%3
Sıra Cetveli Mahmut Coşkun

Hacizde ve İflastaSıra Cetveli


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
1288
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282546
Boyut
16x24
Baskı
21.470,00 TL 1.425,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1425 puan kazanacaksınız)
   1425

Mahmut COŞKUN ( Yargıtay Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER
 
İkinci Baskıya Önsöz 
 
5
HACİZDE SIRA CETVELİ
 
 
§1 – HACİZ 
 
23
I. Haciz Talebinin Başlangıcı 
 
23
A. İlamsız Genel Takipte Ödeme Emrinin Kesinleşmesi ve Haciz İstenebilmesi 
 
24
B. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Haciz İstenebilmesi 
 
25
İçtihatlar 
 
27
II. Haciz İsteme Süresi 
 
38
İçtihatlar 
 
39
III. Haciz Kararı ve Uygulaması 
 
44
İçtihatlar 
 
45
A. Menkul Malların Haczi (İİK.m.88) 
 
49
İçtihatlar 
 
52
B. Gayrimenkullerin Haczi 
 
63
İçtihatlar 
 
65
C. Borçlunun Üçüncü Kişideki Alacak Veya Malının Haczi (İİK.m.89) 
 
68
İçtihatlar 
 
70
D. Yenileme Haczi 
 
85
İçtihatlar 
 
85
IV. Hacizli Malın Süresi İçinde Satışının İstenmesi 
 
89
A. Satış Talebi (İİK.m.106) 
 
89
1. Genel Bilgi 
 
89
İçtihatlar 
 
93
2. Menkul Mallar İçin Satış İsteme Süresi (m.106) 
 
107
İçtihatlar 
 
109
3. Taşınmaz Malların Satış İsteme Süresi 
 
114
İçtihatlar 
 
115
4. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacizlerde Satış İsteme Süresi 
 
117
İçtihatlar 
 
118
B. Her alacaklının Mensup Olduğu Derece Adına Satış Talebinde Bulunması (İİK.m.107) 
 
122
İçtihatlar 
 
123
C. Haczin Kalkması (İİK.m.110) 
 
126
İçtihatlar 
 
128
§2 – HACZE İŞTİRAK 
 
150
I. Hacze Takipli İştirak 
 
150
A. Hacze Takipli İştirakin Koşulları 
 
151
1. Haciz Koyma Yetkisi ve Haciz İsteme Hakkının Düşmemiş Olması (İİK m. 78) 
 
151
İçtihatlar 
 
152
2. Öncelik Koşulu (İİK m. 100) 
 
164
a. Genel Bilgi 
 
164
İçtihatlar 
 
166
b. Öncelik Koşulunu İspatlayan Belgeler (İİK.m.100) 
 
169
aa. Kati Aciz Belgesi ile Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Hacze İştirak 
 
169
aaa. Kesin Aciz Belgesi: (İİK m.143) 
 
169
İçtihatlar 
 
172
bbb. Rehin Açığı Belgesi: (İİK.m.152) 
 
174
İçtihatlar 
 
174
bb. İlama Dayalı Olarak Hacze İştirak (İİK.m.100/1–2) 
 
175
İçtihatlar 
 
176
cc. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK.m.100/1–3) 
 
179
İçtihatlar 
 
179
dd. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz Veya Belgeye İstinaden Hacze İştirak 
 
181
İçtihatlar 
 
182
ee. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satışlarda Satıcının Malı Haczi ve Bu Haczin İştiraki 
 
183
İçtihatlar 
 
183
3. Zaman Koşulu 
 
185
İçtihatlar 
 
187
B. Takipli İştirakte İzlenecek Yöntem 
 
188
İçtihatlar 
 
189
C. İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştiraki (İİK. 268) 
 
191
1. Genel Bilgi 
 
191
İçtihatlar 
 
194
2. Birden Çok İhtiyati ve Kesin Haczin Çeşitli İhtimallere Göre Hacze İştiraki 
 
203
a. İhtiyatî Hacizden Sonra Kesin Haciz Konulmasında İştirak 
 
203
İçtihatlar 
 
204
b. Kesin Hacizden Sonra İhtiyatî Haciz Konulması 
 
208
İçtihatlar 
 
208
c. İhtiyati Hacizden Sonra, İkinci İhtiyati Haciz Konulması 
 
210
İçtihatlar 
 
211
d. İhtiyati Hacizden Sonra Aynı Malın Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi 
 
