İcra ve İflas Kanunu (5 Cilt) Mahmut Coşkun

Açıklamalı - İçtihatlıİcra ve İflas Kanunu (5 Cilt)


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
7032
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259586
Boyut
16x24
Baskı
6Konu Başlıkları
- Cilt 1: 1. md – 67. md
- Cilt 2: 67. md – 97. md
- Cilt 3: 97–a. md – 169. md
- Cilt 4: 169–a. md – 269. md
Cilt 5: 269–a. md – 367. md

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Birinci Bap
TEŞKİLAT VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 1: İcra Daireleri 25
AÇIKLAMALAR 26
İÇTİHATLAR 27
Madde 2: İflas Daireleri 29
AÇIKLAMALAR 29
İÇTİHATLAR 29
Madde 3: İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi 30
AÇIKLAMALAR 30
Madde 4: İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı 30
AÇIKLAMALAR 31
İÇTİHATLAR 34
I. Asıl İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerlerle İlgili İçtihatlar 36
II. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren İşlerle İlgili İçtihatlar 46
III. Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar 53
IV. İş Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar 61
V. Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Bakacağı İşlerle ilgili İçtihatlar 63
Madde 5: İcra ve İflas Memurlarının Hukuki Sorumluluğu 65
AÇIKLAMALAR 65
İÇTİHATLAR 67
Madde 6: İcra ve İflas Memurlarının Zimmeti 70
AÇIKLAMALAR 71
İÇTİHATLAR 71
Madde 7: Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı 72
AÇIKLAMALAR 72
İÇTİHATLAR 72
Madde 8: Tutanaklar 73
AÇIKLAMALAR 73
İÇTİHATLAR 75
Madde 8/a: Elektronik İşlemler 84
AÇIKLAMALAR 85
Madde 9: Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 87
AÇIKLAMALAR 88
İÇTİHATLAR 89
Madde 10: İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı 90
AÇIKLAMALAR 90
Madde 10/a: İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi 91
AÇIKLAMALAR 91
İÇTİHATLAR 94
Madde 11: İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı 97
AÇIKLAMALAR 97
Madde 12: İcra Dairesine Ödeme 98
Madde 13: İcra ve İflas Dairelerinin Denetim ve Gözetimi 98
AÇIKLAMALAR 98
Madde 13/a: Cumhuriyet Savcılarının İcra ve İflas Dairelerini Denetlemesi 102
AÇIKLAMALAR 103
Madde 14. Yönetmelik ve Yargıtay kararları 104
AÇIKLAMALAR 105
Madde 15: İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım 105
AÇIKLAMALAR 105
I. İcra Harçları 108
II. İflas Harçları 116
III. İcra ve İflas Giderleri 117
A. İcra Giderleri 117
B. İflas Giderleri 117
İçtihatlar 118
Harçla İlgili Genel İçtihatlar 118
Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Harçlarla İlgili İçtihatlar 137
Bankalardan Harç Alınıp Alınmayacağı ile İlgili İçtihatlar 139
Tellallık Harcı ile İlgili İçtihatlar 143
IV. İcra Takiplerinde Adli Yardım 144
İçtihatlar 147
Madde 16: Şikayet 147
AÇIKLAMALAR 148
I. Şikayetin Konusu 148
II. Şikayet Nedenleri 150
İçtihatlar 150
III. Şikayetin Tarafları 168
A. Şikayet Eden (Müşteki) 168
İçtihatlar 169
İhalenin Feshiyle İlgili İçtihat Özetleri 182
B. Şikayet Edilen (Karşı Taraf) 185
İçtihatlar 186
IV. Şikayet Süresi 190
A. Süreli Şikayet Sebepleri 190
İçtihatlar 191
B. Süresiz Şikayet Halleri (İİK. m.16/2) 206
İçtihatlar 208
V. Şikayette Takip Edilecek Usul 225
İçtihatlar 226
Madde 17: Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar 234
AÇIKLAMALAR 234
I. Şikâyetin Kabulü 234
II. Şikâyetin Reddi 236
III. Şikayetin Konusuz Kalması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı 236
İÇTİHATLAR 236
Madde 18: İcra Hukuk Mahkemesinde Yargılama Usulü 251
AÇIKLAMALAR 251
I. İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 251
İçtihatlar 252
II. İcra Hukuk Mahkemesinde Yetki 258
İçtihatlar 259
III. İcra Mahkemesinde Dava Ehliyeti 262
A. Dava Ehliyeti 262
İçtihatlar 262
B. Sıfat Ehliyeti 269
İçtihatlar 270
IV. Hukuki Nitelendirme 278
İçtihatlar 279
V. Basit Yargılama Usulü 284
İçtihatlar 287
VI. İcra Mahkemesinde Duruşmalı ya da Duruşmasız Olarak Karara Bağlanacak «Şikayet» veya «Davalar» 304
A. “Duruşma Yapıp Yapmama” Konusu, İcra Mahkemesinin Takdirinde Olan İşler 305
İçtihatlar 306
B. İcra Mahkemesinin “Evrak Üzerinde” Karar Vereceği Uyuşmazlıklar 309
C. İcra Mahkemesinde Mutlaka Duruşmalı Görülecek İşler 310
İçtihatlar 311
D. İcra Hukuk Mahkemesinde Tanık, BilirkişiKeşif ve Yemin Delillerinin Geçerli Olduğu İşler 322
İçtihatlar 324
E. İcra Mahkemesinde Bekletici Sorun Yapılacak Konular 327
İçtihatlar 329
VII. İcra Mahkemesi Kararlarının Özellikleri 334
İçtihatlar 336
VIII. İcra Mahkemesinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti 345
A. Yargılama Giderleri 345
B. Vekalet ve Vekalet Ücreti 348
İçtihatlar 353
IX. Yargılamanın Yenilenmesi (HMK. m. 374.vd.) 369
X. İcra Mahkemesinde Derdestlik Veya Kesin Hüküm İtirazı: 370
İçtihatlar 371
Süreler
Madde 19: Başlaması ve Bitmesi 374
AÇIKLAMALAR 375
İÇTİHATLAR 376
Madde 20: Sürelerin Değiştirilmesi 382
AÇIKLAMALAR 382
İÇTİHATLAR 384
Madde 21: İcra ve İflas Hukukunda Tebligat 386
AÇIKLAMALAR 386
I. Tebligata Hakim Olan Genel Kurallar 386
İçtihatlar 387
II. Memur Vasıtasıyla Tebligatın Yapılması 394
III. Elektronik Ortamda Tebligat Yapılması 396
IV. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Tebligat Yapılması 403
V. Tebligatın Yapılacağı Yer (TK. m.10) 403
İçtihatlar 405
VI. İlam, İlam Hükmünde Belge ve İpotek Senedinde Yazılı Olan Adrese Tebligat (İİK. m. 21/2) 411
İçtihatlar 412
VII. Vekil ve Kanuni Temsilci ile Takip Edilen İşlerde Tebligat (TK. m.11) 413
İçtihatlar 417
VIII. Tüzel Kişiler ve Ticarethanelere Tebligat (TK. m.12) 430
A. Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Tebligat Yapma Zorunluluğu 430
B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat 431
İçtihatlar 432
C. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat 440
İçtihatlar 441
D. Ticarethanenin İşlemlerinden Dolayı Tebligat 443
IX. Tüzel Kişilerin Memur ve Çalışanlarına Tebligat Yapılması (TK. m.13) 444
İçtihatlar 445
X. Askeri Şahıslara Tebligat (TK. m.14, 15). 447
İçtihatlar 447
XI. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat Yapılması
(TK. m.16, Yönt. m.25) 448
İçtihatlar 449
XII. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat
(TK. m.17, Yönt. m.26) 454
İçtihatlar 455
XIII. Otel Hastane Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat (TK. m.18) 462
İçtihatlar 463
XIV. Tutuklu ve Mahkumlara Tebligat (TK. m.19) 464
İçtihatlar 464
XV. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrılması Halinde Tebligat Yapma Şekli (TK. m.20) 467
İçtihatlar 467
XVI. Adreste Kimsenin Bulunmaması veya Tebligatı Almaktan Kaçınma Halinde Tebligat (TK. m.21, Yönt. m.31) 470
A. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olmaması Halinde Tebligat Usulü 470
B. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olması Halinde Tebligat Usulü 472
İçtihatlar 474
XVII. Yabancı Devlette Tebligat Usulü (TK. m.25) 494
İçtihatlar 496
XVIII. Siyasi Temsilcilik Aracılığı ile Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat (TK. m.25/a) 497
XIX. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Gelen Evrakın Tebliğ Edilmesi (TK. m.26) 498
XX. İlanen Tebligat (TK. m.28) 499
A. İlanın Şekli (TK. m.29) 500
B. İlanın İçeriği 501
İçtihatlar 502
XXI. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü (TK. m.32) 505
İçtihatlar 507
XXII. Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi Halinde Tebligatın Yapılması (TK. m.35, Yönt. m.57) 517
A. Gerçek Kişiler Açısından 517
1. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi 518
2. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması 518
B. Tüzel Kişilere TK nun 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılması 519
İçtihatlar 519
XXIII. Celse Arasında Tebligat (TK. m.36) 527
XXIV. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat (TK. m.37) 528
XXV. Vekillerin Bir Birlerine Tebligat Yapması (TK. m.38) 528
XXVI. Tebligatı Alacak Şahsın Hasım Olması (TK. m.39) 528
İçtihatlar 528
XXVII. Memur Vasıtası ile Tebligat Yapılması (TK. m.41) 534
İçtihatlar 534
XXVIII. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat (TK. m.43) 534
İçtihatlar 535
XXIX. Askeri Yargıda Tebligat Yapılması (TK. m.44) 535
XXX. Apartman Yönetimi ve Ortak Giderler ile İlgili Tebligatlar (TK. Ek Madde) 535
İçtihatlar 536
Madde 22: İcranın Durdurulması 536
AÇIKLAMALAR 536
İÇTİHATLAR 537
Madde 23: Kanundaki İpotek, Taşınır Rehini, Rehin ve Taşınmaz Kavramlarının Kapsamı 540
AÇIKLAMALAR 540
İÇTİHATLAR 541
İkinci Bap
İLAMLI TAKİP
Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamlı Takip
Madde 24: Taşınır Teslimine İlişkin İlamlı Takip 545
AÇIKLAMALAR 546
İÇTİHATLAR 549
Madde 25: Çocuk Teslimine İlişkin İlamlı Takip 566
AÇIKLAMALAR 566
İÇTİHATLAR 568
Madde 25/a: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlı Takip 570
AÇIKLAMALAR 570
İÇTİHATLAR 571
Madde 25/b: Çocuk Tes. ve Çocukla Kiş. İlişki Kur. Dair İlâmların İc. Uzman Bulundurulması 578
AÇIKLAMALAR 578
İÇTİHATLAR 579
Taşınmaz Tahliye ve Teslimine Dair İlamlı Takip
Madde 26: Taşınmazın Borçlunun Elinde Olması Halinde İlamlı Takip 582
AÇIKLAMALAR 582
İÇTİHATLAR 585
Madde 27: Taşınmazın Üçüncü Şahıs Elinde Olması Halinde İlamlı Takip 591
AÇIKLAMALAR 591
İÇTİHATLAR 592
Madde 28: Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine Tebliği 594
AÇIKLAMALAR 594
İÇTİHATLAR 595
Madde 29: Hükümden Sonra Taşınmazın El Değiştirmesi 595
AÇIKLAMALAR 595
İÇTİHATLAR 596
Madde 30: Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamlı Takip 598
AÇIKLAMALAR 598
İÇTİHATLAR 601
Madde 31: İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar 609
AÇIKLAMALAR 609
Madde 31/a: Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin İlamların İcrası 610
AÇIKLAMALAR 612
I. Gemilerle İlgili İlamların İcrası 612
II. İlam Konusu Gemideki Eşyaların Çıkarılması 613
III. Sicile Kayıtlı Türk Gemileri Üzerinde İpotek veya İntifa Hakkının Kurulmasına veya Kaldırılmasına İlişkin İlâmların İcrası 613
Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamlarla İlgili Takip
Madde 32: İcra Emri ve İçeriği 614
AÇIKLAMALAR 614
I. İcra Emri 619
II. Haciz veya İflas Talebi 620
İÇTİHATLAR 620
Madde 33: İlamlı Takipte İtiraz (İcranın Geri Bırakılması) 657
AÇIKLAMALAR 657
I. Genel Olarak (İcranın Geri Bırakılması) 657
II. İlamlı Takipte İtirazın İncelemesi Usulü 659
İçtihatlar 663
Nafaka İlamına Dayalı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması ile İlgili İçtihatlar 676
III. İlamlı Takipte Şikayet 688
A. Genel İçtihatlar 690
B. Faizle ilgili İçtihatlar 715
Madde 33/a: Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması 736
AÇIKLAMALAR 736
İÇTİHATLAR 738
İlamlı Takiplerde Müşterek Hükümler
Madde 34: İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi 746
AÇIKLAMALAR 746
İÇTİHATLAR 746
Madde 35: İlamlı İcrada Takip Talebi 750
AÇIKLAMALAR 750
I. Takip Talebinin İçeriği 752
İÇTİHATLAR 754
Madde 36: İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Verilmesi 762
AÇIKLAMALAR 762
I. İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Vermenin Şartları 763
İçtihatlar 764
II. İcra Mahkemesi Kararlarında İcranın Geri Bırakılması 766
III. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlar 768
A. Tehiri İcra Kararı ve Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlarla İlgili İçtihatlar 771
B. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Tesbit Hükümlerine Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar 783
C. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Şahıs ve Aile Hukukuna Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar 788
D. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Taşınmazın Aynına Dair İlamlarla ile İlgili İçtihatlar 795
Madde 37: İlamlı Takipte Haciz veya İflas İsteme Yetkisi 808
AÇIKLAMALAR 808
İÇTİHATLAR 809
Madde 38: İlam Niteliğindeki Belgeler 810
AÇIKLAMALAR 810
I. İİK. 38. Maddesindeki «İlam Niteliğindeki» Belgeler 811
A. Mahkeme Önünde Yapılan Sulhler (HMK. m. 313–315) 811
İçtihatlar 811
B. Mahkeme Önünde Yapılan Kabuller 812
İçtihatlar 812
C. Para Borcu Kabulünü İçeren ve Re’sen Tanzim Edilen Noter Senetleri 813
İçtihatlar 813
D. Temyiz Kefaletnameleri 814
E. İcra Dairesindeki Kefaletler 814
İçtihatlar 815
II. İcra İflas Kanunu'nun Diğer Maddelerindeki «İlam Niteliğindeki» Düzenlemeler 825
III. Özel Kanunlarda “İlam Hükmünde” Kabul Edilen Başlıca Belgeler 825
İçtihatlar 828
Madde 39: İlama ve Noter Senetlerine İlişkin Takiplerde Zamanaşımı 834
AÇIKLAMALAR 834
İÇTİHATLAR 835
Madde 40: İcranın Durdurulması ve İadesi 838
AÇIKLAMALAR 839
I. İcranın Durdurulması 839
II. İcranın İadesi 840
İÇTİHATLAR 842
Madde 41: Kanunun Diğer Hükümlerinin İlamlı İcrada Uygulanması 862
AÇIKLAMALAR 862
İÇTİHATLAR 863
Üçüncü Bap
İLAMSIZ TAKİP
İlamsız Takibin Çeşitli Şekilleri
Madde 42: Para Borcu ve Teminat İçin Takip 869
AÇIKLAMALAR 869
I. Teminat Alacakları İçin İlamsız Takip 870
II. Para Alacakları İçin İlamsız Takip 871
III. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yoluna Başvurulamaz 871
İÇTİHATLAR 872
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP (7155 s.Kanun) 874
I. Genel Olarak 874
A. Abonelik Sözleşmesi 875
B. Tüketiciye Sunulan Mal Veya Hizmetin Bedelinin Faturaya Bağlanmış Olması 876
C. Avukatla Takip Zorunluluğu 876
D. İlamsız İcra Yapma Zorunluluğu 877
II. Takibin Yapılma Usulü 877
A. Takip Talebi (m.4) 877
B. Ödeme Emri (m.5) 878
C. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi (m.6) 879
D. Ödeme Emrine İtiraz (m.7) 880
E. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi (m.8) 881
Madde 43: İflasa Tabi Şahıslar ve Takip Yolunun Değiştirilmesi 881
AÇIKLAMALAR 882
I. İflâsa Tâbi Kişileri 882
A. Tacirler 882
1. Tüzel Kişi Tacirler 882
2. Gerçek Kişi Tacirler 882
B. Tacir Sayılanlar 882
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 883
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 883
II. Takip Yolunun Değiştirilmesi 883
İçtihatlar 884
Madde 44: Ticareti Terk Edenlerin Yükümlülüğü 890
AÇIKLAMALAR 891
İÇTİHATLAR 893
Madde 45: Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklarda Takip Yolu 894
AÇIKLAMALAR 895
İÇTİHATLAR 896
Haciz Yoluyla Takip
Madde 46: Genel Olarak 908
AÇIKLAMALAR 908
Madde 47: İcra Dairelerinde Takibe Konulacak Kamu Alacakları 908
AÇIKLAMALAR 908
İÇTİHATLAR 912
Madde 48: Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi 916
AÇIKLAMALAR 916
Madde 49: Rehin Karşılığı Ödünç Verenler 917
AÇIKLAMALAR 917
Madde 50: Genel Haciz Yolu ile İlâmsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi 918
AÇIKLAMALAR 918
I. İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralı (HMK. m. 6) 919
İçtihatlar 920
II. İlamsız Takiplerdeki Özel Yetki Kuralları 927
A. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Yapılacak Takiplerde Yetki 927
B. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 927
C. Sözleşmenin Yapıldığı Yer İcra Dairesi 928
İçtihatlar 928
D. Sözleşmenin Yerine Getirileceği Yer İcra Dairesi 930
İçtihatlar 930
E. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Takiplerde Yetki 936
F. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Takiplerde Yetki 936
G. Haksız Fiilden Doğan Alacaklarla İlgili Takiplerde Yetki 936
III. İcra Hukukunda Yetkinin Kamu Düzeninden Sayıldığı Durumlar 937
İçtihatlar 937
IV. Yetki Sözleşmesi 938
İçtihatlar 939
V. Yetki İtirazının Yapılması 944
İçtihatlar 945
VI. Yetki İtirazının İncelenmesi 947
İçtihatlar 948
Tatiller ve Ertelemeler
Madde 51: Takip İşlemlerinin Yapılamayacağı Zaman 955
AÇIKLAMALAR 956
İÇTİHATLAR 956
Madde 52: Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde Erteleme 957
AÇIKLAMALAR 957
Madde 53: Tereke Borçlarından Dolayı Erteleme 957
AÇIKLAMALAR 957
İÇTİHATLAR 958
Madde 54: Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması 968
AÇIKLAMALAR 968
İÇTİHATLAR 968
Madde 54/a: Askerlik Halinde Takibin Ertelenmesi 973
AÇIKLAMALAR 973
İÇTİHATLAR 974
Madde 55: Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde Erteleme 974
AÇIKLAMALAR 974
Madde 56: Ertelemenin Sürelere Etkisi 975
AÇIKLAMALAR 975
Madde 57: İcra Tebliğleri 975
AÇIKLAMALAR 975
İÇTİHATLAR 976
Madde 58: Takip Talebi ve İçeriği 976
AÇIKLAMALAR 977
I. Alacaklının Kimliği 978
A. Alacaklı ve Vekili ile İlgili Bilgiler 978
İçtihatlar 979
B. Takip Ehliyeti 985
1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti 986
2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti 988
İçtihatlar 988
C. Alacaklının Takip Sıfatı 995
İçtihatlar 995
D. Takipte Teminat Alınması: 998
İçtihatlar 1000
II. Borçlunun Kimliği 1005
İçtihatlar 1007
III. Adi Ortaklıkta Borçlu 1020
İçtihatlar 1021
IV. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İle Borçlunun Tespiti 1027
IV. Alacak 1030
A. Genel Olarak 1030
B. Alacağın Yabancı Para Olması 1030
İçtihatlar 1032
C. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz 1036
İçtihatlar 1036
V. Faiz 1039
İçtihatlar 1046
VI. Senet veya Senet Yoksa Borcun Sebebi 1052
İçtihatlar 1052
VII. Seçilen Takip Yolu 1055
İçtihatlar 1055
VIII. Alacaklı veya Vekilinin İmzası 1055
Madde 59: Takip Masrafları 1056
AÇIKLAMALAR 1056
İÇTİHATLAR 1058
Madde 60: İlamsız Takipte Ödeme Emri ve İçeriği 1062
AÇIKLAMALAR 1063
İÇTİHATLAR 1066
Madde 61: Ödeme Emrinin Tebliği 1072
AÇIKLAMALAR 1072
İÇTİHATLAR 1074
Madde 62: İlamsız Takiplerde İtiraz 1083
AÇIKLAMALAR 1084
I. İtirazın Şekli 1084
İçtihatlar 1085
II. İtiraz Ehliyeti 1093
İçtihatlar 1094
III. İtiraz Yeri 1095
İçtihatlar 1096
IV. İtirazın Süresi 1100
İçtihatlar 1102
V. İtirazın Çeşitleri 1110
İçtihatlar 1111
Madde 63: İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri 1116
AÇIKLAMALAR 1116
İÇTİHATLAR 1117
Madde 64: Alacaklıya Verilecek Belge 1121
AÇIKLAMALAR 1121
Madde 65: Gecikmiş İtiraz 1122
AÇIKLAMALAR 1122
İÇTİHATLAR 1125
Madde 66: İtirazın Neticesi 1133
AÇIKLAMALAR 1133
İÇTİHATLAR 1134
Madde 67: İtirazın İptali Davası 1141
AÇIKLAMALAR 1142
I. İtirazın İptali Davasının Niteliği 1142
İçtihatlar 1144
II. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller 1148
İçtihatlar 1149
III. İtirazın İptali Davasının Koşulları 1153
A. Hukuki Yarar 1153
İçtihatlar 1155
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 1166
İçtihatlar 1168
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 1178
İçtihatlar 1179
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 1188
İçtihatlar 1189
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 1193
İçtihatlar 1194
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 1194
1. Genel Olarak 1194
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 1196
3. Kesin Hükmün Etkisi 1197
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 1198
İçtihatlar 1199
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1201
1. Genel Olarak 1201
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1202
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1204
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 1204
IV. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü 1205
A. Davanın Açılması 1206
İçtihatlar 1207
B. Davanın Tarafları 1213
1. Davacı 1213
İçtihatlar 1215
2. Davalı 1223
İçtihatlar 1223
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 1232
C. Yetkili Mahkeme 1233
1. Genel Olarak 1233
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 1235
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 1238
İçtihatlar 1239
D. Görevli Mahkeme 1258
İçtihatlar 1263
Görevle İlgili Genel İçtihatlar 1263
Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1276
Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1287
İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1297
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1300
İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1310
E. İspat Yükü 1312
1. Genel Olarak 1312
İçtihatlar 1316
2. İlk İtirazlar 1337
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödemeye ) İlişkin Savunmaları 1337
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 1338
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 1358
Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 1367
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1375
a. Genel Olarak 1375
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1375
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1376
İçtihatlar 1376
5. İtirazın İptali Davasında Islah 1381
İçtihatlar 1382
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 1388
İçtihatlar 1389
Kavramlar Dizini 1405
İçindekiler
Madde 67: İtirazın İptali Davası 1427
AÇIKLAMALAR 1427
F. Deliller (Devamı) 1427
1. Genel Olarak 1427
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 1430
İçtihatlar 1432
3. Senetle İspat 1439
İçtihatlar 1440
4. Kesin Hüküm 1446
İçtihatlar 1447
5. Yemin 1454
İçtihatlar 1456
6. İkrar 1464
İçtihatlar 1466
7. Belge 1470
İçtihatlar 1471
8. Fatura 1482
İçtihatlar 1485
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 1498
İçtihatlar 1501
10. Delil Başlangıcı 1513
İçtihatlar 1514
11. Tanık 1523
İçtihatlar 1524
12. Bilirkişilik 1529
İçtihatlar 1531
13. Keşif 1539
İçtihatlar 1540
14. İsticvap 1541
İçtihatlar 1542
V. Mahkemenin Vereceği Karar 1546
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 1546
İçtihatlar 1547
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 1550
1. Davanın Reddi Kararı 1551
2. Davanın Kabulü Kararı 1553
İçtihatlar 1554
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 1573
İçtihatlar 1575
VI. İcra İnkâr Ve Kötü Niyet Tazminatı 1582
A. Genel Olarak 1582
İçtihatlar 1583
B. İcra İnkâr Tazminatı 1585
İçtihatlar 1590
C. Kötü Niyet Tazminatı 1612
İçtihatlar 1613
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 1620
İçtihatlar 1622
VII. İtirazın İptali Davasında Harç 1628
İçtihatlar 1629
VIII. İtirazın İptali Davasında Vekâlet Ücreti 1634
İçtihatlar 1636
IX. İtirazın İptali Davasında Verilecek Hükmün Ve İnfaz Şekli 1648
İçtihatlar 1648
X. İtirazın İptali Davasının İstinaf Ve Temyizi 1652
A. İstinaf 1652
B. Temyiz 1655
İçtihatlar 1657
XI. İtirazın İptali Davasında Özelliği Olan Konular 1666
A. Kefalet 1666
1. Tanım ve Genel Açıklama 1666
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 1666
3. Kefaletin Türleri 1668
a. Adi Kefalet 1668
b. Müteselsil Kefalet 1668
c. Birlikte Kefalet 1668
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 1669
5. Kefilin Takibi 1670
6. Kefilin Rücu Hakkı 1670
7. Kefaletin Sona Ermesi 1671
İçtihatlar 1671
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 1688
1. İpotek Nedir 1688
2. İpoteğin Kapsamı 1689
İÇTİHATLAR 1692
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 1696
1. Faiz Kavramı 1696
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 1696
3. Temerrüt Faizinin Oranı 1697
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 1697
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 1698
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 1698
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 1699
İçtihatlar 1699
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 1716
a. Gecikme Zammı 1716
b. Vade Farkı 1717
İçtihatlar 1717
c. Cezai Şart 1722
d. Aşkın Zarar 1723
İÇTİHATLAR 1723
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İli İlgili İçtihatlar 1729
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 1731
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 1731
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi 1732
a. Davacının İflası 1732
b. Davalının İflası 1733
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 1733
İçtihatlar 1734
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 1737
İçtihatlar 1739
Madde 68: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 1742
AÇIKLAMALAR 1743
I. Alacaklının “İtirazın Kaldırılması” Talebi 1743
A. Genel Olarak 1743
B. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasının Koşulları 1744
İçtihatlar 1746
C. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İsteminde Dayanak Belgeler 1760
1. İmzası İkrar Edilmiş Koşulsuz Borç İkrarını İçeren Adi Senet 1760
İçtihatlar 1763
2. Belirli Bir Para Borcu Kabulünü İçeren Noterlikçe Düzenlenen Senetler 1778
3. Resmi Dairelerin ya da Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz ve Belgeler 1778
İçtihatlar 1780
II. Borçlunun İtirazını İspat Etmesi 1789
İçtihatlar 1791
III. İcra İnkar Tazminatı 1800
A. İcra İnkâr Tazminatının Şartları 1800
B. İnkâr Tazminatının Miktarı 1801
İçtihatlar 1802
Madde 68/a – İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 1806
AÇIKLAMALAR 1808
I. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Koşulları 1808
II. Yargılama Usulü 1809
A. İmza İncelemesi 1811
B. İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar 1813
C. Borçlunun, İcra Mahkemesindeki Duruşmada, İnkâr Ettiği İmzayı İkrar Etmesi 1814
İÇTİHATLAR 1815
Madde 68/b – Bankaların Düzenledikleri Belgelere Dayanılarak İtirazın Kaldırılması 1820
AÇIKLAMALAR 1821
İÇTİHATLAR 1824
Madde 69: İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları ve Borçtan Kurtulma Davası 1837
AÇIKLAMALAR 1837
I. İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları 1837
II. Borçtan Kurtulma Davası 1838
A. Borçtan Kurtulma Davasının Koşulları ve Yargılama Usulü 1838
İÇTİHATLAR 1842
Madde 70: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Usulü 1843
AÇIKLAMALAR 1843
I. Genel Olarak 1843
II. İnceleme Usulü 1844
III. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Duruşmasında Verilecek Karar 1847
İÇTİHATLAR 1849
Madde 71: İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 1853
AÇIKLAMALAR 1853
I. İcra Takibinin İptali 1853
II. İcra Takibinin İptali ve İptal Hükmünün Neticeleri 1855
İÇTİHATLAR 1856
III. İcra Takibinin Ertelenmesi 1865
IV. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması 1865
İÇTİHATLAR 1869
Madde 72: Menfi Tespit ve İstirdat Davası 1890
AÇIKLAMALAR 1891
I. Menfi Tespit Davasının Niteliği 1891
İçtihatlar 1894
II. Menfi Tespit Davasının Konusu 1897
İçtihatlar 1902
III. Menfi Tespit Davasının Açılma Süresi 1905
İçtihatlar 1907
IV. Menfi Tespit Davasının Türleri 1909
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 1909
1. Genel Olarak 1909
2. Davanın Sonuçları 1911
a. Davanın Kabulü 1911
b. Davanın Reddi 1911
İçtihatlar 1912
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 1920
1. Hukuki Yarar 1920
İçtihatlar 1923
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 1930
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 1931
1. Hukuki Yarar 1931
İçtihatlar 1934
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 1937
İçtihatlar 1937
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 1938
İçtihatlar 1940
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 1945
İçtihatlar 1948
V. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü 1949
A. Davanın Tarafları 1950
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 1950
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 1952
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 1953
İçtihatlar 1955
B. Görevli Mahkeme 1964
İçtihatlar 1966
C. Yetkili Mahkeme 1989
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 1990
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 1990
İçtihatlar 1992
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 1998
İçtihatlar 2000
E. Yargılama Aşaması 2004
İçtihatlar 2005
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 2013
1. Genel Olarak 2013
İçtihatlar 2016
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 2022
İçtihatlar 2024
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 2034
İçtihatlar 2035
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 2045
a. Kanuni Karineler 2045
İçtihatlar 2046
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 2052
İçtihatlar 2053
G. Deliller 2071
1. Genel Olarak 2071
İçtihatlar 2072
2. Kesin Hüküm 2075
İçtihatlar 2076
3. Senetle İspat 2088
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 2089
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 2091
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 2093
İçtihatlar 2094
4. Yemin 2104
İçtihatlar 2106
5. İkrar 2110
İçtihatlar 2111
6. Belge 2116
İçtihatlar 2118
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 2124
İçtihatlar 2125
8. Delil Başlangıcı 2129
İçtihatlar 2130
9. Tanık 2134
İçtihatlar 2135
10. Bilirkişilik 2139
İçtihatlar 2140
11. Keşif 2154
12. İsticvap 2155
İçtihatlar 2156
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 2157
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 2157
a. Genel Olarak 2157
İçtihatlar 2158
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 2166
İçtihatlar 2168
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 2173
İçtihatlar 2174
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 2177
İçtihatlar 2178
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 2184
İçtihatlar 2186
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 2186
İçtihatlar 2188
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 2194
İçtihatlar 2194
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 2196
İçtihatlar 2197
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 2202
İçtihatlar 2203
§2. İSTİRDAT DAVASI 2205
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 2206
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 2206
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 2206
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 2208
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 2209
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 2209
2. Kumar ve Bahis Borçları 2210
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 2210
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 2211
İçtihatlar 2211
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 2219
A. Davacı 2219
B. Davalı 2220
C. Yetki 2221
D. Görev 2221
E. İstirdat Davasında İspat Yükü 2221
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 2222
İçtihatlar 2223
Madde 73: Özel Hükümler 2232
Dördüncü Bap
HACİZ YOLU İLE TAKİP
Madde 74: Mal Beyanının İçeriği 2233
AÇIKLAMALAR 2233
İÇTİHATLAR 2235
Madde 75: Mal Beyanında Bulunma Süresi 2238
AÇIKLAMALAR 2238
İÇTİHATLAR 2238
Madde 76: Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Hapis ile Tazyiki 2240
AÇIKLAMALAR 2240
İÇTİHATLAR 2242
Madde 77: Borçlunun Mal Bey. Sonraki Kazancını ve Malvarlığındaki Artışları Bildirmesi 2243
AÇIKLAMALAR 2243
İÇTİHATLAR 2244
HACİZ
Madde 78: Haciz Talebi ve Süresi 2245
AÇIKLAMALAR 2246
I. Haciz Talebi 2247
II. Haciz İsteme Süresi 2248
İÇTİHATLAR 2250
Madde 79: Hacze Başlama Süresi ve Başka Yerdeki Malların Haczinde Yetki 2269
AÇIKLAMALAR 2269
İÇTİHATLAR 2270
Madde 80: Haczin Yapılması ve Haciz Memurunun Yetkileri 2285
AÇIKLAMALAR 2286
İÇTİHATLAR 2287
Madde 81: Haciz Sırasında Zabıta Memurları ve Köy Muhtarlarının Görevleri 2288
AÇIKLAMALAR 2289
Madde 82: Tamamı Haczedilemeyen Mallar ve Haklar 2289
AÇIKLAMALAR 2290
I. İcra Memurunun Haciz Talebini Değerlendirmesi 2290
İçtihatlar 2291
II. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal Ve Haklar 2296
İçtihatlar 2297
III. Devlet Malları Haczedilemez 2307
IV. Mahalli İdarelerin Mal Ve Hakları 2315
A. Köy Orta Malları Haczedilemez 2315
İçtihatlar 2315
B. İl Özel İdaresine Ait Mallarının Haczi 2317
İçtihatlar 2317
C. Belediyeler 2318
İçtihatlar 2321
V. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal Ve Haklar 2344
A. Özel Emeklilik Sandıklarından Alınan Emekli Aylıklarını Haczi 2350
İçtihatlar 2358
Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Kalan Malların Haczi ile İlgili İçtihatlar 2372
SGK’dan Alınan Emekli Aylıklarının Haczi ile İlgili İçtihatlar 2376
VI. İcra ve İflas Kanununda ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Mal ve Haklar 2390
A. Devlet Malları ile Özel Kanunlarında Haczi Caiz Olmayan Mallar 2391
B. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya 2391
İçtihatlar 2391
C. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri 2392
D. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları 2393
İçtihatlar 2394
E. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu ise Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 2407
İçtihatlar 2407
F. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Lâzım Olan Tohumluğu 2407
G. Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Gerekli Olan Alat İle Yeterli Miktarda Hayvan ve Bu Hayvanların Yemleri 2408
1. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve veya Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alât ve Edevat 2408
İçtihatlar 2408
2. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 2409
H. Borçlar Kanununun 510'uncu Maddesi (6098 sayılı BK. m.607 vd.) Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar 2409
İ. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkram Yeleri, Askerî Mâlûllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri 2409
İçtihatlar 2409
J. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar 2410
İçtihatlar 2410
K. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lâzım Gelen Paralar 2411
İçtihatlar 2411
L. Borçlunun Haline Münasip Evi 2412
İçtihatlar 2414
M. Öğrenci Bursları 2433
N. Borç, Haczedilecek Malın Satış Bedelinden Doğmuşsa… 2434
İçtihatlar 2434
VII. Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi 2435
İçtihatlar 2436
Madde 83: Kısmen Haczedilebilen Şeyler 2442
AÇIKLAMALAR 2442
İÇTİHATLAR 2445
Madde 83/a: Haczedilmezlikten Feragat 2468
AÇIKLAMALAR 2468
İÇTİHATLAR 2469
Madde 83/b: Yavrulu Hayvanların Haczi 2481
AÇIKLAMALAR 2481
Madde 83/c: Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentinin Haczi 2481
AÇIKLAMALAR 2481
İÇTİHATLAR 2482
Madde 84: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 2497
AÇIKLAMALAR 2497
İÇTİHATLAR 2498
Madde 85: Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi ve Hacizde Sıra 2498
AÇIKLAMALAR 2499
I. Genel Olarak 2499
II. Hacizde Sıra 2500
III. Taşınır Malların Haczi 2501
A. Trafik Siciline Kayıtlı Olmayan Araçların Haczi 2502
B. Trafik Siciline Kayıtlı Olan Araçlar 2502
C. Marka Haczi 2503
D. Cari Hesabın Haczi 2503
E. Ticari Şirket Ortağının Kişisel Alacaklılarını Haczi 2504
F. Gemilerin Haczi 2506
İçtihatlar 2506
IV. Taşınmaz Malların Haczi 2513
İçtihatlar 2514
Madde 86: Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları 2524
AÇIKLAMALAR 2525
İÇTİHATLAR 2526
Madde 87: Kıymet Takdiri 2529
AÇIKLAMALAR 2529
İÇTİHATLAR 2530
Madde 88: Hacizli Malların Muhafaza Tedbirleri 2531
AÇIKLAMALAR 2533
GEÇİCİ MADDE 11: 2537
İÇTİHATLAR 2537
Madde 89: Haciz İhbarnamesi 2543
AÇIKLAMALAR 2545
I. Genel Olarak 2545
İçtihatlar 2549
II. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Usulü 2574
A. Birinci Haciz İhbarnamesi (m.89/I) 2575
İçtihatlar 2576
B. Birinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu 2582
İçtihatlar 2584
C. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Hakikate Aykırı Olarak İtiraz Etmesi 2591
İçtihatlar 2593
D. İkinci Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3) 2603
İçtihatlar 2604
E. Üçüncü Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3, c.3) 2608
İçtihatlar 2609
III. Üçüncü Haciz İhbarnamesinden Sonra Üçüncü Şahsın Davranış Şekli: 2609
A. Üçüncü Kişinin On beş Gün İçinde Olumsuz Tespit Davası Açmaması: 2609
İçtihatlar 2610
B. Üçüncü Kişi On beş Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açması: 2613
İçtihatlar 2616
C. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Alanı 2620
İçtihatlar 2624
Madde 90: Haczedilen Diğer Hakların Muhafaza ve Tahsili 2628
AÇIKLAMALAR 2628
İÇTİHATLAR 2628
Madde 91: Taşınmazların Haczi 2629
AÇIKLAMALAR 2630
İÇTİHATLAR 2631
Madde 92: Taşınmaz Haczinin Kapsamı, İdaresi ve Korunması 2637
AÇIKLAMALAR 2638
İÇTİHATLAR 2639
Madde 93: Haczedilen Malın Mahsulünün Toplanması 2642
AÇIKLAMALAR 2642
Madde 94: İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi 2642
AÇIKLAMALAR 2643
I. İntifa Hakkı Haczi 2643
II. Hisse Haczi 2644
A. Sermaye Şirketlerinde 2644
B. Şahıs Şirketlerinde 2646
III. Bölünen Ve Birleşen Şirketlerden Alacaklı Olanların Durumu 2646
A. Birleşme Halinde Alacaklıların Korunması 2646
B. Bölünme Halinde Alacaklıların Korunması 2647
C. Ortakların Kişisel Sorumlulukları 2647
D. Şirketin tür Değiştirmesi Halinde Alacaklıların Durumu 2648
İçtihatlar 2648
IV. Miras Hissesi Veya Adi Ortaklık Hissesinin Haczi 2655
V. Aynî Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi 2656
İÇTİHATLAR 2658
Madde 95: Hacizli Malların Muhafaza Giderleri 2662
AÇIKLAMALAR 2662
İÇTİHATLAR 2662
İstihkak Davaları
Madde 96: Borçlunun Zilyedliği ve İstihkak İddiası 2663
AÇIKLAMALAR 2663
I. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 2664
A. Mülkiyet Hakkı 2664
İçtihatlar 2664
B. Rehin Hakkı 2669
İçtihatlar 2670
C. Eklenti 2673
İçtihatlar 2673
D. Kişisel Haklar 2674
1. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar 2674
2. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar 2674
E. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası 2675
İçtihatlar 2675
F. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması 2678
İçtihatlar 2678
G. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası 2679
İçtihatlar 2679
H. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası 2683
İçtihatlar 2684
II. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 2685
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 2686
B. Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 2686
İÇTİHATLAR 2688
Madde 97: Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası 2693
AÇIKLAMALAR 2694
I. Takibin Ertelenmesi Veya Devamı Kararı 2695
İçtihatlar 2696
II. İstihkak Davasının Açılması 2702
İçtihatlar 2703
A. Yetkili İcra Mahkemesi 2704
1. Taşınmazlar İçin 2704
2. Taşınır Mallar İçin 2704
İçtihatlar 2705
B. Dava Açma Süresi 2706
İçtihatlar 2708
C. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı 2715
İçtihatlar 2717
D. İstihkak Davasında Önkoşul (Geçerli Bir Haczin Bulunması) 2725
İçtihatlar 2726
E. İstihkak Davasında Yargılama Usulü 2729
İçtihatlar (Genel) 2732
Bekletici Mesele Kabul edilecek Davalarla İlgili İçtihatlar 2746
Danışıklı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 2753
Alacaklının Haklarını Etkilemeyen Belgelerle İlgili İçtihatlar 2759
İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar 2768
F. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması 2771
İçtihatlar 2771
G. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm 2774
1. İstihkak Davasının Reddi 2775
İçtihatlar 2776
2. İstihkak Davasının Kabulü 2780
İçtihatlar 2781
3. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 2785
İçtihatlar 2786
4. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar 2794
İçtihatlar 2795
5. İstihkak davasında Tazminat 2796
İçtihatlar 2797
6. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti ve Harç 2798
İçtihatlar 2798
Kavramlar Dizini 2805
İçindekiler
Madde 97/a: İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi 2831
AÇIKLAMALAR 2831
İÇTİHATLAR 2835
Madde 98: Çalınmış ve Kaybolmuş Şeyler Hakkındaki İstihkak Davası 2861
AÇIKLAMALAR 2861
İÇTİHATLAR 2862
Madde 99: Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 2862
AÇIKLAMALAR 2863
İÇTİHATLAR 2867
Madde 100: Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar 2896
AÇIKLAMALAR 2897
I. Takipli İştirakin Koşulları 2897
A. Genel Bilgi 2897
İçtihatlar 2899
B. Öncelik Koşulunu İspatlayan Belgeler (İİK.m.100) 2901
1. Kati Aciz Belgesi ile Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Hacze İştirak 2902
a. Kesin Aciz Belgesi: (İİK m.143) 2902
İçtihatlar 2904
b. Rehin Açığı Belgesi: (İİK.m.152) 2906
İçtihatlar 2906
2. İlama Dayalı Olarak Hacze İştirak (İİK.m.100/1–2) 2907
İçtihatlar 2908
3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK.m.100/1–3) 2910
İçtihatlar 2911
4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz Veya Belgeye İstinaden Hacze İştirak 2913
İçtihatlar 2913
6. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satışlarda Satıcının Malı Haczi ve Bu Haczin İştiraki 2914
İçtihatlar 2914
II. Zaman Koşulu 2916
İçtihatlar 2918
III. Takipli İştirakte İzlenecek Yöntem 2919
İçtihatlar 2920
Madde 101: Hacze İmtiyazlı İştirak 2922
AÇIKLAMALAR 2922
I. Hacze İmtiyazlı Katılabilecek Olanlar ve Alacak Türleri 2923
II. İmtiyazlı Olarak Hacze Katılmada Takip Edilecek Usul 2924
III. Hacze İştirak Davası 2924
IV. İİK’nın 101. Maddesi ile 206. Maddesinin Karşılaştırılması 2925
İÇTİHATLAR 2925
Madde 102: Haciz Tutanağı Düzenlenmesi 2928
AÇIKLAMALAR 2928
İÇTİHATLAR 2929
Madde 103: Alacaklı ve Borçlunun Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirmesi İçin Davet 2931
AÇIKLAMALAR 2931
İÇTİHATLAR 2933
Madde 104: Hacze İştirak Halinde Davet 2935
AÇIKLAMALAR 2936
Madde 105: Borç Ödemeden Aciz Vesikası 2936
AÇIKLAMALAR 2936
İÇTİHATLAR 2937
Paraya Çevirme
Madde 106: Satış Talebi İçin Süreler 2940
AÇIKLAMALAR 2940
İÇTİHATLAR 2943
Madde 107: Satış Talebine Hakkı Olanlar 2950
AÇIKLAMALAR 2950
İÇTİHATLAR 2951
Madde 108: Geçici Haciz Halinde Satış Talebi 2953
AÇIKLAMALAR 2953
İÇTİHATLAR 2953
Madde 109: Satışa Son Verilmesi 2954
AÇIKLAMALAR 2954
İÇTİHATLAR 2955
Madde 110: Haczin Kalkması 2955
AÇIKLAMALAR 2956
İÇTİHATLAR 2958
Madde 111: Borcun Taksitle Ödenmesi 2967
AÇIKLAMALAR 2967
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Sözleşmesi Yapılması 2968
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme Taahhüdü (m.111) 2969
İÇTİHATLAR 2971
Madde 112: Taşınırların Satışının Yapılma Süresi 2974
AÇIKLAMALAR 2974
Madde 113: Borçlunun Talebi veya İcra Memurunun Kararıyla Satış 2974
AÇIKLAMALAR 2974
Madde 114: Açık Artırmaya Hazırlık 2975
AÇIKLAMALAR 2976
İÇTİHATLAR 2978
Madde 115: İhalenin Yapılması 2987
AÇIKLAMALAR 2987
İÇTİHATLAR 2990
Madde 116: İkinci Artırma 2994
Madde 117: Altın ve Gümüş Eşyanın Satılması 2994
AÇIKLAMALAR 2994
İÇTİHATLAR 2994
Madde 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farkının Tahsili 2995
AÇIKLAMALAR 2995
İÇTİHATLAR 2998
Madde 119: Pazarlık Suretiyle Satış 3001
AÇIKLAMALAR 3001
İÇTİHATLAR 3002
Madde 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri 3003
AÇIKLAMALAR 3003
İÇTİHATLAR 3004
Madde 121: İntifa Hakkı ile Miras veya Şirket Payı Satışı 3006
AÇIKLAMALAR 3006
I. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 3007
II. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3007
III. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3008
A. Haczedilen Âdi Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3008
B. Hacizli Miras Payının Paraya Çevrilmesi 3008
İÇTİHATLAR 3009
Madde 122: Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı 3013
AÇIKLAMALAR 3013
Taşınmazların Satışı
Madde 123: Satış Süresi 3013
AÇIKLAMALAR 3014
İÇTİHATLAR 3014
Madde 124: Artırma Şartnamesinin Açık Bulundurulması ve Teminat Şartı 3015
AÇIKLAMALAR 3015
İÇTİHATLAR 3017
Madde 125: Artırma Şartnamesinin İçeriği 3021
AÇIKLAMALAR 3022
İÇTİHATLAR 3024
Madde 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar 3026
AÇIKLAMALAR 3027
İÇTİHATLAR 3030
Madde 127: Artırma İlanının İlgililere Tebliği 3038
AÇIKLAMALAR 3038
İÇTİHATLAR 3041
Madde 128: Mükellefiyetlerin Listesi 3056
AÇIKLAMALAR 3057
İÇTİHATLAR 3060
Madde 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 3063
AÇIKLAMALAR 3064
İÇTİHATLAR 3067
Madde 129: Artırmanın Yapılması ve İhale 3083
AÇIKLAMALAR 3084
I. Genel Olarak 3084
II. Birinci Açık Artırma 3086
III. İkinci Açık Artırma 3088
IV. Neler Teminat Olarak Kabul Edilebilir 3090
V. İhale ile Alıcıya Geçen/ Geçmeyen Haklar 3090
İÇTİHATLAR 3090
Madde 130: Satış Bedelinin Ödenmesi 3106
AÇIKLAMALAR 3106
İÇTİHATLAR 3108
Gelir İdaresi Başkanlığının 8/8/2011 tarihli KDV Sirküsü 3115
Katma Değer ve Damga Vergisiyle İlgili İçtihatlar 3117
Madde 131: Satış Bedelinin Ödeme Süresi İçinde Taşınmazın İdaresi 3124
AÇIKLAMALAR 3124
İÇTİHATLAR 3124
Madde 132: Alacaklının Rızası Dışında Taşınmaz Üzerinde Sonradan Tesis Edilmiş Olan Mükellefiyetler 3124
AÇIKLAMALAR 3125
İÇTİHATLAR 3126
Madde 133: Alıcının Satış Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhale Kararının Kaldırılması 3127
AÇIKLAMALAR 3128
İÇTİHATLAR 3131
Madde 134: İhalenin Neticesi ve Feshi 3146
AÇIKLAMALAR 3147
I. Genel Olarak 3147
İçtihatlar 3149
II. İhalenin Feshinde Şikayetin Tarafları 3160
A. Şikayetçi Taraf 3160
İçtihatlar 3164
B. Karşı Taraf 3181
İçtihatlar 3181
III. Hukukî Yarar Şartı 3183
İçtihatlar 3185
IV. İhalenin Feshi Sebepleri 3191
A. Satış Talebi ile İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3191
İçtihatlar 3192
B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3194
İçtihatlar 3198
C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3219
İçtihatlar 3221
D. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata Nedeniyle İhalenin Feshi 3231
İçtihatlar 3232
E. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 3236
İçtihatlar 3239
V. İhalenin Feshi Talebi ve Süresi 3242
İçtihatlar 3243
VI. İhalenin Feshinde Yargılama Usulü 3252
A. Görevli Mahkeme 3252
B. Yetkili Mahkeme 3253
C. Kamu Alacaklarının Tahsili İçin Yapılan İhalelerin Feshi Talebi 3254
İçtihatlar 3255
VII. İhalenin Feshi Şikayetinde Duruşma Ve Sonuçları 3259
İçtihatlar 3262
VIII. İcra Mahkemesinin «İhalenin Feshi Yargılaması» Sonucunda Vereceği Kararlar 3265
A. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı ve Sonuçları 3265
İçtihatlar 3268
B. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları 3275
İçtihatlar 3276
IV. İhalenin Kaldırılması Ve İhalenin İptalinin Eş Zamanda İşletilmesi 3279
İçtihatlar 3280
Madde 135: Satılan Taşınmazın Tescili ve Teslimi 3281
AÇIKLAMALAR 3282
I. Taşınmazın Alıcı Adına Tescili ve Teslimi 3282
II. Borçlunun Taşınmazdan Çıkarılması 3282
III. Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması 3283
IV. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması 3286
İÇTİHATLAR 3287
Madde 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 3302
AÇIKLAMALAR 3302
İÇTİHATLAR 3303
Madde 137: Aile Yurtları 3304
AÇIKLAMALAR 3304
Madde 138: Paranın Paylaştırılması 3304
AÇIKLAMALAR 3304
İÇTİHATLAR 3307
AYRILAN PAYIN BEKLETİLECEĞİ HALLER 3314
§8 – Ayrılan Payın Bekletileceği Haller 3314
I. Geçici Haciz 3314
II. Hacze İştirak Eden Henüz Kesinleşmemiş İhtiyati Haciz 3314
İçtihatlar 3315
III. Menfi Tespit Davasında Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.72) 3317
IV. Süre Verilmesi Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.33) 3318
V. Gecikmiş İtiraz Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.65) 3318
VI. İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf ve Temyizi 3319
VII. Taksit Sözleşmesi Yapılması (İİK.m.111) 3319
VIII. Müeccel Rehin Alacağı 3319
IX. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluna Borçlunun İtirazı (İİK.m.169) 3319
X. Şikâyette Takibin Durdurulması Kararı 3320
XI. Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Veya İstihkak Davası Yahut Üçüncü Kişiye Yönelik İstihkak Davası 3320
Madde 139: Tamamlama Hacizler Yapılması 3321
AÇIKLAMALAR 3321
Madde 140: Sıra Cetveli 3321
AÇIKLAMALAR 3322
I. Genel Bilgi 3322
İçtihatlar 3327
II. Sıra Cetvelinin İçeriği 3347
İçtihatlar 3350
III. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (İİK.m.140, 206) 3360
A. Genel Bilgi 3360
İçtihatlar 3361
B. Rehinden Önce Ödenecek Alacaklar 3364
a. Mahcuz Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 138) 3364
İçtihatlar 3366
b. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 3372
İçtihatlar 3373
c. Haczedilen Gemi İse, “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 3374
İçtihatlar 3375
d. Belediye Asfalt, Kanalizasyon ve Su Tesisi Katılım Bedelleri
(3194 s.K.m.23; 2664 s.K.m.86–88,93) 3378
e. Sıra Cetveli Tebligat Giderleri 3379
C. Rehinli Alacakların Sırası (İİK m. 206) 3379
İçtihatlar 3379
1. Taşınır Rehni: (TMK.m.939 vd) 3381
a. Genel Bilgi 3381
İçtihatlar 3382
b. Taşınır Rehni ve Türleri 3383
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 3383
İçtihatlar 3384
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 3387
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 3387
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 3388
İçtihatlar 3388
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 3390
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 3390
gg. Gemi Rehni 3390
hh. Kıymetli Evrak ve Alacak Rehni 3392
İçtihatlar 3393
ıı. Hapis Hakkı 3394
aaa. Genel Olarak 3394
bbb. Hapis Hakkının Şartları 3395
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları 3396
aaaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270, 271) 3396
İçtihatlar 3399
bbbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3) 3401
cccc. 6183 Sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı 3402
İçtihatlar 3403
dddd. Alacaklının, Alacakla İlgili Hak Veya Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı 3404
İçtihatlar 3404
ii. Mülkiyeti Muhafaza Satışına Konu Mal Bedelinin Paylaşımındaki Özellikler 3408
İçtihatlar 3408
jj. Taşınmaz Satış Vadi Sözleşmesinin Sıra Cetvelindeki Yeri 3409
İçtihatlar 3411
kk. Alacağın Devri (Temliki) Halinde Paranın Paylaştırılması (TBK.m.183 vd) 3413
İçtihatlar 3414
2. Taşınmaz Rehni (İpotek) 3416
a. İpotek Nedir 3416
b. İpoteğin Kapsamı 3417
aa. Genel Bilgi 3417
bb. İpoteğin Kesin Veya Üst Limit İpoteği Olması 3418
İçtihatlar 3420
cc. İpoteğin Süreli Olması 3431
İçtihatlar 3431
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 3435
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 3436
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi 3437
İçtihatlar 3437
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 3438
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 3439
h. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 3439
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler 3440
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler 3440
İçtihatlar 3442
D. Rehinli Alacaklardan Sonra Ödenecek Kamu Alacakları 3444
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergi Alacağı
(İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2), 3444
İçtihatlar 3444
2. Katma Değer Vergisi ile Zam ve Cezalarının Önceliği 3449
İçtihatlar 3449
E. Adî Alacaklar ve Sırası 3450
1. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 3450
İçtihatlar 3451
a. İİK’nın 206. Maddesindeki İmtiyazlı Alacakların Hacizde Uygulanması 3453
aa. Birinci Sıra 3454
aaa. İşçilik Alacakları 3454
İçtihatlar 3456
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 3461
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 3461
İçtihatlar 3462
bb. İkinci Sıra: (Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 3469
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 3469
İçtihatlar 3471
Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar 3474
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 3479
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetvelindeki Yerinin Tespitinde Bazı Kurallar 3482
İçtihatlar 3483
d. Gemi Alacaklılarının İmtiyazı 3492
e. Gemi Sıra Cetveli 3492
İçtihatlar 3494
2. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü sıra) 3495
3. Sıralar Arasındaki İlişki 3495
Madde 141: Sıra Cetveli Suretlerinin Tebliği 3495
AÇIKLAMALAR 3495
Sıra Cetvelinin Tebliği 3495
İÇTİHATLAR 3496
Madde 142: Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz 3499
AÇIKLAMALAR 3499
SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET 3499
§4 – Sıra Cetveline Karşı Şikâyet (İİK.m.142) 3499
I. Genel Bilgi 3499
İçtihatlar 3500
II. Şikâyet Süresi 3501
İçtihatlar 3502
III. Şikâyet Eden (Müşteki) 3505
İçtihatlar 3505
IV. Karşı Taraf (Şikayet Olunan) 3513
İçtihatlar 3514
V. Görev ve Yetki: (İİK.m.142) 3523
İçtihatlar 3524
VI. Şikâyetin Konusu ve Başlıca Sebepleri 3542
A. Genel Bilgi 3542
İçtihatlar 3544
B. Takip veya Tebligat Usulsüzlüklerinin Şikâyete Konu Yapılması 3551
İçtihatlar 3553
VII. Yargılama Usulü 3560
A. İçtihatlar (Genel İçtihatlar) 3563
B. Şikâyetin Duruşmalı Olarak Görülmesine Dair İçtihatlar 3575
C. Şikâyetlerin Birleştirilmesi Veya Bekletici Mesele Yapılması ile İlgili İçtihatlar 3579
VIII. Verilecek Hüküm 3584
İçtihatlar 3585
IX. Şikâyette Yargılama Giderleri Harç ve Vekâlet Ücreti 3594
İçtihatlar 3595
X. Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet İçin Kanun Yolları 3596
A. İstinaf 3596
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 3597
B. Temyiz 3601
İçtihatlar 3601
C. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yararına Temyiz 3606
İçtihatlar 3606
XI. İptal Üzerine Yeniden Yapılacak Sıra Cetvelinde Kazanılmış Usulü Hakların Gözetilmesi 3606
İçtihatlar 3608
HACİZDE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI
§5 – Hacizde Sıra Cetveline İtiraz Davası 3613
I. Özel Alacaklar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası 3613
A. Genel Olarak 3613
İçtihatlar 3614
B. Dava Açma Süresi 3616
İçtihatlar 3617
C. Davanın Tarafları 3619
1. Davacı 3619
a. Genel Olarak 3619
b. Kanunen Tanınan Hakları Kullanmayan Alacaklıların İtiraz Davası Açamayacağı Haller 3620
c. Borçlunun Sıra Cetveline Yönelik İtiraz Davası Açması 3621
İçtihatlar 3622
2. Davalı 3632
İçtihatlar 3633
D. Davada Yetki ve Görev 3637
1. Yetkili Mahkeme 3637
İçtihatlar 3637
2. Görevli Mahkeme 3639
İçtihatlar 3640
E. Yargılama Usulü 3654
1. Genel Bilgi 3654
İçtihatlar 3656
2. Davanın Nedenleri 3658
İçtihatlar 3660
3. İspat Yükü 3669
İçtihatlar 3671
4. Harç ve Vekâlet Ücreti 3695
İçtihatlar 3696
5. Davada Verilecek Karar 3698
a. Davanın Reddi 3698
İçtihatlar 3698
b. Davanın Kabulü 3699
İçtihatlar 3699
c. Davanın Geri Alınması, Konusuz Kalması, Sulh ve Kabulle Sonuçlanması 3709
6. Kanun Yoluna Başvurulması 3709
a. İstinaf 3709
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 3709
b. Temyiz 3715
II. Kamu Alacakları İçin Şikâyet ve İtiraz Davası Açılması 3716
A. Şikâyet 3716
İçtihatlar 3717
B. İtiraz Davası 3722
İçtihatlar 3724
ÜCRET VE MAAŞ HACİZLERİNE İŞTİRAK
§6 – Ücret ve Maaş Hacizlerine İştirak 3727
İçtihatlar 3728
Madde 142/a: İtiraz ve Şikayet Halinde Teminat Karşılığı Ödeme 3736
AÇIKLAMALAR 3736
İÇTİHATLAR 3737
Madde 143: Kesin Aciz Vesikası 3738
AÇIKLAMALAR 3739
İÇTİHATLAR 3743
Madde 144: Borç Senedinin Geri Verilmesi ve İlamın İcra Edildiğine Dair Belge 3748
AÇIKLAMALAR 3748
İÇTİHATLAR 3749
Madde 144/a: Paranın Paylaştırılmasına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 3751
AÇIKLAMALAR 3751
Beşinci Bap
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP
Madde 145: Takip Talebi 3753
AÇIKLAMALAR 3753
I. Genel Olarak 3753
II. Gemi Alacağının Tahsili 3756
İÇTİHATLAR 3758
Madde 146: Ödeme Emri 3761
AÇIKLAMALAR 3762
İÇTİHATLAR 3763
Madde 147: Ödeme Emrine İtiraz 3765
AÇIKLAMALAR 3765
İÇTİHATLAR 3766
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
Madde 148: Takip Talebi 3771
AÇIKLAMALAR 3771
İÇTİHATLAR 3779
Madde 148/a: İpotek İşlemi Yapanın Adres Gösterme Zorunluluğu 3786
AÇIKLAMALAR 3786
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip
Madde 149: İcra Emri 3787
AÇIKLAMALAR 3787
İÇTİHATLAR 3790
Madde 149/a: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte İcranın Geri Bırakılması 3804
AÇIKLAMALAR 3805
İÇTİHATLAR 3807
Madde 149/b: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Ödeme Emri 3813
AÇIKLAMALAR 3814
İÇTİHATLAR 3815
Madde 150: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz 3822
AÇIKLAMALAR 3823
İÇTİHATLAR 3824
Madde 150/a: İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri 3828
AÇIKLAMALAR 3828
I. Borcun Tamamına İtiraz 3829
II. Borca Kısmî İtiraz 3829
III. İtirazın Kaldırılması 3830
İÇTİHATLAR 3833
Madde 150/b: Kiracılara Haber Verme 3842
AÇIKLAMALAR 3842
İÇTİHATLAR 3844
Madde 150/c: Tapu İdaresine Haber Verme 3847
AÇIKLAMALAR 3848
İÇTİHATLAR 3848
Madde 150/d: Satış Hazırlıkları 3849
AÇIKLAMALAR 3849
İÇTİHATLAR 3849
Rehnin Paraya Çevirme Yolu ile Takipte Müşterek Hükümler
Madde 150/e: Paraya Çevirme Süresi 3850
AÇIKLAMALAR 3850
İÇTİHATLAR 3852
Madde 150/f: Geçiçi Rehin Açığı Belgesi 3858
AÇIKLAMALAR 3859
İÇTİHATLAR 3859
Madde 150/g: Rehinli Malların Paraya Çevirmesi 3861
AÇIKLAMALAR 3861
İÇTİHATLAR 3864
Madde 150/h: Alacağın veya Rehnin İlamla Tespit Edilmiş Olması Halinde İlamlı Takip 3867
AÇIKLAMALAR 3867
İÇTİHATLAR 3868
Madde 150/ı: Cari Hesap, Nakdi veya Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpoteklerde İlamlı Takip 3871
AÇIKLAMALAR 3872
İÇTİHATLAR 3876
Madde 151: Paraların Paylaştırılması 3902
AÇIKLAMALAR 3903
İÇTİHATLAR 3904
Madde 152: Kesin Rehin Açığı Belgesi 3907
AÇIKLAMALAR 3907
İÇTİHATLAR 3909
Madde 153: İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Alacağını Almaktan Kaçınması 3912
AÇIKLAMALAR 3912
İÇTİHATLAR 3914
Madde 153/a: Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 3925
AÇIKLAMALAR 3926
İÇTİHATLAR 3927
Altıncı Bap
İFLAS YOLİYLE TAKİP
Madde 154: İflas Takibinde Yetkili İcra Dairesi ve İflas Davasında Yetkili Mahkeme 3929
AÇIKLAMALAR 3929
İÇTİHATLAR 3932
Madde 155: İflas Yoliyle Adi Takipte Ödeme Emri ve İçeriği 3943
AÇIKLAMALAR 3943
İÇTİHATLAR 3946
Madde 156: İflas Talebi ve Süresi 3951
AÇIKLAMALAR 3952
I. Genel Olarak 3952
II. İflas Davası 3953
A. Davacı 3953
B. Davalı 3953
C. Yetkili Mahkeme 3953
1. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde 3954
a. İstanbul İçin 3954
b. İstanbul Dışındaki Yerler İçin 3954
2. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde 3954
İçtihatlar 3958
D. İflas Davasında Görevli Mahkeme 3966
İçtihatlar 3967
E. Dava Açma Süresi 3970
İçtihatlar 3970
Madde 157: İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi 3975
AÇIKLAMALAR 3975
İÇTİHATLAR 3975
Madde 158: İflas Davasında Yargılama Usulü 3976
AÇIKLAMALAR 3976
I. Genel Olarak 3976
II. İflas Talebinin İlanı 3978
İçtihatlar 3979
III. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz 3981
IV. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi 3981
V. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi 3982
İçtihatlar 3983
VI. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri 3987
İçtihatlar 3991
VII. İflas Harç ve Giderleri 4003
A. İflâs Giderleri 4003
B. İflâs Harçları 4003
C. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk 4003
VIII. İflas Davasında Giderlerin Peşin Ödenmesi (İİK m. 160) 4004
İçtihatlar 4004
IX. İflâsta Vekâlet Ücreti 4007
İçtihatlar 4008
X. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163) 4008
İçtihatlar 4010
XI. İflas Yoluyla Takipte, Borçlunun Menfi Tespit ve İstirdat Davası Açması 4015
A. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması 4015
B. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması 4016
İçtihatlar 4016
XII. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar 4018
A. Davanın Konusuz Kalması 4018
B. Davanın Reddi Kararı 4019
C. Davanın Kabulü Kararı 4019
İçtihatlar 4019
Madde 159: İflas Talebi Halinde Mahkemenin Alacağı Muhafaza Tedbirleri 4022
AÇIKLAMALAR 4022
İÇTİHATLAR 4023
Madde 160: İflas İsteyen Alacaklının Masrafları Peşin Vermesi 4025
AÇIKLAMALAR 4025
İÇTİHATLAR 4026
Madde 161: İflas Talebinde Defter Tutulması 4027
AÇIKLAMALAR 4027
Madde 162: İflas Davası Sırasında Defter Tutmanın Sonuçları 4028
AÇIKLAMALAR 4028
Madde 163: İflas Davası Sırasında Tutulan Defterin Geçerlilik Süresi 4029
AÇIKLAMALAR 4029
Madde 164: İflas Davasında Kanun Yollarına Başvurma 4029
AÇIKLAMALAR 4030
İÇTİHATLAR 4031
Madde 165: İflas Tarihi 4034
AÇIKLAMALAR 4034
İÇTİHATLAR 4035
Madde 166: İflas Kararının Tebliği ve İlanı 4037
AÇIKLAMALAR 4037
İÇTİHATLAR 4039
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz ve İflas Yolu
Madde 167: Takibin Kabulü Şartları 4043
AÇIKLAMALAR 4043
I. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI 4044
A. Bono (TTK m.776–779) 4045
B. Çek (TTK m.780–823) 4046
C. Poliçe (TTK m.671 –775) 4050
İçtihatlar 4050
II. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 4064
İçtihatlar 4065
A. Alacaklı 4066
1. Yetkili Hamilden Maksat 4066
İçtihatlar 4067
2. Ciro 4073
3. Vadeden Sonraki Ciro 4078
4. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu 4078
İçtihatlar 4079
5. Aval 4082
6. Aval–Kefalet 4084
İçtihatlar 4085
B. Borçlu 4091
İçtihatlar 4094
C. Alacak Tutarı 4124
İçtihatlar 4126
D. Komisyon Ücreti 4132
İçtihatlar 4133
E. Çek Tazminatı 4133
İçtihatlar 4134
F. Protesto ve İhbarname Giderleri 4137
İçtihatlar 4137
III. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 4138
İçtihatlar 4139
IV. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 4141
İçtihatlar 4145
V. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU 4152
İçtihatlar 4152
Madde 168: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri 4152
AÇIKLAMALAR 4153
İÇTİHATLAR 4157
Madde 169: Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz 4174
AÇIKLAMALAR 4174
İÇTİHATLAR 4176
Kavramlar Dizini 4187
İçindekiler
Madde 169/a: Borca İtirazın İncelenmesi 4217
AÇIKLAMALAR 4218
I. GENEL OLARAK 4218
İçtihatlar 4219
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ 4225
A. Yetkiye İtiraz 4225
İçtihatlar 4229
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları 4252
1. İtiraz Sebepleri 4252
İçtihatlar 4255
2. İtirazın İspatı 4286
İçtihatlar 4289
C. Zamanaşımı İtirazı 4304
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi 4304
İçtihatlar 4305
a. Bonoda Zamanaşımı 4307
İçtihatlar 4308
b. Çekte Zamanaşımı 4314
İçtihatlar 4315
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi 4321
İçtihatlar 4323
3. TTK’ya Göre Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller
(6102 s.TTK. m.750) 4326
İçtihatlar 4328
D. Faize İtiraz 4346
1. Faiz Kavramı 4346
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 4346
3. Temerrüt Faizinin Oranı 4347
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 4347
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 4348
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 4349
a. Genel Olarak 4349
İçtihatlar 4351
b. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı 4362
İçtihatlar 4362
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 4366
IV. DURUŞMA YAPILMASI 4367
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı 4368
B. Borca İtirazın Reddi Kararı 4370
İçtihatlar 4371
V. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 4387
İçtihatlar 4388
VI. İNKAR TAZMİNATI 4407
İçtihatlar 4409
Madde 170: Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte İmzaya İtiraz 4415
AÇIKLAMALAR 4416
İÇTİHATLAR 4424
Madde 170/a: Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti 4475
AÇIKLAMALAR 4476
I. GENEL OLARAK 4476
İçtihatlar 4477
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte, Şikayet Sebepleri 4481
İçtihatlar 4483
II. KAMBİYO SENETLERİNİN UNSURLARI 4485
A. BONO 4485
1. Genel Olarak 4485
İçtihatlar 4485
2. Zorunlu Unsurlar 4487
a. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi 4487
İçtihatlar 4487
b. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi 4489
aa. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır 4489
İçtihatlar 4490
bb. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır 4523
İçtihatlar 4524
c. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı) 4530
İçtihatlar 4531
d. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f) 4544
İçtihatlar 4546
e. Düzenleyenin İmzası 4555
İçtihatlar 4557
3. Alternatif Unsurlar 4570
a. Düzenlenme Yeri 4570
İçtihatlar 4571
b. Ödeme Yeri 4588
İçtihatlar 4588
c. Bonoda Vade 4589
İçtihatlar 4591
4. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği 4609
İçtihatlar 4611
TÜKETİCİ KANUNUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN SENETLER 4616
İÇTİHATLAR 4616
FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG NEDENİYLE DÜZENLENEN SENETLER 4619
İÇTİHATLAR 4621
B. ÇEK 4627
1. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735) 4627
2. Çekin Unsurları: (TTK. m.780) 4628
a. Senette Çek Kelimesi 4628
İçtihatlar 4629
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi 4630
İçtihatlar 4631
c. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı 4636
İçtihatlar 4637
d. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d) 4638
İçtihatlar 4638
e. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e) 4638
İçtihatlar 4639
f. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e) 4644
İçtihatlar 4645
g. Düzenleyenin İmzası 4650
İçtihatlar 4652
3. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları 4655
a. Eksik Unsurlu Çek 4655
b. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması 4656
c. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800) 4657
İçtihatlar 4658
4. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar 4658
İçtihatlar 4661
5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar 4662
a. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar 4662
b. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar 4662
6. Çekte Lehtar 4663
İçtihatlar 4665
7. Çekte İbraz 4668
a. Çekin İbrazı 4668
İçtihatlar 4669
b. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz 4674
c. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı 4674
d. Takas Odasına İbraz 4674
İçtihatlar 4675
e. Çekin Elektronik Ortamda Takası İşlemi 4677
İçtihatlar 4678
f. İbraz Süreleri 4679
İçtihatlar 4681
g. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları 4685
İçtihatlar 4686
h. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi 4700
İçtihatlar 4700
ı. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811) 4701
İçtihatlar 4703
8. Çekten Cayma (TTK.m.799) 4704
a. Genel Olarak 4704
b. Çekten Caymanın Şartları 4706
İçtihatlar 4706
9. Çekin Devri 4707
a. Ciro Yolu ile Devir 4707
aa. Genel Olarak 4707
İçtihatlar 4708
bb. Emre Yazılı Çekin Devri 4711
cc. Nama Yazılı Çeklerin Devri 4711
dd. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri 4711
İçtihatlar 4713
ee. Çekin Ciro Olunabileceği Süre 4714
İçtihatlar 4715
ff. Muhatabın Cirosu 4717
gg. Muhatap Lehine Yapılan Ciro 4717
İçtihatlar 4718
hh. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu 4719
İçtihatlar 4719
ıı. Rehin Cirosu 4720
İçtihatlar 4720
b. Çekin Alacağın Temliki Yolu ile Devir 4722
İçtihatlar 4723
c. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir 4726
C. POLİÇE (TTK m.671 – 775) 4727
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ 4728
İçtihatlar 4729
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI 4742
İçtihatlar 4742
Madde 170/b: Genel Haciz Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması 4745
AÇIKLAMALAR 4745
İÇTİHATLAR 4747
Madde 171: Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri 4755
AÇIKLAMALAR 4755
İÇTİHATLAR 4757
Madde 172: Kambiyo Sen. Mahsus İflas Yoluyla Takipte Ödeme Emrine Şikayet ve İtiraz 4760
AÇIKLAMALAR 4760
İÇTİHATLAR 4762
Madde 173: İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası 4768
AÇIKLAMALAR 4769
İÇTİHATLAR 4770
Madde 174: İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası 4780
AÇIKLAMALAR 4780
İÇTİHATLAR 4783
Madde 175: İstirdat Davası 4786
AÇIKLAMALAR 4787
İÇTİHATLAR 4788
Madde 176: Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması 4789
AÇIKLAMALAR 4789
İÇTİHATLAR 4791
Madde 176/a: Kambiyo Senedine Mahsus İflas Yoluya Takipte Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler 4792
AÇIKLAMALAR 4792
Madde 176/b: Kambiyo Senedinde Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip 4793
AÇIKLAMALAR 4793
İÇTİHATLAR 4794
Doğrudan Doğruya İflas Yolu 4795
Madde 177: Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas 4795
AÇIKLAMALAR 4795
I. Genel Bilgi 4795
İçtihatlar 4796
II. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri 4801
A. Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması, Kaçak Olması ve Mallarını Saklaması 4801
İçtihatlar 4802
B. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması 4804
İçtihatlar 4805
C. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi Veya Tasdik Edilmemesi 4807
İçtihatlar 4808
D. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri ile ve Haciz Yolu ile İstenildiği Halde Ödenmemiş Olması 4809
İçtihatlar 4811
Madde 178: Borçlunun Kendi İflasını İstemesi 4820
AÇIKLAMALAR 4821
I. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1) 4821
II. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3) 4822
İçtihatlar 4823
III. Kanun Yolları 4829
Madde 179: Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı 4829
AÇIKLAMALAR 4829
I. Genel Bilgi 4829
İçtihatlar 4831
II. Şirketin Borca Batık Durumda Olması 4834
İçtihatlar 4834
III. Bankaların İflası 4841
A. Genel Bilgi 4841
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi 4841
C. Banka Mallarının Satışı 4842
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası 4843
İçtihatlar 4845
IV. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası 4847
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası 4847
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas 4848
İçtihatlar 4848
Madde 180: Reddolunan Mirasın Tasfiyesi 4850
AÇIKLAMALAR 4850
İÇTİHATLAR 4851
Madde 181: Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri 4855
AÇIKLAMALAR 4855
İÇTİHATLAR 4856
Madde 182: İflasın Kaldırılması 4858
AÇIKLAMALAR 4859
I. Genel Bilgi 4859
II. İflasın Kaldırılmasının Şartları 4859
İÇTİHATLAR 4862
Madde 183: Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması 4869
AÇIKLAMALAR 4869
İÇTİHATLAR 4870
Yedinci Bap
BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ
Madde 184: İflas Masası 4871
AÇIKLAMALAR 4871
İÇTİHATLAR 4872
Madde 185: İflas Masasına Dahil Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler 4876
AÇIKLAMALAR 4877
I. Masadaki Rehinli Malların Satışı 4877
II. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar 4879
İÇTİHATLAR 4879
Madde 186: Hacizli Malların Masaya Girmesi 4883
AÇIKLAMALAR 4883
İÇTİHATLAR 4884
Madde 187: İflas Masasının (İdaresinin) İptal Davası Açması 4886
AÇIKLAMALAR 4886
I. Davanın Açılması 4886
A. Davacı 4886
B. Davalı 4887
C. Görev 4888
D. Yetki 4888
II. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 4889
III. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 4889
İÇTİHATLAR 4890
Madde 188: Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline Muharrer Senetler 4893
AÇIKLAMALAR 4893
Madde 189: Başkasına Ait Malın Satış Bedeli 4894
AÇIKLAMALAR 4894
Madde 190: Satıcının Geri Alma Hakkı 4895
AÇIKLAMALAR 4895
Madde 191: Müflisin Tasarrufa Ehliyetsizliği ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme 4896
AÇIKLAMALAR 4896
I. Müflisin Tasarruf Ehliyeti 4896
II. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe 4898
İÇTİHATLAR 4898
Madde 192: Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği 4903
AÇIKLAMALAR 4903
İÇTİHATLAR 4904
Madde 193: İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi 4905
AÇIKLAMALAR 4905
I. Genel Bilgi 4905
İçtihatlar 4905
II. İflasın Açılması ile Duran Takipler 4906
III. İflâs Açılması ile Durmayan Takipler 4908
IV. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler 4909
İçtihatlar 4909
Madde 194: Hukuk Davalarının Durması 4916
AÇIKLAMALAR 4917
I. Genel Olarak 4917
İçtihatlar 4918
II. İflasın Açılması ile Duran Davalar 4924
İçtihatlar 4925
III. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 4929
İçtihatlar 4931
Alacaklıların Hakları Üzerine İflasın Etkileri
Madde 195: Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi 4934
AÇIKLAMALAR 4934
İÇTİHATLAR 4936
Madde 196: İflasın Açılmasından Sonra Faiz 4939
AÇIKLAMALAR 4939
İÇTİHATLAR 4942
Madde 197: Şarta Bağlı Alacaklar 4947
AÇIKLAMALAR 4948
I. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı 4948
II. Ölünceya Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı 4948
III. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi 4949
İÇTİHATLAR 4950
Madde 198: Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi 4954
AÇIKLAMALAR 4955
I. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi 4955
II. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı 4956
İÇTİHATLAR 4957
Madde 199: İflas Halinde Tamam Olmuş Satış Sözleşmesinin Feshi 4961
AÇIKLAMALAR 4961
I. İflasın Satış Sözleşmesine Etkisi 4961
II. İflasın Diğer Sözleşmelere Etkisi 4961
A. İflasın Açılması ile Sona Eren Sözleşmeler 4962
B. İflasın Açılması ile Sona Ermeyen Sözleşmeler 4964
İÇTİHATLAR 4967
Madde 200: İflas Halinde Takas 4970
AÇIKLAMALAR 4971
I. Takası Mümkün Alacaklar 4971
II. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar 4972
İÇTİHATLAR 4973
Madde 201: Takasa İtiraz 4976
AÇIKLAMALAR 4976
İÇTİHATLAR 4977
Madde 202: Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması 4981
AÇIKLAMALAR 4981
İÇTİHATLAR 4982
Madde 203: Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası 4984
AÇIKLAMALAR 4984
İÇTİHATLAR 4985
Madde 204: Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi 4986
AÇIKLAMALAR 4987
İÇTİHATLAR 4987
Madde 205: Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflâsı 4988
AÇIKLAMALAR 4988
İÇTİHATLAR 4989
I. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek Alacaklar 4990
İçtihatlar 4992
Madde 206: Adi ve Rehinli Alacakların Sırası 4995
AÇIKLAMALAR 4996
I. Genel Bilgi 4996
İçtihatlar 4997
II. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar 4998
A. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248), 4998
B. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 4998
C. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 4999
İçtihatlar 5000
III. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185) 5001
A. Genel Bilgi 5001
İçtihatlar 5003
B. Taşınır Rehni 5006
1. Genel Bilgi 5006
İçtihatlar 5007
2. Taşınır Rehni Türleri 5008
a. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 5008
İçtihatlar 5009
b. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 5012
c. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 5013
d. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 5013
e. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 5014
f. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 5014
g. Gemi Rehni 5014
h. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni 5016
İçtihatlar 5016
ı. Bankanın, Müşteri Mevduatı ve Kıymetli Evrakları Üzerinde Rehin Hakkı 5019
İçtihatlar 5020
i. Hapis Hakkı 5022
aa. Genel Olarak 5022
bb. Hapis Hakkının Şartları 5022
İçtihatlar 5023
cc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları 5024
aaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270,271) 5024
İçtihatlar 5027
bbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3) 5028
ccc. 6183 sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı 5028
dd. Alacaklının Alacakla İlgili Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı 5030
İçtihatlar 5031
C. Taşınmaz Rehni (İpotek) 5033
a. İpotek Nedir 5033
b. İpoteğin Kapsamı 5033
İçtihatlar 5036
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 5046
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 5047
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi 5047
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 5048
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 5049
h. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 5049
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler 5050
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler 5050
IV. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler 5053
A. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2), 5053
İçtihatlar 5053
B. Katma Değer Vergisi 5057
V. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 5057
İçtihatlar 5058
VI. Adî Alacaklar ve Sırası 5059
A. Genel Bilgi 5059
B. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 5059
1. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 5060
İçtihatlar 5060
a. Birinci Sıra 5061
aa. İşçilik Alacakları 5061
İçtihatlar 5062
bb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 5070
cc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 5070
İçtihatlar 5070
b. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 5071
c. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 5071
Genel İçtihatlar 5073
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar 5074
2. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 5076
a. Dördüncü Sıra: (İmtiyazsız Alacaklar) 5077
b. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması 5077
İçtihatlar 5080
Madde 207: Sıralar Arasındaki İlişki 5088
AÇIKLAMALAR 5088
Sekizinci Bap
İFLASIN TASFİYESİ
Masanın Oluşturulması 5091
Madde 208: Defter Tutulması 5091
AÇIKLAMALAR 5091
İÇTİHATLAR 5092
Madde 209: Müflisin Görevleri 5093
AÇIKLAMALAR 5094
Madde 210: Güvence Tedbirleri 5094
AÇIKLAMALAR 5095
Madde 211: Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması 5095
AÇIKLAMALAR 5095
Madde 212: Üçüncü Şahıslara Ait Mallar 5097
AÇIKLAMALAR 5097
Madde 213: Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları 5098
AÇIKLAMALAR 5098
Madde 214: Kıymet Takdiri 5098
AÇIKLAMALAR 5098
Madde 215: Defterin Müflis Tarafından Tanınması 5098
AÇIKLAMALAR 5099
Madde 216: Müflisin Yükümlülükleri 5099
AÇIKLAMALAR 5100
Madde 217: İflas Tasfiyenin Tatili 5100
AÇIKLAMALAR 5100
İÇTİHATLAR 5101
Alacaklıları Davet
Madde 218: Basit Tasfiye 5102
AÇIKLAMALAR 5102
Madde 219: Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı 5103
AÇIKLAMALAR 5104
İÇTİHATLAR 5106
Madde 220: Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet 5107
AÇIKLAMALAR 5107
İÇTİHATLAR 5108
Masanın İdaresi
Madde 221: İlk Alacaklılar Toplanması 5108
AÇIKLAMALAR 5109
I. İlk Alacaklılar Toplantısı 5109
II. İflâs Bürosu 5110
III. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı 5110
İÇTİHATLAR 5111
Madde 222: Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması 5114
AÇIKLAMALAR 5114
Madde 223: İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri 5114
AÇIKLAMALAR 5115
I. İflas İdaresinin Oluşturulması 5115
II. İflas İdaresinin Çalışma Şekli 5116
III. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti 5118
İÇTİHATLAR 5120
Madde 224: İlk Toplanmada Verilen Kararlar 5124
AÇIKLAMALAR 5124
İÇTİHATLAR 5125
Madde 225: İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikâyeti 5125
AÇIKLAMALAR 5126
İÇTİHATLAR 5126
Madde 226: İflas İdaresinin Görevleri 5126
AÇIKLAMALAR 5126
İÇTİHATLAR 5128
Madde 227: İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları 5130
AÇIKLAMALAR 5131
İÇTİHATLAR 5132
Madde 228: İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları 5134
AÇIKLAMALAR 5134
I. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası 5134
II. İflas İdaresinin Kararı 5135
III. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması 5135
IV. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası 5136
V. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması 5137
VI. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası 5137
VII. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu 5137
İÇTİHATLAR 5139
Madde 229: Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar 5147
AÇIKLAMALAR 5147
İÇTİHATLAR 5149
Madde 230: Alacakların İncelenmesi 5149
AÇIKLAMALAR 5149
İÇTİHATLAR 5150
Madde 231: Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar 5150
AÇIKLAMALAR 5150
İÇTİHATLAR 5151
Madde 232: Sıra Cetveli ve Yapılma Süresi 5151
AÇIKLAMALAR 5152
I. Genel Bilgi 5152
A. Sıra Cetveli 5152
İçtihatlar 5152
B. Masaya Girmeyecek Hacizli Mallar (İİK.m.186/2) 5154
İçtihatlar 5155
C. Sıra Cetvelinin Düzenlenme Süresi (m.232) 5158
D. Sıra Cetvelinin İçeriği ve Hangi Alacakların Nasıl Kaydedileceği 5159
İçtihatlar 5160
E. Sıra Cetvelinin Hükmü 5166
F. Sıra Cetvelinin Değiştirilmesi 5166
İçtihatlar 5166
G. Masa Borçları ve İflas Giderleri (İİK.m.248) 5167
İçtihatlar 5168
H. Müflisin İflastan Sonra Doğan Borçları 5174
İçtihatlar 5175
İ. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveli 5177
İçtihatlar 5178
Madde 233: Reddedilen Alacaklar 5179
AÇIKLAMALAR 5179
İÇTİHATLAR 5180
Madde 234: Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı 5181
AÇIKLAMALAR 5181
İÇTİHATLAR 5183
Madde 235: Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası ve Şikâyet 5184
AÇIKLAMALAR 5185
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 5185
A. Şikâyetin Konusu 5185
İçtihatlar 5186
B. Şikâyetin Tarafları 5188
İçtihatlar 5188
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 5193
İçtihatlar 5193
D. Şikâyetin Süresi 5201
İçtihatlar 5202
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm 5205
İçtihatlar 5207
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları 5211
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363) 5211
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364) 5212
3. Kanun Yararına Temyiz 5213
İçtihatlar 5213
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası 5214
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235) 5214
1. Genel Olarak 5214
İçtihatlar 5215
2. Dava Açma Süresi 5226
İçtihatlar 5227
3. Davanın Tarafları 5236
a. Davacı 5236
İçtihatlar 5236
b. Davalı 5237
İçtihatlar 5238
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme 5241
İçtihatlar 5241
5. Yargılama Usulü 5252
İçtihatlar 5253
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri 5268
İçtihatlar 5268
7. Davanın Sonuçları 5273
İçtihatlar 5273
B. Kayıt Terkin Davası 5282
1. Davacı 5282
İçtihatlar 5283
2. Davalı 5284
İçtihatlar 5285
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 5287
İçtihatlar 5287
4. Dava Açma Süresi 5294
İçtihatlar 5294
5. Davanın Konusu 5297
İçtihatlar 5297
6. Yargılama Usulü 5298
İçtihatlar 5299
7. Davanın Sonuçları 5303
İçtihatlar 5303
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu 5306
A. İstinaf Kanun Yolu 5306
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 5307
B. Temyiz Kanun Yolu 5308
C. Kanun Yararına Temyiz 5310
İçtihatlar 5310
Madde 236: Alacakların Geç Bildirilmesi 5315
AÇIKLAMALAR 5315
I. Genel Bilgi 5315
II. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları 5316
İÇTİHATLAR 5316
Masanın Tasfiyesi
Madde 237: İkinci Alacaklılar Toplanması 5320
AÇIKLAMALAR 5320
I. Genel Bilgi 5320
II. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler 5321
III. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar 5322
İÇTİHATLAR 5322
Madde 238: İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri 5324
AÇIKLAMALAR 5324
Madde 239: İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 5325
AÇIKLAMALAR 5325
Madde 240: Yeniden Alacaklılar Toplanması 5326
AÇIKLAMALAR 5327
Madde 241: Masa Mallarının Paraya Çevrilmesindeki Yöntem 5328
AÇIKLAMALAR 5328
I. Açık Artırma Yolu ile Satış 5328
II. Pazarlıkla Satış 5328
III. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı 5330
IV. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121. Maddesinin Kıyasen Uygulanması) 5330
İÇTİHATLAR 5331
Madde 242: Açık Artırmanın İlanı 5334
AÇIKLAMALAR 5334
İÇTİHATLAR 5335
Madde 243: Açık Artırma ve İhale 5336
AÇIKLAMALAR 5336
I. Taşınmazların Açık Artırma ile Satışı 5336
II. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı 5337
İÇTİHATLAR 5338
Madde 244: Hacizde satış hükümlerinin iflasta uygulanması 5340
AÇIKLAMALAR 5340
İÇTİHATLAR 5343
Madde 245: Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri 5344
AÇIKLAMALAR 5344
İÇTİHATLAR 5346
Madde 246: Aile Yurtları 5347
AÇIKLAMALAR 5347
Paraların Paylaştırılması
Madde 247: Pay Cetveli ve Son Hesap 5349
AÇIKLAMALAR 5349
İÇTİHATLAR 5350
Madde 248: İflas Masrafları ve Masanın Borçları 5352
AÇIKLAMALAR 5352
İÇTİHATLAR 5353
Madde 249: Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması 5354
AÇIKLAMALAR 5354
İÇTİHATLAR 5355
Madde 250: Paranın Kesin Dağıtımı 5355
AÇIKLAMALAR 5355
Madde 251: Borç Ödemeden Aciz Belgesi 5356
AÇIKLAMALAR 5356
İÇTİHATLAR 5358
Madde 252: Geçici Pay Dağıtımı 5360
AÇIKLAMALAR 5360
İÇTİHATLAR 5361
Madde 253: Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 5362
AÇIKLAMALAR 5362
İÇTİHATLAR 5363
İflasın Kapanması
Madde 254: Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı 5363
AÇIKLAMALAR 5363
İÇTİHATLAR 5365
Madde 255: İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması 5370
AÇIKLAMALAR 5370
İÇTİHATLAR 5371
Madde 256: İflas Tasfiyesinin Süresi 5373
AÇIKLAMALAR 5373
İÇTİHATLAR 5374
Dokuzuncu Bap
İHTİYATİ HACİZ
Madde 257: İhtiyati Haczin Şartları 5375
AÇIKLAMALAR 5375
İÇTİHATLAR 5386
Madde 258: İhtiyati Haciz Kararı 5419
AÇIKLAMALAR 5419
İÇTİHATLAR 5422
Madde 259: İhtiyati Hacizde Teminat 5430
AÇIKLAMALAR 5430
İÇTİHATLAR 5433
Madde 260: İhtiyati Haciz Kararının İçeriği 5441
AÇIKLAMALAR 5441
İÇTİHATLAR 5442
Madde 261: İhtiyati Haciz Kararının Uygulaması 5443
AÇIKLAMALAR 5443
İÇTİHATLAR 5444
Madde 262: İhtiyati Haciz Tutanağı ve Tebliği 5451
AÇIKLAMALAR 5451
İÇTİHATLAR 5452
Madde 263: İhtiyaten Haczedilen Malların Teminat Karşılığında Borçluya Bırakılması 5453
AÇIKLAMALAR 5453
İÇTİHATLAR 5454
Madde 264: İhtiyati Haczin Kesinleşmesi 5455
AÇIKLAMALAR 5455
İÇTİHATLAR 5463
Madde 265: İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve İstinaf Yoluna Başvurma 5478
AÇIKLAMALAR 5478
İÇTİHATLAR 5482
Madde 266: Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 5503
AÇIKLAMALAR 5503
İÇTİHATLAR 5505
Madde 267: İhtiyati Hacizde İflas Yolu ile Takip 5511
AÇIKLAMALAR 5512
İÇTİHATLAR 5512
Madde 268: İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştiraki 5513
AÇIKLAMALAR 5513
I. Genel Bilgi 5513
İçtihatlar 5516
II. Birden Çok İhtiyati ve Kesin Haczin Çeşitli İhtimallere Göre Hacze İştiraki 5523
A. İhtiyatî Hacizden Sonra Kesin Haciz Konulmasında İştirak 5523
İçtihatlar 5523
B. Kesin Hacizden Sonra İhtiyatî Haciz Konulması 5527
İçtihatlar 5527
C. İhtiyati Hacizden Sonra, İkinci İhtiyati Haciz Konulması 5529
İçtihatlar 5530
D. İhtiyati Hacizden Sonra Aynı Malın Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi 5533
İçtihatlar 5533
E. Rehin Veya İpoteğin, Haciz Veya İhtiyati Hacizden Sonra Olması Halinde, Hacze İştirak 5535
İçtihatlar 5537
III. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Hacze İştiraki 5539
İçtihatlar 5541
IV. İhtiyati Tedbir Kararının Hacze iştiraki 5549
İçtihatlar 5550
Onuncu Bap
KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER VE
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Madde 269: Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Süresi 5555
AÇIKLAMALAR 5555
Madde ile İlgili Genel İçtihatlar 5561
Yetki ile İlgili İçtihatlar 5569
Tebligatla İlgili İçtihatlar 5571
Takip Yapma ve Dava Açmada Taraf Ehliyetiyle İlgili İçtihatlar 5578
Ödeme Süresi ve İtiraz Süresiyle İlgili İçtihatlar 5584
Kira Borcunun Ödenmesiyle İlgili İçtihatlar 5591
Kefil ile İlgili İçtihatlar 5596
Kavramlar Dizini 5601
İçindekiler
Madde 269/a: Ödeme Emrine İtiraz Etmemenin Sonuçları 5641
AÇIKLAMALAR 5641
İÇTİHATLAR 5643
Madde 269/b: Kira Sözleşmesine İtiraz ve İtirazın Kaldırılması Usulü 5652
AÇIKLAMALAR 5653
İÇTİHATLAR 5655
Madde 269/c: Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye 5676
AÇIKLAMALAR 5677
Madde ile İlgili Genel İçtihatlar 5683
Yargılama Usulü ve İspat İçin Kabul Görecek Belgelerle ile İlgili İçtihatlar 5691
Ödeme ile İlgili İçtihatlar 5705
Kiralanın Boşaltılması ve Teslimiyle İlgili İçtihatlar 5717
Kira Miktarı ve Faiz ile İlgili İçtihatlar 5724
İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmeden Tahliye Kararı Verilemeyeceğine Dair İçtihatlar 5730
Madde 269/d: Kıyasen Uygulanacak Maddeler 5732
AÇIKLAMALAR 5732
İÇTİHATLAR 5736
Madde 270: Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması 5747
AÇIKLAMALAR 5747
İÇTİHATLAR 5749
Madde 271: Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı 5752
AÇIKLAMALAR 5753
Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
Madde 272: Tahliye Emri ve İçeriği 5753
AÇIKLAMALAR 5754
İÇTİHATLAR 5757
Madde 273: Taşınmazın Tahliye ve Teslimi 5768
AÇIKLAMALAR 5768
İÇTİHATLAR 5769
Madde 274: Tahliye Emrine İtiraz 5771
AÇIKLAMALAR 5771
İÇTİHATLAR 5772
Madde 275: İlamsız Tahliye Emrine İtirazın Kaldırılması 5776
AÇIKLAMALAR 5777
İÇTİHATLAR 5782
Madde 276: Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunması 5792
AÇIKLAMALAR 5793
İÇTİHATLAR 5795
Onbirinci Bap
Tasarrufun İptali Davası
Madde 277: İptal Davası ve Davacılar 5805
AÇIKLAMALAR 5805
I. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu 5805
A. Genel Olarak 5805
İçtihatlar 5808
B. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması 5819
1. Genel Olarak 5819
2. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 5821
İçtihatlar 5822
C. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear) 5839
İçtihatlar 5839
D. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler 5843
İçtihatlar 5844
E. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri 5847
İçtihatlar 5847
F. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri 5848
İçtihatlar 5848
G. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali 5850
İçtihatlar 5851
H. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler 5852
İçtihatlar 5854
İ. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları 5855
İçtihatlar 5857
II. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları 5859
A. Genel Olarak 5859
İçtihatlar 5859
B. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 5861
İçtihatlar 5862
C. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 5867
İçtihatlar 5868
D. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 5882
İçtihatlar 5885
Madde 278: Karşılıksız Tasarrufların Butlanı 5903
AÇIKLAMALAR 5903
I. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 5903
II. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 5905
İÇTİHATLAR 5908
Genel İçtihatlar 5908
Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 5913
Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 5924
Madde 279: Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 5927
AÇIKLAMALAR 5928
I. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 5929
İçtihatlar 5929
II. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 5930
İçtihatlar 5931
III. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 5934
IV. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 5934
İÇTİHATLAR 5935
Madde 280: Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali 5935
AÇIKLAMALAR 5936
I. Genel Olarak 5936
İçtihatlar 5938
II. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 5960
A. Yakın Akrabalık 5960
İçtihatlar 5961
B. Ticari İşletme Devri 5969
İçtihatlar 5971
III. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması 5977
İçtihatlar 5977
IV. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali 5979
İçtihatlar 5979
V. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 5982
İçtihatlar 5983
Madde 281: İptal Davalarında Yargılama Usulü 5984
AÇIKLAMALAR 5984
I. Genel Olarak 5984
İçtihatlar 5985
II. Yetkili Mahkeme 5989
İçtihatlar 5990
III. Görevli Mahkeme 5995
İçtihatlar 5996
IV. İptal Davasında Davacı (m.277) 6006
A. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı 6006
B. Temlik Alacaklısı 6008
C. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 6009
İçtihatlar 6009
V. İptal Davasında Yargılama 6013
A. Genel Olarak 6013
İçtihatlar 6015
B. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 6021
İçtihatlar 6022
C. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 6032
İçtihatlar 6032
D. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması 6034
İçtihatlar 6035
E. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 6040
İçtihatlar 6041
F. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 6046
İçtihatlar 6047
VI. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 6048
Madde 282: İptal Davasında Davalı 6048
AÇIKLAMALAR 6049
İÇTİHATLAR 6052
Madde 283: İptal Davasında İadenin Kapsamı 6060
AÇIKLAMALAR 6061
I. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü 6061
A. Genel Olarak 6061
B. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 6062
C. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 6064
1. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 6064
2. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri 6065
D. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 6066
E. Kararın İnfazı 6066
İçtihatlar 6067
F. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki 6083
İçtihatlar 6084
G. Tasarrufun İptali Davasını Kazanmış Olan Alacaklının, Üçüncü Kişi Alacaklılarına Önceliği 6091
İçtihatlar 6091
II. İptal Davasının Reddi Kararı 6092
III. İptal Davasının Konusuz Kalması 6093
IV. İflasta, İptal Davasının Kabulü 6094
İçtihatlar 6095
V. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 6098
A. Harç 6098
İçtihatlar 6099
B. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 6100
İçtihatlar 6102
Madde 284: İptal Davası Açma Süresi 6106
AÇIKLAMALAR 6106
İÇTİHATLAR 6107
Onikinci Bap
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Adî Konkordato
Madde 285 – Konkordato Talebi 6113
AÇIKLAMALAR 6113
I. Konkordato Talebinde Usul 6113
II. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 6116
İstinaf Mahkemesi Kararları 6119
III. Konkordato Gider Avansı 6120
A. Genel Bilgi 6120
B. Gider Avansının İçeriği (Tarf.m.3) 6121
C. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4) 6121
IV. Harç 6122
İstinaf Mahkemesi Kararları 6123
İÇTİHATLAR 6125
Madde 286 – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 6127
AÇIKLAMALAR 6128
I. Genel Bilgi 6128
A. Konkordato Ön Projesi 6129
B. Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösteren Belgeler (Yönt.m.7) 6130
C. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu 6132
D. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu ile Konkordato ve İflasta Ele Geçecek Miktar (Yönt.m.8,9) 6135
E. Diğer Belgeler ile Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi 6136
İstinaf Mahkemesi Kararları 6136
İçtihatlar 6137
Madde 287 – Geçici Mühlet 6137
AÇIKLAMALAR 6138
I. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler 6138
İstinaf Mahkemesi Kararları 6140
II. Geçici Komiser 6141
İstinaf Mahkemesi Kararları 6143
III. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi Veya İflasa Karar Verilmesi 6144
Madde 288 – Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi 6146
AÇIKLAMALAR 6146
I. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar 6146
A. Genel Bilgi 6146
B. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler 6146
C. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması 6147
D. Diğer Sonuçlar 6147
II. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi 6149
III. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları 6149
IV. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler 6150
İstinaf Mahkemesi Kararları 6150
İÇTİHATLAR 6151
Madde 289 – Kesin Mühlet 6151
AÇIKLAMALAR 6152
I. Kesin Mühlet Yargılaması 6152
II. Kesin Mühlet Kararı 6154
III. Kesin Mühletin İlanı 6155
IV. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması 6156
V. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5) 6156
Madde 290 – Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri 6157
AÇIKLAMALAR 6158
I. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi 6158
A. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları 6160
B. Konkordato Komiserinin Görevleri 6161
C. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Yönt.m.8) 6163
D. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri (Yönt.m.7) 6163
E. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu ile Uygulanacak Hükümleri 6164
F. Konkordato Komiser Sicili 6165
G. Komiserin Denetimi 6166
H. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu 6167
İçtihatlar 6167
II. Alacaklılar Kurulu 6168
A. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 6168
B. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7; Yönt.m.12) 6169
C. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 6169
Madde 291 – Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 6169
AÇIKLAMALAR 6170
Madde 292 – Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflasın Açılması 6170
AÇIKLAMALAR 6171
I. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı Verilmesi 6172
II. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar Verilmesi 6173
III. Yargılama ve Hükmün Sonuçları 6174
İÇTİHATLAR 6174
Madde 293 – Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293) 6177
AÇIKLAMALAR 6177
I. Kanun Yolu Kapalı Kararlar 6177
II. İstinaf Yolu Açık Kararlar 6177
III. Temyiz Yolu Açık Kararlar 6178
İÇTİHATLAR 6179
Madde 294 – Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 6180
AÇIKLAMALAR 6181
I. Genel Bilgi 6181
II. Alacaklıların Sınırlanan Hakları 6181
A. Takip Başlatma Veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı 6181
İçtihatlar 6184
B. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz 6187
İçtihatlar 6188
C. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü 6188
D. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi 6189
İçtihatlar 6190
E. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi 6190
İçtihatlar 6191
F. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi 6192
İçtihatlar 6192
III. Mühletin Diğer Sonuçları 6192
A. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması 6192
B. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir 6192
C. İİK’nın 206. Maddesine Göre Birinci Sıra Alacaklar 6193
1. İşçilik Alacakları 6193
2. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 6193
3. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 6194
D. Takas İleri Sürebilme 6194
1. Takas 6194
2. Takasa İtiraz 6195
E. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5) 6197
F. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6) 6198
İçtihatlar 6199
Madde 295–Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 6200
AÇIKLAMALAR 6200
Madde 296– Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296) 6201
AÇIKLAMALAR 6201
Madde 297 – Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297) 6203
AÇIKLAMALAR 6204
I. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi 6204
II. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler 6205
III. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması 6206
IV. Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 6207
İÇTİHATLAR 6207
Madde 298 – Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri 6208
AÇIKLAMALAR 6208
I. Genel Olarak 6208
II. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri 6209
III. Rehinli Malların Kıymet Takdiri 6210
IV. Kıymet Takdirinin Tebliği 6210
Madde 299 – Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi 6210
AÇIKLAMALAR 6211
İÇTİHATLAR 6214
Madde 300 – Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 6217
AÇIKLAMALAR 6217
İÇTİHATLAR 6219
Madde 301 – Alacaklılar Toplantısına Davet 6220
AÇIKLAMALAR 6220
Madde 302 – Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk 6221
AÇIKLAMALAR 6222
I. Genel Bilgi 6222
II. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk 6223
III. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması 6226
İÇTİHATLAR 6227
Madde 303 – Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi 6234
AÇIKLAMALAR 6234
I. Genel Olarak 6234
II. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi 6237
İÇTİHATLAR 6237
Madde 304 – Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 6245
AÇIKLAMALAR 6245
I. Yargılamanın Niteliği 6245
II. Yargılamanın Tensip Aşaması 6246
III. Yargılamanın Duruşma Aşaması 6248
İstinaf Mahkemesi Kararları 6250
İÇTİHATLAR 6251
Madde 305 – Konkordatonun Tasdikinin Şartları 6255
AÇIKLAMALAR 6255
I. Genel Bilgi 6255
II. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları 6256
A. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Miktardan Fazla Olması 6256
B. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları ile Orantılı Olması 6256
C. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması (m.302) 6258
D. İşçilik ve Nafaka Alacakları ile Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin Teminat Gösterilmesi 6259
İstinaf Mahkemesi Kararları 6260
E. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi 6261
III. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması 6262
IV. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi 6263
İÇTİHATLAR 6264
Madde 306 – Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı 6275
AÇIKLAMALAR 6275
I. Tasdik Kararının İçeriği 6276
İçtihatlar 6277
II. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri 6278
III. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 6278
İÇTİHATLAR 6279
Madde 307 – Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 6279
AÇIKLAMALAR 6280
I. Genel Bilgi 6280
II. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi 6281
III. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 6282
IV. Erteleme Kararının Kaldırılması 6283
Madde 308 – Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı 6283
AÇIKLAMALAR 6283
I. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 6285
II. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 6285
III. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 6285
İÇTİHATLAR 6285
Madde 308/a – Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları 6286
AÇIKLAMALAR 6286
İÇTİHATLAR 6287
Madde 308/b – Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava 6288
AÇIKLAMALAR 6288
İÇTİHATLAR 6290
Madde 308/c – Konkordatonun Hükümleri 6291
AÇIKLAMALAR 6292
I. Genel Bilgi 6292
II. Konkordatonun Zorunlu Olması 6294
İçtihatlar 6296
III. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller 6296
İçtihatlar 6298
Madde 308/ç – Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi 6301
AÇIKLAMALAR 6301
I. Genel Bilgi 6301
II. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez 6302
İçtihatlar 6303
III. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi 6304
IV. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı 6304
Madde 308/d – Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 6304
AÇIKLAMALAR 6304
Konkordatonun Feshi
Madde 308/e – Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi 6305
AÇIKLAMALAR 6306
I. Genel Bilgi 6306
II. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları 6307
A. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır 6307
B. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı 6307
C. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle Alacaklı Sıfatını Taşıması 6308
D. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş Veya Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması 6309
E. Fesih Davasında Zamanaşımı 6309
III. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü 6309
IV. Feshin Sonuçları 6310
İÇTİHATLAR 6311
Madde 308/f – Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi 6320
AÇIKLAMALAR 6321
I. Genel Bilgi 6321
II. Görevli ve Yetkili Mahkeme 6321
İstinaf Mahkemesi Kararları 6322
III. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları 6323
A. Davacı 6323
B. Davalı 6323
IV. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları 6324
A. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması 6324
B. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması 6324
C. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması 6324
V. Yargılama Usulü 6325
VI. Tamamen Feshin Sonuçları 6326
VII. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu 6327
İÇTİHATLAR 6327
Madde 308/g – Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 6331
AÇIKLAMALAR 6331
I. Harç ve Vergiden İstisna 6331
A. Harçtan İstisna 6331
B. Damga Vergisinden İstisna 6331
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna 6331
II. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna 6332
III. İstisnaların Uygulanma Şartları 6332
IV. Teşvik Belgesi Sürelerinin Uzaması 6333
Madde 308/h – Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması 6334
AÇIKLAMALAR 6335
I. Genel Bilgi 6335
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu 6338
III. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları 6338
IV. Rehinli Alacakların Yapılandırılması 6338
V. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi 6339
İflâstan Sonra Konkordato
Madde 309 – Şartları ve Hükümleri 6339
AÇIKLAMALAR 6340
I. Genel Bilgi 6340
II. Konkordato Talebi 6341
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler 6341
IV. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı 6343
V. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün Karşılaştırılması 6344
VI. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2) 6345
A. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar 6345
B. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 6345
C. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları 6346
D. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı 6346
E. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması 6347
F. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları 6348
G. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması 6348
H. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi 6349
İ. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 6349
J. Konkordatonun Kısmen Feshi 6349
K. Konkordatonun Tamamen Feshi 6350
L. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 6350
VII. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2, 308/c) 6350
İÇTİHATLAR 6351
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Madde 309/a – İçerik ve Organlar 6356
AÇIKLAMALAR 6357
Madde 309/b – Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği 6358
AÇIKLAMALAR 6358
Madde 309/c – Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları 6359
AÇIKLAMALAR 6360
Madde 309/ç – Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu 6361
AÇIKLAMALAR 6361
Madde 309/d – Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi 6363
AÇIKLAMALAR 6363
Madde 309/e – Paraya Çevirme 6364
AÇIKLAMALAR 6364
Madde 309/f – Rehinli Taşınmazların Satışı 6365
AÇIKLAMALAR 6365
Madde 309/g – Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi 6366
AÇIKLAMALAR 6366
Madde 309/ğ – Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri 6367
AÇIKLAMALAR 6367
Madde 309/h – Paraların Paylaştırılması 6368
AÇIKLAMALAR 6368
Madde 309/ı – Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma 6369
AÇIKLAMALAR 6369
Madde 309/i – Tahsil Edilmeyen Paralar 6370
AÇIKLAMALAR 6370
Madde 309/j – Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu 6370
AÇIKLAMALAR 6370
Madde 309/k – Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali 6371
AÇIKLAMALAR 6371
Madde 309/l – Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak Hükümler 6372
AÇIKLAMALAR 6372
I. Genel Bilgi 6372
II. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya Uygulanacak Hükümleri 6372
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli Mahkeme
(309/l; 285) 6372
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286) 6373
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287) 6374
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288) 6375
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289) 6375
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.309/l; 291) 6376
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflâsın Açılması
(m.309/l; 292) 6376
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293) 6377
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295) 6377
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296) 6378
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması 6378
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi 6379
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297) 6379
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298) 6380
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299) 6380
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300) 6380
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301) 6380
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.309/l; 302) 6381
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303) 6381
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304) 6382
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305) 6382
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306) 6383
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307) 6383
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi 6383
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 6383
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının Kaldırılması 6384
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308) 6384
23. Kanun yolları (m.309/l; 308/a) 6384
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b) 6385
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c) 6385
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç) 6386
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d) 6386
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f) 6386
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g) 6386
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
Madde 309/m – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma 6387
AÇIKLAMALAR 6388
Madde 309/n – Yeniden Yapılandırma Projesinin İçeriği 6391
AÇIKLAMALAR 6392
Madde 309/o – Başvuruya Eklenecek Belgeler 6392
AÇIKLAMALAR 6393
Madde 309/ö – Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mah. Yap. İşlem ve Alınacak Tedbirler 6395
AÇIKLAMALAR 6396
Madde 309/p – Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları 6398
AÇIKLAMALAR 6399
Madde 309/r – Kararın Sonuçları 6400
AÇIKLAMALAR 6401
Madde 309/s – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi 6401
AÇIKLAMALAR 6402
Madde 309/ş – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili 6402
AÇIKLAMALAR 6402
Madde 309/t – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler 6403
AÇIKLAMALAR 6404
Madde 309/u – Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 6405
AÇIKLAMALAR 6405
Madde 309/ü – Yönetmelik 6406
AÇIKLAMALAR 6406
Onüçüncü Bap
TAKSİRATLI İFLAS
Madde 310 – Taksiratlı İflas Halleri 6415
AÇIKLAMALAR 6416
I. Taksiratlı İflas Halleri 6416
II. Suçun Maddi Unsurları 6419
III. Suçun Manevi Unsuru 6419
IV. Yargılama Usulü 6419
İÇTİHATLAR 6421
Hileli İflas
Madde 311 – Hileli İflas Halleri 6423
AÇIKLAMALAR 6424
İÇTİHATLAR 6428
Ondördüncü Bap
İTİBARIN YERİNE GELMESİ
Madde 312 – Hileli Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 6431
AÇIKLAMALAR 6431
Madde 313 – Taksiratlı Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 6432
AÇIKLAMALAR 6432
Madde 314 – Adi Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 6433
AÇIKLAMALAR 6433
Madde 315 – İtibarın Yerine Gelmesi Kararının İlanı 6434
AÇIKLAMALAR 6434
Madde 316 – Ölümden Sonra İtibarın Yerine Gelmesi 6434
AÇIKLAMALAR 6434
İÇTİHATLAR 6434
Onbeşinci Bap
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
Madde 317 – Olağanüstü Sürenin Şartları 6437
AÇIKLAMALAR 6437
Madde 318 – Olağanüstü Sürenin Kabulü, Borçlunun Dilekçesi 6437
AÇIKLAMALAR 6438
Madde 319 – İcra Mahkemesinin Talebi İncelemesi 6439
AÇIKLAMALAR 6439
Madde 320 – İstinaf Yoluna Başvurma 6440
AÇIKLAMALAR 6440
Madde 321 – Defter Tutulması ve Komiser Atanması 6440
AÇIKLAMALAR 6441
Madde 322 – Kararın Tebliği 6441
AÇIKLAMALAR 6441
Madde 323 – Olağanüstü Sürenin Neticeleri 6441
AÇIKLAMALAR 6442
Madde 324 – Borçlunun Tasarruf Hakları 6442
AÇIKLAMALAR 6442
Madde 325 – Borçlunun Olağanüstü Süre İçinde Onaya Tabi İşlemleri 6442
AÇIKLAMALAR 6443
Madde 326 – Olağanüstü Süreye Tabi Olmayan Alacaklar 6443
AÇIKLAMALAR 6443
Madde 327 – Olağanüstü Sürenin Uzatılması 6444
AÇIKLAMALAR 6444
Madde 328 – Olağanüstü Sürenin Kaldırılması 6445
AÇIKLAMALAR 6446
Madde 329 – Olağanüstü Süre Devam Ederken Konkordato ve Yeniden Süre Verilmesi 6446
AÇIKLAMALAR 6447
Madde 329/a – İflâsın Ertelenmesi ile İlişki 6447
AÇIKLAMALAR 6447
İÇTİHATLAR 6447
Madde 330 – Olağanüstü Hallerde İcra Takiplerinin Durdurulması 6449
AÇIKLAMALAR 6449
Onaltıncı Bap
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 331 – Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme Suçu 6451
AÇIKLAMALAR 6452
I. Suçların Maddi Unsurları 6452
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu 6452
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu 6453
II. Suçların Manevi Unsuru 6454
III. Suçların Cezası 6455
A. Hapis Cezası 6455
B. Adli Para Cezası 6457
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 6457
IV. Yargılama Usulü 6459
A. Suçun Faili 6459
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 6459
C. Davanın Açılma Usulü 6459
D. Suç Tarihi 6460
E. Birleştirme Yasağı 6460
F. Şikâyet Süresi 6460
G. Suça İştirak 6461
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349) 6461
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6462
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66) 6462
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68) 6463
VI. Uzlaşma, Ön Ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 6463
İÇTİHATLAR 6467
İSTİNAF KARARLARI 6503
Madde 332 – Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Verme veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırma Suçu 6504
AÇIKLAMALAR 6505
I. Suçun Maddi Unsurları 6505
II. Suçun Manevi Unsuru 6506
III. Yargılama Usulü 6506
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6507
V. Suçun Cezası 6508
İÇTİHATLAR 6509
Madde 333 – İflas ve Konkordato İşlerinde Kişisel Menfaat Temin Etme Suçu 6515
AÇIKLAMALAR 6515
I. Suçun Maddi Unsuru 6515
II. Suçun Manevi Unsuru 6516
III. Sanık 6516
IV. Yargılama Usulü 6516
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6519
VI. Suçun Cezası 6519
Madde 333/a – Yöneticinin Ticari İşletme Borcunu Ödememe Suçu 6520
AÇIKLAMALAR 6521
I. Suçun Maddi Unsuru 6521
II. Suçun Manevi Unsuru 6522
III. Yargılama Usulü 6522
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6523
V. Suçun Cezası 6524
İÇTİHATLAR 6525
Madde 334 – Konkordatoda veya Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili Kimseleri Hataya Düşürme ya da Konkordato veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına Uymama Suçu 6536
AÇIKLAMALAR 6536
I. Suçun Maddi Unsuru 6536
II. Suçun Manevi Unsuru 6537
III. Yargılama Usulü 6537
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6538
V. Suçun Cezası 6538
Madde 335 – Kiracının Eşya Kaçırma ve Kiralananı İşgal Ettirme Suçu 6539
AÇIKLAMALAR 6539
I. Suçun Maddi Unsuru 6539
II. Suçun Manevi Unsuru 6539
III. Yargılama Usulü 6540
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6540
V. Suçun Cezası 6541
Madde 336 – Müflisin Mallarını Vermeme Suçu 6542
AÇIKLAMALAR 6543
I. Suçun Maddi Unsuru 6543
II. Suçun Manevi Unsuru 6543
III. Yargılama Usulü 6543
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6544
V. Suçun Cezası 6544
Madde 337 – Mal Beyanında Bulunmama Eylemi 6545
AÇIKLAMALAR 6545
I. Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1) 6545
II. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2) 6545
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller 6545
B. Eylemin Cezası 6546
1. Disiplin Hapsi 6546
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri 6548
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler 6549
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark 6550
III. Yargılama Usulü 6550
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6552
V. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları 6552
İÇTİHATLAR 6553
Madde 337/a – Ticareti Kanuna Aykırı Terk Etme Suçu 6554
AÇIKLAMALAR 6555
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar 6555
II. Suçun Maddi Unsuru 6556
III. Suçun Manevi Unsuru 6557
IV. Yargılama Usulü 6558
A. Sanık 6558
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 6558
C. Davanın Açılma Usulü 6558
D. Suç Tarihi 6559
E. Birleştirme Yasağı 6559
F. Şikâyet Süresi 6559
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349) 6560
H. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 6561
İ. Uzlaşma, Önödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 6561
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6561
VI. Suçun Cezası 6562
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6563
İÇTİHATLAR 6566
Madde 338 – Yalan Beyanda Bulunma Suçu 6594
AÇIKLAMALAR 6594
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1) 6595
A. Suçun Maddi Unsurları 6595
B. Suçun Manevi Unsuru 6599
C. Yargılama Usulü 6599
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6600
E. Suçun Cezası 6601
II. Borçlunun Asgari ücret Üstündeki Gelirini Bildirmemesi (m.338/2) 6602
A. Eylemin Maddi Unsurları 6602
B. Borçlu (Fail) 6603
C. Eylemin Cezası 6603
1. Tazyik Hapsi 6603
2. Tazyik Hapsinin Özellikleri 6604
3. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark 6604
D. Yargılama Usulü 6605
E. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6607
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6607
İÇTİHATLAR 6607
Madde 339 – Beyandan Sonra Mal ve Kazançtaki Artışı Bildirmeme Eylemi 6633
AÇIKLAMALAR 6634
I. Eylemin Unsurları 6634
II. Eylemin Cezası 6635
III. Yargılama Usulü 6635
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6637
İÇTİHATLAR 6637
Madde 340 – Taahhüdü İhlal Eylemi 6638
AÇIKLAMALAR 6639
I. Madde ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı 6639
II. Eylemin Unsurları 6640
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu ile Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre) 6641
B. Alacaklının Kabulü ile Ödeme Taahhüdü 6642
III. Eylemin Cezası 6645
III. Yargılama Usulü 6646
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz) 6648
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6649
İÇTİHATLAR 6649
Madde 341 – Çocuk Teslimi Kararına Uymama Eylemi 6690
AÇIKLAMALAR 6690
I. Genel Açıklamalar 6690
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz 6690
B. 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı 6691
II. Eylemin Unsurları 6692
III. Eylemin Cezası 6694
IV. Yargılama Usulü 6694
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz) 6696
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6697
İÇTİHATLAR 6697
Madde 342 – İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girme Suçu 6703
AÇIKLAMALAR 6703
I. Genel Olarak 6703
II. Suçun Unsurları 6704
III. Suçun Manevi Unsuru 6705
IV. Yargılama Usulü 6705
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6708
VI. Suçun Cezası 6708
İÇTİHATLAR 6709
Madde 343 – İlamlara Aykırılık Eylemi 6715
AÇIKLAMALAR 6715
I. Eylemin Unsurları 6716
II. Eylemin Cezası 6717
III. Yargılama Usulü 6717
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz 6718
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6718
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398) 6718
İÇTİHATLAR 6719
Madde 344 – Nafakaya İlişkin Kararlara Uymama Eylemi 6723
AÇIKLAMALAR 6723
I. Eylemin Unsurları 6723
II. Eylemin Cezası 6725
III. Yargılama Usulü 6726
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6728
İÇTİHATLAR 6728
Madde 345 – Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği 6742
AÇIKLAMALAR 6742
I. Genel Olarak 6742
II. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır 6744
A. Anonim Şirket 6744
B. Limited Şirketler 6744
C. Kolektif Şirketler 6745
D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 6745
E. Kooperatiflerde Temsil 6745
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6745
İÇTİHATLAR 6747
Madde 345/a – Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu 6754
AÇIKLAMALAR 6754
I. Genel Olarak 6754
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür 6755
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları 6757
IV. Suçun Manevi Unsuru 6757
V. Yargılama Usulü 6758
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6758
VII. Suçun Cezası 6759
İÇTİHATLAR 6760
Madde 345/b – 6777
AÇIKLAMALAR 6777
I. Suçun Maddi Unsurları 6777
II. Suçun Manevi Unsuru 6777
III. Suçun Cezası 6777
IV. Yargılama Usulü 6779
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 6781
Madde 346 – Görev ve Birleştirilme Yasağı 6782
AÇIKLAMALAR 6782
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6783
İÇTİHATLAR 6784
Madde 347 – Şikayet Süresi 6786
AÇIKLAMALAR 6786
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6787
İÇTİHATLAR 6789
Madde 348 – Yetki 6804
AÇIKLAMALAR 6804
İÇTİHATLAR 6805
Madde 349 – Muhakeme Usulü 6807
AÇIKLAMALAR 6808
I. Genel Olarak 6808
II. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü 6809
III. Eski Hale Getirme 6812
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi 6812
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti 6813
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi 6815
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6815
İÇTİHATLAR 6817
Madde 350 – Duruşma 6849
AÇIKLAMALAR 6849
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 6851
İÇTİHATLAR 6852
Madde 351 – Tahkikat 6854
AÇIKLAMALAR 6854
Madde 352 – Karar 6856
AÇIKLAMALAR 6856
I. Genel Olarak 6856
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232) 6857
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar 6857
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar 6859
V. Yargılama Giderleri 6859
İÇTİHATLAR 6860
Madde 353 – İtiraz ve İstinaf 6864
AÇIKLAMALAR 6864
I. İtiraz Yolu 6865
II. İstinaf Yolu 6866
İÇTİHATLAR 6868
Madde 354 – “Davanın ve Cezanın Düşmesi ile Ceza Verilemeyecek Hâller” 6877
AÇIKLAMALAR 6877
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi 6877
II. Ceza Zamanaşımı 6879
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı 6880
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı 6880
İÇTİHATLAR 6881
Onyedinci Bap
ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 355 – Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul 6891
AÇIKLAMALAR 6891
İÇTİHATLAR 6893
Madde 356 – Maaş ve Ücret Haciz İhtarına Uymayanlar Hakkında Hükümler 6895
AÇIKLAMALAR 6896
İÇTİHATLAR 6896
Madde 357 – İcra Dairesinin Talimat ve Emirlerine Uymayanlar Hakkındaki Soruşturma Usulü 6898
AÇIKLAMALAR 6898
İÇTİHATLAR 6899
Madde 358 – Yedi Emin Olarak Bırakılan Hacizli Mallarla İlgili Sorumluluk 6901
AÇIKLAMALAR 6901
İÇTİHATLAR 6903
Madde 359 – İcra Dairelerinin Muhabereleri 6907
AÇIKLAMALAR 6907
Madde 360 – Haczedilen Malların Talimat Yolu ile Satışı 6908
AÇIKLAMALAR 6908
İÇTİHATLAR 6910
Madde 361 – Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 6918
AÇIKLAMALAR 6918
İÇTİHATLAR 6919
Madde 362 – Emanetler Hakkında Zamanaşımı 6938
AÇIKLAMALAR 6938
İÇTİHATLAR 6939
Kanun Yollarına Başvurma
Madde 363 – İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi 6940
AÇIKLAMALAR 6941
I. İstinaf Yolu ile İlgili Genel Açıklamalar 6941
İçtihatlar 6943
II. İstinaf Mahkemesinin Yetki Alanı 6943
III. İstinaf Sebepleri 6944
İçtihatlar 6945
IV. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 6945
İçtihatlar 6946
V. İstinaf Yoluna Başvuru 6947
VI. İstinaf Başvurusunda Harç ve Giderler 6948
VII. İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin Olan Kararları 6948
İçtihatlar 6951
VIII. Kötüniyetle veya İşlemleri Uzatmak Maksadıyla İstinaf Yoluna Başvuru 6951
IX. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Hükmün İcrasına Etkisi 6952
İçtihatlar 6956
X. Bölge Adliye Mahkemesinde Yargılama Usulü 6957
XI. Parasal Sınırlar 6960
İÇTİHATLAR 6961
Madde 364 – Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi 6971
AÇIKLAMALAR 6973
I. Temyiz Edilebilen Kararlar 6973
II. Temyiz Dilekçesi 6974
III. Temyiz Harç ve Giderleri 6975
IV. Temyiz Başvurusu ve Süresi 6976
V. Kötü Niyetle veya İşlemleri Uzatmak Maksadıyla Temyiz Yoluna Başvuru 6977
VI. Temyizin İcraya Etkisi 6978
İçtihatlar 6979
VII. Temyiz İncelemesi ve Duruşma 6982
VIII. Yargıtay’ın Vereceği Kararlar 6983
IX. Yargıtay’ın Bozma Kararına Uyma veya Direnme 6985
İÇTİHATLAR 6985
Madde 365 – İstinaf Dilekçesinin Reddi 6999
AÇIKLAMALAR 6999
İÇTİHATLAR 7002
Madde 366 – Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 7003
AÇIKLAMALAR 7003
I. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 7003
A. İstinaf Mahkemesinde Ön İnceleme 7003
B. İstinaf Mahkemesinde Esastan İnceleme 7004
C. İstinaf Mahkemesi Kararları 7010
II. Yargıtay Kararları 7015
A. Onama Kararları 7015
B. Bozma Kararları 7015
İÇTİHATLAR 7015
Madde 367 – Borçlunun Mevcudu Hakkında Bilgi Verme Mecburiyeti 7016
AÇIKLAMALAR 7016
Ek Madde 1 – Parasal Sınırların Yenidene Değerleme Oranına Göre Belirlenmesi 7017
AÇIKLAMALAR 7017
İÇTİHATLAR 7018
EK MADDE 3 – İcra Mahkemeleri ile İcra ve İflas Dairelerinin Bilirkişi Seçimi 7020
GEÇİCİ MADDELER 7020
Geçici Madde 8– 7020
Geçici Madde 9– 7020
Geçici Madde 10– 7020
AÇIKLAMALAR 7020
Geçici Madde 11– 7021
Geçici Madde 12– 7022
Geçici Madde 13– 7022
Geçici Madde 14– 7023
Geçici Madde 15– 7023
Geçici Madde 16 – 7023
Yararlanılan Kaynaklar 7025
Kavramlar Dizini 7027

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat