Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu Erhan Günay

Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
358
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276910
Boyut
16x24
Baskı
2168,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 168 puan kazanacaksınız)
   168

Av. Erhan Günay

 

Konu Başlıkları
Olay–Sorun–Yanıt Şeklinde Uygulama Örnekleri
- Güncel Yargıtay ve BAM Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
TANIMI VE KOŞULLARI
§ 1. TANIMI 15
İlg. Madde: TBK m.581; BK m.483
Açıklama 15
1. Kefaletin Bir Akit Olduğu 15
2. Kefalet Sözleşmesinin Tarafları 16
3. Kefalet Sözleşmesi Fer’i Niteliktedir 16
4. Kefalet Sözleşmesinin Diğer Benzer Sözleşmelerden Ayrımı 18
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Başkasına Karşı Üstlenme 18
b. Kefalet ile Aval Ayrımı 22
c. Kefalet Sözleşmesi ile İcra Kefaleti Farkı 25
Uygulama 25
1. Üçüncü Kişinin Verdiği Tahliye Taahhüdünde Yüklenilen Tazminatın Dava Edilmesi 25
Yargıtay Kararları 26
§ 2. KOŞULLARI 43
I. Asıl Borç 43
İlg. Madde: TBK m.582; BK m.485
Açıklama 44
1. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesinin Koşulları 44
2. Asıl Borç 44
a. Mevcut ve Geçerli Borç 44
b. Gelecekte Doğacak Borç 45
c. Şarta Bağlı Borç 45
d. Yanılma veya Ehliyetsizlik Sebebini Bilerek Kefalet 45
e. Zamanaşımına Uğramış Borca Kefalet 46
3. Feragat Yasağı 46
4. Kefilin Fiil Ehliyeti 46
II. Şekil 47
İlg. Madde: TBK m.583; BK m.484
Açıklama 47
1. Kefalet Sözleşmesinin Şekli 47
a. Sözleşmenin Yazılı Olması 48
b. Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktarın Belirtilmesi 49
c. Kefalet Tarihi Sözleşmede Gösterilmelidir 50
d. Müteselsil Kefalette Bu Sıfatın Belirtilmesi 51
e. Sözleşmede İmza 51
2. İcra Kefaletleri 52
a. İcra Kefaletinin Türü 52
b. İcra Kefaletinin Şekli 53
c. İcra Kefaletlerinde Zamanaşımı 54
d. İhtiyati Haciz Sırasında Verilen İcra Kefaleti 54
e. İcra Kefaletinin Geçersizliği Sebebiyle İptalinin İstenmesi 56
f. İcra Kefaletinde Damga Vergisi 58
g. Uygulamada İcra Kefaletinin Yapılış Şekli 58
ğ. İcra Kefiline Karşı Takibin Hangi Dosya Üzerinden Yapılabileceği 59
Uygulama 59
1. Kira Sözleşmesinde Geçerli Olmayan Kefalet Taahhüdü 59
2. Kira Sözleşmesinde Kefaletin Süresinin Gösterilmesi Gereği 61
Yargıtay Kararları 62
III. Eşin Rızası 114
İlg. Madde: TBK m.484; BK m.(–)
Açıklama 115
1. Kefalete Eşin Yazılı Olarak Rıza Vermesi 115
2. Eşin Rızasının Gerekmediği Haller 116
3. Rıza Veren Eşin Karı/Koca Sıfatının Önemi Olmadığı 116
4. TBK m.684 ile m.603 Kapsamı 116
Uygulama 117
1. Kira Özleşmesine Kefil Olan Kişinin Evli Olması–Eş Rızası Alınması 117
2. Kambiyo Senedinde Evli Kişinin Kefil İbaresi Yüzünden Sorumluluk Türü 117
Yargıtay Kararları 118
İkinci Bölüm
İÇERİĞİ
§ 1. TÜRLERİNE GÖRE 137
I. Adi Kefalet 137
İlg. Madde: TBK m.585; BK m.486
Açıklama 138
1. Adi Kefilin Sorumluluğunun Niteliği 138
2. Adi Kefaletle Takip Sırası 138
3. Alacak Rehine Bağlanmışsa 139
4. Yalnızca Açığın Kapatılması İçin Adi Kefil Olunmuşsa 139
5. Tüketici Kredilerinde Adi Kefalet 139
6. Kredi Kartı Kefilliği 140
Yargıtay Kararları 142
II. Müteselsil Kefil 153
İlg. Madde: TBK m.586; BK m.487
Açıklama 154
1. Müteselsil Borçluluk ile Müteselsil Kefaletin Birbirinden Farklıdır 154
2. Asıl Borçlu ile Müteselsil Kefile Karşı Takipte Öncelik/Sonralık 155
3. Alacaklının Doğrudan Kefile Başvuramayacağı Durumlar 156
4. Kanundan Doğan Müteselsil Kefalet 156
5. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 156
6. Maddenin Kimleri Koruduğu 157
7. Cari Hesapta Müteselsil Kefalet 157
8. Müteselsil Kefile İhtar Çekilmesinin Anlamı 157
