%3
Türk Hukukunda Anapara İpoteği İsmail Atamulu

Türk Hukukunda Anapara İpoteği


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641804
Boyut
16x24
Baskı
1621,00 TL 602,37 TL
(Bu ürünü aldığınızda 602 puan kazanacaksınız)
   602

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAMULU ( Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR . 19

GİRİŞ . 21

KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 21

KONUNUN TAKDİMİ 21

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 23

BİRİNCİ BÖLÜM

İPOTEK HAKKINA DAİR GENEL BİLGİLER

REHİN HAKKI VE TAŞINMAZ REHNİ TÜRLERİ 25

GENEL OLARAK REHİN HAKKI 25

TAŞINMAZ REHNİNE DAİR TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN SİSTEMATİĞİ. 30

Genel olarak . 30

Mehaz düzenleme olan İsviçre Medenî Kanununda taşınmaz

rehninin düzenlenişi . 32

 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YER ALAN TAŞINMAZ REHNİ TÜRLERİNE

GENEL BAKIŞ . 33

GENEL OLARAK 33

İpotek . 36

İpotekli Borç Senedi 37

İrat Senedi 39

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ . 41

Genel Olarak. 41

Tedavül Kabiliyeti . 42

Asil Borcun Yenileme Suretiyle Sona Ermesi 42

Malik Lehine Düzenlenebilme 43

Şartsız ve Karşı Edimsiz Bir Alacağı Temin Etmeleri 44

III. TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM OLAN İLKELER. 45

GENEL OLARAK 45

BELİRLİLİK (TAHSİS) İLKESİ . 46

Genel Olarak. 46

Alacakta Belirlilik (Rehin Yükünün Belirli Olması). 47

Genel olarak. 47

 

10 İçindekiler

Alacağın hukukî sebebinin, belirlilik ilkesine etkisi. 50

Teminat altına alınan alacak miktarının ipoteğin türüne etkisi 53

Alacakta belirlilik ilkesinin bir istisnası olarak yabancı para

ipoteği  55

Alacağın değişmesi . 58

Taşınmazda Belirlilik (Rehin Konusunun Belirli Olması) 61

Genel olarak . 61

İpoteğe konu taşınmazın tapuya kayıtlı olması 62

Genel olarak 62

Taşınmazın ayırt edilmesi 63

Birden fazla taşınmazın ipoteğe konu edilmesi . 64

Taşınmazın parçası üzerinde ipotek tesisi . 66

Birlikte mülkiyete konu taşınmaz üzerinde ipotek tesisi . 68

aaa. Paylı mülkiyette. 68

bbb. Elbirliği mülkiyetinde. 70

ALENİYET (KAMUYA AÇIKLIK) İLKESİ 71

Genel Olarak . 71

Tescil İşleminin İpoteğin Aleniyetinin Gerçekleşmesine Etkisi 72

Aleniyet İlkesine Bağlanan Neticeler. 74

SABİT DERECE İLKESİ 75

Genel Olarak Aynî Haklar Arasında Sıra 75

Rehin Hakları Arasında Sıra. 76

Genel olarak . 76

Rehin hakları arasındaki sırayı belirleyen sistemler . 77

İlerleme sistemi . 77

Sabit dereceler sistemi 79

aaa. Genel olarak  79

bbb. Derecelerin bağımsızlığı ve sabitliği. 81

ccc. Derecelerin saklı tutulması veya boşalması 85

ddd. Rehin hakkının diğer sınırlı aynî haklarla birlikte

bulunması hâlinde bunlar arasındaki sıra87

eee. Aynı derecede birden fazla rehin hakkının bulunması

hâlinde (yan derece) bunlar arasındaki sıra91

aaaa. Yan derece kavramı 91

bbbb. Yan derecede yer alan rehin hakları arasında sıra .92

Sabit dereceler sisteminin istisnaları. 92

aaa. Genel olarak  92

bbb. Sözleşmeden doğan istisna (Boş dereceye ilerleme

sözleşmesi)  93

 

İçindekiler 11

aaaa. Genel olarak 93

bbbb. Boşalan dereceye ilerleme sözleşmesinin

şekli 96

cccc. Boşalan dereceye ilerleme sözleşmesinin

şerhi . 97

ccc. Kanundan doğan istisnalar 99

aaaa. Genel olarak. 99

bbbb. Rehnin paraya çevrilmesi durumunda ortaya

çıkan istisna . 100

cccc. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde gündeme

gelen istisna. 102

İKİNCİ BÖLÜM

 

İPOTEK HAKKININ TEMEL ÖZELLİKLERİ,

ANAPARA İPOTEĞİNİN KURULMASI VE KAPSAMI

 

GENEL OLARAK İPOTEK HAKKI 105

İPOTEK HAKKININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 107

TEMİNAT GÖREVİ 107

Genel Olarak. 107

Teminatın Kapsamı . 108

Genel olarak. 108

Taşınmaz 110

Genel olarak 110

Arazi 111

Tapu kütüğünde ayrı sayfada kayıtlı bağımsız ve sürekli haklar 112

aaa. Genel olarak 112

bbb. Üst hakkı . 114

Kat mülkiyetine tâbi bağımsız bölümler 115

Bütünleyici parça . 116

Genel olarak 116

Bütünleyici parçanın taşınmazdan ayrılması veya

taşınmaza sonradan dahil olması 118

Üst hakkı ve bütünleyici parça arasındaki ilişkinin ipotek

hakkı bakımından önemi. 120

Eklenti 121

Genel olarak 121

Taşınır eşyanın sonradan eklenti vasfı kazanması veya bu

vasfını kaybetmesinin ipotek hakkına etkisi 123

Eklentinin bağımsız tasarruf işlemine konu edilmesi ve

bunun ipotek hakkına etkisi  125

 

12 İçindekiler

 

Eklentinin taşınmaz malikine ait olduğu ve teminat

kapsamında yer aldığı karinesi  127

aaa. Genel olarak  127

bbb. Eklenti üzerinde üçüncü kişinin üstün hakkı 129

ccc. Eklentinin ipotek akit tablosunda belirtilmesi. 131

Eklentinin ipoteğin paraya çevrilmesindeki durumu. 132

Kira bedeli 133

Genel olarak 133

İpotek teminatı kapsamında yer alan kira bedeline dair

sınırlama  136

TMK. m. 863 hükmünün uygulanmasının kiracı bakımından

neticeleri 138

Kira bedeli üzerinde taşınmaz malikinin gerçekleştirdiği

tasarruf işlemleri . 140

Kaim değerler . 141

Genel olarak 141

Sigorta tazminatı . 142

aaa. Genel olarak  142

bbb. Muaccel sigorta alacağının malike ödenmesi148

aaaa. Genel olarak . 148

bbbb. Sigorta tazminatının taşınmazın eski hâle

getirilmesi için kullanılması  148

ccc. Ödemenin yapılacağı kişinin sigortacı tarafından

tespiti. 150

Kamulaştırma bedeli 151

aaa. Genel olarak  151

bbb. Kamulaştırma bedelinin tespiti . 153

ccc. Kamulaştırmanın iptali  155

Teminat Görevi Kapsamında Taşınmaz Üzerindeki Diğer Hakların

İpotek Hakkına Etkisi. 156

Teminatın Korunması 158

Genel olarak . 158

Teminatın korunmasında esas alınacak değer . 159

Türk Medenî Kanununda teminatın korunmasına dair

hükümlerin düzenleniş biçimi  160

Teminatın değerinin eksilmesinde veya eksilme tehlikesinin

meydana gelmesinde malik kusurlu ise . 161

Genel olarak 161

Teminatın değerinde bir eksilme meydana gelmişse 163

Teminat değerinde azalma başlamış ve devam etmekteyse.166

 

İçindekiler 13

aaa. Genel olarak 166

bbb. İpotekli alacaklının önleme davası açma hakkı . 166

ccc. İpotekli alacaklının bizzat tedbir alma hakkı . 167

Teminat değerinde yakın eksilme tehlikesinin bulunması 168

Alacaklının yaptığı masrafları malikten talebi ve bunun

teminatı olarak kanunî ipotek hakkı 168

Teminatın değerinin eksilmesinde malikin kusuru

bulunmuyorsa 169

Genel olarak 169

İpotekli alacaklının gerekli tedbirleri bizzat alması . 171

Alacaklının yaptığı masrafların teminatı olarak kanunî

ipotek hakkı. 172

Taşınmazın bölünmesi veya kısmen devri . 173

Genel olarak 173

Alacaklının edimin ifasını talep hakkı 174

Malikin bölünen parça üzerindeki ipoteği sonlandırma

hakkı 175

Taşınmazların Birleştirilmesi (Tevhit İşlemi) 177

MUTLAK HAK NİTELİĞİ 178

Genel Olarak. 178

İpoteğin Mutlak Hak Olmasına Bağlanan Neticeler 179

SINIRLI AYNÎ HAK NİTELİĞİ 181

Genel Olarak. 181

İpoteğin Sınırlı Aynî Hak Olmasına Bağlanan Neticeler 182

ALACAĞA BAĞLILIK (FER’İLİK) NİTELİĞİ . 183

Genel Olarak. 183

İpoteğin Fer’i Niteliğinin Teminat Altına Alınan Alacağın Varlığına

Etkisi . 184

İpoteğin Fer’i Niteliği Bakımından Alacağın Durumu 184

İPOTEK HAKKININ KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANAMAMASI (TEDAVÜL

KABİLİYETİNİN BULUNMAMASI) 189

Genel Olarak. 189

İpotek Belgesi 189

BORÇLUNUN ŞAHSÎ SORUMLULUĞUNUN DEVAM ETMESİ. 191

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN, BAŞKASININ BORCU İÇİN KENDİ TAŞINMAZI

ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDEBİLMESİ (ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İPOTEĞİ) 191

Genel Olarak. 191

Başkasının Borcu İçin Taşınmazı Üzerinde İpotek Tesis Eden

Kimsenin Hukukî Durumu. 192

Genel olarak. 192

 

14 İçindekiler

Alacaklının ödeme talebini taşınmazın maliki üçüncü kişiye de

yöneltmesi şartı 193

Taşınmazın maliki olan üçüncü kişinin ipoteğin paraya

çevrilmesini önleme imkanı . 194

Genel olarak 194

Alacağın, borcu ifa eden taşınmaz malikine intikali. 194

 

MALİKİN KENDİ TAŞINMAZI ÜZERİNDE KENDİ ALACAĞI İÇİN İPOTEK

TESİS EDEMEMESİ 196

III. ANAPARA İPOTEĞİNİN TANIMI, KURULMASI VE ANAPARA İPOTEĞİNDE

TEMİNATTAN İSTİFADE EDEBİLECEK ALACAKLAR.198

TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAK MİKTARI BAKIMINDAN İPOTEĞİN

TÜRLERİ (ANAPARA – ÜST SINIR İPOTEĞİ AYIRIMI) . 198

Genel Olarak . 198

Anapara İpoteği. 200

Üst Sınır İpoteği. 201

Genel olarak . 201

Miktarı belli alacaklar için üst sınır ipoteği tesisi 204

ANAPARA İPOTEĞİNİN KURULMASI. 205

Genel Olarak . 205

Anapara İpoteğinin Hukukî Sebebi 206

Genel olarak . 206

Anapara İpoteği Sözleşmesi . 207

Genel olarak 207

Sözleşmenin tarafları. 212

aaa. Genel olarak  212

bbb. Temsilci vasıtasıyla ipotek tesisi  213

ccc. İpotek ilişkisinde alacaklı, borçlu ve taşınmaz maliki

sıfatlarında gerçekleşen değişiklikler. 215

aaaa. Genel olarak . 215

bbbb. Taşınmaz malikinin değişmesi215

aaaaa. Genel olarak. 215

bbbbb. Yeni Malikin taşınmazı ipotekten

kurtarma hakkı (TMK. m. 885)  219

aaaaaa. Genel olarak 219

bbbbbb. İpotekten kurtarma

hakkının kullanılabilmesi

için aranan şartlar . 219

cccccc. İpotekten kurtarma

bedelinin dağıtımı . 221

dddddd. İpotekten kurtarma

talebinin geri alınması. 222

 

İçindekiler 15

cccc. Asıl ilişkideki borçlunun değişmesi  223

aaaaa. Genel olarak . 223

bbbbb. İpotekli borcun üstlenilmesinin şekli 225

ccccc. Alacaklının borcun üstlenilmesine

rıza göstermemesi  226

ddddd. İİK. m. 125 hükmüne göre borçların

yeni malike intikal etmesi. 228

dddd. Asıl ilişkideki alacaklının değişmesi (İpotekli

alacağın temliki). 229

aaaaa Genel olarak  229

bbbbb. İpotekli alacağın temlikinin şekli. 231

ccccc. İpotekli alacağın temlikinde

borçlunun rızasının aranmaması  233

ddddd. İpotekli alacağın kısmen temliki . 234

eeeee. İpotekli alacağın borçluya

temlikinin mümkün olmaması 234

fffff. İpotekli alacağın temlikinde def’i ve

itirazlar 234

Sözleşmenin şekli 235

aaa. Genel olarak 235

bbb. Sözleşmede gerçekleştirilecek değişikliklerde aranan

şekil . 238

Anapara ipoteği sözleşmesinde kararlaştırılan teminat

miktarının uyarlanması . 240

Anapara ipoteği sözleşmesinin muhtevası 243

aaa. Genel olarak 243

bbb. Sözleşmenin objektif esaslı noktaları 244

ccc. Sözleşmenin objektif esaslı noktaları 245

Ölüme bağlı tasarrufla anapara ipoteği tesisi 247

İpotek hakkının kanun hükmü gereği doğması 248

Mahkeme kararı ile ipotek hakkı tesisi 251

Anapara ipoteğinin tesisinde hukukî işlem ehliyeti . 252

Genel olarak 252

Tam ehliyetlinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis etmesi 253

Tam ehliyetsizin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edilmesi . 253

Sınırlı ehliyetsizin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edilmesi 256

aaa. Genel olarak 256

bbb. Sınırlı ehliyetsizin kendi başına taşınmazı üzerinde

ipotek tesis edebileceği hâller  260

Sınırlı ehliyetsizin temsilci sıfatıyla başkasının taşınmazı

üzerinde ipotek tesis etmesi . 261

 

16 İçindekiler

Sınırlı ehliyetlinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edilmesi 262

aaa. Genel olarak  262

bbb. Yasal danışman atanmış kişilerin taşınmazı üzerinde

ipotek tesis edilmesi 262

aaaa. Yasal danışmanlık . 262

bbbb. Oy danışmanı atanmış kişilerin taşınmazı

üzerinde ipotek tesis edilmesi 263

cccc. Yönetim danışmanı atanmış kişilerin

taşınmazı üzerinde ipotek tesis edilmesi . 263

dddd. Karma danışman atanmış kişilerin taşınmazı

üzerinde ipotek tesis edilmesi 264

Evli kişilerin taşınmazları üzerinde ipotek tesis etmesi . 265

aaa. Genel olarak  265

bbb. Eşlerden birine ait olup aile konutu niteliği

taşımayan taşınmaz üzerinde ipotek tesisi265

ccc. Aile konutu üzerinde ipotek tesisi . 266

Tüzel Kişilerin Taşınmazları Üzerinde İpotek Tesisi. 270

Genel olarak . 270

Kamuya ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesisi. 270

Özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar üzerinde ipotek

tesisi . 272

Genel olarak 272

Dernek ve vakıflara ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesisi 274

Ticaret şirketlerinin taşınmazları üzerinde ipotek tesisi 277

aaa. Genel olarak  277

bbb. 6762 sayılı Kanun dönemindeki uygulama277

ccc. 6102 sayılı Kanun dönemindeki uygulama279

Anapara İpoteğinin Tesisinde Malikin Tasarruf Yetkisi . 282

Genel olarak . 282

Taşınmazı üzerinde ipotek tesis etmek isteyen malikin tasarruf

yetkisinin kısıtlandığı hâller  282

Genel olarak 282

Taşınmazın haczi 283

aaa. Genel olarak  283

bbb. Haciz şerhi . 286

ccc. İhtiyati haciz  286

İflâs 288

Konkordato 292

aaa. Genel olarak  292

bbb. Adi konkordato 292

ccc. Malvarlığının terki suretiyle konkordato . 295

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma . 296

 

İçindekiler 17

ANAPARA İPOTEĞİNİN TESCİLİ 298

Genel Olarak. 298

Tescil Talebinin Şekli ve Tescilin Gerçekleştirilmesi 300

ANAPARA İPOTEĞİNDE TEMİNATIN KAPSAMI (İPOTEKLİ ALACAKLININ

TEMİNATTAN İSTİFADE EDEBİLECEK TALEPLERİ). 303

Genel Olarak. 303

Anapara (Re’sülmal) . 306

Takip Giderleri 308

Genel olarak. 308

Takip giderlerinin ipoteğin paraya çevrilmesi amacıyla yapılmış

olması  309

Gecikme ve Anapara Faizi. 312

Genel olarak faiz kavramı ve oranı. 312

Gecikme (temerrüt) faizi 313

Akdî (sözleşmeden doğan) faiz 319

TMK. m. 875 Hüküm Kapsamında Güvence Kapsaminda Yer Alan

Alacakların Karşılanmasında Sıra  328

İpotekli Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar 328

Genel olarak. 328

TMK. m. 876 hükmü kapsamında yapılan zorunlu masrafların

teminattan istifade edebilmesi için aranan şartlar 329

İpotekli taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masrafların,

taşınmazın değerinin düşmesine karşı alınacak önlemler

sebebiyle yapılacak masraflardan farkı 331

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANAPARA İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ

 

GENEL OLARAK REHİN HAKKININ SONA ERMESİ . 333

ANAPARA İPOTEĞİNİN SONA ERME SEBEPLERİ . 333

ANAPARA İPOTEĞİNİN TERKİNLE SONA ERMESİ . 334

ANAPARA İPOTEĞİNİN SİCİL DIŞI SONA ERMESİ . 338

Anapara İpoteğinin Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi. 338

Anapara İpoteğinin Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi . 348

Genel olarak. 348

Kamulaştırma. 349

Mahkeme kararı. 350

Taşınmazın tamamen yok olması. 350

Sürenin dolması . 353

ANAPARA İPOTEĞİNİN, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE

SONA ERMESİ  357

Genel Olarak. 357

Lex Commissoria Yasağı 358

 

18 İçindekiler

Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmazın İpoteğe Konu Edilmesi

Hâlinde Paraya Çevirme 361

Önce Rehne Başvurma Kuralı ve Bu Kuralın İstisnaları . 362

Önce rehne başvurma kuralı 362

Önce rehne başvurma kuralının istisnaları. 367

Genel olarak 367

İpotekli taşınmazın değerinin alacağı karşılamaya

yetmemesi. 367

Konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş

alacaklar ve toplu konut idaresi başkanlığının rehinle

temin edilmiş alacaklarına dair istisna  370

Kambiyo senedine bağlı alacağa dair istisna . 372

İpotekle temin edilmiş olan faiz ve senelik taksit

alacaklarına dair istisna . 373

Kefalet ilişkisinin varlığı hâlinde uygulanan istisnalar 375

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Takip 378

Genel olarak . 378

İpoteğin paraya çevrilmesi usulü ile takipte anapara – üst sınır

ipoteği ayırımınıN önemi 379

Anapara İpoteğinde Paraya Çevrilme Yoluyla Takip Usulü . 381

Genel olarak . 381

Takip talebi. 382

Genel olarak 382

Üçüncü kişi ipoteğinde takip talebi . 384

Takip talebinin icra müdürlüğünce kiracılara bildirimi 388

Takip talebinin şerhi 390

Anapara İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 391

Genel olarak 391

Takibin ilâm veya ilâm nitelindeki belgeye dayanılarak

gerçekleştirilmesi. 391

Takibin kayıtsız şartsız para borcunu ihtiva eden ipotek

sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilmesi. 392

Takibin kredi kuruluşlarının alacağını temin için kurulan

ipotek sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilmesi 394

Anapara İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız Takip . 396

SONUÇ.399

KAYNAKÇA.405

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
602,37   
602,37   
2
301,19   
602,37   
3
200,79   
602,37   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
602,37   
602,37   
2
301,19   
602,37   
3
200,79   
602,37   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
602,37   
602,37   
2
301,19   
602,37   
3
200,79   
602,37   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
602,37   
602,37   
2
301,19   
602,37   
3
200,79   
602,37   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
602,37   
602,37   
2
301,19   
602,37   
3
200,79   
602,37   
Kapat