%1
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Filiz Berberoğ

Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu ÇerçevesindeSatış Sözleşmesi & Taşınır Satışı & Taşınmaz Satışı Ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar & Bazı Satış Türleri & Mal Değişim Sözleşmesi


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
468
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338258
Boyut
16x24
Baskı
1Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

         

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR  15

TÜRK BORÇLAR KANUNU

İKİNCİ KISIM

Özel Borç İlişkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Satış Sözleşmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

Tanımı ve hükümler൴ . Madde 207- . 17

Açıklamalı Örnekler  17

Yarar ve hasar Madde 208- . 44

Açıklamalı Örnekler  45

İKİNCİ AYIRIM

Taşınır Satışı

Konusu . Madde 209- . 46

Açıklamalı Örnekler  46

Satıcının borçları 55

Z൴lyetl൴ğ൴n devr൴ . 55

Kural . Madde 210- . 55

Açıklamalı Örnekler  55

Dev൴r ve taşıma g൴derler൴ Madde 211- . 62

Açıklamalı Örnekler  63

Satıcının temerrüdü 66

Kural ve ayrık durum Madde 212- . 66

Açıklamalı Örnekler  66

G൴der൴m borcu ve kapsamı Madde 213- . 74

Açıklamalı Örnekler  74

İçindekiler

8

Zapttan sorumluluk 81

Konusu Madde 214- . 81

Açıklamalı Örnekler  81

Yargılama usulü 90

Davanın b൴ld൴r൴m൴ Madde 215- . 90

Açıklamalı Örnekler  91

Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme Madde 216- . 101

Açıklamalı Örnekler  101

Alıcının hakları . 103

Tam zapt hâl൴nde . Madde 217- . 103

Açıklamalı Örnekler  103

Kısm൴ zapt hâl൴nde Madde 218- . 110

Açıklamalı Örnekler  110

III. Ayıptan sorumluluk  111

Konusu 111

Genel olarak Madde 219- . 111

Açıklamalı Örnekler  111

Hayvan satışında . Madde 220- . 123

Açıklamalı Örnekler  123

Sorumsuzluk anlaşması Madde 221- . 124

Açıklamalı Örnekler  124

Alıcının b൴ld൴ğ൴ ayıplar . Madde 222- . 127

Açıklamalı Örnekler  127

Gözden geç൴rme ve satıcıya b൴ld൴rme . 135

Genel olarak Madde 223- . 135

Açıklamalı Örnekler  135

Hayvan satışında . Madde 224- . 162

Açıklamalı Örnekler  162

Satıcının ağır kusurunun sonuçları . Madde 225- . 164

Açıklamalı Örnekler  164

Satılanın başka yerden gönder൴lmes൴ Madde 226- . 176

Açıklamalı Örnekler  176

İçindekiler

9

Alıcının seç൴ml൴k hakları 178

Genel olarak Madde 227- . 178

Açıklamalı Örnekler  179

Satılanın yok olması veya ağır b൴ç൴mde zarara

uğraması . Madde 228- . 191

Açıklamalı Örnekler  191

Dönmen൴n sonuçları 195

Genel olarak Madde 229- . 195

Açıklamalı Örnekler  195

B൴rden çok mal satışında Madde 230- . 222

Açıklamalı Örnekler  223

Zamanaşımı Madde 231- . 225

Açıklamalı Örnekler  225

Alıcının borçları . 237

Satış bedel൴n൴n ödenmes൴ ve satılanın

devralınması . Madde 232- . 237

Açıklamalı Örnekler  237

Satış bedel൴n൴n bel൴rlenmes൴ . Madde 233- . 243

Açıklamalı Örnekler  243

III. Satış bedel൴n൴n muaccel൴yet൴ ve fa൴z൴  Madde 234- . 247

Açıklamalı Örnekler  247

Alıcının temerrüdü . 249

Satıcının dönme hakkı Madde 235- . 249

Açıklamalı Örnekler  249

Zararın hesaplanması ve g൴der൴m൴ . Madde 236- . 265

Açıklamalı Örnekler  266

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

Şek൴l . Madde 237- . 274

Açıklamalı Örnekler  274

Satış ൴l൴şk൴s൴ doğuran haklar . 309

Süres൴ ve şerh൴ . Madde 238- . 309

Açıklamalı Örnekler  310

İçindekiler

10

Devred൴lmes൴ ve m൴ras yoluyla geçmes൴ Madde 239- . 310

Açıklamalı Örnekler  310

III. Önalım hakkı  312

İler൴ sürülmes൴ . Madde 240- . 312

Açıklamalı Örnekler  312

Koşulları ve hükümler൴ . Madde 241- . 313

Açıklamalı Örnekler  313

Kullanılması ve hükümler൴ . Madde 242- . 313

Açıklamalı Örnekler  314

Taşınmaz satışı . 319

Koşullu satış ve mülk൴yet൴n saklı tutulması . Madde 243- . 319

