Stajyer Avukatın İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı Yavuz Süphand

Stajyer Avukatın İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
928
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051682259
Boyut
16x24
Baskı
1Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İCRA İŞLEMLERİNDE GÖREV VE YETKİ. 34

Görev. 34

İCRA TAKİP ŞEMASI. 37

CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ. 38
1) Cüz’i (Ferdi) İcra 38
2) Külli (Toplu) İcra. 38

İCRA ORGANLARI. 38
İcra Daireleri 39
İcra Mahkemesi 39
İcra Tutanakları 40

İCRA HARÇLARI 42
Cezaevi Harcı. 48
Damga Vergisi 48
Tellâliye Harcı. 52
Katma Değer Vergisi 53
Tescil Harcı. 53
Veraset İntikal Vergisi 53
İcra Harç Ve Giderlerden Sorumluluk. 54
Adli Yardım. 54
Adli Yardım Talebi. 55
Takip Açılırken Alınan Harçlarla İlgili Örnekler 56
Son Beş Yıla Ait Harçlar Tablosu. 57
Damga Vergisi Oranları. 61
Dosya Hesabı Yapılırken Harç Oranları 63

ŞİKÂYET 65
- Şikâyet Ve Şartlar 65

- İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar. 65
Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler 71

MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ 72
Müddetlerin Değiştirilmemesi 72

İCRA TEBLİĞLERİ 73
Tebligat Kanunu 21/2’inci Madde Uygulama Şekli. 73
Tebligat Kanunu 35’inci Madde Uygulama Şekli 75

İCRANIN DURDURULMASI. 82

İLAMLARIN İCRASI
İKİNCİ KONU

1- Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası 84
Taşınır teslimi. 84
Nafakanın Sona Ermesi 85
Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası. md.25/a. 91
Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması md.25/b. 94
Taşınmazın Tahliye Ve Teslimi 95
1 – Borçlunun Elinde İse md.26. 95
2 – Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse. md.27. 96
Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına Dair Olan İlâmlar md.30. 97
2- Para Ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası 98
İcra Emri Ve Muhtevası md.32. 98
Kamulaştırma Kanunu İle İlgili Yargı Kararları 103
İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre. md.36 105
Haciz Veya İflas İstemek Yetkisi md.37 111
İlâm Ve İlâm Niteliğindeki Belgeler md.38 111

KEFALET 114
Kefaletin Şekli 114
Eşin Rızası. 115
ZAMANAŞIMI. 118
İcranın iadesi. 118

İLAMSIZ TAKİP
ÜÇÜNCÜ KONU

I- Takibin Muhtelif Tarzları. 122
Para Borcu Ve Teminat İçin Takip. 122
İflasa Tabi Şahıslar Hakkındaki Takip md.43 123
Ticareti Terk Edenler md.44 124
Rehin Ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar md.45 126
Haciz Yoluyla Takip 131
1 – Umumiyetle. 131
2 – Hukuku Amme Borçları 131
Zabıt Ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi Md.48 131
Rehin Karşılığı Ödünç Verenler. md.49 131

II- YETKİ 131
Yetki Ve İtirazları md.50 131

III- TATİLLER VE TALİKLER. 141
Tatiller 141
1 – Bütün Borçlular Hakkında. Md.51 141
2 – Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde. Md.52 141
3 – Terekenin Borçlarında. Md.53 141
4 – Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde Md.54 148
5 – Askerlik Halinde Md.54/A 150
6 – Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde Md.55 150
Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri md.56 151

IV- İcra Tebliğleri md.57 151

V- TAKİP TALEBİ. 156
Takip Talebi Ve Muhtevası md.58 156
İcra Takibinde Takip Ehliyeti 157
Gerçek Kişiler. 157
Tüzel Kişiler 157
Tüzel Kişiliği olmayan Topluluklar 157
Kat Mülkiyeti Kurulu 157
Adi Ortaklık 158
Tereke 158

Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranı Tablosu. 172

Takip Masrafları. md.59 178
Dosya Açılışında Akış Çizelgesi 180
Tebligat İşlemleri Kesinleşme Süreci 181
Harç Masraf İşlemleri Süreci. 182

Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları 183
Takip Hukuku Bakımından 183
Maddi Hukuk Bakımından. 183
Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığından Ortaklığı Meydana Getiren Tüm Şirketlerin Örnekte Olduğu Gibi Açılımı Yapılıp Her Birine Ayrı Ayrı Ödeme Emri Tebliği 185
İİK’nun 153 Maddesi Gereğince İpoteğin Çözülmesi Talebi. Takip Talebine İmza Borçlu Yâda Vekilince Atılacaktır (Ters Takip) 186

İlamlı İcra Emri Örneği. 188
Takip Talebi 190
İlamlı Takip 190
Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkındaki Takipte 190
İcra Emri Kesinleşme Süreci. 190
Para ve teminat verilmesi Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci 192

İlamsız Takip 194
Genel Haciz Yoluyla Takip 194
Genel Olarak. 194
Ödeme Emri Ve Muhtevası. 194
Ödeme Emrinin Tebliği 196
İlamsız Takip Talebi Örneği 198
İlamsız Takiplerde Ödeme Emri 200
Takip Talebi. 202
Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci. 202

İtiraz. 203
Süresi Ve Şekli. md.62 203
İcra Ve Ödeme Emirlerinde, İtiraz Ve Ödeme Süreleri 204
Ödeme Emrine İtiraz 206
İmzaya İtiraz 206
Borca İtiraz. 206
Tam İtiraz 206
Kısmi İtiraz. 206
2. İtiraz Sebepleri. md.63 212
Ödeme Emrine İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar 212
Ödeme emrine itiraz. 212
Şikâyet 212
Gecikmiş İtiraz 214
Süresinde Yapılan İtiraz 214
Gecikmiş İtiraz. md.65 214
İtirazın Hükmü. md.66 216
İtirazın Hükümden Düşürülmesi. 217
İtirazın İptali. md.67 217
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması md.68 221
İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması md.68/a 229
Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması. md.68/b 230
İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri md.69 233
Karar Ve Müddet md.70 234
İcra Mahkemesi Kararıyla Takibin Talik Veya İptali. md.71 234
Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları. md.72 241
Hususi Hükümler md.73 249HACİZ YOLUYLA TAKİP
DÖRDÜNCÜ KONU

Mal Beyanı 250
Beyanın Muhteviyatı. md.74 250
Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı md.75 250
Hapis İle Tazyik. md.76 250
Sonradan Kazanılan Veya Ziyadeleşen
Malların Beyanı md.77 251

HACİZ
BEŞİNCİ KONU

a. Genel Olarak 252
Muvakkat Haciz (Madde 69/1) 252
Kesin Haciz (Madde 78/1). 252
İlave Haciz (Madde 100/2) 252
Tamamlama Haczi (Madde 139) 252
- İhtiyati Haciz (Madde 257/1). 252
b. Haczin yapılması. 252

 

HACİZ 254

Talep müddeti. 254
İş Yeri Devredilmişse. 255
Borçlu (Mesken Yada İşyerinde) Bulunmazsa. 255
Haczedilecek Mal Bedeli Az İse 256

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat