İstinaf ve Temyiz Mahmut Coşkun

Hukuk Yargılamasındaİstinaf ve Temyiz


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
471
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263118
Boyut
16x24
Baskı
1295,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 295 puan kazanacaksınız)
   295

Konu Başlıkları
- Kanun Yolları Genel Bilgiler
- İstinaf
- Temyiz
- İcra Hukuk Mahkemesi Kararları İçin Kanun Yolu
- Ek ve Geçici Hükümleri
İçtihadı Birleştirme Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
KANUN YOLLARI GENEL BİLGİLER
A. GENEL OLARAK 17
B. KANUN YOLUNUN KONUSU 20
C. KANUN YOLUNA BAŞVURMADA HUKUKİ YARAR 21
D. İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI ARASINDAKİ FARKLAR 21
E. ESKİ VE YENİ KANUN YOLLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 23
F. ALEYHE BOZMA VEYA ALEYHE KARAR VERME YASAĞI 24
İçtihatlar 27
G. USULÜ KAZANILMIŞ HAK 35
1. Genel Olarak 35
İçtihatlar 37
2. Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnaları 42
İçtihatlar 44
H. KANUN YOLUNDAN FERAGAT 50
I. HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA DAVADAN FERAGAT, KABUL VEYA SULH 51
Birinci Bölüm
İSTİNAF
A. GENEL OLARAK 53
B. İSTİNAF MAHKEMESİ DAİRE KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ 55
İçtihatlar 56
C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN ŞEHİRLER İTİBARİYLE YETKİ ALANLARI 59
İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar (HMK.m.341) 61
Açıklamalar 62
İçtihatlar 69
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 71
İstinaf Dilekçesi (HMK.m.342) 74
Açıklamalar 75
İstinaf Dilekçesinin İçeriği 75
A. İstinaf Yoluna Kimler Başvurabilir 75
B. İstinafa Konu Kararın Dilekçede Belirtilmesi Gereken Özellikleri 78
C. İstinaf Sebepleri ve Gerekçesi (HMK.m.342/2–e) 78
D. İstinaf Sebepleriyle Bağlılık 80
E. İstinaf Dilekçesinin İncelenmesi İçin Asgari Şartlar 80
İçtihatlar 81
İstinaf Dilekçesinin Verilmesi (HMK.m.343) 83
Açıklamalar 83
Dilekçenin Veriliş Yöntemi ve Şekli 83
Harç ve Giderlerin Yatırılması (HMK.m.344) 86
Açıklamalar 86
A. İstinaf Harçları 86
B. Harç ve Giderlerin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlemler 89
İçtihatlar 90
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 93
İstinaf Yoluna Başvuru Süresi (HMK.m.345) 95
Açıklamalar 95
İçtihatlar 97
İstinaf Dilekçesinin Reddi (HMK.m.346) 101
Açıklamalar 101
İçtihatlar 102
İstinaf Dilekçesine Cevap (HMK.m.347) 103
Açıklamalar 103
Katılma Yolu ile İstinaf Başvurusu (HMK.m.348) 104
Açıklamalar 104
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 106
Başvurma Hakkından Feragat (HMK.m.349) 107
Açıklamalar 107
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 108
Başvurunun İcraya Etkisi (HMK.m.350) 110
Açıklamalar 110
A. İstinaf Başvurusuna Rağmen İcra Edilebilen Kararlar 110
B. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar 111
İçtihatlar 113
Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma (HMK.m.351) 114
Açıklamalar 114
Ön İnceleme (HMK.m.352) 115
Açıklamalar 116
A. Genel Olarak 116
1. İncelemenin Başka Bir Daire veya Başka Bir Bölge Adliye Mahkemesince Yapılmasının Gerekli Olması 116
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 117
2. Kararın Kesin Olması 119
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 119
3. Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 120
İçtihatlar 121
4. Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 121
İçtihatlar 122
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 123
5. Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 123
B. Ön İnceleme Usulü ve Verilecek Karar 124
İçtihatlar 127
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 128
Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar (HMK.m.353) 130
Açıklamalar 131
A. Genel Olarak 131
B. Usule Yönelik Hususlarda Duruşma Yapmadan, Kesin Karar Verilerek Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilebilecek Haller (m.353/1–a) 132
1. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş Olması 133
2. İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hâkimin Davaya Bakmış Olması 133
3. Mahkemenin Göreve ve Yetkiye İlişkin Hatalı Karar Vermesi 134
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 136
4. Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 140
İçtihatlar 142
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 142
5. Usule Aykırı Olarak Davanın Açılmamış Sayılması, Birleştirilmesi veya Ayrılmasına Karar Verilmesi 148
6. Mahkemece, Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Ölçüde Önemli Delillerin Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması ya da Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması(m.353/1–a/6) 152
İçtihatlar 155
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 158
C. Esasa Yönelik Hususlarda Duruşma Yapmadan, Karar Verilecek Haller (m.353/1–b) 162
1. Kararının Usul veya Esas Yönünden Hukuka Uygun Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 163
İçtihatlar 163
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 164
2. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmiş Olmasına Rağmen Yeniden Yargılama Yapılmasına Gerek Yoksa veya Kararın Gerekçesi Hatalı İse; Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Kara Verilmesi 170
İçtihatlar 170
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 173
3. Yargılamada Bulunan Eksiklikler Duruşma Yapılmaksızın Tamamlanacak Nitelikte İse Bunların Tamamlanmasından Sonra Başvurunun Esastan Reddine veya Yeniden Esas Hakkında, Karar Verilmesi(HMK.m.353/3) 175
İçtihatlar 175
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 182
İnceleme (HMK.m.354) 184
Açıklamalar 184
A. İstinaf Mahkemesinde İnceleme 184
B. İstinaf Mahkemesinde İstinabe 186
İncelemenin Kapsamı ve Kamu Düzenine Aykırılık Halleri (HMK.m.355) 187
Açıklamalar 187
A. Genel Olarak 187
B. Maddi Hukuk–Usul Hukuku Ayrımına Göre İstinaf Sebepleri 188
1. Maddi Hukuka Dayanan İstinaf Sebepleri 188
2. Usul Hukukuna Dayanan İstinaf Sebepleri 188
C. Mutlak ve Nispi İstinaf Sebepleri 189
1. Mutlak İstinaf Sebepleri 189
2. Nispi İstinaf Sebepleri 191
İçtihatlar 192
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 194
Duruşma Yapılması ve Karar Verilmesi (HMK.m.356) 201
Açıklamalar 202
A. Duruşma Yapılması ve Uygulanacak Usul Hükümleri 202
İçtihatlar 204
B. İstinaf Mahkemesinin Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri Verilmesi 204
C. Geçici Hukuki Koruma Kararları Hakkında İstinaf Yoluna Başvurulması 205
1. İhtiyati Tedbir Kararları 205
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 208
2. İhtiyati Haciz Kararları 212
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 215
Yapılamayacak İşlemler (HMK.m.357) 218
Açıklamalar 218
İçtihatlar 222
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 222
Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi (HMK.m.358) 223
Açıklamalar 224
Kararın İçeriği ve Tebliği (HMK.m.359) 226
Açıklamalar 227
A. Genel Olarak 227
B. Kararın İçeriği 228
İçtihatlar 231
C. Hüküm 233
1. Genel Olarak 233
2. Başvurunun Haksız Olması Halinde Hüküm 234
3. Başvurunun Haklı Olması Halinde Hüküm 234
4. İstinaf Aşamasında Feragat, Kabul, Sulh ve Davanın Konusuz Kalması Hallerinde Verilecek Karar 236
5. İstinaf Mahkemesinde Harçlar 238
İçtihatlar 240
6. İstinaf Mahkemesinde Hükmedilecek Vekâlet Ücreti 243
7. İstinaf Aşamasında Yargılama Giderleri 245
İçtihatlar 246
D. Kararın Tebliğe Çıkarılması 246
Uygulanacak Diğer Hükümler (HMK.m.360) 247
Açıklamalar 247
İkinci Bölüm
TEMYİZ
TARİHSEL SÜREÇ 249
Temyiz Edilebilen Kararlar (HMK.m.361) 251
Açıklamalar 251
A. Genel Bilgi 251
B. Temyiz Edilebilen Kararlar 252
C. Temyiz Süresi 254
D. Kimler Temyiz Yoluna Başvurabilir 256
İçtihatlar 256
Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK.m.362) 259
Açıklamalar 260
İçtihatlar 272
Kanun Yararına Temyiz (HMK.m.363) 274
Açıklamalar 274
A. Genel Olarak 274
B. Hangi Kararlar İçin Kanun Yararına Temyize Gidilebilir 275
C. Kanun Yaranına Temyize Gidebilecek Makamlar, Verilecek Karar ve Sonucu 275
Temyiz Dilekçesi ve İçeriği (HMK.m.364) 276
Açıklamalar 277
A. Temyiz Dilekçesi 277
B. Temyiz Dilekçesinin İçeriği 278
1. Tarafların Kimlik Bilgileri 278
2. Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Kimlik Bilgileri 278
3. Temyize Konu Kararı Veren Mahkeme ile Kararın Tarih ve Numarası 279
4. Bozma Üzerine Verilen veya Direnme Kararına Karşı Temyizde İlk Derece Mahkemesinin Adı, Kararın Tarih ve Numarası 279
5. İlamın Temyiz Edene Tebliğ Edildiği Tarih 279
6. Kararın Özeti 279
7. Temyiz Sebepleri ve Gerekçesi 280
a. Hukukun veya Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Yanlış Uygulanmış Olması 280
b. Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 282
c. Taraflardan Birinin Davasını İspat İçin Dayandığı Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi 283
d. Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksiklikleri Bulunması 283
8. Duruşma İstenmesi 284
9. Temyiz Edenin veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 284
C. Temyiz Talebinin İncelenebilmesi İçin Asgari Şartlar 284
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi (HMK.m.365) 285
Açıklamalar 285
Kıyasen Temyizde Uygulanacak İstinaf Hükümleri (HMK.m.366) 286
Açıklamalar 286
A. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi (m.343; 366) 287
B. Harç ve Giderlerin Yatırılması (m.344; 366) 287
1. Temyiz Harçları 287
İçtihatlar 290
2. Harç ve Giderlerin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlemler 296
3. Harçtan İstisna Kılınan Konular (Harç.K.m.13) 297
İçtihatlar 298
C. Temyizde Başvuru Süresi (m.345; 366) 301
İçtihatlar 303
D. Temyiz Dilekçesinin Reddi (m.346; 366) 304
İçtihatlar 305
E. Temyiz Dilekçesine Cevap (m.347; 366) 306
F. Katılma Yolu ile Temyiz (m.348; 366) 307
İçtihatlar 308
G. Temyiz Başvurusundan Feragat (m.349; 366) 308
İçtihatlar 309
H. Ön İnceleme (m.352; 366) 311
Temyizin İcraya Etkisi (HMK.m.367) 312
Açıklamalar 312
A. Temyiz Başvurusuna Rağmen İcra Edilebilen Kararlar 313
B. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar 314
İçtihatlar 315
Kötüniyetle Temyiz (HMK.m.368) 321
Açıklamalar 321
İçtihatlar 322
Temyiz İncelemesi ve Duruşma (HMK.m.369) 323
Açıklamalar 324
A. Temyiz İncelemesinin Şekli ve Usulü 324
B. Duruşmada Usul 326
C. Temyiz İncelemesinin Kapsamı 327
1. Genel Olarak 327
2. Hukuki Denetimin Kapsamı 327
3. Hukukun Yanlış Uygulanmasına Örnekler 330
4. Temyiz Aşamasında Vakıa Denetimi, 332
Onama Kararları (HMK.m.370) 333
Açıklamalar 333
A. Onama Kararı 333
İçtihatlar 335
B. Düzelterek Onama Kararları (HMK.m.370/2,3) 337
İçtihatlar 338
Bozma Sebepleri (HMK.371) 342
Açıklamalar 342
A. Genel Olarak 342
İçtihatlar 344
B. Bozma Sebepleri 344
1. Hukukun veya Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Yanlış Uygulanmış Olması 344
İçtihatlar 346
2. Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 349
İçtihatlar 350
3. Taraflardan Birinin Davasını İspat İçin Dayandığı Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi 354
4. Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksiklikleri Bulunması 354
İçtihatlar 355
5. Kamu Düzenine Aykırılık 358
İçtihatlar 359
C. Bozma Üzerine Yapılacak İşlemler 362
İçtihatlar 362
Yargıtay Kararlarının Tebliği (HMK.m.372) 367
Açıklamalar 367
Bozmaya Uyma veya Direnme (HMK.m.373) 368
Açıklamalar 369
A. Bozmadan Sonra Yapılacak İşler 369
B. Bozmaya Uyma Kararı 369
İçtihatlar 372
C. Bozmaya Karşı Direnme Kararı 377
İçtihatlar 379
Üçüncü Bölüm
İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İÇİN KANUN YOLU
I. Kanun Yoluna Başvuru Hakkı Olanlar 389
II. Kanun Yoluna Başvurmadan Feragat 390
III. Kanun Yoluna Başvurmanın Sonuçları 391
A. İSTİNAF 392
İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi (İİK.m.363) 392
Açıklamalar 392
A. Genel Olarak 392
B. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 394
C. İstinaf Yoluna Başvuru 397
D. İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin Olan Kararları 398
İçtihatlar 400
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 405
E. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Hükmün İcrasına Etkisi 409
1. Genel olarak 409
2. Tehiri İcra Kararı İstenebilecek Kararlar 411
İçtihatlar 413
İstinaf Dilekçesinin Reddi (HMK.m.365) 415
Açıklamalar 415
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 417
B. TEMYİZ 419
Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi (İİK.m.364) 419
Açıklamalar 419
A. Temyiz Edilebilen Kararlar 419
İçtihatlar 420
B. Temyiz Dilekçesi 421
C. Temyiz Harç ve Giderleri 422
D. Temyiz Başvurusu ve Süresi 423
E. Kötü Niyetle veya İşlemleri Uzatmak Maksadıyla Temyiz Yoluna Başvuru 424
F. Temyizin İcraya Etkisi 425
İçtihatlar 426
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları (HMK.m.366) 430
Açıklamalar 431
İçtihatlar 433
Dördüncü Bölüm
EK VE GEÇİCİ HÜKÜMLERİ
I. İİK’da Parasal Sınırların Yeniden Değerleme Oranında Artırılması (İİK Ek.m.1) 449
Açıklamalar 449
İçtihatlar 450
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Parasal Sınırların Artırılması 451
III.İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Açılmış ve/veya Hükme Bağlanmış Davalarda Uygulanacak Hükümler (HMK Geç.m.3) 451
Açıklamalar 452
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 453
Beşinci Bölüm
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
I. GENEL OLARAK 455
II. İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE USUL 456
1. İçtihatların Birleştirilmesini Kimler İsteyebilir: (Yar.K.m.45; Yönt.m.14) 456
2. İçtihatların Birleştirilmesi Talebinin Görülmekte Olan Davalara Etkisi 457
3. İçtihatların Birleştirmesinde Görevli Kurullar (Yar.K.m.15,16) 458
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 459
5. Talebin Karara Bağlanması 460
6. İçtihadı Birleştirme Kararının Hukuki Niteliği 463
7. İçtihadı Birleştirme Kararının Gerekçesi 463
8. İçtihadı Birleştirme Kararlarının değiştirilmesi ve kaldırılması 464
Yararlanılan Kaynaklar 467

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
3
98,33   
295,00   
4
73,75   
295,00   
5
59,00   
295,00   
6
49,17   
295,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
3
98,33   
295,00   
4
73,75   
295,00   
5
59,00   
295,00   
6
49,17   
295,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
3
98,33   
295,00   
4
73,75   
295,00   
5
59,00   
295,00   
6
49,17   
295,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
3
98,33   
295,00   
4
73,75   
295,00   
5
59,00   
295,00   
6
49,17   
295,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
3
98,33   
295,00   
4
73,75   
295,00   
5
59,00   
295,00   
6
49,17   
295,00   
Kapat