%3
Bireysel Finansal Planlama Danışmaları İçin Vergi Bİlgisi Ahmet Erol
Bireysel Finansal Planlama Danışmaları İçin
Vergi Bİlgisi
Bireysel Finansal Planlama Danışmaları İçin
Vergi Bİlgisi

Bireysel Finansal Planlama Danışmaları İçin Vergi Bİlgisi


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
200
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053002451
Boyut
1624
Baskı
1322,00 TL 312,34 TL
(Bu ürünü aldığınızda 312 puan kazanacaksınız)
   312

Doç. Dr. Ahmet EROL

Konu Başlıkları
- Temel Hukuk Bilgisi
- Dolaysız ve Dolaylı Vergiler
- Gelir Vergisi
- Kurumlar Vergisi
- Muafiyet ve İstisnalar
- İndirimler
- Gayrimenkul ve Menkul Vergilendirmesi
- Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi
- Servet Transferlerinin Vergilendirmesi
- Uluslararası Vergilendirme

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.VII
İÇİNDEKİLERIX
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL HUKUK BİLGİSİ
I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?.3
II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI4
A. Vergi Hukukunun Tanımı4
B. Vergi Hukukunun Kaynakları4
1. Ana (Asli) Kaynaklar.4
2. Yardımcı (Tali) Kaynaklar5
III. VERGİYE İLİŞKİ KAVRAMLAR.5
A. Verginin Yasal Dayanağı.5
B. Vergi, Resim ve Harç5
C. Verginin Konusu, Mükellefi, Sorumlusu.6
D. Vergi Mükellefinin Ödevleri.6
E. Vergi Ehliyeti, Vergiyi Doğuran Olay7
F. Vergi Matrahı ve Vergi Oranı.7
G. Vergi Muafiyeti, Vergi İstisnası ve İndirim8
H. Vergilendirme Süreci8
İ. Verginin Tarhı, Verginin Tebliği, Verginin Tahakkuku ve Verginin Tahsili 9
J. Vergi Yönetimi (İdaresi)10
K. Vergi Denetimi.11
L. Vergi Cezası12
M. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması.12
Ø UYGULAMA SORULARI.13
İKİNCİ BÖLÜM
DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİLER
I. DOLAYSIZ VERGİLER.21
İçindekiler
II. DOLAYLI VERGİLER.23
Ø UYGULAMA SORULARI.24
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ
I. GELİRİN TANIMI.29
II. GELİR VERGİSİNE GİREN KAZANÇ ve İRATLAR29
A. Ticari Kazançlar29
B. Zirai Kazançlar29
C. Ücretler30
D. Serbest Meslek Kazançları.30
E. Gayrimenkul Sermaye İratları30
F. Menkul Sermaye İratları.30
G. Sair Kazanç ve İratlar33
1. Arızi Kazançlar33
2. Değer Artış Kazançları34
III. MÜKELLEFİYET TÜRLERİ.35
A. Tam Mükellefiyet.35
B. Dar Mükellefiyet36
IV. GELİR VERGİSİNİN TARHI36
A. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi.36
B. Muhtasar Beyanname36
C. Münferit Beyanname.36
V. GELİRİN TOPLANMASI37
A. Toplama.37
B. Toplama Yapılmayan Durumlar37
C. Zararların Karlara Mahsubu.38
VI. GELİR VERGİSİ BEYAN ve ÖDEME DÖNEMLERİ40
A. Basit Usule Tabi Mükellefler Bakımından40
B. Diğer Mükellefler Bakımından.40
C. Uygulanacak Vergi Tarifesi.40
Ø UYGULAMA ÖRNEKLERİ.41
Ø UYGULAMA SORULARI.55
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ
I. GENEL BİLGİ.65
XI
İçindekiler
II. KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLANLAR65
A. Sermaye Şirketleri65
B. Kooperatifler66
C. İktisadi Kamu Müesseseleri66
D. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler.67
E. İş Ortaklıkları68
III. KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİ68
IV. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI68
V. KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI.69
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ70
Ø UYGULAMA SORULARI.71
BEŞİNCİ BÖLÜM
MUAFİYET VE İSTİSNALAR
I. GELİR VERGİSİNDEKİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR77
A. Muafiyetler77
w Esnaf Muaflığı (GVK 9. Md.).77
w Küçük Çiftçi Muaflığı (GVK 10. Md.).79
w Diplomat Muaflığı (GVK 15. Md.).80
B. İstisnalar.80
w Diplomatik Misyonlarda Çalışanların Ücretlerinde İstisna (GVK 16.
Md.)80
w Serbest Meslek Kazançları İstisnası (GVK 18. Md.80
w Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (GVK 20. Md.).81
w Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (GVK Mükerrer 20. Md.).81
w Gayrimenkul ve Haklarda İstisna (GVK 21. Md.)82
w Menkul Sermaye İratlarında İstisna (GVK 22. Md.)82
w Ücretlerde İstisna (GVK 23. Md.)83
w Gider Karşılıkları İstisnası (GVK 24. Md.)85
w Tazminat ve Yardım İstisnası (GVK 25. Md.).85
w Tahsil (Eğitim) ve Tatbikat Uygulamaları İstisnası (GVK 28. Md.).87
w Teşvik İkramiye ve Ödülleri İstisnası (GVK 29. Md.).87
w Sergi ve Panayır İstisnası (GVK 30. Md.).88
II. KURUMLAR VERGİSİNDEKİ MUAFİYET ve İSTİSNALAR.88
A. Muafiyetler (KVK 4. Md.).88
XII
İçindekiler
B. İstisnalar (KVK 5. Md.)91
Ø UYGULAMA SORULARI.97
ALTINCI BÖLÜM
İNDİRİMLER
I. ENGELLİLİK İNDİRİMİ (GVK 31. Md.)105
II. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (GVK 32. Md.)105
III. DİĞER İNDİRİMLER (GVK 89. Md.)109
w Sigorta İndirimleri109
· Eğitim Harcamaları İndirimi109
· Serbest Meslek Erbabında veya Basit Usulde Engelli İndirimi110
· Nakdi Bağış ve Yardım İndirimi.110
· Ayni Bağış ve Yardım İndirimi.110
· Gıda Bankacılığı Bağışlarına İndirim.110
· Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışların İndirimi111
· Spor Kulüplerine Yapılan Bağışların İndirimi112
· AR-GE İndirimi112
· Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışların İndirimi.113
· Kızılay ve Yeşilay'a Yapılan Bağış ve Yardımların İndirimi.113
· Girişim sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarlarda İndirim113
· Yurtdışındakilere Hizmet Vermek Üzere Kurulan Bazı Girişimlere
Tanınan İndirim113
· Engelli İstihdamına Yönelik İndirim114
Ø UYGULAMA SORULARI.115
YEDİNCİ BÖLÜM
GAYRİMENKUL VE MENKUL VERGİLENDİRMESİ
I. GAYRİMENKUL VERGİLEMESİ.121
A. Kira Geliri121
B. Gayrimenkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Mal ve Haklar.121
C. Kira gelirinde Elde Etme Kavramı.122
1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi.122
2. Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi.123
D. Kira Gelirinin Olmaması veya Düşük Olması123
E. Konut Kira Gelirlerinde İstisna.124
F. Kira Gelirinden İndirilecek Giderler126
1. Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi.126
XIII
İçindekiler
2. Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler127
3. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde
İndirilecek Giderin Hesaplanması.128
G. Gayrimenkul Sermaye İradında Zarar Doğumu129
H. İşyeri Kira Ödemelerinde Vergi Kesintisi (% 20).129
İ. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler.130
1. Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler130
2. Eğitim ve sağlık harcamaları.131
3. Bağış ve yardımlar131
4. Sponsorluk harcamaları.133
5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım
kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar133
6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar.133
7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi
Kanunu'na eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim).133
8. EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve
yardımlar134
9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.134
J. Kira Uygulama Örnekleri134
II. MENKUL VERGİLEMESİ.140
A. Menkul Sermaye İratları.140
B. Menkul Sermaye İradı vergileme Rejimi141
C. Menkul Sermaye İradı Sahiplerinin Beyan Durumu.141
D. Yurt Dışında Yaşayan Türk Yurttaşlarının Elde Ettiği Menkul Sermaye
İratlarının Beyanı143