9. Taşınır Rehninin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takip 158
a. Kefilin Takibi 158
b. İpotek Verenin Takibi 159
10. Alacaklının İhtiyati Haciz Talebi 160
a. İlgili Yasa Maddesi – İhtiyati Haciz Şartları 161
b. İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartlarının Öğreti ve Uygulamada Anlatımı 161
c. Uygulamada İhtiyati Haczin Şartları 162
d. Kredi Borcu Nedeniyle Kefil Hakkında İhtiyati Haciz İstemi 162
e. Uygulamada Mahkemelerin Öngördüğü Teminat Oranı 163
f. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz? 163
g. İhtiyati hacizde Amaç 164
ğ. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı 165
h. Yetki 165
ı. İtiraz 166
i. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması 168
j. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 168
Uygulama 170
1. Müteselsil Kefile Ayrıca Hesap Kat İhtarının Çekilmemesi Halinde Sorumluluğu 170
2. Tüketici Kredisinden Dolayı Kefilin İcra Takibi Yönünden Sorumluluğu 170
3. Müteselsil Kefilin Yenilenen Kira Sözleşmesinden Sorumluluğunu Şartları 171
4. İpotekle temin edilmiş alacak için müteselsil kefilin sorumluluğunda takip şekli 172
Yargıtay Kararları 175
III. Birlikte Kefalet 225
İlg. Madde: TBK m.587; BK m.488
Açıklama 226
1. Aynı Borca Birlikte Kefil Olma ve Rücu 226
2. Sorumluluk Türü 228
3. Birlikte Kefillerin Her Birinin Borcun Tamamından Sorumlu Olma Halleri 228
4. Birlikte Kefilin Kefalet Borcundan Kurtulması Durumu 229
5. Birbirinden Bağımsız Olarak Aynı Borca Kefil Olma 230
Uygulama 230
1. Borcun Tamamını Ödeyen Müteselsil Kefilin Diğer Kefile Rücu Etmesi 230
Yargıtay Kararları 230
IV. Kefile Kefil ve Rücua Kefil 237
İlg. Madde: TBK m.588; BK m.489
Açıklama 237
1. Kefile Kefil 237
2. Rücua Kefil 237
Üçüncü Bölüm
ORTAK HÜKÜMLER
§ 1. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 239
I. Sorumluluğun Kapsamı 239
İlg. Madde: TBK m.589; BK m.490
Açıklama 240
1. Kefilin Her Durumda Sorumlu Olacağı Miktar 240
2. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Azami Miktarla Sınırlı Sorumlu Olacağı Haller 241
3. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Sözleşmeden Sonraki Borçlarından Sorumluluğu 241
4. Kefilin Hükümsüz Olan Anlaşmadan Sorumlu Olmadığı 241
Uygulama 242
1. Erken Tahliye Sebebiyle Kefilin Sorumluluğu 242
2. Kefilden Temerrüt Faizinin İstenmesi 242
Yargıtay Kararları 243
II. Kefilin Takibi 245
İlg. Madde: TBK m.590; BK m.491
Açıklama 246
1. Vadeden Önce Kefile Karşı Takibat Yapılamaması 246
2. Kefilin Takibin Durdurulmasını İstemesi 247
3. Asıl Borcun Muaccel Olmasının Bildirime Bağlanmış Olması 247
4. Yerleşim Yeri Türkiye’de Olan Kefilin Takibe Hangi Sebeple İtiraz Edebileceği 247
Yargıtay Kararları 248
III. Def’iler 250
İlg. Madde: TBK m.591; BK m.497
Açıklama 250
1. Kefilin Kime Ait Defileri Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği 250
2. Kuralın İstisnasında Kalan Defiler 251
3. Asıl Borçlunun Defiden Vazgeçmiş Olması 251
4. Asıl Borçluya Ait Defileri Bilmeden Ödemede Bulunan Kefilin Rücu Hakkı 251
5. Kumar ve Bahisten Doğan Borca Kefalette Kefilin Def’i İleri Sürmesi 252
Yargıtay Kararları 252
IV. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi 253
İlg. Madde: TBK m.592; BK m.499
Açıklama 254
1. Kefilin Sorumluluğunun Azalması 254
2. Çalışanlara Kefalet Halinde Alacaklının Gözetimini İhmal Etmesi 255
3. Alacaklının, Borcunu Ödeyen Kefile Karşı Yükümlülüğü 255
4. Kefilin Borcundan Kurtulması 255
Yargıtay Kararları 255
V. Ödemenin Kabulünü İsteme 267
İlg. Madde: TBK m.593; BK m.501
Açıklama 267
1. Kefilin Alacaklıdan Ödemeyi Kabul Etmesini İstemesi 267
2. Alacaklının Kefillerden Biri Tarafından Yapılacak Kısmi Ödemeyi Kabul Zorunluluğu 268
3. Alacaklının Kefilin Ödemesini Haklı Sebep Olmadan Kabulden Kaçınması 268
4. Borcun Muaccel Olmadan Kefil Tarafından Ödenme Koşulu 269
VI. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt 269
İlg. Madde: TBK m.594; BK m.502
Açıklama 270
1. Alacaklının Kefile Bildirimde Bulunma Zorunluluğu 270
2. Asıl Borçlunun İflasına Karar Verilmiş veya Borçlunun Konkordato İsteminde Bulunması 270
3. Hukuki Sonuçlar 271
Yargıtay Kararları 271
§ 2. KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 272
I. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı 272
İlg. Madde: TBK m.595; BK m.503
Açıklama 273
1. Kefilin Borçludan Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını Talep Hakkı 273
II. Kefilin Rücu Hakkı 274
İlg. Madde: TBK m.596; BK m.496
Açıklama 274
1. Kefilin Alacaklının Haklarına Halef Olması 274
2. Kefilin Rücu Hakkına Sahip Olmadığı Olgular 275
3. Kefilin Zamanaşımına Uğramış Asıl Borca Vekil Sıfatıyla Üstlenesi 276
4. Kefilin Rehin Hakkına Halef Olması 276
5. Rehin Veren Malikin Kefile Rücu Hakkı 276
6. Kefilin Rücu Hakkına İlişkin Zamanaşımını Başladığı An 277
7. İcra Kefilinin Rücu Hakkı 278
Uygulama 279
1. Kefil Tarafından İfa – Üçüncü Kişi Malikin İpoteğin Fekkini Dava Etmesi 279
Yargıtay Kararları 279
III. Kefilin Bildirim Yükü 292
İlg. Madde: TBK m.597; BK m.498
Açıklama 292
1. Kefilin Ödemesi Halinde Durumu Borçluya Bildirme Zorunluluğu 292
2. Kefilin Rücu Hakkını Kaybetmesi Koşulu 293
3. Kefilin Alacaklıya Karşı Sebepsiz Zenginleşme Dava Hakkının Saklı Olması 293
Dördüncü Bölüm
SONA ERMESİ
§ 1. SONA ERMESİ 295
I. Kanun Gereğince 295
İlg. Madde: TBK m.598; BK m.492
Açıklama 295
1. Kanun Gereği Kefaletin Sona Ermesi 295
a. Asıl Borcun İfası 296
b. İbra 296
c. Yenileme 296
d. Birleşme 296
e. Takas 297
f. Yasal Sürenin Geçmesi 297
Uygulama 297
1. Kefilin Ölmesi Halinde Alacaklının Mirasçılar Aleyhine Takip Başlatması 297
2. Kefilin sorumluluk süresinin yasal nedenle uzatılması–ek süre 298
Yargıtay Kararları 300
II. Kefaletten Dönme 309
İlg. Madde: TBK m.599; BK m.(–)
Açıklama 309
1. Gelecekte Doğacak Olan Kefaletten Dönme 309
2. Kefaletten Dönen Kefilin Tazmin Borcunun Koşulu 310
III. Süreli Kefalette 310
İlg. Madde: TBK m.600; BK m.493
Açıklama 310
1. Kefilin Borcundan Kurtulması 310
Yargıtay Kararları 311
IV. Süreli Olmayan Kefalette 313
İlg. Madde: TBK m.601; BK m.494
Açıklama 314
1. Borcun Belirli Bir Vadeye Bağlanmış Olması 314
2. Borcun Bildirim Sonucunda Muaccel Olması 314
3. Kefilin Kefaletten Kurtulması 314
Yargıtay Kararları 315
V. Çalışanlara kefalette 316
İlg. Madde: TBK m.602; BK m.495
Açıklama 316
1. Kefilin Fesih Bildirimi 316
Beşinci Bölüm
UYGULAMA ALANI
§ 1. UYGULAMA ALANI 317
İlg. Madde: TBK m.603; BK m.(–)
Açıklama 317
1. Hükmün Amacı 317
2. Anayasaya Aykırılık İddiası 317
3. Eşin Rızasının Avalde Gerekmediği 318
4. Maddenin Uygulanacağı Diğer Sözleşmeler 318
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 318
b. Borca Katılma 319
c. Kredi Emri 319
d. Komisyoncu Garantisi 320
Yargıtay Kararları 320
Kaynakça 343
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 345
Kavramlar Dizini 357

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
168,00   
168,00   
2
84,00   
168,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
168,00   
168,00   
2
84,00   
168,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
168,00   
168,00   
2
84,00   
168,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
168,00   
168,00   
2
84,00   
168,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
168,00   
168,00   
2
   
   
Kapat