Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut Coşkun

Açıklamalı-İçtihatlıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
1279
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264832
Boyut
16x24
Baskı
4750,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 750 puan kazanacaksınız)
   750

Konu Başlıkları
- Genel Esaslar
- Amme Alacağının Cebren Tahsili
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 31
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Birinci Bölüm
KANUNUN KAPSAMI, TERİMLER,
VAZİFELİLER VE SELAHİYETLİLER KANUNUNUN KAPSAMI
Madde 1: Kanunun Kapsamı 33
AÇIKLAMALAR 33
İÇTİHATLAR 43
Madde 2: Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar 64
AÇIKLAMALAR 64
İÇTİHATLAR 64
Madde 3: Kanundaki Terimler 65
AÇIKLAMALAR 66
I. Amme Alacağı Terimi 66
II. Amme Borçlusu Terimi 68
A. Gerçek ve Tüzel Kişiler 68
B. Vergi Mükellefleri 69
C. Vergi Sorumlusu 69
D. Mirasçılar 70
E. Kefil 70
F. Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri 70
G. Kanuni Temsilcilerin Durumu 70
1. Vergi Usul Kanunundaki Sorumluluk Hükmü 70
2. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci Madde Hükmüne Göre 71
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 72
4. Limitet Şirket Ortakları 73
5. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 73
6. Ticaret Şirketlerinin Amme Borçlarından Sorumluluğu 73
7. SGK’nın Sigorta Primi ve Diğer Alacaklarından Tüzel Kişilik Dışında Doğrudan
Yönetici ve Yetkililerin Sorumlu Olması 75
III. Alacaklı Amme İdaresi 75
IV. Tahsil Dairesi 75
V. Mal Terimi 76
VI. Para Cezaları Terimi 76
VII. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi 78
VIII. Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı Terimi 78
IX. Takip Giderleri 79
İÇTİHATLAR 79
Madde 4: Salahiyetliler ve Mesuliyetleri 92
AÇIKLAMALAR 93
İÇTİHATLAR 93
Madde 5: Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi 95
AÇIKLAMALAR 95
İÇTİHATLAR 97
Madde 6: Yardım Mecburiyeti 103
AÇIKLAMALAR 103
İÇTİHATLAR 104
Madde 7: Borçlunun Ölümü 105
AÇIKLAMALAR 105
I. Genel Olarak 105
II. Kamu Borçlusunun Ölümü Halinde, Takibin Safhaları 107
A. Ölümden Önce Ödeme Emrinin Kesinleşmiş Olması 107
B. Tebliğ Edilmiş Ödeme Emri Kesinleşmeden Borçlunun Ölümü 108
C. Kamu Alacağının Kesinleşmiş, Ancak Ödeme Emrinin Çıkarılmamış Olması 108
D. Kamu Alacağının Ölümden Önce Tahakkuk Etmemiş Olması 109
III. Terekenin Mahkeme veya İflas Dairesi Tarafından Tasfiyesi 110
IV. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulü 110
V. Borçlunun Ölümü Halinde Adli Para Cezasının Tahsili 111
VI. Borçlunun Ölümü Halinde İdari Para Cezasının Tahsili 111
İÇTİHATLAR 113
Madde 8: Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması 117
AÇIKLAMALAR 118
I. Süreler 118
II. Tebliğler 124
A. 6183 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Tebliğ Usulleri 125
B. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğler 126
C. Tebliğ Yapılacak Kimseler 126
D. Tebligatın Yapılacağı Yer 128
E. Tebligatın Yapılış Şekli (VUK.m.102) 128
F. Elektronik ortamda tebliğ (VUK.m.107/A) 131
G. İlan Yolu ile Tebliğ Usulü 132
Ğ. Memur Aracılığı ile Tebliğ 134
H. Tebligatların Hatalı Yapılması 134
İÇTİHATLAR 135
İkinci Bölüm
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
Madde 9: Teminat İsteme 155
AÇIKLAMALAR 155
I. Teminatın İsteneceği Kişiler 156
II. Hangi Hallerde Teminat İstenir (6183 S.K. m.9, VUK. m.344, 359) 156
III. 6183 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Dışında Teminat İstenebilecek Bazı Durumlar 159
IV. Teminatın Tutarı ve Teminat İstenmesindeki Usul 160
A. Teminatın Tutarı 160
B. Teminat İstenmesinde İzlenecek Yol 160
İÇTİHATLAR 164
Madde 10: Teminat ve Değerlenmesi 176
AÇIKLAMALAR 177
I. Teminat Olarak Kabul Edilecek Şeyler 177
II. Teminatın Tamamlanması 179
III. Teminatın Değiştirilmesi 179
IV. Teminatın İadesi 181
İÇTİHATLAR 182
Madde 11: Şahsi Kefalet 186
AÇIKLAMALAR 187
İÇTİHATLAR 190
Madde 12: Teminat Hükmünde Olan Eşya 192
AÇIKLAMALAR 192
I. Genel Olarak 192
II. Teminat Dışında Kalan Eşya ve Malzeme 193
III. Teminat Hükmünün Sınırı 193
Madde 13: İhtiyati Haciz 194
AÇIKLAMALAR 195
İÇTİHATLAR 208
Madde 14: İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat 229
AÇIKLAMALAR 229
İÇTİHATLAR 231
Madde 15: İhtiyati Hacze İtiraz 232
AÇIKLAMALAR 232
İÇTİHATLAR 234
Madde 16: İhtiyati Haczin Kaldırılması 238
AÇIKLAMALAR 239
İÇTİHATLAR 240
Madde 17: İhtiyati Tahakkuk 241
AÇIKLAMALAR 241
I. Genel Olarak 241
II. İhtiyati Tahakkuk Nedenleri 243
III. İhtiyati Tahakkukun Yöntemi 245
İÇTİHATLAR 247
Madde 18: İhtiyati Tahakkukun Neticeleri 252
AÇIKLAMALAR 253
İÇTİHATLAR 254
Madde 19: İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi 255
AÇIKLAMALAR 255
Madde 20: İhtiyati Tahakkuka İtiraz 256
AÇIKLAMALAR 256
Madde 21: Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 257
AÇIKLAMALAR 258
I. Genel Olarak 258
II. Rehinli Mal Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması 258
III. Rehnin Kamu Alacakları Karşısındaki Durumu 260
IV. Kamu Alacaklarının Öncelikli Olduğu Haller 262
V. Teminat Hükmündeki Eşyada Hacze İştirak 264
VI. İhtiyaten Haczedilen Mallar Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması 265
VII. Sıra Cetveli Yapma Görevi 266
VIII. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacze, Diğer Alacaklıların İştiraki 268
İÇTİHATLAR 275
Madde 22: Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar 285
AÇIKLAMALAR 285
İÇTİHATLAR 287
Madde 22/A: Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları 288
AÇIKLAMALAR 289
I. Zorunluluk Getirilen Ödeme ve İşlemler 289
II. Kamu Alacaklarından Hangi Tür ve Miktar İçin "Vadesi Geçmiş Borç" Belgesi Aranacak 291
III. Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Düzenleyen Tahsil Dairelerinin Dikkat Edeceği Hususular 292
IV. Yapılacak Ödemelerden Kesinti Yapılması 294
V. Vadesi Geçmiş Borç Durumuna İlişkin Belgeyi İstememenin Müeyyidesi 296
Madde 23: Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar 302
AÇIKLAMALAR 303
İÇTİHATLAR 304
Madde 24: İptal Davası Açılması 306
AÇIKLAMALAR 307
I. İptal Davasına Konu Tasarruflar 307
A. İvazsız Tasarruf İşlemleri (m.27) 307
B. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m.30) 308
II. İptal Davasının Koşulları 308
A. Genel Olarak 308
B. İptal Davasının Koşulları 309
III. İptal Davasında Görev ve Yetki 311
İÇTİHATLAR 313
Madde 25: İptal Talebinde Muhatap 326
AÇIKLAMALAR 326
İÇTİHATLAR 328
Madde 26: Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı 331
AÇIKLAMALAR 331
İÇTİHATLAR 332
Madde 27: İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü 334
AÇIKLAMALAR 334
İÇTİHATLAR 336
Madde 28: Bağışlama Sayılan Tasarruflar 341
AÇIKLAMALAR 341
I. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 341
II. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 343
III. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 344
İÇTİHATLAR 344
Madde 29: Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 350
AÇIKLAMALAR 350
İÇTİHATLAR 352
Madde 30: Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar 352
AÇIKLAMALAR 353
İÇTİHATLAR 356
Madde 31: Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri 363
AÇIKLAMALAR 364
İÇTİHATLAR 366
Madde 32: Tasfiye Halinde Vazifeliler 369
AÇIKLAMALAR 369
İÇTİHATLAR 370
Madde 33: Tasfiye Halinde Mesuliyet 371
AÇIKLAMALAR 372
İÇTİHATLAR 374
Madde 34: Ortaklığın Feshini İsteme 375
AÇIKLAMALAR 375
İÇTİHATLAR 377
Madde 35: Limited Şirketlerin Amme Borçları 377
AÇIKLAMALAR 378
İÇTİHATLAR 385
Mükerrer Madde 35: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 407
AÇIKLAMALAR 408
İÇTİHATLAR 424
Madde 36: Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri 444
AÇIKLAMALAR 444
İÇTİHATLAR 446
Üçüncü Bölüm
ÖDEME
Madde 37: Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme 447
AÇIKLAMALAR 447
I. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmiş Olması 447
II. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmemiş Olması 449
III. Borcun Vadesinden Önce Ödenmesi 452
İÇTİHATLAR 456
Madde 38: Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi 475
Madde 39: Ödeme Yeri 475
AÇIKLAMALAR 475
İÇTİHATLAR 478
Madde 40: Ödeme Şekli, Makbuz 479
AÇIKLAMALAR 479
İÇTİHATLAR 482
Madde 41: Hususi Ödeme Şekilleri 484
AÇIKLAMALAR 485
İÇTİHATLAR 493
Madde 42: Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler 497
AÇIKLAMALAR 498
İÇTİHATLAR 499
Madde 43: Çeklerde Tanzim Tarihi 500
AÇIKLAMALAR 500
Madde 44: Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 501
AÇIKLAMALAR 501
İÇTİHATLAR 502
Madde 45: Vergi Cüzdanları 504
AÇIKLAMALAR 505
Madde 46: Ödemenin İspatı 507
AÇIKLAMALAR 507
İÇTİHATLAR 508
Madde 47: Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 509
AÇIKLAMALAR 510
İÇTİHATLAR 518
Dördüncü Bölüm
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI
Madde 48: Tecil 523
AÇIKLAMALAR 524
I. Tecil 524
II. Tecilin Şartları 527
III. Tecil Faizi 531
IV. Tecil Talebinin Süreli Reddi 532
V. Tecil Koşullarına Uyulmaması 533
VI. Aciz Halinde Tecil 534
VII. İdari Para Cezasında Taksitlendirme Uygulaması 535
İÇTİHATLAR 548
Madde 48/A: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 557
AÇIKLAMALAR 559
Madde 49: İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 573
AÇIKLAMALAR 573
Madde 50: Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 575
AÇIKLAMALAR 575
İÇTİHATLAR 576
Madde 51: Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 577
AÇIKLAMALAR 577
I. Gecikme Zammının Mahiyeti ve Kapsamı 577
II. Gecikme Zammı Oranı 580
III. Sürelerin Hesabı 582
IV. Gecikme Zammının Takibi 584
V. Ölüm Halinde Gecikme Zammı 584
VI. Mücbir Sebep Durumunda Gecikme Zammının Uygulanması 584
İÇTİHATLAR 593
Madde 52: Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler 609
AÇIKLAMALAR 609
I. Gecikme Zammında Uygulama Süresi 609
A. Tecil 611
B. İflas 611
C. Aciz Hali 613
II. Gecikme Zammının Uygulanmasında Durma Halleri 614
A. Mirasçılarda Bekleme Süresi 614
B. Mücbir Sebepler 615
III. Gecikme Zammının Önceden Bildirim Zorunluluğu 615
İÇTİHATLAR 616
Madde 53: Köylerde Gecikme Zammı 624
AÇIKLAMALAR 624
İKİNCİ KISIM
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
Birinci Bölüm
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI
Madde 54: Cebren Tahsil ve Şekilleri 629
AÇIKLAMALAR 629
I. Cebren Tahsilata Başlama Zamanı 630
II. Cebren Tahsil Türleri 630
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi 631
B. Borçlu Mallarının Haczi 631
C. Borçlunun İflasının İstenmesi 632
İÇTİHATLAR 632
Madde 55: Ödeme Emri 643
AÇIKLAMALAR 644
I. Genel Olarak 644
II. Ödeme Emrinin İçeriği 646
III. Ödeme Emrinin Tebliği 648
A. Belediye Sınırları İçinde Tebliğ 648
B. Belediye Sınırları Dışındaki Köylerde Tebliğ 648
IV. Borçluya Ait Malları Ellerinde Bulunduran Üçüncü Kişilerin Yükümlülüğü 648
İÇTİHATLAR 650
Madde 56: Teminatlı Alacaklarda Takip 673
AÇIKLAMALAR 673
İÇTİHATLAR 676
Madde 57: Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip 684
AÇIKLAMALAR 684
İÇTİHATLAR 684
Madde 58: Ödeme Emrine İtiraz 686
AÇIKLAMALAR 687
I. Genel Olarak 687
II. Ödeme Emrinin Unsurları 695
A. Yetki Unsuru 695
B. Şekil Unsuru 696
C. Sebep Unsuru 696
D. Konu Unsuru 697
E. Amaç Unsuru 697
III. Dava Açma Nedenleri 700
A. Borcun Olmadığı 700
1. Borcu Doğuran İşlemin Olmadığı 701
2. Borcun Tamamen Ödenmiş Olması 701
3. Mahsup Talebinde Bulunma 718
4. Vadenin Dolmamış Olması 719
5. Borçlunun Şahsında Hata Yapılması 725
6. Kamu Alacağını Kaldıran Diğer Nedenler 726
B. Borcun Kısmen Ödenmiş Olması 728
C. Borcun Zamanaşımına Uğramış Olması 728
IV. Muhakeme Usulü 733
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 736
B. Dava Açma Süresi 741
C. Kısmi Dava Açma 753
D. Karara Bağlama 753
V. Takip İşlemlerinin Durması 753
VI. Haksız Çıkma Zammı 754
VII. Bölge idare mahkemesi ve Danıştay’a Başvurma 758
VIII. Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu ve Sonuçları 759
İÇTİHATLAR 761
Madde 59: Mal Bildirimi 777
AÇIKLAMALAR 777
İÇTİHATLAR 782
Madde 60: Mal Bildiriminde Bulunmayanlar 783
AÇIKLAMALAR 784
I. Genel Olarak 784
II. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri 785
III. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları 786
IV. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı: 787
İÇTİHATLAR 788
Madde 61: Mal Edinme ve Mal Artmaları 789
AÇIKLAMALAR 789
Madde 62: Haciz 790
AÇIKLAMALAR 790
I. Genel Olarak 790
II. Adi Ortaklıkta, Ortakların Mal Varlığının Haczi 792
III. Hacizde (Tertip) Usul 792
IV. Haciz İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurulması 794
A. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması 795
B. İdare Mahkemesinde Dava Açma 795
C. İş Mahkemelerinde Dava Açılması 796
D. Hacze Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Hususlar 797
İÇTİHATLAR 802
Madde 63: Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi 819
AÇIKLAMALAR 819
I. Maddede Sayılan Mal ve Hakların Paraya Çevrilme Yöntemi 820
A. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 820
B. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 820
C. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 822
İÇTİHATLAR 823
Madde 64: Haciz Varakası 824
AÇIKLAMALAR 824
İÇTİHATLAR 825
Madde 65: Köylerde Haciz 831
AÇIKLAMALAR 832
Madde 66: Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 832
AÇIKLAMALAR 832
I. Genel Olarak 832
II. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 833
A. Mülkiyet Hakkı 834
B. Rehin Hakkı 835
C. Eklenti 835
D. Kişisel Haklar 835
E. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma 836
III. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 837
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 837
B. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 837
İÇTİHATLAR 838
Madde 67: Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 846
AÇIKLAMALAR 846
I. Genel Olarak 846
II. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu 848
III. Borçlu ile Birlikte İkamet Edenlerin İstihkak İddiası 848
İÇTİHATLAR 850
Madde 68: İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler 859
AÇIKLAMALAR 859
I. Yetkili Mahkeme 859
II. Görevli Mahkeme 860
III. Yargılama Usulü 861
IV. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi 862
İÇTİHATLAR 863
Madde 69: Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak 869
AÇIKLAMALAR 869
I. Kamu İdareleri Arasındaki Hacze İştirakin Koşulları 869
II. Satış Bedelinin Ödenme Sırası 870
İÇTİHATLAR 872
Madde 70: Haczedilemeyecek Mallar 877
AÇIKLAMALAR 878
I. Devlet Malları Haczedilemez 879
II. Mahalli İdarelerin Mal ve Hakları 887
A. Köy Orta Malları Haczedilemez 887
B. İl Özel İdaresine Ait Malları Haczedilemez (İl özel id. K m.75) 887
C. Belediyeler 888
III. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal ve Haklar 902
IV. 6183 Sayılı Kanunun 70. Maddesinde ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Diğer Mal ve Haklar 914
A. Borçlunun Şahsı ve Mesleki İçin Gerekli Elbise ve Eşyasıyla Borçlu ve Ailesine Gerekli Olan Yatak Takımları ve İbadete Mahsus Kitap ve Eşyası 914
B. Vazgeçilmesi Kabil Olmayan Mutfak Takımı ve Pek Lüzumlu Ev Eşyası 916
C. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Taşıtları ve Diğer Teferruat ve Tarım Aletleri; Çiftçi Değilse, Sanat ve Mesleki için Gerekli Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Taşıt Sahiplerinin Ancak Geçimlerini Sağlayan Taşıt Vasıtaları 917
D. Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri için Gerekli ise, Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 922
E. Borçlu veya Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Gerekli Tohumluğu 923
F. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve ve Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu İşler İçin Gerekli Bulunan Alet ve Edevatı, Malzemesi ve Fide ve Tohumluğu, Haczedilemez 923
G. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri için Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 923
H. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Aylıkları ile Bu Kabil Kimselerin Dul ve Yetimlerine Bağlanan Aylıklar ve Ordunun Hava ve Deniz Altı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış İkramiyeleri 923
I. Bir Yardım Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Aylıklar 924
İ. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar için Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar 924
J. 10. Askerlik Malullerine, Şehit Yetimlerine Verilen Harb Malullüğü Zammı ile 1485 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Tekel Beyiyeleri 925
K. Borçlunun Haline Münasip Evi 925
L. Harcırah Kanununa Göre Yapılan Ödemeler 935
M. 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Aylıklar 936
V. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal ve Haklar 936
İÇTİHATLAR 936
Madde 71: Kısmen Haczedilebilen Gelirler 937
AÇIKLAMALAR 938
I. Aylıklar 938
II. Her Çeşit Ücretler 938
III. Emekli Aylıkları 940
IV. Ödenekler 944
V. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar 944
VI. İntifa Hakları ve Hasılatı 944
VII. Sigorta ve Emeklilik Sandıkları Tarafından Bağlanan Gelirler 945
İÇTİHATLAR 948
Madde 72: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 953
AÇIKLAMALAR 954
İÇTİHATLAR 955
Madde 73: Haczin Neticeleri 956
AÇIKLAMALAR 957
I. Haczin Kamu Borçlusu Açısından Sonuçları 957
II. Haczin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları 958
III. Haczin Alacaklı Kamu İdaresi Açısından Sonuçları 958
İÇTİHATLAR 959
Madde 74: Paraya Çevirme 961
AÇIKLAMALAR 962
I. Paraya Çevirme 962
II. Satış Bedelinin Mahsubunda Sıra 962
III. Satışın Ertelenmesi 962
Madde 74/A: Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması 963
AÇIKLAMALAR 963
I. Genel Bilgi 963
II. Hacizlerin Kaldırılma Şartları 964
III. Tahsil Edilen Paranın Paylaştırılması 965
Madde 75: Aciz Hali 969
AÇIKLAMALAR 969
I. Aciz Halinin Gerçekleşmesi 969
II. Aciz Halinin Belgelenmesi 970
İÇTİHATLAR 971
Madde 76: Aczin Neticeleri 974
AÇIKLAMALAR 974
İÇTİHATLAR 975
İkinci Bölüm
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
Madde 77: Menkul Malların Haczi 979
AÇIKLAMALAR 979
İÇTİHATLAR 983
Madde 78: Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı 986
AÇIKLAMALAR 987
I. Haciz Sırasında Bulunacaklar 987
II. Haciz Yapılması 988
III. Haciz Tutanağının Tebliğ Edilmesi 988
IV. Haczin Yapılacağı Zaman 989
İÇTİHATLAR 989
Madde 79: Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi 990
AÇIKLAMALAR 992
I. Haciz Bildirisi ile Yapılması Mümkün Hacizler 993
II. Haciz Bildiriminin İçeriği ve Tebliği 998
A. Haciz Bildiriminin İçeriği 998
B. Haciz Bildiriminin Tebliği 999
III. Haciz Bildirisinin Bankalara Yapılması 999
IV. Haciz Bildirimini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu 1000
V. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması 1001
VI. Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı İtirazda Bulunması ve Sonuçları 1006
VII. Üçüncü Şahsın Rücü Hakkı ve İmkansızlık Nedeniyle Mal Yerine Bedelin Teslimi 1008
İÇTİHATLAR 1012
Madde 80: Zor Kullanma 1042
AÇIKLAMALAR 1042
Madde 81: Hacizde Değerleme 1043
AÇIKLAMALAR 1043
İÇTİHATLAR 1045
Madde 82: Haczedilen Menkul Malların Korunması 1046
AÇIKLAMALAR 1046
İÇTİHATLAR 1051
Madde 83: Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri 1053
AÇIKLAMALAR 1053
İÇTİHATLAR 1055
Madde 84: Menkul Malların Satışı 1060
AÇIKLAMALAR 1060
İÇTİHATLAR 1063
Madde 85: Satış Şekli, Artırma ve İlan 1068
AÇIKLAMALAR 1069
I. Satışın İlanı 1069
II. Satışın Yapılacağı Yer 1070
III. Satış Usulü 1070
IV. Satış Bedelinin Ödenmesi 1071
V. Kısmi Satışın Kamu Alacağını Karşılaması 1071
VI. Satış Sonunda Tutanak Düzenlenmesi 1071
İÇTİHATLAR 1072
Madde 86: Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi 1073
AÇIKLAMALAR 1073
Madde 87: Satılamayan Menkul Mallar 1074
AÇIKLAMALAR 1074
I. Birinci Artırma 1074
II. İkinci Artırma 1074
III. Pazarlıkla Satış 1075
İÇTİHATLAR 1076
Üçüncü Bölüm
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
Madde 88: Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi 1079
AÇIKLAMALAR 1079
I. Taşınmaz Mal Kavramı 1079
II. Taşınmazların Haciz Usulü 1079
III. Taşınmaz Haczinin Kapsamı 1080
IV. Gemi’lerin Haczi 1082
V. Gemilerin İhtiyati Haczi 1085
VI. Gemilerin Satışı 1086
İÇTİHATLAR 1089
Madde 89: Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi 1093
AÇIKLAMALAR 1093
Madde 90: Satış ve Satış Komisyonları 1094
AÇIKLAMALAR 1094
İÇTİHATLAR 1095
Madde 91: Gayrimenkullere Değer Biçme 1097
AÇIKLAMALAR 1097
İÇTİHATLAR 1098
Madde 92: Gayri Menkullerin Satış Şartnamesi 1100
AÇIKLAMALAR 1100
Madde 93: Gayrimenkul Satışında İlan 1105
AÇIKLAMALAR 1105
İÇTİHATLAR 1109
Madde 94: Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale 1112
AÇIKLAMALAR 1113
I. Açık Artırmaya Katılma 1113
II. Açık Artırmada Usulü 1114
III. Taşınmaz Rehni Suretiyle Sağlanmış Muaccel Borçlar 1116
IV. Kamu Alacağına Yetecek Kadar Satış Yapılması 1116
V. İhalenin Tebliği 1116
İÇTİHATLAR 1118
Madde 95: Artırmanın Uzatılması 1122
AÇIKLAMALAR 1122
İÇTİHATLAR 1123
Madde 96: İhalenin Yapılamaması 1125
AÇIKLAMALAR 1125
İÇTİHATLAR 1126
Madde 97: Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 1128
AÇIKLAMALAR 1128
I. Satış Bedelinin Tahsili 1128
II. İhale Kararının Geri Alınması ve Yeniden Artırma 1129
III. İhalenin Feshinin (Geri Alınmasının) Sonuçları 1130
IV. İki Artırma Arasındaki Farkın Kamu Alacağından Fazla Olması 1130
İÇTİHATLAR 1130
Madde 98: Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 1132
AÇIKLAMALAR 1132
İÇTİHATLAR 1135
Madde 99: İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil 1136
AÇIKLAMALAR 1137
I. Mülkiyetin İntikali 1137
II. İhalenin Feshi Şikayeti 1137
A. Konusu 1137
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1137
C. Fesih Nedenleri 1138
D. İhalenin Feshini Kimler Talep Edebilir 1138
E. İhalenin Feshini İsteme Süresi 1139
F. İhalenin Feshi Talebinin İncelenme Usulü 1140
III. İcra Hukuk Mahkemesinin Kararı ve Sonucu 1142
A. İhalenin Feshine Karar Verilmesi 1142
B. İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi 1142
İÇTİHATLAR 1143
Dördüncü Bölüm
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO
Madde 100: İflas Yoluyla Takip 1153
AÇIKLAMALAR 1153
I. İflasa Tabi Olan Kişiler 1154
A. Tacirler 1154
1. Tüzel Kişi Tacirler 1154
2. Gerçek Kişi Tacirler 1154
B. Tacir Sayılanlar 1155
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 1155
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 1155
II. İflas Yolları 1155
A. Doğrudan İflas Halleri 1156
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177) 1156
2. Borçlunun Talebiyle 1156
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası 1157
B. Takibe Dayalı İflas 1157
1. Adi takibe dayalı İflas yolu (İİK. m.155, 156) 1157
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas 1158
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev 1158
III. Masanın Oluşturulması 1158
IV. İflasın Tasfiyesi 1159
A. Basit Tasfiye 1160
B. Adi Tasfiye 1161
V. Sıra Cetveli 1161
A. İflas Alacaklarının Sıra Cetvelindeki Yeri ve Sırası 1161
1. Rehinli Alacak 1162
2. Âdi Alacaklar ve Sırası 1162
B. Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz 1167
1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet 1167
2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 1169
VI. İflasın Kapanması 1169
VII. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 1172
İÇTİHATLAR 1174
Madde 101: Konkordato 1182
AÇIKLAMALAR 1183
İÇTİHATLAR 1186
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR,
CEZALAR VE SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ZAMANAŞIMI VE TERKİ
Madde 102: Tahsil Zamanaşımı 1187
AÇIKLAMALAR 1187
İÇTİHATLAR 1193
Madde 103: Zamanaşımının Kesilmesi 1210
AÇIKLAMALAR 1211
I. Genel Olarak 1211
II. Zamanaşımını Kesen Haller 1211
A. Ödeme 1211
B. Haciz Uygulanması 1212
C. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat 1212
D. Ödeme Emri Tebliği 1213
E. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmesi 1213
F. Yukarıdaki, Sayılan İşlemlerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurum Mümessillerine Uygulanması veya Bunlar Tarafından Yapılması 1213
G. İhtilaflı Kamu Alacakları İle İlgili Mahkemelerce Bozma Kararı Verilmesi 1213
H. Amme Alacağının Teminata Bağlanması 1214
I. Mahkeme Tarafından İcranın Ertelenmesine Karar Verilmesi 1214
İ. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazıyla Müracaat Edilmesi 1215
J. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması 1215
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 1215
İÇTİHATLAR 1216
Madde 104: Zamanaşımının İşlememesi (Durması) 1223
AÇIKLAMALAR 1223
Madde 105: Tabii Afetler Sebebiyle Terkin 1226
AÇIKLAMALAR 1226
I. Terkin Nedeni Olarak Kabul Edilen Doğal Afetler 1226
II. Doğal Afet Nedeniyle Terkin İçin Diğer Koşullar 1227
III. Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Kamu Alacakları 1227
İÇTİHATLAR 1229
Madde 106: Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin 1230
AÇIKLAMALAR 1230
Geçici Madde 8 1232
İkinci Bölüm
YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 107: Sırrın İfşası 1235
AÇIKLAMALAR 1235
I. Sırrın İfşası Suçu 1235
II. Sırrın İfşası Sayılmayan Eylem 1237
III. Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açılmasını Beş Yıl Süre İle Ertelenmesi (CMK. m.171) 1237
Madde 108: Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satın Alamayacak Olanlar 1238
AÇIKLAMALAR 1238
Madde 109: Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemeyecek Olanlar 1239
AÇIKLAMALAR 1240
Madde 110: Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar 1241
AÇIKLAMALAR 1241
I. Genel Olarak 1241
II. Suçun Unsurları 1242
A. Suçun Sanığı 1242
B. Suçun Maddi Unsuru 1242
C. Suçun Cezası 1244
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 1244
İÇTİHATLAR 1245
Madde 111: Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar 1248
AÇIKLAMALAR 1248
I. Suçun Unsurları 1249
II. Suçun Manevi Unsuru 1249
III. Görevli Mahkeme 1250
IV. Suçun Cezası 1250
Madde 112: Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler 1251
AÇIKLAMALAR 1251
Madde 113: Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler 1252
AÇIKLAMALAR 1252
I. Suçun Faili 1253
II. Bildirim Yapılmış Olması 1253
III. Onbeş Gün İçinde Malın Bildirilmemesi 1253
IV. Suçun Manevi Unsuru 1253
V. Görevli Mahkeme 1253
VI. Suçun Cezası 1253
Madde 114: İstenecek Bilgileri Vermeyenler 1254
AÇIKLAMALAR 1254
I. Suçun Faili 1255
II. Suçun Maddi Unsuru 1255
III. Suçun Manevi Unsuru 1255
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1255
V. Suçun Cezası 1255
İÇTİHATLAR 1256
Madde 115: Suçların Takibi 1256
AÇIKLAMALAR 1256
Üçüncü Bölüm
SON HÜKÜMLER, KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
Madde 116 1259
Ek Madde 1: Erken Ödemede İndirim 1260
İÇTİHATLAR 1261
Geçici Madde 1: Tahsili Emval Kanununa Göre Başlamış Takipler 1263
Geçici Madde 2: Bu Kanunun Neşri Tarihinde Gecikme Zammına Tabi Olmayan Amme Alacakları 1263
Geçici Madde 3: Bu Kanuna Göre Takip Edilecek Vakıf Mukataa ve Müecceleleri 1263
Geçici Madde 4 1263
Geçici Madde 5 1264
Geçici Madde 6 1264
Geçici Madde 7 1264
Geçici Madde 8 1265
Geçici Madde 9 1272
Madde 117: Yürürlük 1272
Madde 118: Yürütmeye Memur Olanlar 1272
Yararlanılan Kaynaklar 1273
Kavramlar Dizini 1275

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
750,00   
750,00   
2
375,00   
750,00   
3
250,00   
750,00   
4
187,50   
750,00   
5
150,00   
750,00   
6
125,00   
750,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
750,00   
750,00   
2
375,00   
750,00   
3
250,00   
750,00   
4
187,50   
750,00   
5
150,00   
750,00   
6
125,00   
750,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
750,00   
750,00   
2
375,00   
750,00   
3
250,00   
750,00   
4
187,50   
750,00   
5
150,00   
750,00   
6
125,00   
750,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
750,00   
750,00   
2
375,00   
750,00   
3
250,00   
750,00   
4
187,50   
750,00   
5
150,00   
750,00   
6
125,00   
750,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
750,00   
750,00   
2
375,00   
750,00   
3
250,00   
750,00   
4
187,50   
750,00   
5
150,00   
750,00   
6
125,00   
750,00   
Kapat