ göreǀi: . ϮϮϮ
ď. Yetki: . ϮϮϳ
ϴ. Daǀa süresi: ϮϮϴ
a. Otuz güŶlük askı ilaŶ süresi: Ϯϯϭ
ď. KesiŶleŵiş tespitlere karşı açılaĐak daǀalarda süre: . Ϯϯϯ
XII İçindekiler
ϵ. KaŶıtlaŵa LJüküŵlülüğü:. Ϯϯϵ
ϭϬ. MahkeŵeĐe LJapılaĐak araştırŵa ǀe iŶĐeleŵe:. Ϯϰϰ
ϭϭ. GeŶel olarak hüküŵ: Ϯϱϰ
a. HükŵüŶ tesĐil ďölüŵü:. Ϯϱϲ
ď. HükŵüŶ ďeLJaŶlar haŶesiŶe LJazılaĐak şerhlere ilişkiŶ ďölüŵü: Ϯϱϵ
Đ. DaǀaŶıŶ durdurulŵasıŶa ilşikiŶ şerh: Ϯϲϳ
ϭϮ. Yargılaŵa giderleri:. Ϯϳϯ
ϭϯ. BeŶzer ďazı kaǀraŵlardaŶ farkı: . Ϯϳϳ
a. GeŶel kadastodaŶ farkı: Ϯϳϳ
ď. YeŶileŵe kadastrosuŶdaŶ farkı: . Ϯϳϵ
Đ. TakLJitler, sıŶırlı aLJŶi haklar ǀe ŵuhdesatlarıŶ tapu kütüğükleriŶe
geçirilŵesiŶdeŶ farki: ϮϴϬ
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MEVZUAT EKİ
KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE
TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Aŵaç, Kapsaŵ, DaLJaŶak ǀe TaŶıŵlar
MADDE ϭ – Aŵaç.
İçindekiler XIII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULJgulaŵa Esasları
MADDE ϭϮ – ULJgulaŵa alaŶı kapsaŵıŶdaki tesĐil edilŵiş haritalar Ϯϵϲ
MADDE ϭϯ – Ada ǀe ŵeǀki ilâŶı . Ϯϵϳ
MADDE ϭϰ – Ada ǀe parsel ŶuŵaralarıŶıŶ ǀerilŵesi . Ϯϵϳ
MADDE ϭϱ – SıŶırlaŶdırŵa. Ϯϵϴ
MADDE ϭϲ – ULJgulaŵa ďaşladıktaŶ soŶraki akit ǀe tesĐil işleŵleri. Ϯϵϵ
MADDE ϭϳ – SıŶırlaŶdırŵa krokisi Ϯϵϵ
MADDE ϭϴ – Muhdesat Ϯϵϵ
MADDE ϭϵ - Yapı ǀe tesisler ϯϬϬ
MADDE ϮϬ – Ölçü ǀe geçiĐi çiziŵler . ϯϬϬ
MADDE Ϯϭ – DeŶgeleŵe plâŶı . ϯϬϭ
MADDE ϮϮ – PlâŶ aplikasLJoŶu ǀe ada ölçü krokisi. ϯϬϭ
MADDE Ϯϯ – YeŶi paftalarıŶ çiziŵi . ϯϬϭ
MADDE Ϯϰ – Yüzölçüŵü hesapları ǀe karşılaştırŵa ϯϬϮ
MADDE Ϯϱ – Ada raporuŶuŶ düzeŶleŶŵesi ϯϬϮ
MADDE Ϯϲ – Diğer kişileriŶ ďilgileriŶe ďaşǀurŵa. ϯϬϮ
MADDE Ϯϳ – ULJgulaŵa tutaŶakları ǀe kapsaŵı. ϯϬϮ
MADDE Ϯϴ – Daǀalı taşıŶŵazlar . ϯϬϯ
MADDE Ϯϵ – Kadastro koŵisLJoŶuŶuŶ oluşturulŵası, göreǀi, itirazlarıŶ süresi
ǀe iŶĐeleŶŵesi ile koŵisLJoŶa iŶtikal ettirileĐek işler ϯϬϰ
MADDE ϯϬ – TutaŶaklarıŶ iŵzalaŶŵası . ϯϬϰ
MADDE ϯϭ – KoŶtrol ϯϬϰ
MADDE ϯϮ – İş ďitiŵ tutaŶağıŶıŶ düzeŶleŶŵesi ϯϬϱ
MADDE ϯϯ – Askı ĐetǀelleriŶiŶ kapsaŵı ϯϬϱ
MADDE ϯϰ – Askı ilâŶı ϯϬϱ
MADDE ϯϱ – Askı ilâŶı süresiŶde açılaŶ daǀalar ϯϬϱ
MADDE ϯϲ – ULJgulaŵalarıŶ kesiŶleşŵesi . ϯϬϲ
MADDE ϯϳ – Eski paftalarıŶ geçersiz saLJılŵası ϯϬϲ
MADDE ϯϴ – YeŶi paftalarıŶ geçerlilik kazaŶŵası ϯϬϲ
MADDE ϯϵ – TesĐil ǀe deǀir işleri ϯϬϲ
MADDE ϰϬ – Arşiǀ ϯϬϳ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ǀe SoŶ Hüküŵler
MADDE ϰϭ – Harç ϯϬϴ
MADDE ϰϮ – TutaŶak ǀe ŵatďu ďelgeleriŶ düzeŶleŶŵesi ǀe değiştirilŵesi ϯϬϴ
MADDE ϰϯ – ULJgulaŵa sırasıŶda taleďe ďağlı hizŵetleriŶ karşılaŶŵası. ϯϬϴ
XIV İçindekiler
MADDE ϰϰ – Hüküŵ ďuluŶŵaLJaŶ haller ϯϬϴ
MADDE ϰϱ – Yürürlük ϯϬϴ
MADDE ϰϲ – Yürütŵe ϯϬϴ
ORMAN KADASTROSU VE Ϯ/B
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Aŵaç, Kapsaŵ, DaLJaŶak ǀe TaŶıŵlar
MADDE ϭ – Aŵaç. ϯϬϵ
MADDE Ϯ – Kapsaŵ . ϯϬϵ
MADDE ϯ – DaLJaŶak ϯϭϬ
MADDE ϰ – TaŶıŵlar ǀe kısaltŵalar ϯϭϬ
İKİNCİ BÖLÜM
KoŵisLJoŶ Kuruluşu, Ataŵa, Seçiŵ ǀe Göreǀler
MADDE ϱ – Kuruluş, ataŵa, üLJe ǀe ďilirkişi seçiŵi ϯϭϮ
MADDE ϲ – KoŵisLJoŶuŶ göreǀleri . ϯϭϰ
MADDE ϳ – KoŵisLJoŶ BaşkaŶı ǀe üLJeleriŶ göreǀ, LJetki ǀe soruŵlulukları ϯϭϱ
MADDE ϴ – TekŶik ǀe diğer eleŵaŶlar ile ďilirkişileriŶ göreǀleri . ϯϭϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışŵa AlaŶlarıŶıŶ Tespiti ǀe İlaŶlar
MADDE ϵ – Çalışŵa LJapılaĐak ďelde, ŵahalle ǀe köLJleriŶ tespiti ϯϭϳ
MADDE ϭϬ – ÇalışŵalarıŶ ďütüŶlüğü ǀe soŶuçlaŶdırılŵası ϯϭϴ
MADDE ϭϭ – İlâŶlar ϯϭϴ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge ǀe BilgileriŶ ToplaŶŵası
MADDE ϭϮ – İşletŵe ŵüdürlüğüŶdeŶ isteŶeĐek ďilgi ǀe ďelgeler . ϯϭϵ
MADDE ϭϯ – Diğer kuruŵlardaŶ isteŶileĐek ďilgi ǀe ďelgeler ϯϮϯ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vasıf TaLJiŶi ǀe MülkiLJete Ait Hususlar
MADDE ϭϰ – Vasıf taLJiŶiŶe esas olaĐak taŶıŵlar. ϯϮϰ
MADDE ϭϱ – OrŵaŶ saLJılŵaLJaŶ LJerlerde sahipliliğiŶ tespiti. ϯϮϳ
MADDE ϭϲ – Deǀlet orŵaŶı olarak sıŶırlaŶdırılaĐak LJerler ϯϮϳ
MADDE ϭϳ – DeǀletteŶ ďaşkasıŶa ait orŵaŶlarıŶ kadastrosu ϯϮϴ
MADDE ϭϴ – MülkiLJet aŶlaşŵazlığı ŶedeŶiLJle ŵahkeŵeLJe iŶtikal etŵiş
sahalarda orŵaŶ kadastrosu ǀe Ϯ/B uLJgulaŵası ϯϮϵ
İçindekiler XV
MADDE ϭϵ – Tapulaŵası ǀe kadastrosu LJapılŵış LJerlerde orŵaŶ kadastrosu ϯϯϬ
MADDE ϮϬ – Makilik sahalarda orŵaŶ kadastrosu ϯϯϭ
MADDE Ϯϭ – YaďaŶi zeLJtiŶlik sahalarıŶda orŵaŶ kadastrosu . ϯϯϭ
ALTINCI BÖLÜM
Ϯ/B ULJgulaŵalarıŶda Vasıf TaLJiŶi Kriterleri,
Çalışŵa Esasları ǀe OrŵaŶ NiteliğiŶiŶ Deǀaŵı
MADDE ϮϮ – OrŵaŶ sıŶırları dışıŶa çıkarılaĐak ǀe çıkarılŵaLJaĐak LJerler. ϯϯϮ
MADDE Ϯϯ – OrŵaŶ ŶiteliğiŶiŶ deǀaŵı . ϯϯϯ
MADDE Ϯϰ – Biliŵ ǀe feŶ ďakıŵıŶdaŶ orŵaŶ ŶiteliğiŶiŶ taŵ olarak kaLJďolŵası ϯϯϯ
MADDE Ϯϱ – Tarıŵ arazisi . ϯϯϯ
MADDE Ϯϲ – HaLJǀaŶĐılıkta kullaŶılŵasıŶda LJarar ďuluŶaŶ LJerler . ϯϯϯ
MADDE Ϯϳ – KöLJ LJerleşiŵ alaŶı . ϯϯϰ
MADDE Ϯϴ – Kasaďa ǀe şehir LJerleşiŵ alaŶları ϯϯϰ
MADDE Ϯϵ – ϯϭ/ϭϮ/ϭϵϴϭ tarihiŶdeŶ öŶĐeki duruŵuŶ tespit edilŵesi . ϯϯϰ
MADDE ϯϬ – Çalışŵalarda ďütüŶlük esası ϯϯϱ
MADDE ϯϭ – Ϯ/B uLJgulaŵa tutaŶaklarıŶda LJer alaĐak hususlar ϯϯϳ
MADDE ϯϮ – ;Değişik iďare:RG-Ϯϳ/ϭϮ/ϮϬϭϯ-ϮϴϴϲϰͿ
hususi orŵaŶlarda ǀe hükŵi şahsiLJeti haiz aŵŵe ŵüesseseleriŶe
ait orŵaŶlarda Ϯ/B uLJgulaŵası ϯϯϳ
YEDİNCİ BÖLÜM
SıŶırlaŵa, Takip ǀe KoordiŶasLJoŶ
MADDE ϯϯ – Belde, ŵahalle ǀeLJa köLJ çalışŵa alaŶı sıŶırlarıŶıŶ tespiti ǀe
keŶarlaşŵa . ϯϯϴ
MADDE ϯϰ –KoŵisLJoŶlarıŶ karar alŵa esasları ϯϯϴ
MADDE ϯϱ –OrŵaŶ kadastrosu tesĐil edilŵiş alaŶlarda LJapılaĐak iş ǀe işleŵler . ϯϯϵ
MADDE ϯϲ –SıŶırlaŵa ǀe Ϯ/B uLJgulaŵası. ϯϰϬ
MADDE ϯϴ –SıŶırlaŵaŶıŶ ǀe Ϯ/B uLJgulaŵasıŶıŶ ďitirilŵesi ϯϰϯ
MADDE ϯϵ –ÇalışŵalarıŶ takip ǀe koordiŶasLJoŶu ϯϰϯ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TekŶik İşler
MADDE ϰϬ – GeŶel esaslar. ϯϰϰ
MADDE ϰϭ – Yetki ǀe soruŵluluk. ϯϰϰ
MADDE ϰϮ – OrŵaŶ sıŶır Ŷoktası tesis işleri ϯϰϱ
MADDE ϰϯ – TesĐil içiŶ hazırlaŶaĐak eǀrak ǀe haritalar. ϯϰϱ
MADDE ϰϰ – Veri staŶdardı ǀe ǀeri taďaŶı oluşturulŵası ϯϰϲ
XVI İçindekiler
DOKUZUNCU BÖLÜM
OrŵaŶ Kadastro ǀe Ϯ/B ULJgulaŵalarıŶıŶ Bitirilŵesi, Şekli ǀe Hukuki NoksaŶlıklarıŶ
Tespiti YöŶüŶdeŶ İŶĐeleŶŵesi, SoŶuçlaŶdırılŵası ǀe İlâŶı
MADDE ϰϱ – SıŶırlaŵa ǀe Ϯ/B uLJgulaŵalarıŶıŶ ďitirilŵesi ϯϰϲ
MADDE ϰϲ – Şekli ǀe hukuki iŶĐeleŵe. ϯϰϲ
MADDE ϰϳ – SoŶuçlaŶdırŵa tutaŶağı . ϯϰϴ
MADDE ϰϴ – OrŵaŶ kadastro çalışŵalarıŶıŶ ilâŶı . ϯϰϴ
ONUNCU BÖLÜM
TesĐil ǀe Arşiǀleŵe
MADDE ϰϵ – Mahkeŵe kararıŶa göre sıŶır düzeltŵesi . ϯϰϵ
MADDE ϱϬ – TesĐil eǀrakı ϯϱϬ
MADDE ϱϭ – Tashih, teǀhit, ǀasıf değişikliği ǀe tesĐil ϯϱϬ
