Hukuk Muhakemeleri Kanunu İbrahim Özbay

Hukuk Muhakemeleri KanunuKonuyla İlgili Mevzuat Açıklamalı


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
333
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008545
Boyut
13,5x19,5
Baskı
3Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ. 27


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği (m. 1) 29
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi (m. 2) 29
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev (m. 3) 36
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (m. 4) 37
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural (m. 5) 38
Genel yetkili mahkeme (m. 6) 39
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki (m. 7) 39
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8) 40
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki (m. 9) 40
Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m. 10) 40
Mirastan doğan davalarda yetki (m. 11) 40
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki (m. 12) 41
Karşı davada yetki (m. 13) 41
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 14) 41
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 15) 41

Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 16) 42
Yetki sözleşmesi (m. 17) 42
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 18) 44
Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 19) 44
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 20) 44
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 21) 46
İnceleme yeri (m. 22) 46
İnceleme usulü ve sonucu (m. 23) 46
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi (m. 24) 47
Taraflarca getirilme ilkesi (m. 25) 48
Taleple bağlılık ilkesi (m. 26) 49
Hukuki dinlenilme hakkı (m. 27) 49
Aleniyet ilkesi (m. 28) 50
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 29) 51
Usul ekonomisi ilkesi (m. 30) 51
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 31) 52
Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 32) 52
Hukukun uygulanması (m. 33) 52

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri (m. 34) 52
Çekinme kararının sonuçları (m. 35) 53
Ret sebepleri (m. 36) 53
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 37) 54
Ret usulü (m. 38). 54

Çekilme kararının incelenmesi (m. 39) 55
Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 40) 55
Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 41) 55
Ret talebinin incelenmesi (m. 42) 55
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 43) 56
Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m. 44) 56
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 45) 57
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 46) 57
Davaların açılacağı mahkeme (m. 47) 57
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 48) 58
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 49) 58

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti (m. 50) 58
Dava ehliyeti (m. 51) 58
Davada kanuni temsil (m. 52) 60
Dava takip yetkisi (m. 53) 60
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi (m. 54) 61
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü (m. 55) 61
Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi (m. 56) 62
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyari dava arkadaşlığı (m. 57) 62
İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 58) 62
Mecburi dava arkadaşlığı (m. 59) 62
Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 60) 64

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları (m. 61) 64
İhbarın şekli (m. 62) 64
İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 63) 65
İhbarın etkisi (m. 64) 65
Asli müdahale (m. 65) 65
Fer’î müdahale (m. 66) 65
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 67) 65
Fer’î müdahilin durumu (m. 68) 66
Fer’î müdahalenin etkisi (m. 69) 66
Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 70) 66
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel hükümler (m. 71) 68
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 72) 68
Davaya vekâletin kanuni kapsamı (m. 73) 71
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 74) 71
Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 75) 72
Vekâletnamenin ibrazı (m. 76) 72
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 77) 73
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 78) 73
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve
davranışı (m. 79) 73
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 80) 74
Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 81) 74
Vekilin istifası (m. 82) 74
Vekilin azli (m. 83) 74
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller (m. 84) 75
Teminat gerektirmeyen hâller (m. 85) 75
Teminat kararı (m. 86) 75

Teminatın tutarı ve şekli (m. 87) 76
Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 88) 76
Teminatın iadesi (m. 89) 76

ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi (m. 90) 76
Sürelerin başlaması (m. 91) 76
Sürelerin bitimi (m. 92) 76
Tatil günlerinin etkisi (m. 93) 77
Kesin süre (m. 94) 77
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep (m. 95) 77
Süre (m. 96) 77
Talebin şekli ve kapsamı (m. 97). 78
Talep ve inceleme mercii (m. 98) 78
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 99) 78
İnceleme ve karar (m. 100) 78
Giderler (m. 101) 78
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi (m. 102) 79
Adli tatilde görülecek dava ve işler (m. 103) 79
Adli tatilin sürelere etkisi (m. 104) 80

İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası (m. 105) 80
Tespit davası (m. 106) 80

Belirsiz alacak ve tespit davası (m. 107) 81
İnşaî dava (m. 108) 82
Kısmi dava (m. 109) 82
Davaların yığılması (m. 110) 82
Terditli dava (m. 111) 82
Seçimlik dava (m. 112) 83
Topluluk davası (m. 113) 83

İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları (m. 114) 84
Dava şartlarının incelenmesi (m. 115) 88
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Konusu (m. 116) 89
İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 117). 89

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı (m. 118) 89
Dava dilekçesinin içeriği (m. 119) 90
Harç ve avans ödenmesi (m. 120) 90
Belgelerin birlikte verilmesi (m. 121). 93
Dava dilekçesinin tebliği (m. 122) 93
Davanın geri alınması (m. 123) 94
Tarafta iradî değişiklik (m. 124) 94
Dava konusunun devri (m. 125) 94

İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126) 96
Cevap dilekçesini verme süresi (m. 127) 96
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 128) 96
Cevap dilekçesinin içeriği (m. 129) 96
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 130) 97
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 131) 97
Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 132) 97
Karşı davanın açılması ve süresi (m. 133) 98
Asıl davanın sona ermesi (m. 134) 98
Uygulanacak hükümler (m. 135) 98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 136) 99
Ön incelemenin kapsamı (m. 137) 99
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 138) 103
Ön inceleme duruşmasına davet (m. 139) 103
Ön inceleme duruşması (m. 140) 103
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 141) 104
Süreler hakkında karar (m. 142) 104

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu (m. 143) 104
Tarafların dinlenilmesi (m. 144) 105
Sonradan delil gösterilmesi (m. 145) 105
Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 146) 105

İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti (m. 147) 105
Mahkemenin çalışma zamanı (m. 148) 106
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası (m. 149) 106
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış
sayılması (m. 150) 106
Duruşma düzeni (m. 151) 107
Soru yöneltme (m. 152) 108
Kayıt ve yayın yasağı (m. 153) 108
Tutanak (m. 154) 108
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 155) 109
Tutanağın ispat gücü (m. 156) 109
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 157) 109
Tutanak örneği verilmesi (m. 158) 109
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 159) 110
Dizi listesi (m. 160) 110
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 161) 110
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 162) 110
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 163) 110
Ön sorunun incelenmesi (m. 164) 111
Bekletici sorun (m. 165) 111
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi (m. 166) 112
Davaların ayrılması (m. 167) 112
Kanun yolları (m. 168) 113
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu (m. 169) 113
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 170) 113

İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 171) 113
Bizzat isticvap olunma (m. 172) 114
İsticvabın yapılması (m. 173) 114
Tutanak düzenlenmesi (m. 174) 114
Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 175) 114
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı (m. 176). 114
Islahın zamanı ve şekli (m. 177) 115
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi (m. 178) 115
Islahın etkisi (m. 179) 115
Davanın tamamen ıslahı (m. 180) 115
Kısmen ıslah (m. 181) 115
Kötüniyetli ıslah (m. 182) 115
Maddi hataların düzeltilmesi (m. 183) 116
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi (m. 184). 116
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 185) 116
Sözlü yargılama (m. 186) 116

DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu (m. 187) 117
İkrar (m. 188) 117
İspat hakkı (m. 189) 117
İspat yükü (m. 190) 118
Karşı ispat (m. 191) 120
Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 192) 120
Delil sözleşmesi (m. 193) 120

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194) 121
Başka yerden getirtilecek deliller (m. 195) 121
Delilden vazgeçme (m. 196) 121
Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 197) 121
Delillerin değerlendirilmesi (m. 198) 121
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge (m. 199) 122
Senetle ispat zorunluluğu (m. 200) 122
Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 201) 122
Delil başlangıcı (m. 202) 123
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (m. 203) 123
İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü (m. 204) 123
Adi senetlerin ispat gücü (m. 205) 125
İmza atamayanların durumu (m. 206) 126
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti (m. 207) 127
Yazı veya imza inkârı (m. 208) 127
Yazı veya imza inkârının sonucu (m. 209) 127
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı (m. 210) 127
Sahtelik incelemesi (m. 211) 127
Sahte senedin iptali (m. 212) 128
Haksız yere sahtelik iddiası (m. 213) 128
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi (m. 214) 128
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması (m. 215) 128
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi (m. 216) 128
Belge aslının ibrazı usulü (m. 217) 129
Belgenin yerinde incelenmesi (m. 218) 129
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu (m. 219) 129
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi (m. 220) 129
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi (m. 221) 130
Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 222) 130
Yabancı dilde yazılmış belgeler (m. 223) 131
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması
zorunluluğu (m. 224) 131

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu (m. 225) 131
Yemine konu olamayacak vakıalar (m. 226) 131
Yemin teklifi (m. 227) 131
Yemine davet (m. 228) 132
Yemin etmemenin sonuçları (m. 229) 132
Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 230) 132
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 231) 132
Yemini yerine getirecek kimseler (m. 232) 132
Yeminin şekli (m. 233) 132
Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 234) 133
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini (m. 235) 133
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması (m. 236) 133
Yemin konusunun açıklattırılması (m. 237). 133
Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 238) 133
Yalan yere yemin iddiası (m. 239) 133
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli (m. 240) 134
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 241) 134
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 242). 134
Tanığın davet edilmesi (m. 243) 134
Davetiyenin içeriği (m. 244) 135
Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 245) 135
Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi (m. 246) 135
Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247) 135
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 248) 136
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 249) 136
Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 250) 136
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 251) 137
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 252) 137
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 253) 137
Tanığın kimliğinin tespiti (m. 254) 137

Tanıklara itiraz (m. 255) 138
Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 256) 138
Yeminsiz dinlenecekler (m. 257) 138
Yeminin zamanı ve şekli (m. 258) 138
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 259) 138
Tanığın bilgilendirilmesi (m. 260) 139
Tanığın dinlenilme şekli (m. 261) 139
Yasak davranışlar (m. 262) 139
Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 263) 139
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları
(m. 264) 139
Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 265) 140
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 266) 140
Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 267) 141
Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 268) 141
Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 269) 142
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 270) 142
Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 271) 142
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 272) 143
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 273) 144
Bilirkişinin görev süresi (m. 274) 144
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 275) 145
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276) 145
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277) 146
Bilirkişinin yetkileri (m. 278) 146
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 279) 146
Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 280) 147
Bilirkişi raporuna itiraz (m. 281) 147
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 282) 148
Bilirkişi gider ve ücreti (m. 283) 148
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284) 148
Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285) 148

Davaların açılacağı mahkeme (m. 286) 148
Rücu davasında zamanaşımı (m. 287) 148
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı (m. 288) 150
Keşfe yetkili mahkeme (m. 289) 150
Keşfin yapılması (m. 290) 150
Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291) 150
Soybağı tespiti için inceleme (m. 292) 151
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü (m. 293) 151

BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 294) 152
Hükmün müzakeresi (m. 295) 152
Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 296) 152
Hükmün kapsamı (m. 297) 153
Hükmün yazılması (m. 298) 153
Hükmün imza edilememesi (m. 299) 153
Hükmün korunması (m. 300) 154
Hüküm nüshası (m. 301) 154
İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar (m. 302) 154
Kesin hüküm (m. 303) 154
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi (m. 304) 156
Hükmün tavzihi (m. 305). 156
Tavzih talebi ve usulü (m. 306). 157

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat (m. 307) 157
Davayı kabul (m. 308) 157
Feragat ve kabulün şekli (m. 309) 157
Feragat ve kabulün zamanı (m. 310) 158
Feragat ve kabulün sonuçları (m. 311). 158
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 312) 158
Sulh (m. 313) 158
Sulhun zamanı (m. 314) 158
Sulhun etkisi (m. 315) 158
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (m. 316) 159
Dilekçelerin verilmesi (m. 317) 159
Delillerin ikamesi (m. 318) 160
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 319) 160
Ön inceleme ve tahkikat (m. 320) 160
Hüküm (m. 321) 161
Uygulanacak hükümler (m. 322) 161

YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 323) 161
Delil ikamesi için avans (m. 324) 162
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 325) 162
Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 326) 162
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden
sorumluluk (m. 327) 162
Fer’î müdahale gideri (m. 328) 163
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 329) 163
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 330) 163

Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 331). 165
Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 332) 166
Avansın iadesi (m. 333) 166
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler (m. 334) 166
Adli yardımın kapsamı (m. 335) 166
Adli yardım talebi (m. 336) 167
Adli yardım talebinin incelenmesi (m. 337) 167
Adli yardım kararının kaldırılması (m. 338) 167
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 339) 168
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi (m. 340) 168

SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 341) 169
İstinaf dilekçesi (m. 342) 169
İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 343) 170
Harç ve giderlerin yatırılması (m. 344) 170
Başvuru süresi (m. 345) 170
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 346) 173
İstinaf dilekçesine cevap (m. 347) 173
Katılma yolu ile başvurma (m. 348) 173
Başvurma hakkından feragat (m. 349) 173
Başvurunun icraya etkisi (m. 350) 174
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 351) 175
Ön inceleme (m. 352) 175
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 353) 175
İnceleme (m. 354) 176
İncelemenin kapsamı (m. 355) 176
Duruşma yapılmasına karar verilmesi (m. 356) 176
Yapılamayacak işlemler (m. 357) 176

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 358) 177
Karar ve tebliği (m. 359) 177
Uygulanacak diğer hükümler (m. 360) 178
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar (m. 361) 178
Temyiz edilemeyen kararlar (m. 362) 179
Kanun yararına temyiz (m. 363) 180
Temyiz dilekçesi (m. 364) 181
Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 365) 181
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 366) 181
Temyizin icraya etkisi (m. 367) 182
Kötüniyetle temyiz (m. 368) 183
Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 369) 183
Onama kararları (m. 370) 184
Bozma sebepleri (m. 371) 184
Yargıtay kararlarının tebliği (m. 372) 185
Bozmaya uyma veya direnme (m. 373) 185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu (m. 374) 185
Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 375) 186
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 376) 187
Süre (m. 377) 187
İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 378) 188
Talebin ön incelemesi (m. 379) 188
Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 380) 188
İcranın durdurulması (m. 381) 188
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri (m. 382) 188
Görevli mahkeme (m. 383) 192

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 384) 193
Yargılama usulü (m. 385) 193
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü
(m. 386) 193
Kararlara karşı başvuru yolları (m. 387) 193
Kararların niteliği (m. 388) 193

ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
İhtiyati tedbirin şartları (m. 389) 194
İhtiyati tedbir talebi (m. 390) 194
İhtiyati tedbir kararı (m. 391) 194
İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi (m. 392) 196
İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m. 393) 196
İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz (m. 394) 197
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 395) 198
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 396) 198
İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler (m. 397) 198
Tedbire muhalefetin cezası (m. 398) 198
Tazminat (m. 399) 199
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller (m. 400) 199
Görev ve yetki (m. 401) 199
Delil tespiti talebi ve karar (m. 402) 200
Acele hâllerde tespit (m. 403) 200
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 404) 200
Tutanak ve diğer belgeler (m. 405) 200
Diğer geçici hukuki korumalar (m. 406) 200

ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı (m. 407) 201
Tahkime elverişlilik (m. 408) 202
İtiraz hakkından feragat (m. 409) 202
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410) 202
Mahkemenin yardımı (m. 411) 202
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 412) 202
Tahkim itirazı (m. 413) 203
İhtiyati tedbir ve delil tespiti (m. 414) 204
Hakem sayısı (m. 415) 205
Hakemlerin seçimi (m. 416) 205
Ret sebepleri (m. 417) 207
Hakemin reddi usulü (m. 418) 207
Hakemlerin sorumluluğu (m. 419) 208
Görevin yerine getirilememesi (m. 420) 208
Yeni hakem seçilmesi (m. 421) 209
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 422) 210
Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı (m. 423) 210
Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424) 211
Tahkim yeri (m. 425) 211
Dava tarihi (m. 426) 211
Tahkim süresi (m. 427) 212
Dava ve cevap dilekçesi (m. 428) 213
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 429). 213
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 430) 214
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 431) 215
Delillerin toplanması (m. 432) 216
Hakem kurulunun karar vermesi (m. 433) 216
Sulh (m. 434) 217
Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435) 217
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması (m. 436) 218
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437) 219
Tebligat (m. 438) 220

İptal davası (m. 439) 220
Hakem ücreti (m. 440) 223
Yargılama giderleri (m. 441) 223
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 442) 224
Yargılamanın iadesi (m. 443) 225
Uygulanmayacak hükümler (m. 444) 225
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler (m. 445). 226
Disiplin para cezası (m. 446) 226
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 447) 226
Zaman bakımından uygulanma (m. 448) 226
Yönetmelik (m. 449) 227
Yürürlükten kaldırılan hükümler (m. 450) 227
Parasal sınırların artırılması (Ek m. 1) 227
Geçici Hükümler (Geçici m. 1-2-3-4) 227
Yürürlük (m. 451) 228
Yürütme (m. 452) 228
1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
İLGİLİ HÜKÜMLER 229
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 239

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat