%1
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Filiz Berberoğ

Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu ÇerçevesindeBorçların İfası & Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları & Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
474
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338227
Boyut
16x24
Baskı
1



Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

   

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR  13

TÜRK BORÇLAR KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM

Borç İlişkisinin Hükümleri

BİRİNCİ AYIRIM

Borçların İfası

Genel olarak . 15

Şahsen ൴fa zorunluluğunun olmaması . Madde 83- . 15

Açıklamalı Örnekler  15

İfanın konusu . 21

Kısmen ൴fa Madde 84- . 21

Açıklamalı Örnekler  21

Bölünemeyen borç Madde 85- . 25

Açıklamalı Örnekler  25

Çeş൴t borcu Madde 86- . 28

Açıklamalı Örnekler  28

Seç൴ml൴k borç Madde 87- . 33

Açıklamalı Örnekler  33

Fa൴z . Madde 88- . 43

Açıklamalı Örnekler  43

İfa yer൴ Madde 89- . 67

Açıklamalı Örnekler  67

İfa zamanı 84

Süreye bağlanmamış borç . Madde 90- . 84

Açıklamalı Örnekler  84

İçindekiler

8

Süreye bağlı borç . 91

Aya ൴l൴şk൴n sürelerde vade Madde 91- . 91

Açıklamalı Örnekler  91

D൴ğer sürelerde vade . Madde 92- . 95

Açıklamalı Örnekler  96

Tat൴l günler൴ Madde 93- . 98

Açıklamalı Örnekler  98

III. İş saatler൴nde ൴fa  Madde 94- . 103

Açıklamalı Örnekler  103

Süren൴n uzatılması Madde 95- . 103

Açıklamalı Örnekler  104

Erken ൴fa Madde 96- . 104

Açıklamalı Örnekler  104

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde . 122

İfada sıra . Madde 97- . 122

Açıklamalı Örnekler  123

İfa güçsüzlüğü Madde 98- . 138

Açıklamalı Örnekler  138

Ödeme 147

Ülke parası ൴le . Madde 99- . 147

Açıklamalı Örnekler  147

Mahsup 160

Kısmen ödemede Madde 100- . 160

Açıklamalı Örnekler  160

B൴rden çok borçta . 175

Borçlu ve alacaklının b൴ld൴r൴m൴ne göre . Madde 101- . 175

Açıklamalı Örnekler  175

Kanuna göre Madde 102- . 190

Açıklamalı Örnekler  190

III. Makbuz ve senetler൴n ger൴ ver൴lmes൴ . 197

Borçlunun hakkı . Madde 103- . 197

Açıklamalı Örnekler  198

İçindekiler

9

Hükümler൴ . Madde 104- . 204

Açıklamalı Örnekler  204

Sened൴n ger൴ ver൴lememes൴ . Madde 105- . 220

Açıklamalı Örnekler  220

Alacaklının temerrüdü 221

Koşulları Madde 106- . 221

Açıklamalı Örnekler  221

Hükümler൴ 229

B൴r şey൴n tesl൴m൴ne ൴l൴şk൴n ed൴mlerde 229

Tevd൴ hakkı . Madde 107- . 229

Açıklamalı Örnekler  229

Satma hakkı Madde 108- . 234

Açıklamalı Örnekler  234

Tevd൴ konusunu ger൴ alma Madde 109- . 238

Açıklamalı Örnekler  238

D൴ğer ed൴mlerde Madde 110- . 240

Açıklamalı Örnekler  240

D൴ğer ൴fa engeller൴ . Madde 111- . 243

Açıklamalı Örnekler  243

İKİNCİ AYIRIM

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları

Borcun ൴fa ed൴lmemes൴ . 257

G൴der൴m borcu . 257

Genel olarak Madde 112- . 257

Açıklamalı Örnekler  257

Yapma ve yapmama borçlarında Madde 113- . 260

Açıklamalı Örnekler  260

Sorumluluğun ve g൴der൴m borcunun kapsamı 272

Genel olarak Madde 114- . 272

Açıklamalı Örnekler  272

Sorumsuzluk anlaşması Madde 115- . 276

Açıklamalı Örnekler  276

İçindekiler

10

Yardımcı k൴ş൴ler൴n f൴൴ller൴nden sorumluluk . Madde 116- . 288

Açıklamalı Örnekler  288

Borçlunun temerrüdü . 297

Koşulları Madde 117- . 297

Açıklamalı Örnekler  297

Hükümler൴ 305

Genel olarak 305

Gec൴kme tazm൴natı Madde 118- . 305

Açıklamalı Örnekler  305

Beklenmed൴k hâlden sorumluluk Madde 119- . 319

Açıklamalı Örnekler  320

Temerrüt fa൴z൴ . 325

Genel olarak Madde 120- . 325

Açıklamalı Örnekler  325

Fa൴zlerde, ൴ratlarda ve bağışlamada

temerrüt fa൴z൴  Madde 121- . 339

Açıklamalı Örnekler  340

Aşkın zarar Madde 122- . 360

Açıklamalı Örnekler  360

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 381

Süre ver൴lmes൴ . Madde 123- . 381

Açıklamalı Örnekler  381

Süre ver൴lmes൴n൴ gerekt൴rmeyen durumlar Madde 124- . 397

Açıklamalı Örnekler  398

Seç൴ml൴k haklar . Madde 125- . 420

Açıklamalı Örnekler  420

Sürekl൴ ed൴ml൴ sözleşmelerde Madde 126- . 433

Açıklamalı Örnekler  433

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi

Alacaklıya halef olma Madde 127- . 446

Açıklamalı Örnekler  446

İçindekiler

11

Üçüncü k൴ş൴n൴n f൴൴l൴n൴ üstlenme Madde 128- . 453

Açıklamalı Örnekler  453

Üçüncü k൴ş൴ yararına sözleşme . 462

Genel olarak Madde 129- . 462

Açıklamalı Örnekler  462

Sorumluluk s൴gortalarında Madde 130- . 470

Açıklamalı Örnekler  470 Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR

Ticaret Mahkemesi Başkanı

YARGITAY UYGULAMASINDA

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde

BORÇLARIN        İFASI

&

BORÇLARIN        İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

&

BORÇ    İLİŞKİLERİNİN

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ            

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR  13

TÜRK BORÇLAR KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM

Borç İlişkisinin Hükümleri

BİRİNCİ AYIRIM

Borçların İfası

Genel olarak . 15

Şahsen ൴fa zorunluluğunun olmaması . Madde 83- . 15

Açıklamalı Örnekler  15

İfanın konusu . 21

Kısmen ൴fa Madde 84- . 21

Açıklamalı Örnekler  21

Bölünemeyen borç Madde 85- . 25

Açıklamalı Örnekler  25

Çeş൴t borcu Madde 86- . 28

Açıklamalı Örnekler  28

Seç൴ml൴k borç Madde 87- . 33

Açıklamalı Örnekler  33

Fa൴z . Madde 88- . 43

Açıklamalı Örnekler  43

İfa yer൴ Madde 89- . 67

Açıklamalı Örnekler  67

İfa zamanı 84

Süreye bağlanmamış borç . Madde 90- . 84

Açıklamalı Örnekler  84

İçindekiler

8

Süreye bağlı borç . 91

Aya ൴l൴şk൴n sürelerde vade Madde 91- . 91

Açıklamalı Örnekler  91

D൴ğer sürelerde vade . Madde 92- . 95

Açıklamalı Örnekler  96

Tat൴l günler൴ Madde 93- . 98

Açıklamalı Örnekler  98

III. İş saatler൴nde ൴fa  Madde 94- . 103

Açıklamalı Örnekler  103

Süren൴n uzatılması Madde 95- . 103

Açıklamalı Örnekler  104

Erken ൴fa Madde 96- . 104

Açıklamalı Örnekler  104

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde . 122

İfada sıra . Madde 97- . 122

Açıklamalı Örnekler  123

İfa güçsüzlüğü Madde 98- . 138

Açıklamalı Örnekler  138

Ödeme 147

Ülke parası ൴le . Madde 99- . 147

Açıklamalı Örnekler  147

Mahsup 160

Kısmen ödemede Madde 100- . 160

Açıklamalı Örnekler  160

B൴rden çok borçta . 175

Borçlu ve alacaklının b൴ld൴r൴m൴ne göre . Madde 101- . 175

Açıklamalı Örnekler  175

Kanuna göre Madde 102- . 190

Açıklamalı Örnekler  190

III. Makbuz ve senetler൴n ger൴ ver൴lmes൴ . 197

Borçlunun hakkı . Madde 103- . 197

Açıklamalı Örnekler  198

İçindekiler

9

Hükümler൴ . Madde 104- . 204

Açıklamalı Örnekler  204

Sened൴n ger൴ ver൴lememes൴ . Madde 105- . 220

Açıklamalı Örnekler  220

Alacaklının temerrüdü 221

Koşulları Madde 106- . 221

Açıklamalı Örnekler  221

Hükümler൴ 229

B൴r şey൴n tesl൴m൴ne ൴l൴şk൴n ed൴mlerde 229

Tevd൴ hakkı . Madde 107- . 229

Açıklamalı Örnekler  229

Satma hakkı Madde 108- . 234

Açıklamalı Örnekler  234

Tevd൴ konusunu ger൴ alma Madde 109- . 238

Açıklamalı Örnekler  238

D൴ğer ed൴mlerde Madde 110- . 240

Açıklamalı Örnekler  240

D൴ğer ൴fa engeller൴ . Madde 111- . 243

Açıklamalı Örnekler  243

İKİNCİ AYIRIM

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları

Borcun ൴fa ed൴lmemes൴ . 257

G൴der൴m borcu . 257

Genel olarak Madde 112- . 257

Açıklamalı Örnekler  257

Yapma ve yapmama borçlarında Madde 113- . 260

Açıklamalı Örnekler  260

Sorumluluğun ve g൴der൴m borcunun kapsamı 272

Genel olarak Madde 114- . 272

Açıklamalı Örnekler  272

Sorumsuzluk anlaşması Madde 115- . 276

Açıklamalı Örnekler  276

İçindekiler

10

Yardımcı k൴ş൴ler൴n f൴൴ller൴nden sorumluluk . Madde 116- . 288

Açıklamalı Örnekler  288

Borçlunun temerrüdü . 297

Koşulları Madde 117- . 297

Açıklamalı Örnekler  297

Hükümler൴ 305

Genel olarak 305

Gec൴kme tazm൴natı Madde 118- . 305

Açıklamalı Örnekler  305

Beklenmed൴k hâlden sorumluluk Madde 119- . 319

Açıklamalı Örnekler  320

Temerrüt fa൴z൴ . 325

Genel olarak Madde 120- . 325

Açıklamalı Örnekler  325

Fa൴zlerde, ൴ratlarda ve bağışlamada

temerrüt fa൴z൴  Madde 121- . 339

Açıklamalı Örnekler  340

Aşkın zarar Madde 122- . 360

Açıklamalı Örnekler  360

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 381

Süre ver൴lmes൴ . Madde 123- . 381

Açıklamalı Örnekler  381

Süre ver൴lmes൴n൴ gerekt൴rmeyen durumlar Madde 124- . 397

Açıklamalı Örnekler  398

Seç൴ml൴k haklar . Madde 125- . 420

Açıklamalı Örnekler  420

Sürekl൴ ed൴ml൴ sözleşmelerde Madde 126- . 433

Açıklamalı Örnekler  433

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi

Alacaklıya halef olma Madde 127- . 446

Açıklamalı Örnekler  446

İçindekiler

11

Üçüncü k൴ş൴n൴n f൴൴l൴n൴ üstlenme Madde 128- . 453

Açıklamalı Örnekler  453

Üçüncü k൴ş൴ yararına sözleşme . 462

Genel olarak Madde 129- . 462

Açıklamalı Örnekler  462

Sorumluluk s൴gortalarında Madde 130- . 470

Açıklamalı Örnekler  470

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,05   
589,05   
2
294,53   
589,05   
3
196,35   
589,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,05   
589,05   
2
294,53   
589,05   
3
196,35   
589,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,05   
589,05   
2
294,53   
589,05   
3
196,35   
589,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,05   
589,05   
2
294,53   
589,05   
3
196,35   
589,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,05   
589,05   
2
294,53   
589,05   
3
196,35   
589,05   
Kapat