İcra ve İflas Kanunu İbrahim Özbay

İcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
365
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802819
Boyut
13,5x19,5
Baskı
4Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 25
İCRA VE İFLÂS KANUNU BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 27
İflas daireleri (m. 2) 28
İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 28
İcra Mahkemesi (m. 4) 28
Sorumluluk (m. 5) 28
Zimmet (m. 6) 29
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 29
Tutanaklar (m. 8) 29
Elektronik işlemler (m. 8/a) 30
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 31
İş görmekten memnuiyet (m. 10) 32
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) 32
Memnu işler (m. 11) 32
İcra dairesine ödeme (m. 12) 33
Gözetim ve denetim (m. 13) 33
Birinci teftiş (m. 13/a) 33
Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları (m. 14) 33
Harçlar (m. 15) 33
Şikayet ve şartlar (m. 16) 35
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 36
Yargılama usulleri (m. 18) 36
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 38
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 39
İcra tebliğleri (m. 21) 39

İcranın durdurulması (m. 22) 50
Kanundaki ıstılahlar (m. 23) 50
İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA
İLAMLARIN İCRASI 51
Taşınır teslimi (m. 24) 51
Çocuk teslimi (m. 25) 51
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) 52
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair
ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 52
Taşınmaz tahliye ve teslimi. 52
1 - Borçlunun elinde ise (m. 26) 52
2 - Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 53
Taşınmaz davalarında hükümlerin
tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 53
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 54
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar (m. 30) 54
İrtifak haklarına mütedair ilamlar (m. 31) 55
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara
ilişkin ilamların icrası (m. 31/a) 55
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLAMLARIN İCRASI 57
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 57
İcranın geri bırakılması (m. 33) 57
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) 58
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 58
İcranın nereden isteneceği (m. 34) 58
Takibin başlaması (m. 35) 58
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 59
Haciz veya iflas istemek yetkisi (m. 37) 60
İlam mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 60
Zamanaşımı (m. 39) 62
İcranın iadesi (m. 40) 62
Umumi hükümler (m. 41) 63

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP
I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI 63
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 63
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) 63
Ticareti terk edenler (m. 44) 64
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 64
Haciz Yoliyle Takip 66
1 - Umumiyetle (m. 46) 66
2 - Hukuku amme borçları (m. 47) 66
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 66
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 66
II. YETKİ 67
Yetki ve itirazları (m. 50) 67
III. TATİLLER VE TALİKLER 69
Tatiller 69
1 - Bütün borçlular hakkında (m. 51) 69
2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 69
3 - Terekenin borçlarında (m. 53) 69
4 - Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 70
5 - Askerlik halinde (m. 54/a) 70
6 - Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 70
Talikin müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 70
IV. İCRA TEBLİĞLERİ 71
İcra tebliğleri (m. 57) 71
V. TAKİP TALEBİ 71
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 71
Takip masrafları (m. 59) 74
VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 75
1 - Ödeme emri ve muhtevası (m. 60). 75
2 - Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 76
İTİRAZ
1 - Süresi ve şekli (m. 62) 77
2 - İtiraz sebepleri (m. 63) 78
3 - Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 78

4 - Gecikmiş itiraz (m. 65) 79
5 - İtirazın hükmü (m. 66) 79
6- İtirazın hükümden düşürülmesi 79
a) İtirazın iptali (m. 67) 79
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 83
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 84
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması: (m. 68/b) 86
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 87
Karar ve müddet (m. 70) 87
İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 87
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 87
Hususi hükümler (m. 73) 92
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI 92
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 92
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 92
Hapis ile tazyik (m. 76) 92
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 92
II. HACİZ 93
Haciz 93
1 - Talep Müddeti (m. 78) 93
2 - Hacze başlama müddeti (m. 79) 94
Haciz yapan memurun yetkisi (m. 80) 94
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 94
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 95
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 99
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 99
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 100
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 100
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) 100
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 100
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 101
Kıymet takdiri (m. 87) 102

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 102
1 - Taşınırlar hakkında (m. 88) 102
2 - Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen
mallar hakkında (m. 89) 104
3 - Diğer haklar için (m. 90) 105
4 - Taşınmazlar hakkında (m. 91) 105
I - Taşınmaz haczinin şümulü 106
II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları 106
III - İdare ve işletme (m. 92) 106
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 107
İştirak halinde tasarruf edilen mallar: (m. 94) 108
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95) 111
İstihkak iddiasına itiraz 111
A - Borçlunun zilyedliği 111
1 - Hazırlık safhası (m. 96) 111
2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 112
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 114
3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 114
B - Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 115
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 115
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum
olmaksızın iştirak (m. 101) 116
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 117
Davet (m. 103) 117
Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 118
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 118
III. PARAYA ÇEVİRME 118
1 - Satış Talebi 118
Talep için müddetler (m. 106). 118
Talep hakkı (m. 107) 120
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 120
Satışın tatili (m. 109) 120
Haczin kalkması (m. 110) 120
Taksitle ödeme (m. 111) 120
2 - Taşınırların satışı 121
Müddetler (m. 112) 121
Vaktinden evvel satış (m. 113) 121
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 121