E. Yıllık Beyannameye Dahil Edilecek Kazanç ve İratlardan yapılacak
İndirimler.144
F. Menkul Sermaye İradının vergilendirilmesine İlişkin Uygulama Örnekleri
145
1. Alacak Faizi ve Kar Paylarının Beyanı.145
2. Kar Paylarının Beyanı.145
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
I. GENEL BİLGİ.149
II. HİSSE SENEDİ KAZANÇLARI153
XIV
İçindekiler
III. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM
KAZANÇLARI.154
IV. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL GELİRLERİ (FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM
KAZANÇLARI)155
Ø UYGULAMA ÖRNEKLERİ.156
DOKUZUNCU BÖLÜM
SERVET TRANSFERLERİNİN VERGİLENDİRMESİ
I. SERVET VERGİLERİ161
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ.161
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ.162
A. Verginin Konusu.162
B. Verginin Mükellefi164
C. VİV'de Muafiyetler.164
D. VİV'deki İstisnalar.165
E. Vergiye Mukabil Alınacak Teminat – Bankaların Sorumluluğu.167
F. Bankalardaki Kiralık Kasalar - Bankaların Sorumluluğu167
G. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi'nde Özellikli Durumlar.168
H. VİV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?170
İ. 2017 Vergi tarifesi171
J. VİV'in Ödenme Zamanı171
IV. EMLAK VERGİSİ172
A. Bina Vergisinin Konusu.172
B. Bina Vergisinin Mükellefi.172
C. Bina Vergisinin Matrahı172
D. Bina Vergisinin Oranı172
E. Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi173
F. Arazi Vergisinin Konusu173
G. Arazi Vergisinin Mükellefi173
H. Arazi Vergisinin Matrahı.173
İ. Arazi Vergisinin Oranı.173
J. Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi173
Ø UYGULAMA SORULARI.174
ONUNCU BÖLÜM
ULUSLARARASI VERGİLENDİRME
I. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE
VERGİLENDİRME ESASLARI183
XV
İçindekiler
A. Giriş183
B. Anlaşmalarda Düzenlenen GelirUnsurları183
C. Anlaşmalarda Yer Alan Maddelere İlişkin Bilgiler.184
1. Anlaşma Kapsamına Giren Kişiler.184
2. Anlaşma Kapsamına Giren Vergiler184
3. Anlaşmada Yer Alan Genel Tanımlar185
4. Mukimliğin Belirlenmesi.185
D. Türkiye'de Elde Edilen Ticari Kazançlar186
E. Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelirler.187
F. Uluslararası Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi187
G. Temettü, Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi188
H. Değer Artış Kazançları189
İ. Serbest Meslek Faaliyetinden Elde Edilen Gelirler.189
J. Ücret Gelirleri.190
K. Emekli Maaşları190
L. Kamu Görevi Dolayısıyla Elde Edilen Ücret ve Emekli Maaşlarının
Vergilendirilmesi191
M. Öğretmen ve Öğrenciler.191
N. Diğer Gelirler192
O. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi.192
Ö. Ayrım Yapılmaması193
P. Karşılıklı Anlaşma Usulü.193
R. Bilgi Değişimi194
S. Diplomatlar ve Konsolosluk Memurları194
T. Sonuç.194
w TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI
.196
w FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE
ALINACAK VERGİ ORANLARI.203
w FİNAL SORULARI.209
w MONOGRAFİ 1: (GÜL ARDA ÖRNEĞİ).229
w MONOGRAFİ 2: (Dr. HAKAN AVCI ÖRNEĞİ).237
w MONOGRAFİ 3: (ÖZGÜR TEMEL ÖRNEĞİ)239
KAYNAKÇA243
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ.245

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
312,34   
312,34   
2
156,17   
312,34   
3
104,11   
312,34   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
312,34   
312,34   
2
156,17   
312,34   
3
104,11   
312,34   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
312,34   
312,34   
2
156,17   
312,34   
3
104,11   
312,34   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
312,34   
312,34   
2
156,17   
312,34   
3
104,11   
312,34   
Kapat