MADDE ϱϮ – TapuLJa tesĐil. ϯϱϭ
MADDE ϱϯ – OrŵaŶ kadastrosu siĐil defteri ϯϱϮ
MADDE ϱϰ – Belde, ŵahalle ǀeLJa köLJ orŵaŶ kadastro dosLJası ϯϱϮ
MADDE ϱϱ – OrŵaŶ kadastro dosLJalarıŶıŶ deǀri ǀe arşiǀleŶŵesi. ϯϱϯ
MADDE ϱϲ – OrŵaŶ kadastro dosLJalarıŶıŶ kıLJŵetli eşLJa ǀe eǀraktaŶ saLJılŵası ϯϱϰ
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Diğer Hüküŵler
MADDE ϱϳ – Kadastrosu LJapılaŶ orŵaŶlara ǀerileŶ isiŵleriŶ deǀaŵlılığı . ϯϱϰ
MADDE ϱϴ – Eski ǀe LJeŶi çalışŵalarda keŶarlaşŵa. ϯϱϰ
MADDE ϱϵ – OrŵaŶĐılık faaliLJetleriŶiŶ orŵaŶ kadastro haritalarıŶa daLJalı
olarak LJapılŵası ϯϱϱ
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ǀe SoŶ Hüküŵler
MADDE ϲϬ – ϯϰϬϮ saLJılı KaŶuŶ kapsaŵıŶda LJapılaŶ orŵaŶ kadastro çalışŵaları. ϯϱϱ
MADDE ϲϭ – YürürlükteŶ kaldırılaŶ LJöŶetŵelik ϯϱϱ
GEÇİCİ MADDE ϭ – MeǀĐut iş ǀe işleŵler . ϯϱϲ
GEÇİCİ MADDE Ϯ – TekŶik izahŶaŵe hazırlaŶŵası . ϯϱϲ
MADDE ϲϮ – Yürürlük ϯϱϲ
MADDE ϲϯ – Yürütŵe ϯϱϲ
KAYNAKÇA 357

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
36,72   
73,44   
3
24,48   
73,44   
4
18,36   
73,44   
5
15,42   
77,11   
6
12,97   
77,85   
7
11,23   
78,58   
8
9,91   
79,32   
9
8,89   
80,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
36,72   
73,44   
3
24,48   
73,44   
4
18,36   
73,44   
5
14,69   
73,44   
6
12,24   
73,44   
7
11,23   
78,58   
8
9,91   
79,32   
9
8,89   
80,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
36,72   
73,44   
3
24,48   
73,44   
4
18,36   
73,44   
5
15,42   
77,11   
6
12,97   
77,85   
7
11,23   
78,58   
8
9,91   
79,32   
9
8,89   
80,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
36,72   
73,44   
3
24,48   
73,44   
4
18,36   
73,44   
5
14,69   
73,44   
6
12,24   
73,44   
7
11,23   
78,58   
8
9,91   
79,32   
9
8,89   
80,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
36,72   
73,44   
3
24,48   
73,44   
4
18,36   
73,44   
5
15,42   
77,11   
6
12,97   
77,85   
7
11,23   
78,58   
8
9,91   
79,32   
9
8,89   
80,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
73,44   
73,44   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat