%3
Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları Erhan Günay

Vergi HukukundaSahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
364
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282454
Boyut
16x24
Baskı
2470,00 TL 455,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 455 puan kazanacaksınız)
   455

Av. Erhan GÜNAY

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
7
Makaleleri 
 
13
Giriş 
 
21
CGK ÇÖZÜMLEDİĞİ ANA UYUŞMAZLIK NEDİR? 
 
21
CGK’DE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİNİLEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR? 
 
21
Genel Olarak Vergi Cezaları Türleri ve Nitelikleri 
 
21
Sahte Fatura Kullanma Suçunun Açıklanması 
 
22
Sahteciliğin Yapılma Şekilleri 
 
23
TCK ve VUK’da Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak Suçlarının Karşılaştırılması 
 
24
VUK’da Düzenlenen Faturanın Tanımı ve Şekli 
 
26
VUK m. 227’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması” 
 
27
VUK m. 231’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması” 
 
29
VUK m. 3’te “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” 
 
29
Somut Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi 
 
32
Birinci Bölüm
 
 
SAHTE BELGE DÜZENLEME VE
 
 
KULLANMA SUÇLARININ NİTELİĞİ
 
 
GİRİŞ 
 
39
İlgili Yasal Hükümler 
 
40
I. VUK m. 359 KAPSAMINDAKİ SUÇLAR 
 
41
1. Maddenin a–1 Hükmü 
 
41
2. Maddenin a–2 Hükmü 
 
42
3. Maddenin b Hükmü 
 
42
4. Maddenin c Hükmü 
 
43
5. Sistemlere Fiziksel veya Bilişim Yolu ile Müdahale Etmek 
 
44
II. TANIMLAR 
 
44
1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 
 
44
a. Tanımı 
 
44
b. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Düzenlemenin Koşulları 
 
47
c. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Kullanmanın Koşullar 
 
47
d. Suçların Farklı ve Bağımsız Olduğu 
 
47
e. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Faili 
 
49
f. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Konusu 
 
49
g. Sahte Belge Düzenleyen İle Kullananın Aynı Kişi Olması 
 
49
ğ. Örnekli Uygulama 
 
50
2. Sahte Belge 
 
51
a. Tanımı 
 
51
b. Sahte Belge Düzenlemek ve Sahte Belgeyi Kullanmak Fiillerinin Maddi Unsurunun Ön Şartı ve Seçimlik Hareketler 
 
54
c. Vergi Ziyaının Suçun Unsuru Olmadığı 
 
56
d. Suçtan Sorumluluk 
 
57
Gerçek Kişiler 
 
58
Tüzel Kişiler 
 
59
Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerlerinde Sorumluluk 
 
61
Tüzel Kişiliğin Devredilmiş Olduğu Savunması 
 
61
İş Yeri Faaliyetini Kendisinin Yürütmediği Savunması 
 
62
Muhasebecinin Sorumluluğu 
 
63
e. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Sahte Belge Farklılığı 
 
64
III. SUÇUN KONUSU 
 
65
1. Suç Konusu Belgelerin Düzenlendiği Yasa Hükmü 
 
65
2. Özel Belge Niteliği ve Özel Kanun Uygulaması 
 
65
3. Belgenin Niteliği ve Kullanım Gayesinin Suçun Oluşmasına Tesiri 
 
67
4. Vergi Kaçırma Suçunun Yasal Dayanağı 
 
68
5. Fatura İçeriğinin Suç Unsurunun Tespiti Yönüyle İncelenmeyeceği 
 
68
*İlgili Yasal Hükümler 
 
69
IV. SUÇ TARİHİ 
 
74
1. Önemi 
 
74
V. CEZALAR VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR 
 
78
1. Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Nedeniyle Uygulanacak Cezalar ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 
 
78
2. Madde Fıkralarına Göre Ceza Miktarları 
 
80
VI. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU 
 
81
1. Yasal Dayanak 
 
81
2. Suçun Konusu 
 
81
3. Suçun Oluşma Koşulları 
 
81
4. Suç Tarihi 
 
82
VII. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN DİĞER VERGİ SUÇLARI 
 
83
*İlgili Yasal Hükümler 
 
83
1. Vergi Mahremiyeti Suçunun Unsurları 
 
85
a. Fail 
 
85
b. Maddi Unsur 
 
85
c. Manevi Unsur 
 
85
d. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
86
e. Ceza 
 
87
2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar 
 
87
*İlgili Yasa Maddesi 
 
87
İkinci Bölüm
 
 
SORUŞTURMA KOŞULU OLAN
 
 
MÜTALAANIN BULUNMASI GEREĞİ
 
 
İlgili Yasal Hükümler 
 
89
Vergi İncelemeleri 
 
89
I. DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAA 
 
92
1. Vergi Değerlendirme Komisyonundan Mütalaa Alınma Zorunluluğu 
 
92
2. Kişi Hakkında Mütalaadaki Suça Uygun Açılmış Bir Dava Yoksa 
 
95
3. Mütalaanın C. savcılığına Bildirilmesi 
 
97
4. Mütalaa Yoksa Yargılamanın Durması Kararı Verilmesi 
 
98
5. Mütalaa Gerekmeyen Suçlar 
 
99
6. Uygulamada Mütalaanın İçeriği 
 
99
7. Mütalaa Hem Fiil Hem Fail Hakkında Verilmiş Olmalıdır 
 
100
8. Mütalaanın Bağlayıcı Olup Olmadığı 
 
100
9. VUK m. 367 Hükmünün Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi 
 
101
a. İlk Derece Mahkemesinin İptal Yönüyle Başvurusunun Gerekçesi (Özet) 
 
101
b. Anayasa Mahkemesinin m. 367’in Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair Kararı (Özet) 
 
101
Üçüncü Bölüm
 
 
DAVADA ARAŞTIRILACAK OLAN HUSUSLAR
 
 
I. YAZI VE İMZA ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ 
 
103
1. Failin Suç Konusu Belge İle İlgisinin Olmadığını Savunması 
 
103
2. Karşıt İnceleme Raporunun Araştırılması 
 
104
3. İlgili Kişilerin Tanık Olarak Dinlenmeleri 
 
105
4. Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılması 
 
106
II. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA SONCUNDA DELİLLERİN ELDE EDİLMESİ 
 
108
İlgili Yasal Hükümler 
 
108
1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Arama 
 
109
a. Aramada Yasal Dayanak 
 
110
b. Vergisel Aramanın Niteliği 
 
110
2. Vergisel Aramanın Koşulları 
 
110
a. Vergisel Arama İçin Vergi Kaçakçılığı Şüphesi Bulunmalıdır 
 
111
b. Vergisel Aramaya İhtiyaç Duyulması ve İnceleme Elemanlarınca Talep Yapılması 
 
112
c. Vergisel Arama Kararını Vermeye Sulh Ceza Hakimi Yetkilidir 
 
113
3. Vergisel Aramada Usul 
 
113
a. VUK Hükümleri Yönüyle Vergisel Aramada Usul 
 
113
b. CMK’ya Göre Aramada Usul 
 
114
4. Vergisel Aramanın Sonuçları 
 
117
a. Vergi İdaresi Yönüyle Sonuçları 
 
118
b. Mükellef Yönüyle Sonuçları 
 
118
c. İhbarcı Yönüyle Sonuçları 
 
118
5. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Deliller 
 
118
III. VERGİ MAHKEMESİ HÜKMÜNÜN CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI 
 
120
IV. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI 
 
121
V. SUÇUN ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE İŞLENMESİ 
 
125
1. Bir Takvim Yılı Dışında Sahte Fatura Düzenlenmesi veya Kullanılmışsa 
 
125
2. Bir Takvim Yılında Yalnızca Aynı Tarihte Birden Fazla Sahte Fatura Düzenlenmiş ya da Kullanılmış Olması 
 
126
3. Uygulamayı Yönlendiren CGK Kararı 
 
127
4. Öğretiye Göre Zincirleme Suçun Oluşmadığı Haller 
 
128
VI. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İÇTİMA 
 
129
1. TCK Uygulamasında İçtima 
 
129
2. Vergi Kaçakçılığı Suçunda İçtima 
 
130
3. İçtima ve Tekerrür Yönüyle Birleştirme Yasağı 
 
131
VII. SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ 
 
131
1. TCK’da İştirake İlişkin Kavramların Anlamı 
 
131
2. VUK Uygulamasında İştirak ve Ceza Belirlenmesi 
 
133
VIII. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN SAİR DELİLLERLE İSPATI 
 
134
Dördüncü Bölüm
 
 
HÜKÜM KURULURKEN YAPILAN HATALI İŞLEMLER
 
 
1. SUÇ TARİHİ 
 
135
2. BİRDEN ÇOK SUÇ NEDENİYLE TEK HÜKÜM KURULMASI 
 
136
3. SOMUT GEREKÇE KURULMAMASI 
 
137
4. YASAL OLMAYAN GEREKÇE İLE HAGB YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ 
 
138
5. İNFAZI KISITLAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI 
 
139
6. İDDİANAMEDE AÇIKLANAN FİİL DIŞINA ÇIKILARAK HÜKÜM KURULMASI 
 
140
7. GEREKÇE İLE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI 
 
143
8. TAKDİRİ İNDİRİM 
 
143
9. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA ÇELİŞKİ 
 
145
10. HÜKMÜN SON BÖLÜMÜNDE YANILTICI İFADE BULUNMASI 
 
146
11. SUÇ KONUSU SAHTE BELGELERİN (FATURALARIN) DOSYADA KANIT OLARAK BULUNDURULMASI 
 
146
12. CEZA UYGULAMASINDA HATALI HESAPLAMA YAPILMASI 
 
146
13. TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE HATALI GEREKÇE OLUŞTURULARAK HÜKÜM KURULMASI 
 
148
14. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN HÜKÜMDE TARTIŞILMAMASI 
 
149
15. ERTELEME KOŞULLARININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMAMASI 
 
150
16. DAVAYA KATILMA 
 
150
17. YARGILAMA GİDERİ 
 
151
18. VEKALET ÜCRETİ 
 
151
19. ZAMANAŞIMI NEDENİ YERİNE MÜTALAA YOKLUĞU NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ 
 
152
20. BİR CEZA UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ ŞEKLİ 
 
153
Ek Bölüm
 
 
KONULARINA GÖRE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ İLGİLİ
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
1. SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
155
2. SUÇ TARİHİ İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
179
3. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜ İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
181
4. SUÇA İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
186
5. GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARTILMASI VE EKSİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
187
6. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
233
7. AÇILMAMIŞ DAVADAN HÜKÜM KURULMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
257
8. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
264
9. DAVA ŞARTI MÜTALAA ALINMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
281
10. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN DİĞER DELİLLERLE İSPATI 
 
287
11. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
326
12. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
355
Kaynakça 
 
361
Kavramlar Dizini 
 
363
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Kapat