%3
İş Kazalarında Cezai Sorumluluğun Tayini Koray Doğan

Birden Fazla Kişinin Kusurlu Hareketinin Nedensel Olduğu İş Kazalarında Cezai Sorumluluğun Tayiniİş Kazalarında Cezai Sorumluluğun Tayini


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284151
Boyut
16x24
Baskı
1415,00 TL 402,55 TL
(Bu ürünü aldığınızda 402 puan kazanacaksınız)
   402

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
GİRİŞ 
 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 
 
I. İŞ KAZASI KAVRAMI 
 
25
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından 
 
25
1. Genel Olarak 
 
25
2. Uluslararası Hukukun Konuya Yaklaşımı 
 
25
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İş Kazası 
 
28
4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre İş Kazası 
 
30
B. Ceza Hukuku Bakımından 
 
35
II. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI 
 
38
III. İŞ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI 
 
40
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
İŞ KAZALARINA KRİMİNOLOJİK BAKIŞ
 
 
I. İŞ KAZALARININ NEDENLERİ 
 
45
A. İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamış Olması 
 
45
B. İşin Uzmanı veya Yetkilisi Tarafından Yapılmıyor Olması 
 
47
C. İşçinin Eğitim Eksikliği 
 
47
D. İşçiden Kaynaklı Nedenler 
 
49
E. Denetimlerin Yetersizliği 
 
50
F. Uzun Çalışma Süreleri ve Üretim Zorlaması 
 
51
II. İŞ KAZASINI ÖNLEME TEDBİRLERİ 
 
52
A. İş Yeri Güvenliği Sistemleri 
 
52
B. “Compliance” ve İş Kazaları 
 
53
C. İş Güvenliği Uzmanlarının Bağımsızlığının Sağlanması 
 
56
D. İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkin Kişiler Arasından Seçilmesi 
 
57
E. Endüstriyel Robotlar ve İş Kazalarına Etkisi 
 
58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İHMAL SURETİYLE TAKSİRLE ÖLDÜRME VE
 
 
TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARININ YAPISAL UNSURLARI
 
 
I. İŞ KAZASINI ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHMALİ 
 
62
B. Türk Ceza Kanununda İhmali Suç Sistematiği 
 
65
C. İhmalden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğun Unsurları 
 
67
1. İş Kazasının Önlenmesi Yükümlülüğünün Varlığı 
 
70
a. Kanuni Düzenlemeler 
 
70
aa. Türk Borçlar Kanunu 
 
71
bb. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) 
 
72
aaa. Risk Değerlendirmesi Yapmak veya Yaptırmak 
 
73
bbb. Çalışanların Eğitimini ve Bilgilendirilmesini Sağlamak 
 
75
ccc. İşyerinde Organizasyon Yapma Yükümlülüğü 
 
78
ddd. Gerekli Araç ve Gereçleri Sağlanmak 
 
79
eee. Sağlık ve Güvenlik Tedbirlerinin Değişen Şartlara Uygun Hale Getirilmesi ve Mevcut Durumun İyileştirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak 
 
81
fff. İşyerinde Alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerine Uyulup Uyulmadığını İzlemek, Denetlemek ve Uygunsuzlukların Giderilmesini Sağlamak 
 
81
ggg. Çalışana Görev Verirken, Çalışanın Sağlık ve Güvenlik Yönünden İşe Uygunluğunu Göz Önüne Almak 
 
86
hhh. Yeterli Bilgi ve Talimat Verilenler Dışındaki Çalışanların Hayati ve Özel Tehlike Bulunan Yerlere Girmemesi İçin Gerekli Tedbirleri Almak 
 
87
ııı. Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım 
 
88
iii. İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları İlgili Yükümlülükler 
 
90
jjj. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi Yükümlülüğü 
 
95
kkk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü 
 
96
b. Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler 
 
96
2. Garantörün Varlığı 
 
97
a. Asıl İşverenin Sorumluluğu 
 
98
aa. İşveren Kavramı 
 
98
bb. Tüzel Kişi İşverenin Sorumluluğu 
 
100
aaa. İdari Yaptırım Sorumluluğu 
 
100
bbb. Güvenlik Tedbiri Sorumluluğu 
 
107
cc. Gerçek Kişilerin Cezai Sorumluluğu 
 
108
aaa. İşverenin Gerçek Kişi Olması Halinde 
 
108
bbb. İşverenin Tüzel Kişi Olması Halinde 
 
108
aaaa. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
109
bbbb. Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
112
ccc. İşveren Vekili 
 
114
ddd. Yapı İşlerinde Proje Sorumlusu ve Sağlık Güvenlik Koordinatörü 
 
124
b. Alt İşverenin Sorumluluğu 
 
125
aa. Alt İşverenlik İlişkisinin Tanımı ve Temel Özellikleri 
 
125
bb. Alt İşverenlik İlişkisinde İş Kazalarını Önleme Yükümlülüğü ve Cezai Sorumluluk 
 
131
c. Eser Sözleşmelerinde (Anahtar Teslim İşlerde) Garantörlük ve Cezai Sorumluluk 
 
143
c. İş Güvenliği Profesyonellerinin Sorumluluğu 
 
148
aa. İş Güvenliği Uzmanının Sorumluluğu 
 
148
bb. İş Güvenliği Uzmanı Olmayan Diğer Çalışanlar 
 
152
d. İşyeri Hekiminin Sorumluluğu 
 
153
e. İlgili Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu 
 
155
3. Garantörün Yükümlülüğü Yerine Getirebilecek Durumda Olması 
 
159
II. TAKSİRLİ VE İHMALİ SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞLANTISI VE OBJEKTİF İSNADİYET 
 
161
A. Genel Olarak 
 
161
B. Şart Teorisi ve Nedensellik Bağlantısı 
 
161
C. Objektif İsnadiyet Teorisi 
 
164
1. Genel Olarak 
 
164
2. İşçinin Kusurlu Davranışının Cezai Sorumluluğa Etkisi 
 
166
3. Üçüncü Kişinin Kusurlu Davranışının Cezai Sorumluluğa Etkisi 
 
176
4. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 
 
179
III. TAKSİRİN UNSURLARININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 
 
182
B. Taksire Dayalı Cezai Sorumluluğun Koşulları 
 
185
1. Kanuni Düzenleme 
 
185
2. Neticeye Sebep Olunmuş Olması 
 
185
3. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhmali 
 
185
a. Genel Olarak 
 
185
b. İş Kazalarındaki Anlamı ve İşlevi 
 
187
c. Güven İlkesinin Taksirli Sorumluluğa Etkisi 
 
190
d. Özensiz Davranışın Tespitinde Bilirkişi İncelemesinin Rolü 
 
192
4. Öngörülebilir Olan Neticenin Öngörülmemiş Olması 
 
194
5. Neticenin Kaçınılabilir Olması 
 
195
III. Basit ve Bilinçli Taksir Ayrımı 
 
196
IV. Bilinçli Taksir ve Olası Kast Ayrımı 
 
199
V. Birden Fazla Kişinin Taksirle İşlediği Suçlarda Cezanın Belirlenmesi 
 
208
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE UZLAŞTIRMA
 
 
I. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA UZLAŞTIRMANIN KOŞULLARI 
 
211
A. Taraflar Yönünden 
 
211
B. Suç Yönünden 
 
211
II. İŞÇİ VE İŞVERENİN UZLAŞTIRMA SÜREÇLERİNDE TEMSİLİ 
 
213
A. Uzlaştırma Teklif Aşamasında 
 
213
B. Uzlaştırma Müzakere Aşamasında 
 
214
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 
 
214
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ
 
 
EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU
 
 
I. YASAL DÜZENLEME 
 
217
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
 
217
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
 
217
A. Fail 
 
217
B. Mağdur 
 
218
C. Fiil 
 
218
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
 
219
ALTINCI BÖLÜM
 
 
ALMAN HUKUKUNDA İŞÇİYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHMALİNİN SONUÇLARI
 
 
I. İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 
 
221
II. İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI 
 
222
III. İLGİLİ YAPTIRIMLAR 
 
224
A. Yan Ceza Hukuku (Alm. Nebenstrafrecht) 
 
224
1. İş Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması 
 
224
2. Denetim ve Organizasyon Önlemlerinin Alınmamış Olması – Compliance 
 
228
3. Kabahatin Suça Dönüşmesi – Alm.İKK prg. 26 
 
230
4. Çalışanların Yükümlülükleri 
 
232
IV. ASIL CEZA HUKUKU 
 
232
A. İnşaat İşlerinde Tehlikeye Neden Olma Suçu (Alm.CK prg.319) 
 
232
B. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarından Sorumluluk 
 
234
1. Anahtar Teslim İnşaat İşlerinde Sorumluluk Paylaşımı 
 
234
2. Alt İşverenlik Halinde Sorumluluk Paylaşımı 
 
235
3. İnşaat Faaliyetlerini İnşaat Sahibi Adına Denetlemekle Sorumlu Mimarın Kaza Sonrası Sorumluluğu 
 
236
4. İnşaat İşinin Birden Fazla Şirket Tarafından Yürütülmesi Halinde Sorumluluk 
 
239
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlerinin Rolü ve Sorumluluğu 
 
243
6. İşçinin Kusurlu Hareketinin İşverenin Cezai Sorumluluğuna Etkisi 
 
243
7. Kazaya Neden Olan Hareketi Gerçekleştiren Kişinin Belirsiz Olmasının Cezai Sorumluluğa Etkisi 
 
246
8. Lojistik Sektöründe Azami Seyir Sürelerinin Aşılmasının Kazaya Neden Olması 
 
248
SONUÇ (Genel) 
 
251
SONUÇ (Karar Tahliller) 
 
259
EKLER METİN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLEN YCGK KARARLAR 
 
267
1. KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN İŞÇİ KARARI 
 
267
2. ÇÖP KAMYONU KARARI 
 
278
3. PRES MAKİNESİ KARARI 
 
285
Ceza Genel Kurulu, 2014/179 E., 2014/499 K. 
 
285
Kaynakça 
 
293
Kavram Dizini 
 
303
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
402,55   
402,55   
2
201,28   
402,55   
3
134,18   
402,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
402,55   
402,55   
2
201,28   
402,55   
3
134,18   
402,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
402,55   
402,55   
2
201,28   
402,55   
3
134,18   
402,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
402,55   
402,55   
2
201,28   
402,55   
3
134,18   
402,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
402,55   
402,55   
2
201,28   
402,55   
3
134,18   
402,55   
Kapat