Açıklamalı Örnekler  319

Sorumluluk Madde 244- . 322

Açıklamalı Örnekler  322

III. Yarar ve hasar . Madde 245- . 336

Açıklamalı Örnekler  336

Taşınır satışına ൴l൴şk൴n kuralların uygulanması . Madde 246- . 337

Açıklamalı Örnekler  338

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Bazı Satış Türleri

Örnek üzer൴ne satış 348

Tanımı . Madde 247- . 348

Açıklamalı Örnekler  348

İspat yükü . Madde 248- . 348

Açıklamalı Örnekler  348

Beğenme koşuluyla satış 349

Tanımı . Madde 249- . 349

Açıklamalı Örnekler  349

Hükümler൴ Madde 250- . 355

Açıklamalı Örnekler  355

III. Deneme veya gözden geç൴rme  356

Satıcının yanında Madde 251- . 356

Açıklamalı Örnekler  356

İçindekiler

11

Alıcının yanında . Madde 252- . 356

Açıklamalı Örnekler  356

Kısm൴ ödemel൴ satışlar . 358

Taks൴tle satış 358

Tanımı, şekl൴ ve ൴çer൴ğ൴ . Madde 253- . 358

Açıklamalı Örnekler  359

Yasal tems൴lc൴n൴n rızası . Madde 254- . 360

Açıklamalı Örnekler  360

Sözleşmen൴n hüküm ve sonuçlarını doğurması

ve ger൴ alma açıklaması  Madde 255- . 362

Açıklamalı Örnekler  362

Tarafların hak ve borçları . 363

Peş൴natı ödeme borcu ve sözleşmen൴n süres൴ Madde 256- . 363

Açıklamalı Örnekler  363

Alıcının def’൴ler൴ . Madde 257- . 366

Açıklamalı Örnekler  366

Satış bedel൴n൴n tamamen ödenmes൴ . Madde 258- . 366

Açıklamalı Örnekler  366

Alıcının temerrüdü 366

Satıcının seç൴ml൴k hakkı Madde 259- . 366

Açıklamalı Örnekler  367

Sözleşmeden dönme . Madde 260- . 368

Açıklamalı Örnekler  368

Hâk൴m൴n müdahales൴ . Madde 261- . 373

Yetk൴l൴ mahkeme ve tahk൴m Madde 262- . 375

Uygulama alanı . Madde 263- . 382

Açıklamalı Örnekler  382

Ön ödemel൴ taks൴tle satış 387

Tanımı, şekl൴ ve ൴çer൴ğ൴ . Madde 264- . 387

Açıklamalı Örnekler  388

Tarafların hak ve borçları . 393

Ödemeler൴n güvenceye bağlanması Madde 265- . 393

Açıklamalı Örnekler  394

İçindekiler

12

Alıcının malın devr൴n൴ ൴steme hakkı . Madde 266- . 397

Açıklamalı Örnekler  398

Satış bedel൴n൴n ödenmes൴ Madde 267- . 403

Açıklamalı Örnekler  403

Satış bedel൴n൴n bel൴rlenmes൴ Madde 268- . 405

Sözleşmen൴n sona ermes൴ 405

Cayma hakkı . Madde 269- . 405

Açıklamalı Örnekler  405

Sözleşmen൴n süres൴ . Madde 270- . 408

Alıcının temerrüdü Madde 271- . 408

Uygulama alanının sınırlanması . Madde 272- . 408

III. Ortak hükümler . Madde 273- . 409

Açık artırma yoluyla satış 409

Tanımı . Madde 274- . 409

Açıklamalı Örnekler  409

Kurulması Madde 275- . 410

Açıklamalı Örnekler  410

III. Hükümler൴ . 415

Artırmaya katılanın bağlandığı an 415

Genel olarak Madde 276- . 415

Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında . Madde 277- . 415

Ödemen൴n peş൴n olması gereğ൴ . Madde 278- . 415

Mülkiyetin geçmesi . Madde 279- . 416

Açıklamalı Örnekler  416

Zapttan ve ayıptan sorumluluk . Madde 280- . 423

Açıklamalı Örnekler  424

Artırmanın ൴ptal൴ . Madde 281- . 433

Açıklamalı Örnekler  433

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Değişim Sözleşmesi

Tanımı Madde 282- . 448

Açıklamalı Örnekler  449

İçindekiler

13

Tab൴ olduğu hükümler Madde 283- . 454

Açıklamalı Örnekler  454

Zapttan ve ayıptan sorumluluk. Madde 284- . 454

Açıklamalı Örnekler  454

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
579,15   
579,15   
2
289,58   
579,15   
3
193,05   
579,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
579,15   
579,15   
2
289,58   
579,15   
3
193,05   
579,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
579,15   
579,15   
2
289,58   
579,15   
3
193,05   
579,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
579,15   
579,15   
2
289,58   
579,15   
3
193,05   
579,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
579,15   
579,15   
2
289,58   
579,15   
3
193,05   
579,15   
Kapat