İhalenin yapılması (m. 115) 122
İkinci artırma (m. 116) 122
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 122
Satış bedelinin ödenmemesi,
ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 123
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 123
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) 124
Paraya çevirmenin diğer tarzı 124
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 124
Aile mal ortaklığı (m. 122) 125
3 - Taşınmazların satışı 126
Satış müddeti (m. 123) 126
Artırma şartları 126
1 - Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 126
2 - Münderecatı (m. 125). 126
Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 127
Ayrıca tebliğler (m. 127) 128
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 128
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 129
İhale (m. 129) 129
Ödeme usulü (m. 130) 130
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 130
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve
mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 130
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 130
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 131
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma(m. 135) 134
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 136) 134
Aile yurtları (m. 137) 134
4 - Paranın paylaştırılması 134
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 134
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) 134
Sıra cetveli (m. 140) 135
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 135
Cetvele itiraz (m. 142) 135
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 135

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 135
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 137
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 144/a) 137
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP
I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 139
Takip talebi (m. 145) 139
Ödeme emri (m. 146) 140
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 140
II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 141
Takip talebi (m. 148) 141
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 141
1 - İcra emri (m. 149) 141
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 141
2 - Ödeme emri (m. 149/b) 142
Ödeme emrine itiraz (m. 150) 142
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 142
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 143
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 143
Satış hazırlıkları (m. 150/d). 143
III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER 143
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 143
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150f) 144
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 144
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 145
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan
ipotekler (m. 150/ı) 145
Paylaştırma (m. 151) 145
Rehin açığı belgesi (m. 152) 146
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 146
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 153/a) 147

ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ 148
İflas takiplerinde yetkili merci (m. 154) 148
II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP 149
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 149
İflas talebi ve müddeti (m. 156) 151
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 151
Yargılama usulü (m. 158) 151
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 152
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 153
Defter tutulması 153
1 - Usulü (m. 161) 153
2 - Neticeleri (m. 162) 153
3 - Devam müddeti (m. 163) 153
Kanun yollarına başvurma (m. 164) 153
İflas tarihi(m. 165) 154
İflas kararının tebliği ve ilanı (m. 166). 155
III -KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER
SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ 155
Takibin kabulü şartları (m. 167) 155
A) Haciz yolu ile takip 156
Ödeme emri (m. 168) 156
a) Borca itiraz (m. 169) 157
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 157
b) İmzaya itiraz (m. 170) 158
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 159
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 159
B) İflas yolu ile takip 159
Ödeme emri (m. 171) 159
İtiraz veya şikayet (m. 172) 160
İflas davası 160
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 160
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 160

c) İstirdat davası (m. 175) 161
d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 161
C) Müşterek hükümler 161
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 161
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 161
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ 161
Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas 161
A - Alacaklının talebi (m. 177) 161
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) 162
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 162
Erteleme yargılaması (m. 179/a) 164
Erteleme kararı ve sonuçları (m. 179/b) 164
Kanun yolları (m. 179/c) 164
Reddolunan miraslar (m. 180) 165
Usul (m. 181) 166
V. İFLASIN KALDIRILMASI 166
İflasın kaldırılması (m. 182) 166
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 167
YEDİNCİ BAP İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ 167
İflas masası (m. 184) 167
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 167
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 168
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 168
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer
senetler (m. 188) 168
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 168
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 168
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve
poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 168
Müflise ödeme (m. 192) 169
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 169
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 169
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ 170
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 170

Faiz (m. 196) 170
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 170
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 171
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 171
Takas (m. 200) 171
Takasa itiraz (m. 201) 172
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 172
Müşterek borçluların bir zamanda iflası (m. 203) 173
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun
kısmen ödenmesi (m. 204) 173
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin
iflası (m. 205) 173
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 174
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 175
SEKİZİNCİ BAP İFLASIN TASFİYESİ
I - MASANIN TEŞKİLİ. 175
Defter tanzimi (m. 208) 175
Müflisin vazifeleri (m. 209) 176
Teminat tedbirleri (m. 210) 176
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) 176
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 176
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 176
Kıymet takdiri (m. 214) 176
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 177
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 177
Tasfiyenin tatili (m. 217) 177
II. ALACAKLILARI DAVET 177
Basit tasfiye (m. 218) 177
Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı (m. 219) 177
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 178
III. MASANIN İDARESİ 178
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 178
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 179
İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri (m. 223) 179
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 180

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 180
İflas idaresinin vazifesi (m. 226) 180
İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 181
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 181
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 181
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ 182
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 182
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 182
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 182
Reddedilen alacaklar (m. 233) 182
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 182
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 183
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 183
V. MASANIN TASFİYESİ 183
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 183
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 184
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 184
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 184
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 184
Artırmanın ilanı (m. 242) 185
Artırma ve İhale (m. 243) 185
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 185
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 185
Aile yurtları (m. 246) 185
VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 185
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 185
İflas masrafları ve masanın borçları (m. 248) 185
Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması (m. 249) 185
Dağıtma (m. 250) 186
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 186
Muvakkat dağıtmalar (m. 252 186
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 186
VII. İFLASIN KAPANMASI. 186
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 186
İflas kapandıktan sonra (m. 255) 187
İflasın tasfiyesi müddeti (m. 256) 187

DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 188
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 188
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 188
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 189
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 189
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 189
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 189
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 190
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) 190
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 191
İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip (m. 267) 191
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 191

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve
itiraz müddeti (m. 269) 192
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 193
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 193
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 193
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 194
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 194
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 194
Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 194
1 - Tahliye emri ve münderecatı (m. 271) 194
2 - Tahliye ve teslim (m. 273) 195
İtiraz 196
1 - Müddet ve şekli (m. 274) 196
2 - İtirazın kaldırılması (m. 275) 196
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 196

ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277) 197
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 197
Acizden dolayı butlan (m. 279) 198
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 198
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 199
İptal davasında davalı (m. 282) 199
İadenin şümulü (m. 283) 199
Hak düşürücü müddet (m. 284) 200
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. ADÎ KONKORDATO 200
Konkordato talebi (m. 285) 200
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 201
Geçici Mühlet (m. 287) 202
Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirim (m. 288) 203
Kesin mühlet (m. 2089) 203
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile
bunların görevleri (m. 290) 204
Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması (m. 291) 205
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın
açılması (m. 292) 206
Kanun yolları (m. 293) 206
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 207
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 207
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 207
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 208
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 208
Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin
ertelenmesi (m. 298/a) 209
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 209
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 209

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 209
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için
gerekli çoğunluk (m. 302) 209
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 210
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 210
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 211
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı (m. 306) 211
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 212
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı (m. 308) 213
Kanun yolları (m. 308/a) 213
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 213
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) 214
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 214
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 214
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 214
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 215
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve
teşvik belgeleri (m. 308/g) 215
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI. 216
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 216
III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 217
Şartları ve hükümleri (m. 309) 217
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 217
Genel olarak (m. 309/a) 217
Zorunlu içeriği (m. 309/b) 218
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 218
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 218
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 219
Paraya çevirme (m. 309/e) 219
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 219
Taşınır rehinleri (m. 309/g) 219
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 220
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 220
Rehin açığı (m. 309/ı) 220
Tevdi (m. 309/i) 220

Faaliyet raporu (m. 309/j) 220
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 221
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 221
V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 221
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 221
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 222
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/d) 222
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler (m. 309/ö) 223
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 224
Kararın sonuçları (m. 309/r) 225
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 225
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 225
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 225
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 226
Yönetmelik (m. 309/ü) 227
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
I - TAKSİRATLI İFLAS 227
Taksiratlı iflas halleri (m. 310) 227
II - HİLELİ İFLAS 228
Hileli iflas halleri (m. 311) 228
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
İtibarın yerine gelmesi 229
A - Hileli müflis (m. 312) 229
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 229
C - Adi müflis (m. 314) 229
İlan (m. 315) 230
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 230

ON BEŞİNCİ BAP FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
I - FEVKALADE MÜHLET 230
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 230
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 230
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 230
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 231
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 231
Kararın tebliği (m. 322) 231
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 231
Borçlunun tasarruf hakları 231
A - Umumiyetle (m. 324) 231
B - Yetkili makam tarafından alınan
hususi tedbirler hakkında (m. 325) 232
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 232
Uzatma (m. 327) 232
Refi (m. 328) 233
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 233
İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a) 233
II - FEVKALADE HALLERDE TATİL 233
İcra takiplerinin durdurulması halleri 233

ON ALTINCI BAP
I. CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 234
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını
bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 234
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin
cezası (m. 333) 235
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) 235
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) 235
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 236
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 236

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) 236
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki
cezalar (m. 336/a) 236
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 236
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) 236
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 237
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 237
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 238
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 238
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 238
30 ve 31 inci maddeler hükmüne
muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 238
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 238
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 239
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların
cezası (m. 345/a) 239
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 239
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 239
Şikayet süresi (m. 347) 239
Yetki (m. 348) 239
Yargılama usulü (m. 349) 240
Duruşma (m. 350) 240
Tahkikat (m. 351). 240
Karar (m. 352) 240
Ceza kararnamesi (m. 352/a) - (m. 352/b) 240
İtiraz (m. 353) 241
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek
hâller (m. 354) 242
ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 242
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında
hükümler (m. 356) 242

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 243
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 243
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 243
Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı (m. 360) 243
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) 243
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 243
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır
ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 243
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 244
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 245
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 245
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 245
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek
mecburiyeti (m. 367) 246
İlga edilen kanunlar (m. 368) 246
Meriyet zamanı (m. 369) 253
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 253
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 255
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ 265
KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK
OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 307
EKLER 313

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat