Ceza Hukuku Özel Hükümler Mustafa Özen

Öğreti ve Uygulama IşığındaCeza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
1095
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008491
Boyut
16x24
Baskı
3175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 175 puan kazanacaksınız)
   175
KARGO BEDAVA

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
GİRİŞ 45
Birinci Bölüm
SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. SOYKIRIM SUÇU 47
A. Korunan Hukuki Değer 47
B. Fail 48
C. Mağdur 48
D. Suçun Maddi Unsuru 49
1. Hareket 49
2. Netice 53
3. Nedensellik Bağı. 53
E. Suçun Manevi Unsuru 53
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 54
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 54
a) Meşru Savunma 54
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 55
c) Hakkın Kullanılması 55
d) İlgilinin Rızası 55
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 55
a) Zorunluluk Hali 55
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 55
c) Cebir ve Tehdit 55
d) Hata 55
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 56
1. Teşebbüs 56
2. İştirak 56
a) İçtima 56
b) Bileşik Suç 56
c) Zincirleme Suç 57
d) Fikri İçtima 57
e) Gerçek içtima 58
H. Zamanaşımı 59
İ. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedibir 59
J. Kovuştuma 59

II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR 60
A. Genel Olarak 60
B. Korunan Hukuki Değer 61
C. Fail 61
D. Mağdur 61
E. Suçun Maddi Unsuru 62
1. Hareket 62
a) Kasten öldürme 63
b) Kasten yaralama 63
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme 64
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma 64
e) Bilimsel deneylere tabi kılma. 64
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı. 65
g) Zorla hamile bırakma 65
h) Zorla fuhşa sevketme 65
2. Netice 65
3. Nedensellik bağı 65
F. Suçun Manevi Unsuru 65
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 66
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 66
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenleri 66
a) Zorunluluk Hali 66
b) Cebir ve Tehdit 66
c) Hata 66
H. Suçun Tamamlanması 66
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 67
1. Teşebbüs 67
2. İştirak 68
3. İçtima 68
a) Bileşik Suç 68
b) Zincirleme Suç 69
c) Fikri İçtima 69
d) Gerçek İçtima 70
J. Zamanaşımı 70
K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 71
L. Kovuşturma 71
III. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU 71
A. Genel Olarak 71
B. Korunan Hukuki Değer 72
C. Suçun Konusu 72
1. Maddi Konusu 72
2. Suçun Hukuki Konusu 74

D. Fail 74
E. Mağdur 75
F. Suçun Maddi Unsuru 77
1. Hareket 77
2. Netice 81
G. Suçun Manevi Unsuru 81
H. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 82
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 82
a) Meşru Savunma 82
b) Kanun Hükmünü İcra 82
c) Hakkın Kullanılması 83
d) İlgilinin Rızası 83
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 83
a) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 83
b) Zorunluluk Hali 83
c) Cebir – Tehdit 84
d) Hata 84
İ. Suçun Tamamlanması 84
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 84
1. Teşebbüs 84
2. İştirak 85
3. İçtima 85
a) Bileşik Suç 85
b) Zincirleme Suç 85
c) Fikri İçtima 86
d) Normların Görünüşte İçtimaı 88
e) Gerçek İçtima 88
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 90
L. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 90
M. Zamanaşımı 90
N. Kovuşturma 90
IV. İNSAN TİCARETİ SUÇU 91
A. Korunan Hukuki Değer 91
B. Suçun Konusu 91
1. Suçun Hukuki Konusu 91
2. Suçun Maddi Konusu 92
C. Fail 92
D. Mağdur 92
E. Suçun Maddi Unsuru 94
1. Hareket 94
2. Netice 96
3. Nedensellik Bağı. 97

F. Suçun Manevi Unsuru 97
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri 98
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 98
a) Meşru Savunma 98
b) Kanun Hükmünü İcra 98
c) Hakkın Kullanılması 98
d) İlgilinin Rızası 98
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 99
a) Zorunluluk Hali 99
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 99
c) Cebir - Tehdit 100
d) Hata 100
H. Suçun Tamamlanması 100
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 100
1. Teşebbüs 100
2. İştirak 101
3. İçtima 101
a) Bileşik Suç 101
b) Zincirleme Suç 102
c) Fikri İçtima 103
d) Geçek İçtima 103
J. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 104
K. Kovuşturma 104
İkinci Bölüm KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
V. KASTEN ÖLDÜRME 105
A. Kasten Öldürme Suçunun ETCK ile TCK Bakımından Karşılaştırılması 105
B. Korunan Hukuki Değer 106
C. Suçun Konusu 106
1. Suçun Maddi Konusu 106
2. Suçun Hukuki Konusu 107
D. Fail 107
E. Mağdur 107
1. Doğum 107
2. Ölüm 108
F. Suçun Maddi Unsuru 109
1. Hareket 109
2. Netice 111
3. Nedensellik Bağı. 111
G. Suçun Manevi Unsuru 114
H. Nedenleri 117

1. Meşru Savunma 117
2. Kanun Hükmünü İcra 118
3. Hakkın Kullanılması 118
4. İlgilinin Rızası 118
a) Talep üzerine öldürmede 119
b) Ötenazi 119
(1) Etken Ötenazi 119
(2) Edilgen Ötenazi 119
5. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 120
a) Zorunluluk Hali 120
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 120
c) Cebir – Şiddet ve Tehdit 121
d) Hata 121
İ. Suçun Tamamlanması 122
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 122
1. Teşebbüs 122
2. İştirak 124
3. İçtima 127
a) Bileşik Suç 127
b) Zincirleme Suç 127
c) Fikri İçtima 128
K. Suçun Nitelikli Halleri 130
1. Tasarlayarak 130
a) Tasarlama – Haksız Tahrik 133
b) Tasarlama - Kişide Yanılma ve Sapma 134
c) Tasarlama – İştirak 135
d) Tasarlama – Akıl hastalığı 136
2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek 136
3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle 138
4. Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı 140
5. Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini
Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı 144
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı 144
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle 146
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla 148
9. (Ek: 29/6/2005-5377/9 md.) Bir Suçu İşleyememekten Dolayı
Duyduğu İnfialle 151
10. Kan Gütme Saikiyle 153
11. Töre saikiyle 157

VI. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ HAREKETLE İŞLENMESİ 160
A. Genel Olarak 160
B. Suç İle Korunan Hukuki Değer 161
C. Suçun Maddi Konusu 161
D. Suçun Hukuki Konusu 161
E. Fail 161
F. Mağdur 162
G. Suçun Maddi unsuru 162
1. Hareket 162
2. Netice 165
3. Nedensellik Bağı. 165
H. Suçun Manevi Unsuru 165
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri 165
J. Suçun Tamamlanması 166
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 166
1. Teşebbüs 166
2. İştirak 167
3. İçtima 167
a) Bileşik Suç 167
b) Zincirleme Suç 167
c) Fikri İçtima 167
L. Nitelikli Haller 168
M. Yaptırım 169
VII. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 170
A. İntiharın Bağımsız Bir Suç Olmaması 170
B. Korunan Hukuki Değer 170
C. Suçun Konusu 171
1. Suçun Maddi Konusu 171
2. Suçun Hukuki Konusu 171
D. Fail 171
E. Mağdur 171
F. Maddi Unsur 172
1. Hareket 172
2. Azmettirme 172
3. Teşvik Etme 172
4. Kararı Güçlendirme 173
5. Yardım etme 173
6. Netice 174
7. Nedensellik Bağı. 175
G. Manevi Unsur 175
H. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 177
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 177

a) Meşru Savunma 177
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 178
c) Hakkın Kullanılması 178
d) İlgilinin Rızası 178
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 178
a) Zorunluluk Hali 178
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 178
c) Cebir – Şiddet, Korkutma veya Tehdit 178
d) Hata 178
İ. Suçun Tamamlanması 179
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 179
1. Teşebbüs 179
2. İştirak 182
3. İçtima 183
a) Bileşik Suç 183
b) Zincirleme Suç 183
c) Fikri İçtima 184
K. Cezayı Artıran Nitelikli Hal 186
VIII. TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU 187
A. Genel Olarak 187
B. Korunan Hukuki Değer 187
C. Fail 187
D. Mağdur 188
E. Suçun Maddi Konusu 188
F. Suçun Hukuki Konusu 188
G. Maddi Unsur 188
1. Hareket 188
2. Netice 190
3. Nedensellik Bağı. 190
H. Manevi Unsur 193
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 199
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 199
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 199
J. Suçun Tamamlanması 200
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 200
1. Teşebbüs 200
2. İştirak 200
3. İçtima 200
a) Bileşik Suç 200
b) Zincirleme Suç 201
c) Fikri İçtima 201
L. Nitelikli Haller 203

1. Bir veya Birden Çok Kişinin Ölümü İle Birlikte Bir veya Birden Çok
Kişinin Yaralanması 203
Üçüncü Bölüm
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
IX. KASTEN YARALAMA SUÇU 209
A. Genel Olarak 210
B. Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Düzenlemenin TCK ile ETCK Açısından Karşılaştırılması 210
C. Kasten Yaralama Suçunun Benzer Suçlardan Farkı 211
1. Cebir Suçu 211
2. İşkence Suçu 212
3. Eziyet Suçu 212
D. Korunan Hukuksal Yarar 213
E. Suçun Maddi Konusu 213
F. Suçun Hukuki Konusu 213
G. Fail 213
H. Mağdur 214
İ. Maddi Unsur 215
1. Hareket 215
2. Netice 216
a) Vücudun Acı Hissetmesi 217
b) Sağlığın Bozulması 218
c) Algılama Yeteneğinin Bozulması 219
3. Nedensellik Bağı. 220
J. Manevi Unsur 220
K. Hukuka Aykırılık Unsuru. 223
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 223
a) Meşru Savunma 223
b) Kanun Hükmünü İcra 223
c) Hakkın Kullanılması 223
d) İlgilinin (Mağdurun) Rızası 226
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 227
a) Zorunluluk Hali 227
b) Yetkili amirin emrini yerine getirme 227
c) Cebir veya Tehdit 227
d) Hata 228
L. Suçun Tamamlanması 228
M. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 228
1. Teşebbüs 228
2. İştirak 232
3. İçtima 233

a) Bileşik Suç 233
b) Zincirleme Suç 233
c) Fikri İçtima 233
d) Normların Görünüşte İçtimaı 237
N. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller 237
1. Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 238
2. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda
Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 238
3. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 239
4. Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi 239
5. Silahla, İşlenmesi Halinde, Şikâyet Aranmaksızın, Verilecek Ceza
Yarı Oranında Artırılır. 241
O. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 242
1. Genel Olarak 242
2. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu 245
a) Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli
Zayıflama 245
b) Konuşmasında Sürekli Zorluk 246
c) Yüzünde Sabit İz 246
d) Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum 247
e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olunma 249
3. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu 250
a) İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel
Hayata Girmesine 250
b) Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine 251
c) Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması 252
d) Yüzünde Sürekli Değişiklik 253
e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Düşmesine 253
4. Kasten Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması 254
5. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi 256
P. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 263
1. Kasten Yaralama Suçunun İhmali Hareketle İşlenmesi 263
2. Kasten Yaralama Suçunun Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek
Ölçüde Olması 264
X. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU 265
A. Genel Olarak 265
B. Korunan Hukuki Değer 266
C. Suçun Maddi Konusu 266
D. Suçun Hukuki Konusu 266
E. Fail 266

F. Mağdur 266
G. Suçun Maddi Unsuru 266
H. Suçun Manevi Unsuru 267
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri 268
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 268
1. Teşebbüs 268
2. İştirak 268
3. İçtima 268
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 268
L. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 270
XI. İNSAN ÜZERINDE DENEY SUÇU (TCK m. 90) 272
A. Genel Olarak 272
B. Korunan Hukuki Değer 276
C. Suçların Maddi Konusu 276
D. Suçların Hukuki Konusu 277
E. Fail 277
F. Mağdur 279
G. Suçların Maddi Unsuru 280
1. Hareket 280
2. Netice 283
3. Nedensellilik Bağı 284
H. Suçun Manevi Unsuru 284
İ. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu (Ceza Sorumluluğunu) Kaldıran Nedenler 285
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 285
a) Meşru Savunma 285
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 285
c) Hakkın Kullanılması 285
d) İlgilinin Rızası 285
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 291
a) Zorunluluk Hali 291
b) Hata 292
J. Suçun Tamamlanma Anı 292
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 292
1. Teşebbüs 292
2. İştirak 293
3. İçtima 293
a) Bileşik Suç 293
b) Zincirleme Suç 293
c) Fikri İçtima 293
d) Gerçek İçtima 294
L. Suçun Nitelikli Halleri 295
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 295

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 295
M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durum 295
1. İnsan Üzerinde Bilimsel Deney Suçu Bakımından 296
2. Hasta Olan İnsan Üzerinde Rıza Olmaksızın Tedavi Amaçlı
Denemede Bulunma Suçu Bakımından. 300
N. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 300
XII. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU (TCK m. 91) 301
A. Genel Olarak 301
B. TCK m. 91’de Düzenlenen Suçlar İle Korunan Hukuksal Değerler 304
1. Suçların Konusu 305
a) Suçların Maddi Konusu 305
b) Suçların Hukuki Konusu 306
C. Fail 307
D. Mağdur 309
E. Suçların Maddi Unsuru 310
1. Hareket 310
2. Netice 317
3. Nedensellik Bağı. 319
F. Suçların Manevi Unsuru 320
G. Hukuka Uygunluk ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 321
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 321
a) Meşru Savunma 321
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 322
c) Hakkın Kullanılması 323
d) İlgilinin Rızası 323
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 328
a) Zorunluluk Hali 328
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 330
c) Hata 331
H. Suçların Tamamlanması 332
İ. Suçların Özel Görünüş Şekilleri 333
1. Teşebbüs 333
2. İştirak 334
3. İçtima 334
a) Bileşik Suç 334
b) Zincirleme Suç 335
c) Fikri İçtima 336
J. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Hali 338
K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 340
L. Etkin Pişmanlık 340
M. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller 341
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 341

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 341
XIII. İŞKENCE SUÇU 342
A. Korunan Hukuki Değer 344
B. Suçun Konusu 344
1. Suçun Maddi Konusu 344
2. Suçun Hukuki Konusu 345
C. Fail 345
D. Mağdur 347
E. Suçun Maddi Unsuru 348
1. Hareket 348
2. Netice 352
3. Nedensellik Bağı. 354
F. Manevi Unsur 355
G. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 356
H. Suçun Tamamlanması 357
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 357
1. Teşebbüs 357
2. İştirak 359
3. İçtima 360
a) Bileşik Suç 360
b) Zincirleme Suç 361
c) Fikri İçtima 361
d) Gerçek İçtima 361
J. Suçun Nitelikli Halleri 364
1. Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye ya da Gebe Kadına Karşı İşlenmesi 364
2. Avukata veya Diğer Kamu Görevlisine Karşı Görevi Dolayısıyla İşlenmesi 364
3. Fiilin Cinsel Yönden Taciz Şeklinde Gerçekleşmesi Halinde, On
Yıldan Onbeş Yıla Kadar Hapis Cezasına Hükmolunur 365
K. İşkence Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Halleri 365
1. Genel Olarak 365
XIV. ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU. 368
A. Genel Olarak 368
B. Korunan Hukuksal Değer 371
C. Suçun Konusu 371
1. Suçun Maddi Konusu 371
2. Suçun Hukuki Konusu 371
D. Fail 372
E. Mağdur 374
F. Suçun Maddi Unsuru 375
1. Hareket 375

2. Netice 377
3. Nedensellik Bağı. 377
G. Gebelik Süresi 377
H. Tıbbi Zorunluluk 380
İ. Manevi Unsur 381
J. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 382
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 382
a) Meşru Savunma 382
b) Hakkın Kullanılması 382
c) Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi 382
d) İlgilinin (Gebe) Kadının Rızası 383
2. Kusurluluğu kaldıran nedenler 386
a) Zorunluluk Hali 386
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 386
c) Cebir ve Tehdit 386
d) Hata 386
K. Suçun Tamamlanması 387
L. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 387
1. Teşebbüs 387
2. İştirak 388
3. İçtima 389
a) Bileşik Suç 389
b) Zincirleme Suç 389
c) Fikri İçtima 390
M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller 392
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara
Uğramasına Neden Olması 393
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması 394
N. Cezayı Artıran Nitelikli Hal 397
1. Ceninin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından Düşürtülmesi 397
O. Koşula Bağlı Cezasızlık Nedeni 398
XV. ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU 399
A. Korunan Hukuksal Değer 399
B. Suçun Maddi Konusu 399
C. Suçun Hukuki Konusu 399
D. Fail 399
E. Mağdur 400
F. Suçun Maddi Unsuru 400
1. Hareket 400
2. Netice 400
3. Nedensellik Bağı. 400
G. Gebelik Süresi 400

H. Manevi Unsur 401
İ. Hukuka Aykırılık 402
J. Suçun Tamamlanması 403
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 403
1. Teşebbüs 403
2. İştirak 403
3. İçtima 403
Dördüncü Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
XVI. CİNSEL SALDIRI SUÇU 405
A. Genel olarak 405
B. Korunan Hukuksal Yarar 408
C. Suçun Konusu 408
1. Suçun Maddi Konusu 408
2. Suçun Hukuki Konusu 409
D. Fail 409
E. Mağdur 411
F. Maddi Unsur 411
1. Hareket 411
2. Netice 422
3. Nedensellik Bağı. 423
G. Manevi Unsur 423
H. Hukuka Aykırılığı ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler. 425
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 425
a) Meşru Savunma 425
b) Kanun Hükmünü İcra 425
c) Hakkın Kullanılması 426
d) İlgilinin Rızası 427
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 431
a) Zorunluluk Hali 431
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 431
c) Cebir ve Tehdit 431
d) Hata 431
İ. Suçun Tamamlanması 432
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 432
1. Teşebbüs 432
K. İştirak 436
L. İçtima 437
1. Bileşik Suç 437
2. Zincirleme Suç 438
3. Fikri İçtima 441

M. Nitelikli Haller 444
1. Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması (TCK m. 102/2) 444
2. TCK m. 102/3’te Yer Alan Nitelikli Haller 446
a) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 446
b) Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı
Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 447
c) Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi ya da Üvey Baba, Üvey Ana,
Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 448
d) Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi. 449
e) İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak
Suretiyle İşlenmesi 450
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durumlar 451
a) Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının
Bozulması (TCK m. 102/5). 451
b) Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü
(TCK m. 102/5). 452
N. Evlenmenin Etkisi 453
O. Kovuşturma 453
XVII. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI 454
A. Korunan Hukuksal Yarar 458
B. Suçun Maddi Konusu 458
C. Suçun Hukuki Konusu 458
D. Fail 458
E. Mağdur 459
F. Maddi Unsur 464
1. Hareket 464
2. Netice 471
3. Nedensellik Bağı. 471
G. Manevi Unsur 472
H. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 473
1. Hukuka Uygunluk nedenleri 473
a) Meşru Savunma 473
b) Kanun Hükmünü İcra 473
c) Hakkın Kullanılması 474
d) İlgilinin rızası 474
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 478
a) Zorunluluk Hali 478
b) Yetkili amirin emrini ifa 478
c) Cebir – şiddet veya tehdit 478
d) Hata 478

İ. Suçun Tamamlanması 480
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 480
1. Teşebbüs 480
2. İştirak 484
3. İçtima 484
a) Bileşik Suç 484
b) Zincirleme Suç 484
c) Fikri İçtima 486
d) Gerçek İçtima 486
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 487
1. Cinsel İstismarın Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması
Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/2). 487
2. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gerçekleştirilmesi (TCK m.
103/3-a). 488
3. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle
İşlenmesi (TCK m. 103/3-b). 488
4. Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat
Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-c) 488
5. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler
Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-d). 489
6. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye
Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3-e) 489
7. Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah
Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4-a,b) 489
L. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller 490
1. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması
(TCK m. 103/6). 490
2. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden
Olması (TCK m. 103/6). 490
XVIII. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ 492
A. Korunan Hukuksal Yarar 492
B. Suçun Maddi Konusu 492
C. Suçun Hukuki Konusu 492
D. Fail 492
E. Mağdur 496
F. Maddi Unsur 498
1. Hareket 498
2. Netice 502
3. Nedensellik Bağı. 502

G. Manevi Unsur 502
H. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 502
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 502
a) Meşru Savunma 502
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 502
c) Hakkın Kullanılması 503
d) İlgilinin Rızası 503
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 505
a) Zorunluluk Hali 505
b) Yetkili Amirinin Emrini Yerine Getirme 505
c) Cebir – Tehdit 505
d) Hata 505
İ. Suçun Tamamlanması 506
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 506
1. Teşebbüs 506
2. İştirak 506
3. İçtima 507
a) Bileşik Suç 507
b) Zincirleme Suç 507
c) Fikri İçtima 507
K. Nitelikli Haller 507
1. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi Hâlinde (TCK m. 104/2). 507
2. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m.
104/3). .....................................................................................................508
L. Şikâyet 508
XIX. CİNSEL TACİZ SUÇU 511
A. Genel Olarak 511
B. Korunan Hukuksal Yarar 512
C. Suçun Maddi Konusu 512
D. Suçun Hukuki Konusu 512
E. Fail 512
F. Mağdur 513
G. Maddi Unsur 514
1. Hareket 514
2. Netice 518
3. Nedensellik Bağı. 518
H. Manevi Unsur 518
İ. Hukuka Aykırılık ve Ceza Sorumluluğu Kaldıran Nedenler 520
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 520

a) Meşru Savunma 520
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 520
c) Hakkın Kullanılması 520
d) İlgilinin Rızası 520
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 521
a) Zorunluluk Hali 521
b) Yetkili Amirinin Emrini Yerine Getirme 521
c) Cebir – Tehdit 521
d) Hata 521
J. Suçun Tamamlanması 521
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 522
1. Teşebbüs 522
2. İştirak 523
3. İçtima 523
a) Bileşik Suç 523
b) Zincirleme Suç 523
c) ikri İçtima 524
L. Nitelikli Haller 525
1. Çocuğa karşı işlenmesi 525
2. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.
105/2-a). 525
3. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler
Tarafından İşlenmesi (TCK m. 105/2-b) 526
4. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretiyle işlenmesi (TCK m. 105/2-c). 526
5. Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi (TCK m. 105/2-d). 526
6. Teşhir suretiyle işlenmesi (TCK m. 105/2-e). 526
7. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden
ayrılmak zorunda kalmış olması (TCK m. 105/2-e) 527
Beşinci Bölüm HÜRRİYETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
XX. TEHDİT SUÇU 529
A. Korunan Hukuksal Değer 529
B. Suçun Maddi Konusu 530
C. uçun Hukuki Konusu 530
D. Fail 530
E. Mağdur 530
F. Maddi Unsur 531

1. Hareket 531
2. Netice 538
3. Nedensellik Bağı. 538
G. Manevi Unsur 539
H. Hukuka Aykırılık 541
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 541
a) Meşru Savunma 541
b) Hakkın Kullanılması 541
c) İlgilinin Rızası 542
d) Kanun Hükmünün İcra 542
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 542
a) Zorunluluk Hali 542
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 542
c) Cebir veya Tehdit 542
d) Hata 542
İ. Suçun Tamamlanması 543
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 543
1. Teşebbüs 543
2. İştirak 544
3. İçtima 544
a) Bileşik suç 544
b) Zincirleme Suç 544
c) Fikri İçtima 545
d) Gerçek İçtima 545
K. Nitelikli Haller 547
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 547
a) Silahla İşlenmesi 547
b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 547
c) İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 548
d) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 549
e) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 549
f) Tehdit Amacıyla Kasten Öldürme, Kasten Yaralama veya Malvarlığına Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Halinde, Ayrıca
Bu Suçlardan Dolayı Ceza Verilir (TCK m. 106/3). 550
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 550
L. Kovuşturma 550
XXI. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU 551
A. Genel Olarak 551
B. Korunan Hukuksal Yarar 552
C. Suçun Konusu 552

1. Suçun Maddi Konusu 552
2. Suçun Hukuki Konusu 552
D. Fail 552
E. Mağdur 553
F. Maddi Unsur 554
1. Hareket 554
2. Netice 557
3. Nedensellik Bağı. 557
G. Manevi Unsur 557
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 559
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 559
a) Meşru Savunma 559
b) Kanun Hükmünü İcra 559
c) Hakkın Kullanılması 559
d) İlgilinin Rızası 560
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 562
a) Zorunluluk Hali 562
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 562
c) Cebir, Tehdit 562
d) Hata 563
İ. Suçun Tamamlanması 563
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 563
1. Teşebbüs 563
2. İştirak 564
3. İçtima 565
a) Bileşik Suç 565
b) Zincirleme Suç 565
c) Fikri İçtima 566
d) Gerçek İçtima 567
K. Nitelikli Haller 567
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 567
a) Kişi, Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması (TCK m. 109/2). 567
b) Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a). 568
c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b) 569
d) Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK
m. 109/3-c). 570
e) Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/3-d). 570
f) Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-e). 571
g) Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK
m. 109/3-e). 571

2. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5). 572
L. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri 573
1. Bu Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına
Neden Olması (TCK m. 109/4). 573
2. Bu Suçun İşlenmesi Amacıyla veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi
(TCK m. 109/6). 573
M. Etkin Pişmanlık 574
XXII. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU 576
A. Genel Olarak 576
B. Korunan Hukuksal Yarar 576
C. Suçun Konusu 577
1. Suçun Hukuki Konusu 577
2. Suçun Maddi Konusu 577
D. Fail 581
E. Mağdur 584
F. Maddi Unsur 585
1. Hareket 585
2. Netice 587
3. Nedensellik Bağı. 587
G. Manevi Unsur 587
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 588
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 588
a) Meşru savunma 588
b) Kanun Hükmünü İcra 588
c) Hakkın Kullanılması 588
d) Rıza 589
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 592
a) Zorunluluk Hali 592
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 592
c) Cebir ve Tehdit 592
d) Hata 592
İ. Suçun Tamamlanması 592
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 593
1. Teşebbüs 593
2. İştirak 594
3. İçtima 594
a) Bileşik Suç 594
b) Zincirleme Suç 595
c) Fikri İçtima 595
d) Gerçek İçtima 596
e) Normların Görünüşte İçtimaı 597

K. Nitelikli Haller 597
1. Cebir veya Tehdit Kullanılması 597
2. Gece Vakti İşlenmesi 599
L. Kovuşturma 599
Altıncı Bölüm ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
XXIII. HAKARET SUÇU 601
A. Genel Olarak 602
B. Korunan Hukuksal Değer 603
C. Suçun Konusu 604
1. Suçun Maddi Konusu 604
2. Suçun Hukuki Konusu 604
D. Fail 605
E. Mağdur 606
F. Maddi Unsur 610
1. Hareket 610
2. Seçimlik Hareketler (Somut bir fiil ve olgu isnadı ve Sövme) 611
a) Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etme 611
b) Sövme 613
3. Huzurda hakaret – İhtilatlı hakaret 617
a) Huzurda Hakaret 617
b) İhtilatlı Hakaret 620
4. Netice 623
5. Nedensellik Bağı. 623
G. Manevi Unsur 623
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 625
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 625
a) Meşru Savunma 625
b) Kanun Hükmünü İcra 627
c) Hakkın Kullanılması 628
(1) İhbar ve Şikâyet Hakkı 628
(2) Haber Verme Hakkı 628
(3) Eleştiri Hakkı 629
(4) Disiplin ve Terbiye Hakkı 631
(5) İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Hakkı 631
d) İlgilinin Rızası 632
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 633
a) Zorunluluk Hali 633
b) Cebir ve Tehdit 633
c) Hata 633
İ. Suçun Tamamlanması 633

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 634
1. Teşebbüs 634
2. İştirak 634
3. İçtima 635
a) Bileşik Suç 635
b) Zincirleme Suç 635
c) Fikri İçtima 636
d) Gerçek İçtima 636
e) Normların Görünüşte İçtimaı 636
K. Nitelikli Haller 637
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 637
a) Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi (TCK m.
125/3-a). 637
b) Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun
Davranmasından Dolayı İşlenmesi (TCK m. 125/3-b). 638
c) Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan
Değerlerden Bahisle İşlenmesi (TCK m. 125/3-c). 639
d) Hakaretin Alenen İşlenmesi (TCK m. 125/4). 639
L. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Nedenler 640
1. Cezayı Azaltan Nedenler 641
a) Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK
m. 129/1). 641
b) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3). 641
2. Cezayı Kaldıran Nedenler 643
a) İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) 643
(1) İsnadın Suç Teşkil Etmesi 644
(2) Kamu Yararı Bulunması 645
(3) Şikâyetçinin İspata Razı Olması 645
b) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi (TCK m. 129/1) 649
c) Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenme (TCK m. 129/2) 649
d) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) 650
M. Kovuşturma 650
Yedinci Bölüm MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
XXIV. HIRSIZLIK SUÇU 651
A. Genel Olarak 653
B. Korunan Hukuksal Yarar 654
C. Suçun Konusu 655
1. Suçun Hukuki Konusu 655
2. Suçun Maddi Konusu 655

3. Mal Kavramı 655
a) Fiziki Bir Varlığı Bulunmalıdır 656
b) Katı, Sıvı ve Gaz Şeklinde Olabilir 656
c) Ekonomik Bir Değer Taşıması Gerekmez 657
d) Taşınır Olmalıdır 659
e) Başkasına Ait Olmalıdır 660
D. Fail 665
E. Mağdur 665
F. Maddi Unsur 666
1. Hareket 666
2. Netice 669
3. Nedensellik Bağı. 669
G. Manevi Unsur 669
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 671
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 671
a) Meşru Savunma 671
b) Hakkın Kullanılması 671
c) Kanun Hükmünü İcra 671
d) İlgilinin Rızası 672
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 673
a) Zorunluluk Hali 673
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 674
c) Cebir – Tehdit 674
d) Hata 674
İ. Suçun Tamamlanması 675
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 676
1. Teşebbüs 676
2. İştirak 678
3. İçtima 678
a) Bileşik Suç 678
b) Zincirleme Suç 680
c) Fikri İçtima 682
d) Gerçek İçtima 682
e) Normların Görünüşte İçtimaı 683
K. Nitelikli Haller 685
1. TCK’nın 142. Maddesinin 1. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 685
a) Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine
Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-a). 685
b) Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya
Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-c). 687

c) Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan
Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-d) 688
d) Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış
Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-e). 688
e) Elektrik Enerjisi Hakkında İşlenmesi Hâlinde İşlenmesi (TCK m.
142/1-f) 690
2. TCK’nun 142. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 691
a) Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m. 142/2-a) 691
b) Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da
Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m. 142/2-b) 692
c) Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku
veya Kargaşadan Yararlanarak (TCK m. 142/2-c) 693
d) Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek
Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 142/2-d). 693
e) Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.
142/2-e). 695
f) Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde
Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m. 142/2-f) 696
g) Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.
142/2-g). 697
h) Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına
Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/2-h) 697
i) Suçun, Bu Fıkranın (b) Bendinde Belirtilen Surette, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan
Kimseye Karşı İşlenmesi 699
3. TCK’nın 142. Maddesinin 3. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal. 699
a) Suçun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde
İşlenmesi (TCK m. 142/3) 699
4. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici
De Olsa Aksaması (TCK m. 142/5). 701
5. TCK’nın 143. Maddesinde Öngörülen Nitelikli Hal Olarak Suçun
Gece Vakti İşlenmesi (TCK m. 143). 702
L. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli haller 702
1. Paydaş veya Elbirliği İle Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi (TCK m.
144/1-a) 702
2. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi (TCK
m. 144/1-b). 703
3. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145). 705

M. Kullanma Hırsızlığı 707
N. Zorunluluk Hâli 709
O. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 710
P. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler 710
Q. Etkin Pişmanlık 711
R. Tüzel Kişiler Hakkın Hakkında Güvenlik Tedbiri 711
S. Kovuşturma 711
XXV. YAĞMA SUÇU 712
A. Genel Olarak 712
B. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 713
C. Suçun Konusu 714
1. Suçun Hukuki Konusu 714
2. Suçun Maddi Konusu 714
D. Fail 717
E. Mağdur 717
F. Maddi Unsur 718
1. Hareket 718
a) Cebir 719
b) Cebir Karinesi 722
c) Tehdit 723
d) Malın Alınması/Tam Yağma-Yağmaya Dönüşen Hırsızlık (Tam Olmayan Yağma-Dolaylı Yağma) Ayrımı 728
2. Netice 733
3. Nedensellik Bağı. 733
G. Manevi Unsur 733
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 734
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 734
a) Meşru Savunma 734
b) Kanun Hükmünü İcra 734
c) Hakkın Kullanılması 735
d) İlgilinin Rızası 735
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 736
a) Zorunluluk Hali 736
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 736
c) Cebir ve Tehdit 736
d) Hata 736
İ. Suçun Tamamlanması 737
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 739
1. Teşebbüs 739
2. İştirak 741
3. İçtima 742
a) Bileşik Suç 742

b) Zincirleme Suç 743
c) Fikri İçtima 743
d) Gerçek İçtima 744
K. NİTELİKLİ HALLER 745
1. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller 745
a) Silahla İşlenmesi 745
b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 746
c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 747
d) Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde İşlenmesi
veya Bunların Eklentilerinde 749
e) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 750
f) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 750
g) Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 751
h) Gece Vaktinde İşlenmesi 751
2. Netice Sebebiyle Cezayı Ağırlaşan Durum 751
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 752
a) Alacağını Tahsil Amacıyla Cebir veya Tehdit Kullanılması. 752
b) Malın Değerinin Azlığı 756
L. Şahsi Cezasızlık veya Cezada İndirim Gerektiren Şahsi Nedenleri 758
M. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 758
N. Etkin Pişmanlık 758
XXVI. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 759
A. Genel Olarak 759
B. Korunan Hukuksal Yarar 760
C. Suçun Konusu 761
1. Suçun Hukuki Konusu 761
2. Suçun Maddi Konusu 761
a) Mal Kavramı. 761
b) Malın Zilyetliğinin Devri 762
D. Fail 766
E. Mağdur 771
F. Maddi Unsur 771
G. Hareket 771
H. Netice 772
1. Nedensellik Bağı. 773
İ. Manevi Unsur 773
J. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 774
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 774
a) Meşru Savunma 774

b) Hakkın Kullanılması 774
c) Kanun Hükmünü İcra 775
d) İlgilinin Rızası 775
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldırana Haller 775
a) Zorunluluk Hali 775
b) Yetkili Amirini Emrini İfa 775
c) Cebir – Tehdit 775
d) Hata 775
K. Suçun Tamamlanması 775
L. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 776
1. Teşebbüs 776
2. İştirak 776
3. İçtima 776
a) Bileşik Suç 776
b) Zincirleme Suç 776
c) Fikri İçtima 777
d) Gerçek İçtima 778
e) Normların Görünüşte İçtimaı 778
M. Nitelikli Haller 778
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 778
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 779
N. Cezayı Kaldıran Şahsi Nedenler 779
O. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler 779
P. Etkin Pişmanlık Hükümleri 779
Q. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 780
R. Kovuşturma 780
XXVII. DOLANDIRICILIK SUÇU 781
A. Genel Olarak 781
B. Korunan Hukuksal Yarar 782
C. Suçun Konusu 783
a) Suçun Hukuki Konusu 783
b) Suçun Maddi Konusu 783
D. Fail 784
E. Mağdur 785
F. Maddi Unsur 789
1. Hareket 789
a) Hileli Davranış 789
b) Aldatma 800
c) Yarar Sağlama ve Zarara Neden Olma 801
2. Netice 807
3. Nedensellik Bağı. 808
G. Manevi Unsur 808

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 810
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 810
a) Meşru Savunma 810
b) Kanun Hükmünü İcra 811
c) Hakkın Kullanılması 811
d) İlgilinin Rızası 811
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 812
a) Zorunluluk Hali 812
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 812
c) Cebir ve Tehdit 812
d) Hata 812
İ. Suçun Tamamlanması 812
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 814
1. Teşebbüs 814
2. İştirak 816
3. İçtima 816
a) Bileşik Suç 816
b) Zincirleme Suç 816
c) Fikri İçtima 819
d) Gerçek İçtima 819
e) Normların Görünüşte İçtimaı 821
K. Nitelikli Haller 821
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 821
a) Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 821
b) Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 823
c) Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 823
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak
Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 824
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 825
f) Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç
Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 825
g) Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak
Suretiyle İşlenmesi 827
h) Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif
Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 827
i) Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması
Suretiyle İşlenmesi 828

j) Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla
İşlenmesi 829
k) Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi 829
l) Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve
Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 829
m) Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle
Aldatarak, Başkasından Menfaat Temin Etme (TCK m. 158/2) 830
n) Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâlinde Verilecek Ceza Yarı Oranında; Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 158/3) 833
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 833
a) Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacı 833
L. Şahsi Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler 835
M. Şahsi Cezayı Ortadan Azaltan Nedenler 835
N. Etkin Pişmanlık 835
O. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 835
P. Kovuşturma 835
XXVIII. MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 836
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi Veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsî Sebep 836
1. Daha Az Ceza Verilme veya Ceza Verilmeme Nedeni 836
2. Bu Tür Durumlarda İştirak İlişkisi 837
3. Failin Yanılması 837
4. Cezada İndirim Yapılmasını veya Ceza Verilmemesini Gerektiren Sebepler 837
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri 837
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından
birinin veya evlat edinen veya evlâtlığı 838
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri 838
d) Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede
kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi (TCK m. 167/2) 838
B. Etkin pişmanlık 838
C. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 839
Sekizinci Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
XXIX. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA 841
A. Korunan Hukuksal Yarar 841

B. Maddi Konu: Belge 842
1. Belge Kavramı 842
2. Belgenin Unsurları 843
a) Yazılılık 843
b) Düzenleyenin Belli Olması 844
c) Belirli Bir İçeriğinin Bulunması 845
3. Belgenin İşlevleri 847
a) Düşünceyi Açıklama İşlevi 847
b) İspat İşlevi 847
c) Güvence İşlevi 848
4. Belge Türleri 848
a) Resmi Belge 848
b) Resmi Belge Hükmünde Olan Belge 851
c) Özel Belge 852
XXX. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 853
A. Genel Olarak 853
B. Korunan Hukuksal Yarar 853
C. Suçun Hukuki Konusu 853
D. Suçun Maddi Konusu 854
E. Fail 855
F. Mağdur 856
G. Maddi Unsur 856
1. Hareket 857
a) Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 857
b) Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde
Değiştirmek 860
c) Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak 864
d) Gerçekte Düzenleme Yetkisine Sahip Resmi Belgeyi Sahte
Olarak Düzenlemek 868
2. Netice 872
3. Nedensellik Bağı. 872
H. Manevi Unsur 872
İ. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE
KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER 873
1. Hukuka uygunluk Nedenleri 873
a) Meşru Savunma 873
b) Kanun Hükmünü İcra 873
c) Hakkın Kullanılması 873
d) İlgilinin Rızası 874
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 874
a) Zorunluluk Hali 874
b) Yetkili Amirin Emrini İfa 874

c) Cebir ve Tehdit 874
d) Hata 874
J. Suçun Tamamlanması 874
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 875
1. Teşebbüs 875
2. İştirak 875
3. İçtima 877
a) Bileşik Suç 877
b) Zincirleme Suç 877
c) Fikri içtima 879
d) Gerçek İçtima 880
L. Nitelikli Haller 881
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal 881
2. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal 881
M. Kovuşturma 883
XXXI. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 884
A. Korunan Hukuksal Yarar 884
B. Suçun Konusu 884
1. Suçun Hukuki Konusu 884
2. Suçun Maddi Konusu 884
C. Fail 884
D. Mağdur 885
E. Maddi Unsur 885
1. Hareket 885
2. Netice 889
3. Nedensellik Bağı. 890
F. Manevi Unsur 890
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 891
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 891
a) Meşru Savunma 891
b) Kanun Hükmünü İcra 891
c) Hakkın Kullanılması 891
d) İlgilinin Rızası 891
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 892
a) Zorunluluk Hali 892
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 892
c) Cebir ve Tehdit 892
d) Hata 892
H. Suçun Tamamlanması 893
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 893
1. Teşebbüs 893
2. İştirak 894

3. İçtima 894
a) Bileşik Suç 894
b) Zincirleme Suç 894
c) Fikri İçtima 895
d) Normların Görünüşte İçtimaı 895
e) Gerçek İçtima 896
J. Nitelikli Haller 896
K. Kovuşturma 896
XXXII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU 897
A. Genel Olarak 897
B. Suç İle Korunan Hukuksal Değer 900
C. Suçun Konusu 901
1. Suçun Hukuki Konusu 901
2. Suçun Maddi Konusu 902
D. Fail 905
E. Mağdur 906
F. Suçun Maddi Unsuru 908
1. Hareket 908
2. Netice 923
3. Nedensellik Bağı. 927
G. Suçun Manevi Unsuru 927
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 928
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 928
a) Meşru Savunma 928
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 928
c) Hakkın Kullanılması 928
d) İlgilinin Rızası 929
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 929
a) Zorunluluk Hali 929
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 929
c) Cebir ve Tehdit 929
d) Hata 929
İ. Suçun Tamamlanması 930
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 930
1. Teşebbüs 930
2. İştirak 932
3. İçtima 933
a) Bileşik Suç 933
b) Zincirleme Suç 933
c) Fikri İçtima 934
d) Normların Görünüşte İçtimaı 935
e) Gerçek İçtima 936

K. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller 937
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 937
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 937
L. Etkin pişmanlık 938
M. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 938
N. Soruşturma ve Kovuşturma 938
Dokuzuncu Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
XXXIII. ZİMMET SUÇU 939
A. Zimmet Suçuna İlişkin Düzenleme Açısından ETCK ile
TCK’nın Karşılaştırılması 939
B. Korunan Hukuksal Yarar 941
C. Suçun Konusu 941
1. Suçun Hukuki Konusu 941
2. Suçun Maddi Konusu 942
3. Mal Kavramı 942
D. Fail 943
E. Mağdur 947
F. Maddi Unsur 948
1. Hareket 953
2. Netice 958
3. Nedensellik Bağı. 959
G. Manevi Unsur 959
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 960
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 960
a) Meşru Savunma 960
b) Kanun Hükmünü İcra 960
c) Hakkın Kullanılması 961
d) İlgilinin Rızası 961
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 962
a) Zorunluluk Hali 962
b) Yetkili Amirim Emrinin Yerine Getirme 962
c) Hata 962
İ. Suçun Tamamlanması 962
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 963
1. Teşebbüs 963
2. İştirak 964
3. İçtima 964
a) Bileşik Suç 964
b) Zincirleme Suç 965

c) Fikri İçtima 966
d) Normların Görünüşte İçtimaı 966
e) Gerçek İçtima 967
K. Nitelikli Haller 969
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 969
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 972
a) Kullanma Zimmeti. 972
b) Etkin pişmanlık 974
c) Malın Değerinin Azlığı 976
L. Kovuşturma 977
XXXIV. İRTİKÂP SUÇU 978
A. Genel Olarak 978
B. Korunan Hukuksal Yarar 980
C. Suçun Konusu 980
1. Suçun Hukuki Konusu 980
2. Suçun Maddi Konusu 980
D. Fail 984
E. Mağdur 984
F. Maddi Unsur 986
1. Hareket 986
a) İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu/Nüfuzun Kötüye Kullanılması 987
b) İkna Suretiyle İrtikâp Suçu 996
c) Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikâp Suçu 999
2. Netice 1000
a) Yarar Sağlanması 1000
b) Yarar Sağlanacağı Konusunda Vaatte Bulunulması 1001
3. Nedensellik Bağı. 1003
G. Manevi Unsur 1003
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Ceza Sorumluluğu Kaldıran Nedenler 1003
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 1004
a) Meşru Savunma 1004
b) Kanun Hükmünü İcra 1004
c) Hakkın Kullanılması 1004
d) İlgilinin Rızası 1004
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1004
a) Zorunluluk Hali 1004
b) Yetkili Amirin Merini İfa 1004
c) Cebir ve Tehdit 1004
d) Hata 1005
İ. Suçun Tamamlanması 1005
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 1006
1. Teşebbüs 1006

2. İştirak 1008
3. İçtima 1009
a) Bileşik Suç 1009
b) Zincirleme Suç 1010
c) Fikri İçtima 1012
d) Normların Görünüşte İçtimaı 1012
e) Gerçek içtima 1012
K. Nitelikli Haller 1012
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 1012
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 1012
L. Etkin Pişmanlık 1013
XXXV. RÜŞVET SUÇU. 1013
A. Genel Olarak 1015
B. Korunan Hukuksal Yarar 1016
C. Suçun Konusu 1017
1. Suçun Hukuki Konusu 1017
2. Suçun Maddi Konusu 1017
D. Fail 1019
E. Mağdur 1022
F. Maddi Unsur 1023
1. Hareket 1023
a) Rüşvet Anlaşması Yapmak 1024
(1) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması
Gereken Belirli Bir İş Olmalıdır 1024
(2) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması Gereken Belirli Bir İş Kamu Görevlisinin Görevinin
Gereklerine Girmelidir 1024
(3) Rüşvet Anlaşması 1027
b) Rüşvet Vermek veya Rüşvet Teklifi veya Vaadinde Bulunmak 1032
(1) Rüşvet Vermek 1032
(2) Rüşvet Verme Teklifinde Bulunma 1035
(3) Rüşvet Verme Vaadinde Bulunma 1036
c) Rüşvet Almak veya Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak veya
Rüşvet Teklifi veya Vaadini Kabul Etmek 1037
(1) Rüşvet Almak 1037
(2) Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak 1037
(3) Rüşvet Verme Teklifini veya Vaadini Kabul Etmek 1037
2. Netice 1038
3. Nedensellik Bağı. 1038
G. Manevi Unsur 1038
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1039
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 1039

a) Meşru Savunma 1040
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 1040
c) Hakkın Kullanılması 1040
d) İlgilinin Rızası 1040
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1040
a) Zorunluluk Hali 1040
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 1040
c) Cebir – Tehdit 1040
d) Hata 1041
İ. Suçun Tamamlanması 1041
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 1042
1. Teşebbüs 1042
2. İştirak 1045
3. İçtima 1047
a) Bileşik Suç 1047
b) Zincirleme Suç 1047
c) Fikri İçtima 1049
d) Gerçek İçtima 1050
e) Normların Görünüşte İçtima 1051
K. Nitelikli Haller 1051
1. Cezayı Arttıran Nitelikli Haller 1051
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 1052
3. Etkin Pişmanlık 1052
a) Pişmanlık Gösterecek Kişi Bakımından 1053
(1) Kamu Görevlisinin Etkin Pişmanlığı 1053
(2) Özel Kişinin Etkin Pişmanlığı 1055
(3) Suça İştirak Eden Şeriklerin Pişmanlığı 1057
b) Uygulanacak Ceza Bakımından 1057
(1) Hiç Cezaya Hükmedilmemesi (Tam Cezasızlık Nedeni). 1057
(2) Cezaya İndirim Uygulanarak Hükmedilmesi (Kısmi
Cezasızlık Nedeni) 1057
c) Etkin Pişmanlığın Bildirileceği Zaman Dilimi 1058
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirinin Uygulanması 1058
XXXVI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 1059
A. Genel Olarak 1059
B. Korunan Hukuksal Yarar 1061
C. Suçun Konusu 1062
1. Suçun Hukuki Konusu 1062
2. Suçun Maddi Konusu 1062
D. Fail 1062
E. Mağdur 1063
F. Maddi Unsur 1063

1. Hareket 1066
a) Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya da
Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlama (TCK m. 257/1) 1066
b) Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek,
Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya
da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlama (TCK m. 257/2) 1068
2. Netice 1074
a) Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 1077
b) Kamunun Zararına Neden Olma 1079
c) Kişilere Haksız Menfaat Sağlama 1082
3. Nedensellik Bağı. 1085
G. Manevi Unsur 1085
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1086
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 1086
a) Meşru Savunma 1086
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 1086
c) Hakkın Kullanılması 1087
d) İlgilinin Rızası 1087
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1087
a) Zorunluluk Hali 1087
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 1087
c) Hata 1087
İ. Suçun Tamamlanması 1087
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 1088
1. Teşebbüs 1088
2. İştirak 1090
3. İçtima 1090
a) Bileşik Suç 1090
b) Zincirleme Suç 1090
c) Fikri İçtima 1091
d) Görünüşte İçtima 1092
KAYNAKÇA 1093

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
   
   
Kapat