215
İçtihatlar 
 
216
e. Rehin Veya İpoteğin, Haciz Veya İhtiyati Hacizden Sonra Olması Halinde, Hacze İştirak 
 
218
İçtihatlar 
 
220
3. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Hacze İştiraki 
 
225
İçtihatlar 
 
227
4. İhtiyati Tedbir Kararının Hacze iştiraki 
 
237
İçtihatlar 
 
238
II. Kamu Alacağının Hacze İştirakı 
 
243
A. Sıra Cetveli Yapma Görevi 
 
243
İçtihatlar 
 
244
B. Kamu Alacağı 
 
245
İçtihatlar 
 
247
C. Kamu Alacağının İmtiyazı (6183 s.K.m.21) 
 
254
İçtihatlar 
 
255
1. Özel Alacak İçin Konulmuş Hacze, Kamu Alacağının İştiraki 
 
256
İçtihatlar 
 
259
2. Haciz, Rehin ve Kamu Haczi Sıralamasında, Hacze İştirak 
 
265
İçtihatlar 
 
267
3. Malın Aynından Kaynaklanan Kamu Alacakları 
 
269
a. Gümrük Vergileri 
 
269
b. Bina ve Arazi Vergileri 
 
270
c. Katma Değer Vergisi 
 
271
d. Veraset ve İntikal Vergisi 
 
271
e. Motorlu Taşıtlar Vergisi 
 
272
f. Yukarıda Sayılan Vergilerin Gecikme Zammı ile Tecil Faizi Gibi Ferileri 
 
272
İçtihatlar 
 
274
a. Teminatın Kapsamı 
 
277
b. Teminat Dışında Kalan Eşya ve Malzeme 
 
278
c. Teminat Sayılan Malda Hacze İştirak 
 
279
5. İhtiyaten Haczedilen Mallar Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması 
 
280
6. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacze, Diğer Alacaklıların İştiraki 
 
280
İçtihatlar 
 
280
7. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak (6183.s.K.m.69) 
 
284
İçtihatlar 
 
287
D. Kamu Alacağının Hacze İştirak Koşulları 
 
292
1. Genel Bilgi 
 
292
2. Kamu Alacakları İçin Haciz Konulması 
 
293
İçtihatlar 
 
296
3. Kamu Alacağının Hacze İştirak Usulü 
 
302
İçtihatlar 
 
304
4. Bazı Kamu Alacaklarında Özel Sorumluluk Halleri 
 
313
a. Kanuni Temsilcilerin Kamu Borçlarından Sorumluluğu (6183.s.K.mük. m.35. VUK.m.10) 
 
313
İçtihatlar 
 
321
b. Limited Şirketlerde Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğu (6183.s.K.m.35) 
 
331
İçtihatlar 
 
334
c. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Ödenmesinde Sorumluluk (5510 s.K.m.88) 
 
344
İçtihatlar 
 
346
III. Hacze Takipsiz İştirak (İİK.m.101) 
 
350
A. Hacze İmtiyazlı Katılabilecek Olanlar ve Alacak Türleri 
 
351
1. Hacze İmtiyazlı Olarak Katılabilecek Kişiler 
 
351
2. Alacak Türleri 
 
352
3. Hacze İmtiyazlı Katılmada Süre 
 
356
İçtihatlar 
 
356
B. Hacze Takipsiz (İmtiyazlı) Katılmada Usul 
 
360
1. Hacze Takipsiz (İmtiyazlı) Katılma Talebi 
 
360
2. Takipsiz İştirak Talebinin Tebliği 
 
362
3. İtirazın İştirak Talebinde Bulunana Tebliği 
 
362
C. Hacze İştirak Davası 
 
363
1. Genel Bilgi 
 
363
2. Davanın Tarafları 
 
363
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
363
4. Dava Açma Süresi 
 
363
5. Davanın Niteliği ve Yargılama Usulü 
 
364
6. Hüküm 
 
365
İçtihatlar 
 
366
D. İİK’nın 101. Maddesi ile 206. Maddesinin Karşılaştırılması 
 
369
İçtihatlar 
 
370
E. Hacze İştirakin Sonuçları 
 
371
İçtihatlar 
 
372
§3 – SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ (İİK m. 140) 
 
374
I. Genel Bilgi 
 
374
İçtihatlar 
 
380
1. Sıra Cetvelini Yapacak İcra Dairesiyle İlgili İçtihatlar 
 
380
2. Sıra Cetvelinin Resen ve Ayrı Ayrı Yapılmasıyla İlgili İçtihatlar 
 
388
3. Sıra Cetveli Kabul Edilen Kararlarla İlgili İçtihatlar 
 
396
4. Cevelde Yer Alan Toplam Alacağın Hesaplanacağı Tarihle İlgili İçtihatlar 
 
399
II. Sıra Cetvelinin İçeriği 
 
405
İçtihatlar 
 
407
III. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (İİK.m.140,206) 
 
418
A. Genel Bilgi 
 
418
İçtihatlar 
 
419
B. Rehinden Önce Ödenecek Alacaklar 
 
422
1. Mahcuz Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 138), 
 
422
İçtihatlar 
 
425
2. Medeni Kanun’un 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 
 
434
İçtihatlar 
 
435
3. Haczedilen Gemi İse, “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 
 
436
İçtihatlar 
 
438
4. Belediye Asfalt, Kanalizasyon ve Su Tesisi Katılım Bedelleri (3194 s.K.m.23; 2664 s.K.m.86–88,93) 
 
441
5. Sıra Cetveli Tebligat Giderleri 
 
441
C. Rehinli Alacakların Sırası (İİK m. 206) 
 
441
İçtihatlar 
 
442
1. Taşınır Rehni: (TMK.m.939 vd) 
 
445
a. Genel Bilgi 
 
445
İçtihatlar 
 
446
b. Taşınır Rehni ve Türleri 
 
447
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 
 
448
İçtihatlar 
 
449
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 
 
451
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 
 
452
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 
 
453
İçtihatlar 
 
453
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 
 
455
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 
 
456
gg. Gemi Rehni 
 
456
ğğ. Kıymetli Evrak ve Alacak Rehni 
 
458
İçtihatlar 
 
459
hh. Hapis Hakkı 
 
460
aaa. Genel Olarak 
 
460
bbb. Hapis Hakkının Şartları 
 
461
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları 
 
462
aaaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270,271) 
 
462
İçtihatlar 
 
466
bbbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3) 
 
469
cccc. 6183 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı 
 
469
İçtihatlar 
 
471
dddd. Alacaklının, Alacakla İlgili Hak veya Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı 
 
472
İçtihatlar 
 
472
ıı. Mülkiyeti Muhafaza Satışına Konu Mal Bedelinin Paylaşımındaki Özellikler 
 
475
İçtihatlar 
 
476
İçtihatlar 
 
479
jj. Alacağın Devri (Temliki) Halinde Paranın Paylaştırılması (TBK.m.183 vd) 
 
481
İçtihatlar 
 
482
2. Taşınmaz Rehni (İpotek) 
 
485
a. İpotek Nedir 
 
485
b. İpoteğin Kapsamı 
 
486
aa. Genel Bilgi 
 
486
İçtihatlar 
 
487
bb. İpoteğin Kesin veya Üst Limit İpoteği Olması 
 
488
İçtihatlar 
 
490
cc. İpoteğin Süreli Olması 
 
502
İçtihatlar 
 
505
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 
 
509
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 
 
510
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi 
 
511
İçtihatlar 
 
511
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 
 
512
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 
 
513
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 
 
513
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler 
 
514
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler 
 
514
İçtihatlar 
 
516
D. Rehinli Alacaklardan Sonra Ödenecek Kamu Alacakları 
 
518
a. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergi Alacağı (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2) 
 
518
İçtihatlar 
 
519
b. Katma Değer Vergisi ile Zam ve Cezalarının Önceliği 
 
524
İçtihatlar 
 
524
E. Adi Alacaklar ve Sırası 
 
525
1. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 
 
525
İçtihatlar 
 
526
aa. Birinci Sıra 
 
529
aaa. İşçilik Alacakları 
 
529
İçtihatlar 
 
531
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 
 
537
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 
 
537
İçtihatlar 
 
538
bb. İkinci Sıra: (Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 
 
546
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 
 
546
İçtihatlar 
 
549
Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar 
 
552
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 
 
559
İçtihatlar 
 
563
d. Gemi Alacaklılarının İmtiyazı 
 
572
e. Gemi Sıra Cetveli 
 
572
İçtihatlar 
 
574
2. Dördüncü Sıra: İmtiyazsız Alacaklar 
 
575
F. Sıralar Arasındaki İlişki 
 
575
G. Sıra Cetvelinin Tebliği (İİK.m.141) 
 
575
İçtihatlar 
 
576
§4 – SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET (İİK.m.142) 
 
579
I. Genel Bilgi 
 
579
İçtihatlar 
 
580
II. Şikâyet Süresi 
 
583
İçtihatlar 
 
584
III. Şikâyet Eden (Müşteki) 
 
586
İçtihatlar 
 
587
IV. Karşı Taraf (Şikâyet Olunan) 
 
596
İçtihatlar 
 
597
V. Görev ve Yetki: (İİK.m.142) 
 
609
İçtihatlar 
 
610
VI. Şikâyetin Konusu ve Başlıca Sebepleri 
 
631
A. Genel Bilgi 
 
631
İçtihatlar 
 
633
B. Takip veya Tebligat Usulsüzlüklerinin Şikâyete Konu Yapılması 
 
640
İçtihatlar 
 
643
VII. Yargılama usulü 
 
650
A. İçtihatlar (Genel İçtihatlar) 
 
653
B. Şikâyetin Duruşmalı Olarak Görülmesine Dair İçtihatlar 
 
666
C. Şikâyetlerin Birleştirilmesi veya Bekletici Mesele Yapılması ile İlgili İçtihatlar 
 
670
VIII. Verilecek Hüküm 
 
677
İçtihatlar 
 
679
IX. Şikâyette Yargılama Giderleri Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
691
İçtihatlar 
 
692
X. Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet İçin Kanun Yolları 
 
693
A. İstinaf 
 
693
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
694
B. Temyiz 
 
698
İçtihatlar 
 
699
C. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yararına Temyiz 
 
707
İçtihatlar 
 
707
XI. İptal Üzerine Yeniden Yapılacak Sıra Cetvelinde Kazanılmış Usulü Hakların Gözetilmesi 
 
708
İçtihatlar 
 
712
§5 – HACİZDE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI 
 
717
I. Özel Alacaklar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
717
İçtihatlar 
 
718
B. Dava Açma Süresi 
 
720
İçtihatlar 
 
721
C. Davanın Tarafları 
 
723
1. Davacı 
 
723
a. Genel olarak 
 
723
b. Kanunen Tanınan Hakları Kullanmayan Alacaklıların İtiraz Davası Açamayacağı Haller 
 
725
c. Borçlunun sıra cetveline yönelik itiraz davası açması: 
 
725
İçtihatlar 
 
726
2. Davalı 
 
738
İçtihatlar 
 
740
D. Davada Yetki ve Görev 
 
744
1. Yetkili Mahkeme 
 
744
İçtihatlar 
 
744
2. Görevli Mahkeme 
 
746
İçtihatlar 
 
747
E. Yargılama Usulü 
 
763
1. Genel Bilgi 
 
763
İçtihatlar 
 
765
2. Davanın Nedenleri 
 
768
İçtihatlar 
 
770
3. İspat Yükü 
 
782
İçtihatlar 
 
784
4. Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
814
İçtihatlar 
 
815
5. Davada Verilecek Karar 
 
817
a. Davanın Reddi 
 
817
İçtihatlar 
 
818
b. Davanın Kabulü 
 
819
İçtihatlar 
 
819
c. Davanın Geri Alınması, Konusuz Kalması, Sulh ve Kabulle Sonuçlanması 
 
832
6. Kanun Yoluna Başvurulması 
 
832
a. İstinaf 
 
832
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
832
b. Temyiz 
 
837
İçtihatlar 
 
838
II. Kamu Alacakları İçin Şikâyet ve İtiraz Davası Açılması 
 
839
A. Şikâyet 
 
839
İçtihatlar 
 
841
B. İtiraz Davası 
 
848
İçtihatlar 
 
851
§6 – ÜCRET VE MAAŞ HACİZLERİNE İŞTİRAK 
 
854
İçtihatlar 
 
856
§7 – PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (m.138) 
 
