Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları Mahmut Coşkun

Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
1144
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277900
Boyut
16x24
Baskı
1695,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 695 puan kazanacaksınız)
   695

Mahmut COŞKUN ( Yargıtay Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER


İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
§. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE HACİZDE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 21
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ VE KONUSU 21
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği 21
İçtihatlar 24
B. Tasarrufun İptali Davasının Konusu 26
İçtihatlar 30
II. İPTAL DAVASININ, «KİŞİSEL BİR DAVA OLMASININ» UYGULAMADAKİ SONUÇLARI 42
İçtihatlar 44
III. MUVAZAALI İŞLEMLER HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI 46
A. Genel Olarak 46
B. Muvazaa Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 48
İçtihatlar 53
IV. BORÇLU ADINA BAŞKASI TARAFINDAN YAPILARAK “GİZLENMİŞ İŞLEMLER” HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI (NAM–I MÜSTEAR) 81
İçtihatlar 82
V. REHİN VEYA İPOTEK NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILMASI 90
İçtihatlar 90
VI. BOŞANMA PROTOKOLÜ GEREĞİNCE YAPILAN İŞLEMLER 92
İçtihatlar 93
VII. MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ 98
İçtihatlar 98
VIII. ALACAKLIYA ZARAR VERMEK İÇİN YAPILAN TEMLİK SÖZLEŞMELERİ 99
İçtihatlar 100
IX. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KONU TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TASARRUFUN İPTALİ 105
İçtihatlar 106
X. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAMAYACAK BAŞLICA İŞLEMLER 110
İçtihatlar 112
XI. MİRASÇININ ALACAKLISINI KORUYAN DAVALAR İLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI 115
İçtihatlar 118
XII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ÖN KOŞULLARI 120
A. Genel Olarak 120
İçtihatlar 121
B. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 124
İçtihatlar 125
C. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olması 134
İçtihatlar 138
D. Alacağın Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 154
1. Genel Olarak 154
2. Alacağın Temliki Yolu ile İntikalinde Alacağın Doğum Tarihi 157
3. Alacağın Halefiyet Yolu ile İntikalinde Alacağın Doğum Tarihi 157
4. Rücü Alacaklısının Alacağının Doğum Tarihi 158
5. İİK’nın 120/2. Göre Açılacak Davada Alacağın Doğum Tarihi 158
İçtihatlar 159
6. Kambiyo Senetlerinde Alacağın Doğum Tarihi 173
İçtihatlar 174
E. Davacının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 183
1. Genel Olarak 183
2. Kesin Aciz Belgesi 186
3. Geçici Aciz Belgesi 191
4. Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Dava Koşulu Olmadığı İptal Davaları 194
Genel İçtihatlar 194
Geçici Aciz Belgesi Sayılan Haciz Tutanaklarıyla İlgili İçtihatlar 206
Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olmayan Haciz Tutanaklarıyla İlgili İçtihatlar 215
Aciz Belgesinin İbraz Süresiyle İlgili İçtihatlar 222
XIII. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 224
A. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 224
1. Genel Olarak 224
İçtihatlar 224
2. Karşılıksız Tasarruf ve Bağışlama 229
İçtihatlar 231
3. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 233
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı Tasarruflar (m. 278/3–1) 233
İçtihatlar 234
b. Borçlunun Kendi Ediminin Gerçek Karşılığından Bir Misli Düşük Bedelle Yaptığı Sözleşmeler (278/3–2) 236
Konu ile İlgili Genel İçtihatlar 238
“Misli Farkla” İlgili İçtihatlar 244
“Misli fark” Olmadığına Dair İçtihatlar 246
Resmi Sicilde Belirlenenden Fazla Bedel Ödendiğine Dair İçtihatlar 251
Misli Farkın Olması Halinde İyi Niyetin Önemi İle İlgili İçtihatlar 256
c. Borçlunun Kendisine Yahut Üçüncü Bir Kişi Yararına Ölünceye Kadar Gelir ve İntifa Hakkı Tesis Ettiği ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (m278/3–3) 259
İçtihatlar 260
d. Bağışlama ve Karşılıksız Tasarrufların İptale Tabi Olacakları Zaman Aralığı 260
İçtihatlar 261
B. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279) 265
1. Genel Olarak 265
2. Borçlunun Aciz Halindeyken Yaptığı İptale Tabi Tasarruflar 266
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 266
İçtihatlar 267
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 268
İçtihatlar 269
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 275
İçtihatlar 275
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 276
İçtihatlar 277
C. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280) 277
1. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufun İptalinin Şartları 278
a. Borçlunun Borca Batık Olması 278
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı 278
c. Borçlunun Zarar Verme Kastını, Tasarrufun Diğer Tarafınca Bildiği veya Bilmesi Gerektiği 278
Zarar Kastının Araştırılmasına Dair İçtihatlar 281
Borçlunun Zarar Kastının Bilindiğine Dair İçtihatlar 296
Borçlunun Zarar Verme Kastının Bilinmediğine Dair İçtihatlar 315
2. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 320
a. Genel Olarak 320
b. Yakın Akrabalık 321
İçtihatlar 322
c. Ticari İşletme Devri 328
İçtihatlar 331
3. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Fiili Karineler 342
a. Genel Olarak 342
b. Tasarrufun Tarafları Arasında Organik Bağ Bulunması 342
İçtihatlar 345
c. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemleri 349
İçtihatlar 350
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 358
İçtihatlar 358
XIV. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (İİK m. 281) 359
A. Genel Olarak 359
İçtihatlar 361
B. Yetkili Mahkeme 366
İçtihatlar 368
C. Görevli Mahkeme 373
İçtihatlar 375
D. İptal Davasında Davacılar (m. 277) 385
1. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip Alacaklısı 385
İçtihatlar 388
2. Temlik Alacaklısı 389
İçtihatlar 389
3. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 391
İçtihatlar 391
4. İstihkak Davasında “Karşı Dava” Olarak Alacaklının İptal Davası Açması 395
İçtihatlar 395
E. İptal Davasında Davalılar (m. 282) 397
1. Genel Olarak 397
2. Borçlu ve Üçüncü Kişi 399
İçtihatlar 400
3. Borçlu veya Üçüncü Kişi Ölmüşse Mirasçıları 406
İçtihatlar 407
4. Dördüncü (Beşinci) Kişiler 410
İçtihatlar 413
5. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması 419
İçtihatlar 420
F. İptal Davası Açma Süresi (m. 284) 422
İçtihatlar 424
G. İptal Davasında Yargılama (İİK m. 281) 432
1. Yargılamada Geçerli Kurallar 432
İçtihatlar 435
2. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 444
a. Genel Olarak 444
İçtihatlar 446
b. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Hacze İştiraki 458
İçtihatlar 460
c. İhtiyati Tedbir Kararının Hacze İştiraki 469
İçtihatlar 470
3. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 473
İçtihatlar 475
4. Davanın Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 487
İçtihatlar 489
5. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 491
İçtihatlar 491
Ğ. İptal Davasında Feragat, Kabul ve Sulh 494
H. Konkordatonun İptal Davasına Etkisi 496
1. Geçici Mühletten Önce Yapılan Tasarruflar 496
2. Geçici Mühletten Sonra Yapılan Tasarruflar 497
3. Konkordatonun Tasdikinin İptal Davasına Etkisi 498
4. Konkordatonun İptal Davasındaki Sürelere Etkisi 499
I. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 500
İçtihatlar 501
XV. İPTAL DAVASINDA HÜKÜM (İİK m. 283) 502
A. İptal Davasının Kabulü 502
1. Genel Olarak 502
İçtihatlar 504
2. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 508
İçtihatlar 511
3. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 515
a. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 515
İçtihatlar 517
b. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devir 526
İçtihatlar 527
4. Şufa Hakkının Kullanılması Nedeniyle Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 527
İçtihatlar 528
B. İptal Davasının Reddi Kararı 529
İçtihatlar 530
C. İptal Davasının Konusuz Kalması 531
İçtihatlar 532
D. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 538
1. Harç 538
İçtihatlar 538
2. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 541
a. Vekalet ücreti 541
İçtihatlar 543
b. Yargılama Giderleri 546
İçtihatlar 547
XVI. KARARIN İNFAZI 552
İçtihatlar 553
XVII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KAZANANIN SIRA CETVELİNDEKİ ÖNCELİĞİ 557
İçtihatlar 558
§. İFLASTA İPTAL DAVASI 561
A. Davanın Açılması 561
1. Davacı 561
İçtihatlar 562
2. Davalı 564
3. Görev 565
4. Yetki 565
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 566
İçtihatlar 566
C. İflasta İptal Davasında Yargılama Usulü 567
İçtihatlar 568
D. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 570
§. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI 572
A. Genel Olarak 572
İçtihatlar 574
DANIŞTAY KARARLARI 581
B. Kamu Alacağının Tahsili İçin İptal Davası Açabilmenin Ön Koşulları 582
1. Kesenleşmiş Kamu Alacağının Bulunması 582
İçtihatlar 583
2. Alacağın Tahsil Edilememiş Olması 587
İçtihatlar 588
3. Tasarrufun Kanuni Süreler İçinde ve Kamu Alacağının Doğumundan Önce Yapılmış Olması 592
İçtihatlar 594
C. İptal Davasına Konu Tasarruflar 596
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27) 596
İçtihatlar 598
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar (6183 s.K.m.28) 604
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 604
İçtihatlar 605
b. Kamu Borçlusunun Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 608
İçtihatlar 609
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 615
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutat Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29) 615
İçtihatlar 617
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30) 617
a. Genel Olarak 617
İçtihatlar 621
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Fiili Karineler 636
aa. Tasarrufun Tarafları Arasında Organik Bağ Bulunması 636
İçtihatlar 639
bb. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemleri 643
İçtihatlar 644
c. İptal Davasında Davanın Tarafları 650
aa. Davacı 650
bb. Davalı (6183 s. K. m. 25) 651
aaa. Genel Olarak 651
bbb. Limited Şirket Ortaklarının, Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları 653
ccc. Tüzel Kişiler, Küçükler ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatıyla Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35) 654
İçtihatlar 657
d. İptal Davasında Görev ve Yetki 666
aa. Görev (6183 s.K.m.24) 666
İçtihatlar 666
5. Yetki 671
İçtihatlar 673
D. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26) 674
İçtihatlar 675
E. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü 679
İçtihatlar 681
F. Davanın Kabulü Halinde Hüküm (6183 s. K. m. 31) 686
1. Genel olarak 686
2. Davanın Kabulünde Bazı Hüküm Örnekleri 688
İçtihatlar 691
G. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 705
1. Vekalet Ücreti 705
İçtihatlar 706
2. Harç 709
İçtihatlar 710
§. İPTAL DAVALARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ 711
A. Genel Olarak 711
B. İstinaf 712
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 713
C. Temyiz 715
İçtihatlar 717
İkinci Kısım
İSTİHKAK DAVALARI
§. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 721
I. KAVRAMLAR 721
II. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI 722
İçtihatlar 722
III. İSTİHKAK DAVASI İLE ŞİKÂYET ARASINDAKİ FARKLAR 723
İçtihatlar 727
IV. İSTİHKAK DAVASINDA ÖZEL DAVA KOŞULLARI 730
A. Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmiş Olması 730
B. Geçerli Bir Haczin Olması 731
1. Ödeme Emrinin Kesinleşmesi 732
2. Haciz İsteme Süresi 733
3. Haczin Yapılması 734
İçtihatlar 735
V. İSTİHKAK İDDİASINA KONU OLAN HAKLAR 748
A. Mülkiyet Hakkı 748
1. Genel olarak 748
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti Açısında İstihkak İddiası 749
3. Kara Taşıtları Hakkında İstihkak İddiası 751
İçtihatlar 751
B. Rehin Hakkı 758
İçtihatlar 760
C. Kişisel Haklar 767
1. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar 768
2. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar 769
3. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası 769
İçtihatlar 770
D. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması 772
İçtihatlar 773
E. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası 774
İçtihatlar 775
F. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası 780
İçtihatlar 781
G. Ticari Plaka ve Dolmuş Hattı Hakkına Dayanarak İstihkak İddiası 783
İçtihatlar 784
Ğ. Alacak Hakkına Dayanan İstihkak İddiası 785
İçtihatlar 785
H. İstihkak İddiasına Konu Olamayacak Haklar 786
İçtihatlar 786
VI. İSTİHKAK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 788
A. Genel Olarak 788
İçtihatlar 789
B. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 791
İçtihatlar 791
C. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 793
D. Borçlu ile Malı Birlikte Malı Elinde Bulunduran Kişinin İstihkak İddiasını Borçlu veya Üçüncü Kişi Lehine İleri Sürmesi 794
İçtihatlar 795
VII. İSTİHKAK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLME YÖNTEMİ 799
İçtihatlar 800
VII. MAHCUZUN BORÇLUNUN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI (m.97) 803
A. Hacze İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler 803
1. İstihkak İddiasına Karşı İtiraz Edilmemesi 803
2. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi 804
a. Dosyanın İcra Hukuk Mahkemesine Verilmesi 804
b. Takibin Ertelenmesine veya Devamına Karar Verilmesi 804
c. Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararlarının Tebliği 805
İçtihatlar 806
B. Üçüncü Kişinin İstihkak Davası Açması 813
1. Genel Olarak 813
İçtihatlar 816
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 818
a. Görevli Mahkeme 818
b. Yetkili Mahkeme 819
İçtihatlar 820
3. Dava Açma Süresi 822
İçtihatlar 824
4. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı 833
a. Davacı 833
b. Davalı 834
İçtihatlar 835
5. İstihkak Davasında Yargılama Usulü 844
a. Genel Olarak 844
İçtihatlar 846
b. İstihkak Davasında İspat 853
aa. Yasal Karineler (m.97/a) 853
İçtihatlar 854
İçtihatlar 872
İçtihatlar 881
4. Kanuni Karinelerin Aksini İddia Edenin İspat Yükü 883
İçtihatlar 884
a. Fiili Karineler 890
Danışıklı İşlemlerle İlgili İçtihatlar 891
Organik Bağla İlgili İçtihatlar 902
İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar 903
b. Kesin Delil (Senet, Kesin Hüküm, İkrar ve Yemin) ve Takdiri Delillerle (Tanık, Keşif, Ticari Defterler, Bilirkişi vs.) İspat 908
Genel İçtihatlar 910
Fatura ile İlgili İçtihatlar 919
Kira Sözleşmesiyle İlgili İçtihatlar 926
Ticari Defterlerle İlgili İçtihatlar 929
6. Bekletici Sorun Sayılması Gereken Davalar 933
İçtihatlar 933
7. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması 943
İçtihatlar 944
8. Davaların Birleştirilmesi veya Ayrılması 948
İçtihatlar 949
9. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm 951
10. İstihkak Davasının Reddi 952
İçtihatlar 953
11. İstihkak Davasının Kabulü 956
İçtihatlar 958
12. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 963
İçtihatlar 964
13. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar 976
İçtihatlar 977
14. İstihkak Davasında Tazminat 979
a. Takip Alacaklısı Lehine Tazminat 979
b. Üçüncü Kişi Lehine Tazminat 979
İçtihatlar 980
15. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti 982
İçtihatlar 982
16. İstihkak Davasında Harç 987
İçtihatlar 988
VIII. MAHCUZUN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI (m.99) 992
A. Genel Olarak 992
İçtihatlar 993
B. Geçerli Bir Haczin Bulunması Ön Koşulu 998
İçtihatlar 999
C. Davanın Konusu 1002
1. Genel Olarak 1002
İçtihatlar 1003
2. Borçlunun İş Yeri Devrinde İstihkak İddiasının Reddi Davası 1008
İçtihatlar 1010
D. Dava Açma Süresi 1017
İçtihatlar 1018
E. Yargılama Usulü 1022
İçtihatlar 1025
F. Hüküm 1038
1. Davanın Reddi 1038
2. Davanın Kabulü 1038
İçtihatlar 1039
G. İstihkak İddiasının Reddi Davasında Harç ve Vekalet Ücreti 1040
H. Haciz İhbarnamesi (İİK.m.89) Nedeniyle İstihkak Davası 1042
1. Genel Olarak 1042
2. Haciz İhbarnamesine İstinaden İstihkak Davası Açılması 1043
İçtihatlar 1045
IX. ALACAKLI YERİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇMASI HALİNDE İSPAT YÜKÜ 1049
İçtihatlar 1049
X. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA VERİLEN KARARLARIN ÖZELLİKLERİ 1053
İçtihatlar 1053
XI. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA KANUN YOLARI 1055
A. İstinaf (İİK m. 363) 1055
1. Genel Olarak 1055
2. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru ve Süresi 1056
3. İstinaf Yoluna Başvurmanın İlamın İcrasına Etkisi 1057
İçtihatlar 1057
B. Temyiz (İİK m. 364) 1061
İçtihatlar 1062
C. Yargılamanın İadesi 1064
XII. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA USULİ KAZANILMIŞ HAK 1065
A. Genel Olarak 1065
İçtihatlar 1067
B. Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları 1071
İçtihatlar 1072
§. İFLASTA İSTİHKAK DAVASI (İİK.m.228) 1075
I. İFLAS İDARESİNE KARŞI İSTİHKAK İDDİASI 1075
II. İFLAS İDARESİNİN KARARI 1076
III. İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ ÜZERİNE DAVA AÇILMASI VE KARARA BAĞLANMASI 1076
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA AÇILAN VEYA İFLASTAN ÖNCE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI 1077
V. İFLAS İDARESİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI 1078
VI. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNDE İSTİHKAK İDDİASI 1078
VII. İFLAS HALİNDE FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN DURUMU 1079
İçtihatlar 1080
§. KAMU ALACAKLARINDA İSTİHKAK DAVASI 1091
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İDARE ALEYHİNE AÇACAĞI İSTİHKAK DAVASI (6183 s.K.m.66) 1091
A. Genel Olarak 1091
B. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 1092
1. Mülkiyet Hakkı 1092
2. Rehin Hakkı 1093
3. Eklenti 1094
4. Kişisel Haklar 1094
5. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma 1095
C. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 1096
1. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 1096
2. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 1096
İçtihatlar 1097
II. İDARENİN AÇTIĞI 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (6183 s.K.m.67) 1104
A. Genel Olarak 1104
B. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu 1106
C. Mahkemece Verilebilecek Kararlar 1106
III. BORÇLU İLE BİRLİKTE İKAMET EDENLERİN İSTİHKAK İDDİASI 1106
İçtihatlar 1109
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE İDARENİN AÇTIĞI DAVALARDA YETKİLİ–GÖREVLİ MAHKEME VE DİĞER YARGILAMA USULLERİ (6183 s.K.m.68) 1114
A. Dava Önkoşulu Olarak, Kesinleşmiş Takip ve Geçerli Bir Kamu Haczinin Bulunması 1114
İçtihatlar 1117
B. Yetkili Mahkeme 1120
İçtihatlar 1121
C. Görevli Mahkeme 1123
İçtihatlar 1124
D. Yargılama Usulü 1130
1. Genel Olarak 1130
2. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi 1130
3. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 1131
a. Davanın Reddi 1131
b. Davanın Kabulü 1131
c. Tazminata Hükmedilmesi 1132
d. Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi 1132
İçtihatlar 1133
Yararlanılan Kaynaklar 1137
Kavram Dizini 1139

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Kapat