864
İçtihatlar 
 
867
§8 – AYRILAN PAYIN BEKLETİLECEĞİ HALLER 
 
870
I. Geçici Haciz 
 
870
II. Hacze İştirak Eden Henüz Kesinleşmemiş İhtiyati Haciz 
 
870
İçtihatlar 
 
871
III. Menfi Tespit Davasında Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.72) 
 
873
IV. Süre Verilmesi Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.33) 
 
874
V. Gecikmiş İtiraz Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.65) 
 
875
VI. İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf ve Temyizi 
 
875
VII. Taksit Sözleşmesi Yapılması (İİK.m.111) 
 
875
VIII. Müeccel Rehin Alacağı 
 
876
IX. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluna Borçlunun İtirazı (İİK.m.169) 
 
876
X. Şikâyette Takibin Durdurulması Kararı 
 
876
XI. Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit veya İstihkak Davası yahut Üçüncü Kişiye Yönelik İstihkak Davası 
 
877
§9 – SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI (İİK.m.142/a) 
 
878
İçtihatlar 
 
879
İFLASTA SIRA CETVELİ
 
 
§10 – SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ AŞAMASINA KADAR YAPILAN İŞLEMLER 
 
881
I. İflas Davası Açılması, İlan ve İflasın Bildirileceği Yerler 
 
881
II. Defter Tutulması 
 
883
A. Genel Olarak 
 
883
B. Üçüncü Kişilere Ait Olduğu İddia Edilen Malların Deftere Kayıt Edilmesi (İİK m. 212) 
 
884
C. Deftere Kayıt Edilen Malların Kıymet Takdirinin Yapılması (İİK m. 214) 
 
884
D. İflasta İstihkak İddiaları (İİK.m.228) 
 
885
İçtihatlar 
 
888
E. Masadan Çıkarılmaya İlişkin Özel Düzenlemeler 
 
896
1. Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline Muharrer Senetler (İİK.m.188) 
 
896
2. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (İİK.m.189) 
 
896
3. Satıcının Geri Alma Hakkı (İİK.m.190) 
 
897
§11 – TASFİYE TÜRLERİ 
 
898
I. Müflisin Malının Bulunamaması Nedeniyle İflas Tasfiyesinin Tatili 
 
898
II. Basit Tasfiye (İİK.m.218) 
 
899
İçtihatlar 
 
900
III. Adi Tasfiye (İİK m. 219) 
 
901
A. Genel Bilgi 
 
901
B. İlk Alacaklılar Toplanması 
 
902
C. İflas İdaresinin Oluşturulması 
 
903
D. Masaya Yazdırılan Alacakların İncelenmesi 
 
904
İçtihatlar 
 
905
§12 – SIRA CETVELİNİN YAPILMASI (İİK m. 232) 
 
907
I. Genel Bilgi 
 
907
A. Sıra Cetveli 
 
907
İçtihatlar 
 
907
B. Masaya Girmeyecek Hacizli Mallar (İİK.m.186/2) 
 
909
İçtihatlar 
 
910
C. Sıra Cetvelinin Düzenlenme Süresi (m.232) 
 
914
D. Sıra Cetvelinin İçeriği ve Hangi Alacakların Nasıl Kaydedileceği 
 
914
İçtihatlar 
 
916
E. Sıra Cetvelinin Hükmü 
 
923
F. Sıra Cetvelinin Değiştirilmesi 
 
924
İçtihatlar 
 
924
G. Masa Borçları ve İflas Giderleri (İİK.m.248) 
 
924
İçtihatlar 
 
926
Ğ. Müflisin İflastan Sonra Doğan Borçları 
 
933
İçtihatlar 
 
935
H. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveli 
 
937
İçtihatlar 
 
938
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası 
 
941
A. Genel Bilgi 
 
941
İçtihatlar 
 
942
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar 
 
943
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248), 
 
943
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 
 
943
3. Medeni Kanun’un 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 
 
944
İçtihatlar 
 
945
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185) 
 
946
1. Genel Bilgi 
 
946
İçtihatlar 
 
948
2. Taşınır Rehni 
 
952
a. Genel Bilgi 
 
952
İçtihatlar 
 
953
b. Taşınır Rehni Türleri 
 
954
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 
 
954
İçtihatlar 
 
955
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 
 
958
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 
 
959
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 
 
960
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 
 
960
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 
 
960
gg. Gemi Rehni 
 
961
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni 
 
962
İçtihatlar 
 
963
hh. Bankanın, Müşteri Mevduatı ve Kıymetli Evrakları Üzerinde Rehin Hakkı 
 
966
İçtihatlar 
 
967
ıı. Hapis Hakkı 
 
970
aaa. Genel Olarak 
 
970
bbb. Hapis Hakkının Şartları 
 
971
İçtihatlar 
 
971
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları 
 
973
aaaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270,271) 
 
973
İçtihatlar 
 
976
bbbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3) 
 
977
cccc. 6183 sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı 
 
977
2. Taşınmaz Rehni (İpotek) 
 
979
a. İpotek Nedir 
 
979
b. İpoteğin Kapsamı 
 
980
İçtihatlar 
 
985
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 
 
995
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 
 
996
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi 
 
997
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 
 
997
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 
 
998
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 
 
999
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler 
 
999
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler 
 
1000
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler 
 
1003
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2), 
 
1003
İçtihatlar 
 
1004
2. Katma Değer Vergisi 
 
1009
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 
 
1010
İçtihatlar 
 
1011
F. Adî Alacaklar ve Sırası 
 
1012
1. Genel Bilgi 
 
1012
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 
 
1012
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 
 
1012
İçtihatlar 
 
1012
aa. Birinci Sıra 
 
1013
aaa. İşçilik Alacakları 
 
1013
İçtihatlar 
 
1014
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 
 
1024
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 
 
1024
İçtihatlar 
 
1024
bb. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 
 
1025
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 
 
1026
Genel İçtihatlar 
 
1029
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar 
 
1030
dd. Dördüncü Sıra: (İmtiyazsız Alacaklar) 
 
1032
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 
 
1032
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması 
 
1035
İçtihatlar 
 
1038
G. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207) 
 
1048
Ğ. Masaya Yazılması Özellik Arz Eden Bazı Alacaklar 
 
1049
1. İflastan Önce Dava Konusu Yapılmış Alacakların Masaya Kaydı (İİK.m.194) 
 
1049
İçtihatlar 
 
1051
2. Şarta Bağlı Alacakların Masaya Kaydı (İİK.m.197) 
 
1054
İçtihatlar 
 
1055
3. Teminat Mektubu Bedellerinin Masaya Kaydı 
 
1058
İçtihatlar 
 
1059
4. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmelerinden Doğan Alacakların Masaya Kaydı 
 
1062
5. Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Doğan Alacakların Masaya Kaydı 
 
1063
a. Genel Olarak 
 
1063
b. Sözleşme Taraflarının İflası 
 
1064
aa. Kiracının İflası 
 
1064
bb. Kiralayanın İflası 
 
1065
6. Vadesi Gelmemiş Alacakların Masaya Kaydı (İİK.m.195) 
 
1065
İçtihatlar 
 
1066
7. Konusu Para Olmayan Alacakların Masaya Kaydı (İİK.m.198) 
 
1068
İçtihatlar 
 
1070
8. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası Halinde Alacağın Masaya Kaydı (İİK.m.203) 
 
1073
İçtihatlar 
 
1073
9. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Kaydı (İİK.m.202) 
 
1074
İçtihatlar 
 
1075
10. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi Halinde Alacağın Masaya Kaydı (İİK.m.204) 
 
1077
İçtihatlar 
 
1078
11. Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflası (İİK.m.205) 
 
1078
İçtihatlar 
 
1079
12. Anonim Şirket ve Kooperatifin İflasında Hangi Alacaklar Masaya Yazdırılabilir? 
 
1080
İçtihatlar 
 
1083
13. Yabancı Para Alacaklarının İflas Masasına Kayıt Şekli 
 
1086
İçtihatlar 
 
1086
14. Faiz Alacağının Masaya Kaydı (İİK.m.196) 
 
1088
a. Rehinle Temin Edilmeyen (Adi) Alacaklar İçin Faiz 
 
1088
b. Rehinli Alacaklar İçin Faiz 
 
1088
İçtihatlar 
 
1089
H. Reddedilen Alacakların Sıra Cetvelinde Gösterilmesi (İİK.m.233) 
 
1096
İçtihatlar 
 
1096
I. Sıra Cetvelinin İlan ve Tebliği (İİK m. 234) 
 
1097
İçtihatlar 
 
1098
İ. Alacağın Masaya Geç Bildirilmesi (İİK.m.236) 
 
1100
İçtihatlar 
 
1101
§13 – İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI 
 
1106
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 
 
1106
A. Şikâyetin Konusu 
 
1106
İçtihatlar 
 
1107
B. Şikâyetin Tarafları 
 
1109
İçtihatlar 
 
1110
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1115
İçtihatlar 
 
1116
D. Şikâyetin Süresi 
 
1124
İçtihatlar 
 
1125
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm 
 
1129
İçtihatlar 
 
1130
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları 
 
1136
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363) 
 
1136
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364) 
 
1137
3. Kanun Yararına Temyiz 
 
1137
İçtihatlar 
 
1137
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
1141
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235) 
 
1141
1. Genel Olarak 
 
1141
İçtihatlar 
 
1142
2. Dava Açma Süresi 
 
1155
İçtihatlar 
 
1156
3. Davanın Tarafları 
 
1167
a. Davacı 
 
1167
İçtihatlar 
 
1167
b. Davalı 
 
1169
İçtihatlar 
 
1169
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
1172
İçtihatlar 
 
1173
5. Yargılama Usulü 
 
1186
İçtihatlar 
 
1187
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri 
 
1203
İçtihatlar 
 
1205
7. Davanın Sonuçları 
 
1210
İçtihatlar 
 
1211
8. İflastan Önce Açılan Davanın Kayıt Kabul Davasına Dönüşmesi 
 
1220
İçtihatlar 
 
1223
B. Kayıt Terkin Davası 
 
1225
1. Davacı 
 
1225
İçtihatlar 
 
1226
2. Davalı 
 
1228
İçtihatlar 
 
1228
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1231
İçtihatlar 
 
1231
4. Dava Açma Süresi 
 
1238
İçtihatlar 
 
1239
5. Davanın Konusu 
 
1241
İçtihatlar 
 
1242
6. Yargılama Usulü 
 
1243
İçtihatlar 
 
1244
7. Davanın Sonuçları 
 
1248
İçtihatlar 
 
1250
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu 
 
1252
A. İstinaf Kanun Yolu 
 
1253
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
1254
B. Temyiz Kanun Yolu 
 
1255
C. Kanun Yararına Temyiz 
 
1257
İçtihatlar 
 
1258
§14 – GEÇİCİ PAY DAĞITIMI (İİK.m.252) 
 
1262
İçtihatlar 
 
1263
§15 – İFLASTA PARANIN PAYLAŞTIRILMASI (İİK.m.247) (Pay Cetveli) 
 
1266
İçtihatlar 
 
1268
§16 – İFLASTA ACİZ BELGESİ 
 
1269
İçtihatlar 
 
1270
§17 – SIRA CETVELİ ÖRNEKLERİ 
 
1272
ÖRNEK: 1 
 
1272
ÖRNEK: 2 
 
1275
ÖRNEK: 3 
 
1279
ÖRNEK: 4 
 
1280
Yararlanılan Eserler 
 
1281
Kavram Dizini 
 
1283
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.425,90   
1.425,90   
2
712,95   
1.425,90   
3
475,30   
1.425,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.425,90   
1.425,90   
2
712,95   
1.425,90   
3
475,30   
1.425,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.425,90   
1.425,90   
2
712,95   
1.425,90   
3
475,30   
1.425,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.425,90   
1.425,90   
2
712,95   
1.425,90   
3
475,30   
1.425,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.425,90   
1.425,90   
2
712,95   
1.425,90   
3
475,30   
1.425,90   
Kapat